# el/C2004310.01029701.xml.gz
# lt/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(trg)="s3.1"> PROTOKOLAS DĖL ČEKIJOS RESPUBLIKOS , ESTIJOS RESPUBLIKOS , KIPRO RESPUBLIKOS , LATVIJOS RESPUBLIKOS , LIETUVOS RESPUBLIKOS , VENGRIJOS RESPUBLIKOS , MALTOS RESPUBLIKOS , LENKIJOS RESPUBLIKOS , SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS IR SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS STOJIMO SUTARTIES IR AKTO

(src)="s4.1"> TA ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ,
(trg)="s4.1"> AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS ,

(src)="s5.1"> ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Τσεχική Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Εσθονίας , η Κυπριακή Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Λεττονίας , η Δημοκρατία της Λιθουανίας , η Δημοκρατία της Ουγγαρίας , η Δημοκρατία της Μάλτας , η Δημοκρατία της Πολωνίας , η Δημοκρατία της Σλοβενίας και η Σλοβακική Δημοκρατία προσχώρησαν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ,
(trg)="s5.1"> PRISIMINDAMOS , kad Čekijos Respublika , Estijos Respublika , Kipro Respublika , Latvijos Respublika , Lietuvos Respublika , Vengrijos Respublika , Maltos Respublika , Lenkijos Respublika , Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika prisijungė prie Europos Bendrijų ir Europos Sąjungos sutartimi įsteigtos Europos Sąjungos 2004 m . gegužės 1 d . ;

(src)="s6.1"> ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το άρθρο IV- 437 παράγραφος 2 στοιχείο ε ) του Συντάγματος προβλέπει την κατάργηση της Συνθήκης της 16ης Απριλίου 2003 που αφορά τις προαναφερόμενες προσχωρήσεις ,
(trg)="s6.1"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad Konstitucijos IV- 437 straipsnio 2 dalies e punkte numatyta , kad 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s6.2"> Sutartis dėl pirmiau nurodyto stojimo yra panaikinama ;

(src)="s7.1"> ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι πολλές από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην Πράξη που προσαρτάται στην εν λόγω Συνθήκη Προσχώρησης εξακολουθούν να είναι χρήσιμες · ότι το άρθρο IV- 437 παράγραφος 2 του Συντάγματος προβλέπει ότι οι διατάξεις αυτές πρέπει να περιληφθούν σε ένα πρωτόκολλο ή να υπάρχει παραπομπή σε αυτές , ούτως ώστε να παραμείνουν σε ισχύ και τα νομικά τους αποτελέσματα να διατηρηθούν ,
(trg)="s7.1"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad prie tos Stojimo sutarties pridedamo akto daug nuostatų išlieka aktualios ; ir kad Konstitucijos IV- 437 straipsnio 2 dalyje numatyta , kad tokios nuostatos turi būti išdėstytos Protokole arba jame daromos nuorodos į jas , tam , kad jos liktų galioti ir kad jų teisinė galia būtų išlaikyta ;

(src)="s8.1"> ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι ορισμένες από τις διατάξεις αυτές πρέπει να υποστούν τις αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές προκειμένου να είναι σύμφωνες με το κείμενο του Συντάγματος , χωρίς να αλλοιώνεται η νομική εμβέλειά τους ,
(trg)="s8.1"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad dėl kai kurių tokių nuostatų reikia priimti technines pritaikomąsias pataisas , kad šios nuostatos būtų suderintos su Konstitucija , o jų teisinė galia nepasikeistų ;

(src)="s9.1"> ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων , οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας :
(trg)="s9.1"> SUSITARĖ dėl šių nuostatų , kurios pridedamos prie Sutarties dėl Konstitucijos Europai ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties :

(src)="s10.1"> ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
(trg)="s10.1"> PIRMOJI DALIS

(src)="s11.1"> ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003
(trg)="s11.1"> NUOSTATOS , SUSIJUSIOS SU 2003 M .
(trg)="s11.2"> BALANDŽIO 16 D .
(trg)="s11.3"> STOJIMO AKTU

(src)="s12.1"> ΤΙΤΛΟΣ Ι
(trg)="s12.1"> I ANTRAŠTINĖ DALIS

(src)="s13.1"> ΟΙ ΑΡΧΕΣ
(trg)="s13.1"> PRINCIPAI

(src)="s14.1"> Άρθρο 1
(trg)="s14.1"> 1 straipsnis

(src)="s15.1"> Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου :
(trg)="s15.1"> Šiame protokole :

(src)="s16.1"> α )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> ως & # x00AB ; Πράξη Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 & # x00BB ; νοείται η πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Εσθονίας , της Κυπριακής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Λεττονίας , της Δημοκρατίας της Λιθουανίας , της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας , της Δημοκρατίας της Μάλτας , της Δημοκρατίας της Πολωνίας , της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας , και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ,
(trg)="s17.1"> 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s17.2"> Stojimo aktas – tai Aktas dėl Čekijos Respublikos , Estijos Respublikos , Kipro Respublikos , Latvijos Respublikos , Lietuvos Respublikos , Vengrijos Respublikos , Maltos Respublikos , Lenkijos Respublikos , Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir Sutarčių , kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga , pritaikomųjų pataisų ;

(src)="s18.1"> β )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> ως & # x00AB ; Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας & # x00BB ; ( & # x00AB ; Συνθήκη ΕΚ & # x00BB ; ) και & # x00AB ; Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας & # x00BB ; ( & # x00AB ; Συνθήκη ΕΚΑΕ & # x00BB ; ) νοούνται οι Συνθήκες αυτές όπως συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν από Συνθήκες ή άλλες πράξεις που άρχισαν να ισχύουν πριν από την 1η Μαΐου 2004 ,
(trg)="s19.1"> Europos bendrijos steigimo sutartis ( toliau – EB sutartis ) ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis ( toliau – EAEB sutartis ) – tai tos sutartys su papildymais ar pakeitimais , padarytais sutartimis ar kitais aktais , kurie įsigaliojo prieš 2004 m . gegužės 1 d . ;

(src)="s20.1"> γ )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> ως & # x00AB ; Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση & # x00BB ; ( & # x00AB ; Συνθήκη ΕΕ & # x00BB ; ) νοείται η Συνθήκη αυτή όπως συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από Συνθήκες ή άλλες πράξεις που άρχισαν να ισχύουν πριν από την 1η Μαΐου 2004 ,
(trg)="s21.1"> Europos Sąjungos sutartis ( toliau – ES sutartis ) – tai ta sutartis su papildymais ar pakeitimais , padarytais sutartimis ar kitais aktais , kurie įsigaliojo prieš 2004 m . gegužės 1 d . ;

(src)="s22.1"> δ )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s23.1"> ως & # x00AB ; η Κοινότητα & # x00BB ; νοείται , ανάλογα με την περίπτωση , μία ή και οι δύο Κοινότητες που αναφέρονται στο στοιχείο β ) ,
(trg)="s25.1"> esamos valstybės narės – tai šios valstybės narės :
(trg)="s25.2"> Belgijos Karalystė , Danijos Karalystė , Vokietijos Federacinė Respublika , Graikijos Respublika , Ispanijos Karalystė , Prancūzijos Respublika , Airija , Italijos Respublika , Liuksemburgo Didžioji Hercogystė , Nyderlandų Karalystė , Austrijos Respublika , Portugalijos Respublika , Suomijos Respublika , Švedijos Karalystė ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ;

(src)="s24.1"> ε )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s25.1"> ως & # x00AB ; παρόντα κράτη μέλη & # x00BB ; νοούνται τα ακόλουθα κράτη μέλη : το Βασίλειο του Βελγίου , το Βασίλειο της Δανίας , η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας , η Ελληνική Δημοκρατία , το Βασίλειο της Ισπανίας , η Γαλλική Δημοκρατία , η Ιρλανδία , η Ιταλική Δημοκρατία , το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου , το Βασίλειο των Κάτω Χωρών , η Δημοκρατία της Αυστρίας , η Πορτογαλική Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Φινλανδίας , το Βασίλειο της Σουηδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας ,
(trg)="s27.1"> naujosios valstybės narės – tai šios valstybės narės :
(trg)="s27.2"> Čekijos Respublika , Estijos Respublika , Kipro Respublika , Latvijos Respublika , Lietuvos Respublika , Vengrijos Respublika , Maltos Respublika , Lenkijos Respublika , Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika .

(src)="s26.1"> στ )
(trg)="s28.1"> 2 straipsnis

(src)="s29.1"> Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Εσθονίας , της Κυπριακής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Λεττονίας , της Δημοκρατίας της Λιθουανίας , της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας , της Δημοκρατίας της Μάλτας , της Δημοκρατίας της Πολωνίας , της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας , που αναφέρεται στο άρθρο IV- 437 παράγραφος 2 στοιχείο ε ) του Συντάγματος έχουν αρχίσει να ισχύουν , υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω Συνθήκη , από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s29.1"> Pagal Čekijos Respublikos , Estijos Respublikos , Kipro Respublikos , Latvijos Respublikos , Lietuvos Respublikos , Vengrijos Respublikos , Maltos Respublikos , Lenkijos Respublikos , Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sutartį atsirandančios teisės ir pareigos , nurodytos Konstitucijos IV- 437 straipsnio 2 dalies e punkte , toje sutartyje nurodytomis sąlygomis įsigaliojo nuo 2004 m . gegužės 1 d .

(src)="s30.1"> Άρθρο 3
(trg)="s30.1"> 3 straipsnis

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s31.1"> 1 .

(src)="s31.2"> Οι διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν , όπως ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ένωσης από το Πρωτόκολλο το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης ( εφεξής & # x00AB ; Πρωτόκολλο Σένγκεν & # x00BB ; ) , και οι πράξεις που βασίζονται σε αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό , και απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της Πράξης Προσχώρησης της 16 Απριλίου 2003 , καθώς και οι σχετικές πράξεις που ενδέχεται να εκδοθούν πριν από την 1η Μαΐου 2004 , είναι δεσμευτικές για τα νέα κράτη μέλη και εφαρμόζονται σε αυτά από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s31.2"> Prie Sutarties dėl Konstitucijos Europai pridėtu Protokolu ( toliau – Šengeno protokolas ) į Europos Sąjungos sistemą integruoto Šengeno
(trg)="s32.1"> acquis
(trg)="s33.1"> nuostatos ir jos pagrindu priimti ar kitaip su ja susiję aktai , nurodyti 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s33.2"> Stojimo akto I priede bei visi kiti vėlesni tokie aktai , priimti iki 2004 m . gegužės 1 d . , yra privalomi ir taikomi naujosiose valstybėse narėse nuo 2004 m . gegužės 1 d .

(src)="s32.1"> 2 .
(trg)="s34.1"> acquis

(src)="s32.2"> Οι διατάξεις αυτές του κεκτημένου του Σένγκεν , όπως ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ένωσης , και οι πράξεις που βασίζονται σ '  αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό , και οι οποίες δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1 , ενώ είναι δεσμευτικές για τα νέα κράτη μέλη από την ημερομηνία της προσχώρησης , εφαρμόζονται σε νέο κράτος μέλος μόνον βάσει ευρωπαϊκής απόφασης του Συμβουλίου προς τούτο , μετά από εξακρίβωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες αξιολόγησης του Σένγκεν ότι πληρούνται οι απαραίτητοι όροι για την εφαρμογή όλων των τμημάτων του σχετικού κεκτημένου στο εν λόγω νέο κράτος μέλος .
(trg)="s35.1"> nuostatos , integruotos į Sąjungos sistemą , ir jos pagrindu priimti ar kitaip su ja susiję aktai , nenurodyti 1 dalyje , nors privalomi naujosioms valstybėms narėms nuo 2004 m . gegužės 1 d . , tačiau taikomi naujojoje valstybėje narėje tik pagal šiuo tikslu Tarybos priimtą europinį sprendimą , patikrinus pagal taikomas Šengeno vertinimo procedūras , ar būtinos sąlygos dėl viso atitinkamo
(trg)="s36.1"> acquis

(src)="s33.1"> Το Συμβούλιο , μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , λαμβάνει απόφαση με ομοφωνία των μελών του που εκπροσωπούν τις Κυβερνήσεις των κρατών μελών όπου ισχύουν ήδη οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και του αντιπροσώπου της Κυβέρνησης του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να ισχύσουν οι εν λόγω διατάξεις .
(trg)="s38.1"> Taryba priima savo sprendimą pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , vieningu jos narių , atstovaujančių valstybių narių , dėl kurių šioje dalyje nurodytos nuostatos jau įsigaliojo , vyriausybėms ir valstybės narės , dėl kurios tos nuostatos turi įsigalioti , vyriausybės atstovo susitarimu .

(src)="s33.2"> Τα μέλη του Συμβουλίου που εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας συμμετέχουν στη λήψη της απόφασης εφόσον αφορά τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν και τις πράξεις που βασίζονται σ '  αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό και στις οποίες συμμετέχουν τα εν λόγω κράτη μέλη .
(trg)="s38.2"> Tarybos nariai , atstovaujantys Airijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybėms , dalyvauja priimant tokį sprendimą tiek , kiek jis susijęs su Šengeno
(trg)="s39.1"> acquis

(src)="s34.1"> 3 .
(trg)="s41.1"> 3 .

(src)="s34.2"> Οι συμφωνίες που συνήφθησαν από το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου Σένγκεν δεσμεύουν τα νέα κράτη μέλη από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s41.2"> Pagal Šengeno protokolo 6 straipsnį Tarybos sudaryti susitarimai privalomi naujosioms valstybėms narėms nuo 2004 m . gegužės 1 d .

(src)="s35.1"> 4 .
(trg)="s42.1"> 4 .

(src)="s35.2"> Τα νέα κράτη μέλη , όσον αφορά τις συμβάσεις ή πράξεις στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων που είναι απαραίτητες προς επίτευξη των στόχων της Συνθήκης ΕΕ , υποχρεούνται :
(trg)="s42.2"> Konvencijų ar dokumentų teisingumo ir vidaus reikalų srityje , kurie yra neatsiejami nuo to , kad būtų pasiekti ES sutarties tikslai , atžvilgiu iš naujųjų valstybių narių reikalaujama :

(src)="s36.1"> α )
(trg)="s43.1"> a )

(src)="s37.1"> να προσχωρήσουν σε όσες θα είναι ανοικτές προς υπογραφή εκ μέρους των παρόντων κρατών μελών κατά την 1η Μαΐου 2004 , και σε αυτές που έχουν συνταχθεί από το Συμβούλιο βάσει του Τίτλου VI της Συνθήκης ΕΕ , και συνιστώνται στα κράτη μέλη προς υιοθέτηση ,
(trg)="s44.1"> prisijungti prie tų , kurie 2004 m . gegužės 1 d . buvo pateikti pasirašyti esamoms valstybėms narėms , ir prie tų , kuriuos parengė Taryba pagal ES sutarties VI antraštinę dalį ir rekomendavo valstybėms narėms priimti ;

(src)="s38.1"> β )
(trg)="s45.1"> b )

(src)="s39.1"> να εισαγάγουν διοικητικούς και άλλους διακανονισμούς , όπως αυτοί που κατά την 1η Μαΐου 2004 θα έχουν υιοθετηθεί από τα παρόντα κράτη μέλη ή το Συμβούλιο , προκειμένου να διευκολύνεται η πρακτική συνεργασία μεταξύ φορέων και οργανώσεων των κρατών μελών που εργάζονται στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων .
(trg)="s46.1"> įvesti administracines ir kitokias priemones , analogiškas toms , kurias 2004 m . gegužės 1 d . patvirtino esamos valstybės narės ar Taryba praktiniam bendradarbiavimui tarp valstybių narių institucijų ir organizacijų , dirbančių teisingumo ir vidaus reikalų srityje , palengvinti .

(src)="s40.1"> Άρθρο 4
(trg)="s47.1"> 4 straipsnis

(src)="s41.1"> Καθένα από τα νέα κράτη μέλη συμμετέχει στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση από την ημερομηνία προσχώρησης ως κράτος μέλος για το οποίο ισχύει παρέκκλιση κατά την έννοια του άρθρου ΙΙΙ- 197 του Συντάγματος .
(trg)="s48.1"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . kiekviena naujoji valstybė narė dalyvauja Ekonominėje ir pinigų sąjungoje kaip valstybė narė , kuriai taikoma išimtis , kaip apibrėžta Konstitucijos III- 197 straipsnyje .

(src)="s42.1"> Άρθρο 5
(trg)="s49.1"> 5 straipsnis

(src)="s43.1"> 1 .
(trg)="s50.1"> 1 .

(src)="s43.2"> Τα νέα κράτη μέλη , τα οποία προσχώρησαν με την Πράξη Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 στις αποφάσεις και συμφωνίες τις οποίες υιοθέτησαν οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχόμενοι στο πλαίσιο του Συμβουλίου , υποχρεούνται να προσχωρήσουν σε όλες τις άλλες συμφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη μέλη , οι οποίες αφορούν τη λειτουργία της Ένωσης ή συνδέονται με τις δραστηριότητές της. 2 .
(trg)="s50.2"> Iš naujųjų valstybių narių , kurios 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s50.3"> Stojimo aktu prisijungė prie Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų priimtų sprendimų ir susitarimų , reikalaujama prisijungti prie visų kitų susitarimų , kuriuos esamos valstybės narės sudarė dėl Sąjungos funkcionavimo arba kurie yra susiję su jos veikla. 2 .

(src)="s43.3"> Τα νέα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσχωρήσουν , εφόσον αυτές εξακολουθούν να ισχύουν , στις συμβάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 293 της Συνθήκης ΕΚ και σε εκείνες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης ΕK , καθώς και στα πρωτόκολλα περί της ερμηνείας των συμβάσεων αυτών από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που υπεγράφησαν από τα παρόντα κράτη μέλη , και να αρχίσουν για το σκοπό αυτό διαπραγματεύσεις με τα κράτη αυτά για να επιφέρουν σε αυτές τις αναγκαίες προσαρμογές .
(trg)="s50.4"> Iš naujųjų valstybių narių reikalaujama prisijungti prie EB sutarties 293 straipsnyje numatytų konvencijų ir tų , kurios yra neatsiejamos nuo to , kad būtų pasiekti EB sutarties tikslai , jeigu jos dar galioja , taip pat prie esamų valstybių narių pasirašytų Europos Bendrijų Teisingumo Teismo protokolų dėl tų konvencijų išaiškinimo ir šiuo tikslu iš jų reikalaujama pradėti derybas su esamomis valstybėmis narėmis , kad būtų padarytos atitinkamos pritaikomosios pataisos .

(src)="s44.1"> Άρθρο 6
(trg)="s51.1"> 6 straipsnis

(src)="s45.1"> 1 .
(trg)="s52.1"> 1 .

(src)="s45.2"> Τα νέα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσχωρήσουν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στις συμφωνίες ή συμβάσεις που συνήψαν ή εφαρμόζουν προσωρινά τα παρόντα κράτη μέλη και η Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας , ενεργώντας από κοινού , καθώς και στις συμφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη μέλη οι οποίες συνδέονται με τις ανωτέρω συμφωνίες ή συμβάσεις .
(trg)="s52.2"> Iš naujųjų valstybių narių reikalaujama šiame protokole nustatytomis sąlygomis prisijungti prie esamų valstybių narių ir Sąjungos ar Europos atominės energijos bendrijos veikiant kartu sudarytų ar laikinai taikomų susitarimų ar konvencijų ir prie tų valstybių sudarytų susitarimų , kurie yra susiję su tais susitarimais ar konvencijomis .

(src)="s46.1"> Η προσχώρηση των νέων κρατών μελών στις συμφωνίες ή συμβάσεις της παραγράφου 4 , καθώς και στις συμφωνίες με τη Λευκορωσία , την Κίνα , τη Χιλή , το Mercosur και την Ελβετία που συνήφθησαν ή υπεγράφησαν από κοινού από την Κοινότητα και τα παρόντα κράτη μέλη της , συμφωνείται με τη σύναψη πρωτοκόλλου στις συμφωνίες ή τις συμβάσεις αυτές μεταξύ του Συμβουλίου , που αποφασίζει ομόφωνα εξ ονόματος των κρατών μελών , και της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας ή χωρών ή διεθνούς οργανισμού .
(trg)="s53.1"> Dėl naujųjų valstybių narių prisijungimo prie susitarimų ar konvencijų , minimų toliau pateiktoje 4 dalyje , taip pat prie susitarimų su Baltarusija , Kinija , Čile , Mercosur ir Šveicarija , kurie veikiant kartu buvo sudaryti ar pasirašyti Bendrijos ir jos esamų valstybių narių , Taryba , vieningai veikdama valstybių narių vardu , susitaria su atitinkama trečiąja šalimi ar šalimis ar tarptautine organizacija , sudarydama protokolą , pridedamą prie tokių susitarimų ar konvencijų .

(src)="s46.2"> Η εν λόγω διαδικασία τελεί υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και δεν επηρεάζει τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών και των κρατών μελών όσον αφορά τη μελλοντική σύναψη τέτοιων συμφωνιών ή κάθε άλλης τροποποίησης που δεν σχετίζεται με την προσχώρηση .
(trg)="s53.2"> Ši procedūra nepažeidžia Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos kompetencijos ir nedaro įtakos galių tarp Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos ir valstybių narių paskirstymui dėl tokių susitarimų sudarymo ateityje ar dėl bet kokių kitų pakeitimų , nesusijusių su stojimu .

(src)="s46.3"> Η Επιτροπή διαπραγματεύεται τα εν λόγω πρωτόκολλα εξ ονόματος των κρατών μελών βάσει οδηγιών διαπραγμάτευσης εγκεκριμένων από το Συμβούλιο με ομοφωνία , και κατόπιν διαβουλεύσεων με επιτροπή αποτελούμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών .
(trg)="s53.3"> Komisija konsultuodamasi su komitetu , sudarytu iš valstybių narių atstovų , derasi dėl šių protokolų valstybių narių vardu remdamasi Tarybos vieningai patvirtintais derybų nurodymais .

(src)="s46.4"> Υποβάλλει σχέδιο των πρωτοκόλλων στο Συμβούλιο για τη σύναψή τους .
(trg)="s53.4"> Ji perduoda protokolų projektus sudaryti Tarybai .

(src)="s47.1"> 2 .
(trg)="s54.1"> 2 .

(src)="s47.2"> Κατά την προσχώρηση στις συμφωνίες και συμβάσεις της παραγράφου 1 , τα νέα κράτη μέλη αποκτούν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις στο πλαίσιο των συμφωνιών και συμβάσεων αυτών που έχουν και τα παρόντα κράτη μέλη. 3 .
(trg)="s54.2"> Prisijungdamos prie 1 dalyje nurodytų susitarimų ir konvencijų , naujosios valstybės narės įgyja tokias pačias teises ir įsipareigojimus , numatytus tuose susitarimuose ir konvencijose , kaip ir esamos valstybės narės. 3 .

(src)="s47.3"> Τα νέα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσχωρήσουν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (
(trg)="s54.3"> Iš naujųjų valstybių narių reikalaujama šiame protokole nustatytomis sąlygomis prisijungti prie Europos ekonominės erdvės susitarimo (

(src)="s48.1"> 1
(trg)="s55.1"> 1

(src)="s49.1"> ) , σύμφωνα με το άρθρο 128 της Συμφωνίας αυτής .
(trg)="s56.1"> ) pagal to susitarimo 128 straipsnį .

(src)="s50.1"> 4 .
(trg)="s57.1"> 4 .

(src)="s50.2"> Από την 1η Μαΐου 2004 και εν αναμονή , ενδεχομένως , της σύναψης των απαραίτητων πρωτοκόλλων της παραγράφου 1 , τα νέα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις των συμφωνιών που συνήφθησαν από τα παρόντα κράτη μέλη και , από κοινού , από την Κοινότητα , με την Αλγερία , την Αρμενία , το Αζερμπαϊτζάν , τη Βουλγαρία , την Κροατία , την Αίγυπτο , την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας , τη Γεωργία , το Ισραήλ , την Ιορδανία , το Καζακστάν , την Κιργιζία , το Λίβανο , το Μεξικό , τη Μολδαβία , το Μαρόκο , τη Ρουμανία , τη Ρωσική Ομοσπονδία , τον Άγιο Μαρίνο , τη Νότιο Αφρική , τη Νότια Κορέα , τη Συρία , την Τυνησία , την Τουρκία , το Τουρκμενιστάν , την Ουκρανία και το Ουζμπεκιστάν , καθώς επίσης τις διατάξεις άλλων συμφωνιών που συνάπτονται από κοινού από τα παρόντα κράτη μέλη και την Κοινότητα πριν από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s57.2"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . ir atitinkamais atvejais iki 1 dalyje nurodytų reikalingų protokolų sudarymo naujosios valstybės narės taiko esamų valstybių narių kartu su Bendrija sudarytų susitarimų su Alžyru , Armėnija , Azerbaidžanu , Bulgarija , Kroatija , Egiptu , Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija , Gruzija , Izraeliu , Jordanija , Kazachstanu , Kirgizija , Libanu , Meksika , Moldova , Maroku , Rumunija , Rusijos Federacija , San Marinu , Pietų Afrika , Pietų Korėja , Sirija , Tunisu , Turkija , Turkmėnistanu , Ukraina ir Uzbekistanu nuostatas bei kitų susitarimų , sudarytų bendrai esamų valstybių narių ir Bendrijos iki 2004 m . gegužės 1 d . , nuostatas .

(src)="s51.1"> Τυχόν προσαρμογές στις συμφωνίες αυτές τελούν υπό την επιφύλαξη των πρωτοκόλλων που έχουν συναφθεί με τις αντισυμβαλλόμενες χώρες σύμφωνα με την παράγραφο 1 , δεύτερο εδάφιο .
(trg)="s58.1"> Bet kokios šių susitarimų pritaikomosios pataisos padaromos protokolais , sudarytais su Susitariančiosiomis Šalimis pagal 1 dalies antrąją pastraipą .

(src)="s51.2"> Εάν τα πρωτόκολλα δεν έχουν συναφθεί μέχρι την 1η Μαΐου 2004 , η Ένωση , η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας και τα κράτη μέλη λαμβάνουν , εντός του πλαισίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους , τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής .
(trg)="s58.2"> Jei protokolai nebuvo sudaryti iki 2004 m . gegužės 1 d . , Sąjunga , Europos atominės energijos bendrija ir valstybės narės pagal savo atitinkamą kompetenciją imasi reikiamų priemonių šiai situacijai spręsti .

(src)="s52.1"> 5 .
(trg)="s59.1"> 5 .

(src)="s52.2"> Από την 1η Μαΐου 2004 , τα νέα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διμερείς κλωστοϋφαντουργικές συμφωνίες και διακανονισμούς που έχει συνάψει η Κοινότητα με τρίτες χώρες .
(trg)="s59.2"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . naujosios valstybės narės taiko dvišales sutartis ir susitarimus dėl tekstilės gaminių , sudarytus Bendrijos su trečiosiomis šalimis .

(src)="s53.1"> Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζει η Ένωση στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης προσαρμόζονται , λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση των νέων κρατών μελών .
(trg)="s60.1"> Sąjungos taikomi kiekybiniai apribojimai tekstilės gaminių ir drabužių importui priderinami , atsižvelgiant į naujųjų valstybių narių įstojimą .

(src)="s54.1"> Εάν οι τροποποιήσεις των διμερών κλωστοϋφαντουργικών συμφωνιών και διακανονισμών δεν έχουν τεθεί σε ισχύ έως την 1η Μαΐου 2004 , η Ένωση προσαρμόζει αναλόγως τους κανόνες της σχετικά με την εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης από τρίτες χώρες , λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση των νέων κρατών μελών .
(trg)="s61.1"> Jei dvišalių sutarčių ir susitarimų dėl tekstilės gaminių pakeitimai neįsigalioja iki 2004 m . gegužės 1 d . , Sąjunga reikiamas jos taisyklių dėl tekstilės gaminių ir drabužių importo iš trečiųjų šalių pritaikomąsias pataisas priima atsižvelgdama į naujųjų valstybių narių įstojimą .

(src)="s55.1"> 6 .
(trg)="s62.1"> 6 .

(src)="s55.2"> Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζονται από την Ένωση στις εισαγωγές χάλυβα και προϊόντων χάλυβα προσαρμόζονται βάσει των εισαγωγών προϊόντων χάλυβα από τις οικείες προμηθεύτριες χώρες , οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τα νέα κράτη μέλη κατά τα έτη αμέσως πριν από την υπογραφή της Συνθήκης προσχώρησης .
(trg)="s62.2"> Sąjungos taikomi kiekybiniai apribojimai plieno ir plieno gaminių importui priderinami atsižvelgiant į naujųjų valstybių narių plieno gaminių , kilusių iš atitinkamų tiekiančių šalių , importą paskutiniaisiais metais prieš Stojimo sutarties pasirašymą .

(src)="s56.1"> 7 .
(trg)="s63.1"> 7 .

(src)="s56.2"> Η διαχείριση των αλιευτικών συμφωνιών που συνήψαν τα νέα κράτη μέλη με τρίτες χώρες πριν από την 1η Μαΐου 2004 διενεργείται από την Ένωση .
(trg)="s63.2"> Naujųjų valstybių narių žvejybos susitarimus , iki 2004 m . gegužės 1 d . sudarytus su trečiosiomis šalimis , tvarko Sąjunga .

(src)="s57.1"> Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τα νέα κράτη μέλη από τις συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζονται για το διάστημα κατά το οποίο οι διατάξεις των συμφωνιών αυτών παραμένουν προσωρινά σε ισχύ .
(trg)="s64.1"> Naujųjų valstybių narių teisės ir įsipareigojimai pagal šiuos susitarimus nepasikeičia , kol šių susitarimų nuostatos laikinai galioja toliau .

(src)="s58.1"> Μόλις τούτο καταστεί δυνατό , και εν πάση περιπτώσει πριν από τη λήξη των συμφωνιών του πρώτου εδαφίου , το Συμβούλιο λαμβάνει , προτάσει της Επιτροπής , τις κατάλληλες ευρωπαϊκές αποφάσεις κατά περίπτωση για τη συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις συμφωνίες αυτές , καθώς και για τη δυνατότητα παράτασης ορισμένων συμφωνιών για περιόδους μέχρι ένα έτος .
(trg)="s65.1"> Kuo greičiau ir bet kokiu atveju iki pirmojoje pastraipoje nurodytų susitarimų galiojimo pabaigos , Taryba , remdamasi Komisijos pasiūlymu , kiekvienu atveju priima atitinkamus europinius sprendimus dėl žvejybos pagal šiuos susitarimus tęsimo , įskaitant galimybę pratęsti kai kurių susitarimų galiojimą , tačiau ne ilgiau kaip vieneriems metams .

(src)="s59.1"> 8 .
(trg)="s66.1"> 8 .

(src)="s59.2"> Με ισχύ από την 1η Μαΐου 2004 , τα νέα κράτη μέλη αποχωρούν από κάθε Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με τρίτες χώρες , συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης .
(trg)="s66.2"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . naujosios valstybės narės pasitraukia iš visų laisvosios prekybos sutarčių , sudarytų su trečiosiomis šalimis , įskaitant Vidurio Europos laisvosios prekybos sutartį .

(src)="s60.1"> Στο βαθμό που οι συμφωνίες μεταξύ ενός η περισσοτέρων νέων κρατών μελών , αφενός , και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών , αφετέρου , δεν συμβιβάζονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύνταγμα και ιδίως από το παρόν Πρωτόκολλο , τα νέα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για να άρουν τα διαπιστωθέντα ασυμβίβαστα .
(trg)="s67.1"> Kai susitarimai tarp vienos ar daugiau naujųjų valstybių narių ir vienos ar daugiau trečiųjų šalių yra nesuderinami su iš Konstitucijos ir ypač iš šio protokolo kylančiais įsipareigojimais , naujoji valstybė narė ar naujosios valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių šiems nustatytiems nesuderinamumams pašalinti .

(src)="s60.2"> Εάν ένα νέο κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά την προσαρμογή μιας συμφωνίας την οποία έχει συνάψει με μια ή περισσότερες τρίτες χώρες πριν από την προσχώρηση , αποχωρεί από τη συμφωνία αυτή , δυνάμει των όρων της συμφωνίας .
(trg)="s67.2"> Jei naujoji valstybė narė susiduria su sunkumais derindama susitarimą , sudarytą su viena ar daugiau trečiųjų šalių iki įstojimo , ji susitarime nustatytomis sąlygomis pasitraukia iš to susitarimo .

(src)="s61.1"> 9 .
(trg)="s68.1"> 9 .

(src)="s61.2"> Τα νέα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να προσαρμόσουν , εφόσον είναι ανάγκη , τη θέση τους έναντι των διεθνών οργανισμών και των διεθνών συμφωνιών , των οποίων άλλα κράτη μέλη ή η Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας είναι επίσης μέρη , προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την προσχώρησή τους στην Ένωση .
(trg)="s68.2"> Naujosios valstybės narės prireikus imasi atitinkamų priemonių pritaikyti savo poziciją tarptautinių organizacijų ir tų tarptautinių susitarimų , kurių šalimis taip pat yra Sąjunga ar Europos atominės energijos bendrija ar kitos valstybės narės , atžvilgiu pagal teises ir pareigas , kylančias dėl jų įstojimo į Sąjungą .

(src)="s62.1"> Ειδικότερα , αποχωρούν κατά την ημερομηνία της προσχώρησης ή την εγγύτερη ημερομηνία μετά από αυτήν , από κάθε διεθνή αλιευτική συμφωνία και οργανισμό όπου η Ένωση είναι επίσης μέρος , εκτός αν η συμμετοχή τους αφορά θέματα άλλα από την αλιεία .
(trg)="s69.1"> 2004 m . gegužės 1 d . ar kuo greičiau įstojus jos pasitraukia iš tarptautinių žvejybos susitarimų ir organizacijų , kurių šalimi taip pat yra Sąjunga , išskyrus atvejus , kai jų narystė yra susijusi su kitais klausimais nei žvejyba .

(src)="s63.1"> Άρθρο 7
(trg)="s70.1"> 7 straipsnis

(src)="s64.1"> Οι πράξεις που εξεδόθησαν από τα θεσμικά όργανα , στις οποίες αναφέρονται οι μεταβατικές διατάξεις που θεσπίζονται στο παρόν Πρωτόκολλο , διατηρούν τη νομική τους φύση · ειδικότερα , οι διαδικασίες τροποποίησης των πράξεων αυτών εξακολουθούν να εφαρμόζονται .
(trg)="s71.1"> Institucijų priimti aktai , su kuriais yra susijusios šiame protokole nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos , išlaiko savo teisinį statusą ; visų pirma ir toliau laikomasi tų aktų keitimo tvarkos .

(src)="s65.1"> Άρθρο 8
(trg)="s72.1"> 8 straipsnis

(src)="s66.1"> Οι διατάξεις της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την κατάργηση ή τροποποίηση πράξεων που έχουν εκδοθεί από τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή τους οργανισμούς της Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση , όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Πρωτοδικείο , εξακολουθούν να ισχύουν με την επιφύλαξη της εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου .
(trg)="s73.1"> Kaip tai aiškina Europos Bendrijų Teisingumo Teismas ir Pirmosios instancijos teismas , 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s73.2"> Stojimo akto nuostatos , kurių tikslas ar poveikis panaikinti ar iš dalies pakeisti , kitaip nei nustatant pereinamojo laikotarpio priemonę , Bendrijos ar ES sutartimi įsteigtos Europos Sąjungos institucijų , įstaigų ar organų priimtus aktus , išlieka galioti taikant šio straipsnio antrąją pastraipą .

(src)="s67.1"> Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου είναι της ιδίας νομικής φύσεως όπως οι πράξεις τις οποίες καταργούν ή τροποποιούν και υπόκεινται στους ίδιους κανόνες όπως αυτές .
(trg)="s74.1"> Šio straipsnio pirmojoje pastraipoje nurodytos nuostatos turi tą patį teisinį statusą kaip ir aktai , kuriuos jos panaikina ar iš dalies pakeičia , ir joms taikomos tos pačios taisyklės kaip ir tiems aktams .

(src)="s68.1"> Άρθρο 9
(trg)="s75.1"> 9 straipsnis

(src)="s69.1"> Τα κείμενα των πράξεων των θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση , καθώς και τα κείμενα των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας , οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την 1η Μαΐου 2004 και συντάχθηκαν στα τσεχικά , εσθονικά , ουγγρικά , λεττονικά , λιθουανικά , μαλτέζικα , πολωνικά , σλοβακικά και σλοβενικά , ισχύουν από την εν λόγω ημερομηνία , υπό τους ιδίους όρους όπως τα κείμενα που συντάχθηκαν και ισχύουν στις άλλες γλώσσες .
(trg)="s76.1"> Iki 2004 m . gegužės 1 d .
(trg)="s76.2"> Bendrijos arba Europos Sąjungos sutartimi įsteigtos Europos Sąjungos institucijų , įstaigų ar organų priimtų aktų tekstai ir Europos centrinio banko priimtų aktų tekstai , kurie buvo parengti čekų , estų , vengrų , latvių , lietuvių , maltiečių , lenkų , slovakų ir slovėnų kalbomis nuo šios datos yra autentiški tomis pačiomis sąlygomis , kaip ir kitomis kalbomis parengti autentiški tekstai .

(src)="s70.1"> Άρθρο 10
(trg)="s77.1"> 10 straipsnis

(src)="s71.1"> Ευρωπαϊκός νόμος του Συμβουλίου μπορεί να καταργήσει τις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου , εφόσον αυτές έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου .
(trg)="s78.1"> Tarybos priimtu europiniu įstatymu galima panaikinti šiame protokole nustatytas pereinamojo laikotarpio nuostatas , kai jos tampa nebetaikytinomis .

(src)="s71.2"> Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα , μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο .
(trg)="s78.2"> Taryba , pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , sprendžia vieningai .

(src)="s72.1"> Άρθρο 11
(trg)="s79.1"> 11 straipsnis

(src)="s73.1"> Η εφαρμογή του Συντάγματος και των πράξεων που έχουν εκδοθεί από τα θεσμικά όργανα υπόκειται , μεταβατικώς , στις διατάξεις περί παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο παρόν Πρωτόκολλο .
(trg)="s80.1"> Pereinamuoju laikotarpiu Konstitucija ir institucijų priimti aktai taikomi su šiame protokole nustatytomis išimtimis .

(src)="s74.1"> ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
(trg)="s81.1"> II ANTRAŠTINĖ DALIS

(src)="s75.1"> ΠΑΓΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(trg)="s82.1"> NUOLATINĖS NUOSTATOS

(src)="s76.1"> Άρθρο 12
(trg)="s83.1"> 12 straipsnis