# el/C2004310.01029701.xml.gz
# ga/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(trg)="s3.1"> PRÓTACAL MAIDIR LE CONRADH AGUS IONSTRAIM AONTACHAIS PHOBLACHT NA SEICE , PHOBLACHT NA hEASTÓINE , PHOBLACHT NA CIPIRE , PHOBLACHT NA LAITVIA , PHOBLACHT NA LIOTUÁINE , PHOBLACHT NA hUNGÁIRE , PHOBLACHT MHÁLTA , PHOBLACHT NA POLAINNE , PHOBLACHT NA SLÓIVÉINE AGUS PHOBLACHT NA SLÓVAICE

(src)="s4.1"> TA ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ,
(trg)="s4.1"> TÁ NA hARDPHÁIRTITHE CONARTHACHA ,

(src)="s5.1"> ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Τσεχική Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Εσθονίας , η Κυπριακή Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Λεττονίας , η Δημοκρατία της Λιθουανίας , η Δημοκρατία της Ουγγαρίας , η Δημοκρατία της Μάλτας , η Δημοκρατία της Πολωνίας , η Δημοκρατία της Σλοβενίας και η Σλοβακική Δημοκρατία προσχώρησαν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ,
(trg)="s5.1"> AG MEABHRÚ DÓIBH gur aontaigh Poblacht na Seice , Poblacht na hEastóine , Poblacht na Cipire , Poblacht na Laitvia , Poblacht na Liotuáine , Poblacht na hUngáire , Poblacht Mhálta , Poblacht na Polainne , Poblacht na Slóivéine agus Poblacht na Slóvaice an 1 Bealtaine 2004 do na Comhphobail Eorpacha agus don Aontas Eorpach arna bhunú leis an gConradh ar an Aontas Eorpach ;

(src)="s6.1"> ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το άρθρο IV- 437 παράγραφος 2 στοιχείο ε ) του Συντάγματος προβλέπει την κατάργηση της Συνθήκης της 16ης Απριλίου 2003 που αφορά τις προαναφερόμενες προσχωρήσεις ,
(trg)="s6.1"> DE BHRÍ go bhforáiltear in Airteagal IV- 437( 2 ) ( e ) den Bhunreacht go ndéanfar Conradh an 16 Aibreán 2003 maidir leis na haontachais dá dtagraítear thuas a aisghairm ;

(src)="s7.1"> ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι πολλές από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην Πράξη που προσαρτάται στην εν λόγω Συνθήκη Προσχώρησης εξακολουθούν να είναι χρήσιμες · ότι το άρθρο IV- 437 παράγραφος 2 του Συντάγματος προβλέπει ότι οι διατάξεις αυτές πρέπει να περιληφθούν σε ένα πρωτόκολλο ή να υπάρχει παραπομπή σε αυτές , ούτως ώστε να παραμείνουν σε ισχύ και τα νομικά τους αποτελέσματα να διατηρηθούν ,
(trg)="s7.1"> DE BHRÍ go leanann mórán forálacha den Ionstraim atá i gceangal leis an gConradh Aontachais sin de bheith ábhartha ; de bhrí go bhforáiltear in Airteagal IV- 437( 2 ) den Bhunreacht nach foláir na forálacha sin a leagan amach i bPrótacal nó tagairt dóibh i bPrótacal , chun go bhfanfaidh siad i bhfeidhm agus go gcaomhnófar a n- éifeachtaí dlíthiúla ;

(src)="s8.1"> ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι ορισμένες από τις διατάξεις αυτές πρέπει να υποστούν τις αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές προκειμένου να είναι σύμφωνες με το κείμενο του Συντάγματος , χωρίς να αλλοιώνεται η νομική εμβέλειά τους ,
(trg)="s8.1"> DE BHRÍ nach foláir na hoiriúnuithe teicniúla is gá a dhéanamh ar roinnt de na forálacha sin chun luí le téacs an Bhunreachta , gan a n- éifeacht dhlíthiúil a athrú ;

(src)="s9.1"> ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων , οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας :
(trg)="s9.1"> TAR ÉIS COMHAONTÚ ar na forálacha seo a leanas a chuirfear i gceangal leis an gConradh ag bunú Bunreachta don Eoraip agus leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach :

(src)="s10.1"> ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
(trg)="s10.1"> CUID A HAON

(src)="s11.1"> ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003
(trg)="s11.1"> FORÁLACHA A BHAINEANN LE HIONSTRAIM AONTACHAIS AN 16 AIBREÁN 2003

(src)="s12.1"> ΤΙΤΛΟΣ Ι
(trg)="s12.1"> TEIDEAL I

(src)="s13.1"> ΟΙ ΑΡΧΕΣ
(trg)="s13.1"> NA PRIONSABAIL

(src)="s14.1"> Άρθρο 1
(trg)="s14.1"> Airteagal 1

(src)="s15.1"> Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου :
(trg)="s15.1"> Chun críocha an Phrótacail seo :

(src)="s16.1"> α )
(trg)="s16.1"> ( a )

(src)="s17.1"> ως & # x00AB ; Πράξη Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 & # x00BB ; νοείται η πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Εσθονίας , της Κυπριακής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Λεττονίας , της Δημοκρατίας της Λιθουανίας , της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας , της Δημοκρατίας της Μάλτας , της Δημοκρατίας της Πολωνίας , της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας , και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ,
(trg)="s17.1"> ciallaíonn an abairt & # x2018 ; Ionstraim Aontachais an 16 Aibreán 2003 & # x2019 ; an Ionstraim i dtaobh choinníollacha aontachais Phoblacht na Seice , Phoblacht na hEastóine , Phoblacht na Cipire , Phoblacht na Laitvia , Phoblacht na Liotuáine , Phoblacht na hUngáire , Phoblacht Mhálta , Phoblacht na Polainne , Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice agus oiriúnuithe na gConarthaí ar a bhfuil an tAontas Eorpach fothaithe ;

(src)="s18.1"> β )
(trg)="s18.1"> ( b )

(src)="s19.1"> ως & # x00AB ; Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας & # x00BB ; ( & # x00AB ; Συνθήκη ΕΚ & # x00BB ; ) και & # x00AB ; Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας & # x00BB ; ( & # x00AB ; Συνθήκη ΕΚΑΕ & # x00BB ; ) νοούνται οι Συνθήκες αυτές όπως συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν από Συνθήκες ή άλλες πράξεις που άρχισαν να ισχύουν πριν από την 1η Μαΐου 2004 ,
(trg)="s19.1"> ciallaíonn na habairtí & # x2018 ; an Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh & # x2019 ; ( & # x2018 ; Conradh CE & # x2019 ; ) agus & # x2018 ; an Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach & # x2019 ; ( & # x2018 ; Conradh CEFA & # x2019 ; ) na Conarthaí sin mar atá arna bhforlíonadh nó arna leasú le conarthaí nó le gníomhartha eile a tháinig i bhfeidhm roimh an 1 Bealtaine 2004 ;

(src)="s20.1"> γ )
(trg)="s20.1"> ( c )

(src)="s21.1"> ως & # x00AB ; Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση & # x00BB ; ( & # x00AB ; Συνθήκη ΕΕ & # x00BB ; ) νοείται η Συνθήκη αυτή όπως συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από Συνθήκες ή άλλες πράξεις που άρχισαν να ισχύουν πριν από την 1η Μαΐου 2004 ,
(trg)="s21.1"> ciallaíonn an abairt & # x2018 ; an Conradh ar an Aontas Eorpach & # x2019 ; ( & # x2018 ; Conradh AE & # x2019 ; ) an Conradh sin mar atá arna fhorlíonadh nó arna leasú le conarthaí nó le gníomhartha eile a tháinig i bhfeidhm roimh an 1 Bealtaine 2004 ;

(src)="s22.1"> δ )
(trg)="s22.1"> ( d )

(src)="s23.1"> ως & # x00AB ; η Κοινότητα & # x00BB ; νοείται , ανάλογα με την περίπτωση , μία ή και οι δύο Κοινότητες που αναφέρονται στο στοιχείο β ) ,
(trg)="s23.1"> ciallaíonn an abairt & # x2018 ; an Comhphobal & # x2019 ; ceann amháin nó an dá cheann de na Comhphobail dá dtagraítear in ( b ) , de réir mar a bheidh ;

(src)="s24.1"> ε )
(trg)="s24.1"> ( e )

(src)="s25.1"> ως & # x00AB ; παρόντα κράτη μέλη & # x00BB ; νοούνται τα ακόλουθα κράτη μέλη : το Βασίλειο του Βελγίου , το Βασίλειο της Δανίας , η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας , η Ελληνική Δημοκρατία , το Βασίλειο της Ισπανίας , η Γαλλική Δημοκρατία , η Ιρλανδία , η Ιταλική Δημοκρατία , το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου , το Βασίλειο των Κάτω Χωρών , η Δημοκρατία της Αυστρίας , η Πορτογαλική Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Φινλανδίας , το Βασίλειο της Σουηδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας ,
(trg)="s25.1"> ciallaíonn an abairt & # x2018 ; Ballstáit láithreacha & # x2019 ; na Ballstáit seo a leanas :
(trg)="s25.2"> Ríocht na Beilge , Ríocht na Danmhairge , Poblacht Chónaidhme na Gearmáine , An Phoblacht Heilléanach , Ríocht na Spáinne , Poblacht na Fraince , Éire , Poblacht na hIodáile , Ard- Diúcacht Lucsamburg , Ríocht na hÍsiltíre , Poblacht na hOstaire , Poblacht na Portaingéile , Poblacht na Fionlainne , Ríocht na Sualainne agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann ;

(src)="s26.1"> στ )
(trg)="s26.1"> ( f )

(src)="s27.1"> ως & # x00AB ; νέα κράτη μέλη & # x00BB ; νοούνται τα ακόλουθα κράτη μέλη : η Τσεχική Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Εσθονίας , η Κυπριακή Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Λεττονίας , η Δημοκρατία της Λιθουανίας , η Δημοκρατία της Ουγγαρίας , η Δημοκρατία της Μάλτας , η Δημοκρατία της Πολωνίας , η Δημοκρατία της Σλοβενίας και η Σλοβακική Δημοκρατία .
(trg)="s27.1"> ciallaíonn an abairt & # x2018 ; Ballstáit nua & # x2019 ; na Ballstáit seo a leanas :
(trg)="s27.2"> Poblacht na Seice , Poblacht na hEastóine , Poblacht na Cipire , Poblacht na Laitvia , Poblacht na Liotuáine , Poblacht na hUngáire , Poblacht Mhálta , Poblacht na Polainne , Poblacht na Slóivéine agus Poblacht na Slóvaice .

(src)="s28.1"> Άρθρο 2
(trg)="s28.1"> Airteagal 2

(src)="s29.1"> Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Εσθονίας , της Κυπριακής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Λεττονίας , της Δημοκρατίας της Λιθουανίας , της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας , της Δημοκρατίας της Μάλτας , της Δημοκρατίας της Πολωνίας , της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας , που αναφέρεται στο άρθρο IV- 437 παράγραφος 2 στοιχείο ε ) του Συντάγματος έχουν αρχίσει να ισχύουν , υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω Συνθήκη , από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s29.1"> Na cearta agus na hoibleagáidí a leanann ó Chonradh Aontachais Phoblacht na Seice , Phoblacht na hEastóine , Phoblacht na Cipire , Phoblacht na Laitvia , Phoblacht na Liotuáine , Phoblacht na hUngáire , Phoblacht Mhálta , Phoblacht na Polainne , Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice , dá dtagraítear in Airteagal IV- 437( 2 ) ( e ) den Bhunreacht , tháinig siad i bhfeidhm , faoi na coinníollacha dá bhforáiltear sa Chonradh sin , amhail ón 1 Bealtaine 2004 .

(src)="s30.1"> Άρθρο 3
(trg)="s30.1"> Airteagal 3

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s31.1"> 1 .

(src)="s31.2"> Οι διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν , όπως ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ένωσης από το Πρωτόκολλο το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης ( εφεξής & # x00AB ; Πρωτόκολλο Σένγκεν & # x00BB ; ) , και οι πράξεις που βασίζονται σε αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό , και απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της Πράξης Προσχώρησης της 16 Απριλίου 2003 , καθώς και οι σχετικές πράξεις που ενδέχεται να εκδοθούν πριν από την 1η Μαΐου 2004 , είναι δεσμευτικές για τα νέα κράτη μέλη και εφαρμόζονται σε αυτά από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s31.2"> Forálacha
(trg)="s32.1"> acquis
(trg)="s33.1"> Schengen atá lánpháirtithe i gcreat an Aontais leis an bPrótacal atá i gceangal leis an gConradh ag bunú Bunreachta don Eoraip ( dá ngairtear & # x2018 ; Prótacal Schengen & # x2019 ; anseo feasta ) , agus na hionstraimí ag cur leis nó atá gaolmhar leis ar dhóigh eile , atá liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann le hIonstraim Aontachais an 16 Aibreán 2003 , mar aon le haon ionstraimí breise den sórt sin arna nglacadh roimh an 1 Bealtaine 2004 , beidh siad ina gceangal ar na Ballstáit nua agus beidh siad infheidhme iontu ón 1 Bealtaine 2004 .

(src)="s32.1"> 2 .
(trg)="s34.1"> acquis

(src)="s32.2"> Οι διατάξεις αυτές του κεκτημένου του Σένγκεν , όπως ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ένωσης , και οι πράξεις που βασίζονται σ '  αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό , και οι οποίες δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1 , ενώ είναι δεσμευτικές για τα νέα κράτη μέλη από την ημερομηνία της προσχώρησης , εφαρμόζονται σε νέο κράτος μέλος μόνον βάσει ευρωπαϊκής απόφασης του Συμβουλίου προς τούτο , μετά από εξακρίβωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες αξιολόγησης του Σένγκεν ότι πληρούνται οι απαραίτητοι όροι για την εφαρμογή όλων των τμημάτων του σχετικού κεκτημένου στο εν λόγω νέο κράτος μέλος .
(trg)="s35.1"> Schengen mar atá arna lánpháirtiú i gcreat an Aontais agus na hionstraimí ag cur leis nó atá gaolmhar leis ar dhóigh eile nach dtagraítear dóibh i mír 1 , agus iad ina gceangal ar na Ballstáit nua amhail ón 1 Bealtaine 2004 , ní bheidh feidhm acu i mBallstát nua ach de bhun cinnidh Eorpaigh ón gComhairle chuige sin tar éis fíorú , i gcomhréir leis na forálacha infheidhme de nósanna imeachta measúnachta Schengen , go bhfuil na coinníollacha is gá chun gach cuid den
(trg)="s36.1"> acquis

(src)="s33.1"> Το Συμβούλιο , μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , λαμβάνει απόφαση με ομοφωνία των μελών του που εκπροσωπούν τις Κυβερνήσεις των κρατών μελών όπου ισχύουν ήδη οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και του αντιπροσώπου της Κυβέρνησης του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να ισχύσουν οι εν λόγω διατάξεις .
(trg)="s38.1"> Glacfaidh an Chomhairle a cinneadh , tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa , ag gníomhú di le haontoilíocht na gcomhaltaí dá cuid a ionadaíonn Rialtais na mBallstát a bhfuil na forálacha dá dtagraítear sa mhír seo curtha in éifeacht cheana ina leith agus ionadaí Rialtas an Bhallstáit a bhfuil na forálacha sin le cur in éifeacht ina leith .

(src)="s33.2"> Τα μέλη του Συμβουλίου που εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας συμμετέχουν στη λήψη της απόφασης εφόσον αφορά τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν και τις πράξεις που βασίζονται σ '  αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό και στις οποίες συμμετέχουν τα εν λόγω κράτη μέλη .
(trg)="s38.2"> Glacfaidh na comhaltaí den Chomhairle a ionadaíonn Rialtais na hÉireann agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann páirt i gcinneadh den sórt sin a mhéad a bhaineann sé le forálacha acquis Schengen agus na hionstraimí ag cur leis nó atá gaolmhar leis ar dhóigh eile ina bhfuil na Ballstáit sin rannpháirteach .

(src)="s34.1"> 3 .
(trg)="s39.1"> 3 .

(src)="s34.2"> Οι συμφωνίες που συνήφθησαν από το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου Σένγκεν δεσμεύουν τα νέα κράτη μέλη από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s39.2"> Beidh na Comhaontuithe arna dtabhairt i gcrích ag an gComhairle faoi Airteagal 6 de Phrótacal Schengen ina gceangal ar na Ballstáit nua ón 1 Bealtaine 2004 .

(src)="s35.1"> 4 .
(trg)="s40.1"> 4 .

(src)="s35.2"> Τα νέα κράτη μέλη , όσον αφορά τις συμβάσεις ή πράξεις στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων που είναι απαραίτητες προς επίτευξη των στόχων της Συνθήκης ΕΕ , υποχρεούνται :
(trg)="s40.2"> Cuirfear de cheangal ar na Ballstáit nua i leith na gcoinbhinsiún nó na n- ionstraimí sin sa réimse ceartais agus gnóthaí baile atá doscartha ó ghnóthú chuspóirí Chonradh AE :

(src)="s36.1"> α )
(trg)="s41.1"> ( a )

(src)="s37.1"> να προσχωρήσουν σε όσες θα είναι ανοικτές προς υπογραφή εκ μέρους των παρόντων κρατών μελών κατά την 1η Μαΐου 2004 , και σε αυτές που έχουν συνταχθεί από το Συμβούλιο βάσει του Τίτλου VI της Συνθήκης ΕΕ , και συνιστώνται στα κράτη μέλη προς υιοθέτηση ,
(trg)="s42.1"> aontú dóibh siúd atá oscailte le haghaidh a sínithe ag na Ballstáit láithreacha faoin 1 Bealtaine 2004 , agus dóibh siúd atá tarraingthe suas ag an gComhairle i gcomhréir le Teideal VI de Chonradh AE agus atá molta do na Ballstáit lena nglacadh ;

(src)="s38.1"> β )
(trg)="s43.1"> ( b )

(src)="s39.1"> να εισαγάγουν διοικητικούς και άλλους διακανονισμούς , όπως αυτοί που κατά την 1η Μαΐου 2004 θα έχουν υιοθετηθεί από τα παρόντα κράτη μέλη ή το Συμβούλιο , προκειμένου να διευκολύνεται η πρακτική συνεργασία μεταξύ φορέων και οργανώσεων των κρατών μελών που εργάζονται στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων .
(trg)="s44.1"> socruithe riaracháin agus eile a thabhairt isteach , ar nós a bhfuil glactha faoin 1 Bealtaine 2004 ag na Ballstáit láithreacha nó ag an gComhairle , chun comhar praiticiúil a éascú idir na hinstitiúidí agus na heagraíochtaí de chuid na mBallstát a oibríonn sa réimse ceartais agus gnóthaí baile .

(src)="s40.1"> Άρθρο 4
(trg)="s45.1"> Airteagal 4

(src)="s41.1"> Καθένα από τα νέα κράτη μέλη συμμετέχει στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση από την ημερομηνία προσχώρησης ως κράτος μέλος για το οποίο ισχύει παρέκκλιση κατά την έννοια του άρθρου ΙΙΙ- 197 του Συντάγματος .
(trg)="s46.1"> Beidh gach ceann de na Ballstáit nua rannpháirteach san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta ón 1 Bealtaine 2004 mar Bhallstát go maolú de réir bhrí Airteagal III- 197 den Bhunreacht .

(src)="s42.1"> Άρθρο 5
(trg)="s47.1"> Airteagal 5

(src)="s43.1"> 1 .
(trg)="s48.1"> 1 .

(src)="s43.2"> Τα νέα κράτη μέλη , τα οποία προσχώρησαν με την Πράξη Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 στις αποφάσεις και συμφωνίες τις οποίες υιοθέτησαν οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχόμενοι στο πλαίσιο του Συμβουλίου , υποχρεούνται να προσχωρήσουν σε όλες τις άλλες συμφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη μέλη , οι οποίες αφορούν τη λειτουργία της Ένωσης ή συνδέονται με τις δραστηριότητές της. 2 .
(trg)="s48.2"> Cuirfear de cheangal ar na Ballstáit nua atá tar éis aontú trí Ionstraim Aontachais an 16 Aibreán 2003 do na cinntí agus do na comhaontuithe arna nglacadh ag Ionadaithe Rialtais na mBallstát ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle aontú do na comhaontuithe eile go léir arna dtabhairt i gcrích ag na Ballstáit láithreacha a bhaineann le hoibriú an Aontais nó i ndáil lena ghníomhaíochtaí. 2 .

(src)="s43.3"> Τα νέα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσχωρήσουν , εφόσον αυτές εξακολουθούν να ισχύουν , στις συμβάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 293 της Συνθήκης ΕΚ και σε εκείνες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης ΕK , καθώς και στα πρωτόκολλα περί της ερμηνείας των συμβάσεων αυτών από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που υπεγράφησαν από τα παρόντα κράτη μέλη , και να αρχίσουν για το σκοπό αυτό διαπραγματεύσεις με τα κράτη αυτά για να επιφέρουν σε αυτές τις αναγκαίες προσαρμογές .
(trg)="s48.3"> Cuirfear de cheangal ar na Ballstáit nua aontú do na coinbhinsiúin dá bhforáiltear in Airteagal 293 de Chonradh CE agus dóibhsean atá doscartha ó ghnóthú chuspóirí Chonradh CE , a mhéad atá siad i gcónaí i bhfeidhm , agus freisin do na prótacail ar léiriú na gcoinbhinsiún sin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach , arna síniú ag na Ballstáit láithreacha , agus chun na críche sin cuirfear de cheangal orthu dul i mbun caibidlíochta leis na Ballstáit láithreacha d' fhonn na hoiriúnuithe is gá a dhéanamh orthu .

(src)="s44.1"> Άρθρο 6
(trg)="s49.1"> Airteagal 6

(src)="s45.1"> 1 .
(trg)="s50.1"> 1 .

(src)="s45.2"> Τα νέα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσχωρήσουν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στις συμφωνίες ή συμβάσεις που συνήψαν ή εφαρμόζουν προσωρινά τα παρόντα κράτη μέλη και η Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας , ενεργώντας από κοινού , καθώς και στις συμφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη μέλη οι οποίες συνδέονται με τις ανωτέρω συμφωνίες ή συμβάσεις .
(trg)="s50.2"> Cuirfear de cheangal ar na Ballstáit nua aontú , faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa Phrótacal seo , do na comhaontuithe nó na coinbhinsiúin arna dtabhairt i gcrích nó arna gcur i bhfeidhm go sealadach ag na Ballstáit láithreacha agus ag an Aontas nó ag an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach , ag gníomhú go comhpháirteach dóibh , agus do na comhaontuithe arna dtabhairt i gcrích ag na Ballstáit sin agus a bhfuil baint acu leis na comhaontuithe nó na coinbhinsiúin sin .

(src)="s46.1"> Η προσχώρηση των νέων κρατών μελών στις συμφωνίες ή συμβάσεις της παραγράφου 4 , καθώς και στις συμφωνίες με τη Λευκορωσία , την Κίνα , τη Χιλή , το Mercosur και την Ελβετία που συνήφθησαν ή υπεγράφησαν από κοινού από την Κοινότητα και τα παρόντα κράτη μέλη της , συμφωνείται με τη σύναψη πρωτοκόλλου στις συμφωνίες ή τις συμβάσεις αυτές μεταξύ του Συμβουλίου , που αποφασίζει ομόφωνα εξ ονόματος των κρατών μελών , και της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας ή χωρών ή διεθνούς οργανισμού .
(trg)="s51.1"> Déanfar aontachas na mBallstát nua leis na comhaontuithe nó leis na coinbhinsiúin atá luaite i mír 4 , mar aon leis na comhaontuithe leis an mBealarúis , leis an Eilvéis , le Mercosur , leis an tSile agus leis an tSín arna dtabhairt i gcrích nó arna síniú go comhpháirteach ag an gComhphobal agus a Bhallstáit láithreacha a chomhaontú trí phrótacal le comhaontuithe nó coinbhinsiúin den sórt sin a thabhairt i gcrích idir an Chomhairle , ag gníomhú di d' aon toil thar ceann na mBallstát , agus an tríú tír nó na tríú tíortha nó an eagraíocht idirnáisiúnta i dtrácht .

(src)="s46.2"> Η εν λόγω διαδικασία τελεί υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και δεν επηρεάζει τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών και των κρατών μελών όσον αφορά τη μελλοντική σύναψη τέτοιων συμφωνιών ή κάθε άλλης τροποποίησης που δεν σχετίζεται με την προσχώρηση .
(trg)="s51.2"> Tá an nós imeachta seo gan dochar d' inniúlachtaí dílse an Aontais agus an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach agus ní dhéanann sé difear do chionroinnt na gcumhachtaí idir an tAontas agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus na Ballstáit i dtaca le tabhairt i gcrích comhaontuithe den sórt sin sa todhchaí nó le haon leasuithe eile nach mbaineann le haontachas .

(src)="s46.3"> Η Επιτροπή διαπραγματεύεται τα εν λόγω πρωτόκολλα εξ ονόματος των κρατών μελών βάσει οδηγιών διαπραγμάτευσης εγκεκριμένων από το Συμβούλιο με ομοφωνία , και κατόπιν διαβουλεύσεων με επιτροπή αποτελούμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών .
(trg)="s51.3"> Caibidleoidh an Coimisiún na prótacail sin thar ceann na mBallstát ar bhonn treoracha caibidlíochta arna bhformheas ag an gComhairle , ag gníomhú di d' aontoil , agus i gcomhairle le coiste ar a mbeidh ionadaithe na mBallstát .

(src)="s46.4"> Υποβάλλει σχέδιο των πρωτοκόλλων στο Συμβούλιο για τη σύναψή τους .
(trg)="s51.4"> Tíolacfaidh sé dréacht de na prótacail don Chomhairle lena dtabhairt i gcrích .

(src)="s47.1"> 2 .
(trg)="s52.1"> 2 .

(src)="s47.2"> Κατά την προσχώρηση στις συμφωνίες και συμβάσεις της παραγράφου 1 , τα νέα κράτη μέλη αποκτούν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις στο πλαίσιο των συμφωνιών και συμβάσεων αυτών που έχουν και τα παρόντα κράτη μέλη. 3 .
(trg)="s52.2"> Amhail óna n- aontachas leis na comhaontuithe agus na coinbhinsiúin dá dtagraítear i mír 1 , gheobhaidh na Ballstáit nua na cearta agus na hoibleagáidí céanna faoi na comhaontuithe agus na coinbhinsiúin sin atá ag na Ballstáit láithreacha. 3 .

(src)="s47.3"> Τα νέα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσχωρήσουν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (
(trg)="s52.3"> Cuirfear de cheangal ar na Ballstáit nua aontú , faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa Phrótacal seo , don Chomhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch  (

(src)="s48.1"> 1
(trg)="s53.1"> 1

(src)="s49.1"> ) , σύμφωνα με το άρθρο 128 της Συμφωνίας αυτής .
(trg)="s54.1"> ) , i gcomhréir le hAirteagal 128 den Chomhaontú sin .

(src)="s50.1"> 4 .
(trg)="s55.1"> 4 .

(src)="s50.2"> Από την 1η Μαΐου 2004 και εν αναμονή , ενδεχομένως , της σύναψης των απαραίτητων πρωτοκόλλων της παραγράφου 1 , τα νέα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις των συμφωνιών που συνήφθησαν από τα παρόντα κράτη μέλη και , από κοινού , από την Κοινότητα , με την Αλγερία , την Αρμενία , το Αζερμπαϊτζάν , τη Βουλγαρία , την Κροατία , την Αίγυπτο , την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας , τη Γεωργία , το Ισραήλ , την Ιορδανία , το Καζακστάν , την Κιργιζία , το Λίβανο , το Μεξικό , τη Μολδαβία , το Μαρόκο , τη Ρουμανία , τη Ρωσική Ομοσπονδία , τον Άγιο Μαρίνο , τη Νότιο Αφρική , τη Νότια Κορέα , τη Συρία , την Τυνησία , την Τουρκία , το Τουρκμενιστάν , την Ουκρανία και το Ουζμπεκιστάν , καθώς επίσης τις διατάξεις άλλων συμφωνιών που συνάπτονται από κοινού από τα παρόντα κράτη μέλη και την Κοινότητα πριν από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s55.2"> Amhail ón 1 Bealtaine 2004 , agus , más gá , go dtí go dtabharfar na prótacail riachtanacha dá dtagraítear i mír 1 i gcrích , cuirfidh na Ballstáit nua i bhfeidhm forálacha na gComhaontuithe arna dtabhairt i gcrích ag na Ballstáit láithreacha agus , go comhpháirteach , ag an gComhphobal leis an Afraic Theas , leis an Ailgéir , leis an Airméin , leis an Asarbaiseáin , leis an mBulgáir , leis an gCasacstáin , leis an gCirgeastáin , leis an gCóiré Theas , le Cónaidhm na Rúise , leis an gCróit , leis an Éigipt , le hIarphoblacht Iúgslávach na Macadóine , leis an Iordáin , le hIosrael , leis an Liobáin , le Maracó , le Meicsiceo , leis an Moldáiv , leis an Rómáin , le San Mairíne , leis an tSeoirsia , leis an tSiria , leis an Túinéis , leis an Tuirc , leis an Tuircméanastáin , leis an Úcráin agus leis an Úisbéiceastáin mar aon le forálacha na gcomhaontuithe eile arna dtabhairt i gcrích go comhpháirteach ag na Ballstáit láithreacha agus ag an gComhphobal roimh an 1 Bealtaine 2004 .

(src)="s51.1"> Τυχόν προσαρμογές στις συμφωνίες αυτές τελούν υπό την επιφύλαξη των πρωτοκόλλων που έχουν συναφθεί με τις αντισυμβαλλόμενες χώρες σύμφωνα με την παράγραφο 1 , δεύτερο εδάφιο .
(trg)="s56.1"> Beidh aon oiriúnuithe ar na comhaontuithe sin ina n- ábhar do phrótacail arna dtabhairt i gcrích leis na tíortha comhchonarthacha ar cothrom le forálacha an dara fomhír de mhír 1 .

(src)="s51.2"> Εάν τα πρωτόκολλα δεν έχουν συναφθεί μέχρι την 1η Μαΐου 2004 , η Ένωση , η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας και τα κράτη μέλη λαμβάνουν , εντός του πλαισίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους , τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής .
(trg)="s56.2"> Mura mbeidh na prótacail tugtha i gcrích faoin 1 Bealtaine 2004 , glacfaidh an tAontas , an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus na Ballstáit , faoi chuimsiú a n- inniúlachtaí faoi seach , na bearta is gá chun déileáil leis an staid sin .

(src)="s52.1"> 5 .
(trg)="s57.1"> 5 .

(src)="s52.2"> Από την 1η Μαΐου 2004 , τα νέα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διμερείς κλωστοϋφαντουργικές συμφωνίες και διακανονισμούς που έχει συνάψει η Κοινότητα με τρίτες χώρες .
(trg)="s57.2"> Amhail ón 1 Bealtaine 2004 , déanfaidh na Ballstáit nua na comhaontuithe agus na comhshocraíochtaí déthaobhacha teicstílí arna dtabhairt i gcrích ag an gComhphobal le tríú tíortha a chur i bhfeidhm .

(src)="s53.1"> Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζει η Ένωση στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης προσαρμόζονται , λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση των νέων κρατών μελών .
(trg)="s58.1"> Déanfar na srianta cainníochtúla arna gcur i bhfeidhm ag an Aontas ar allmhairí táirgí teicstíle agus éadaigh a oiriúnú chun aontachas na mBallstát nua a chur san áireamh .

(src)="s54.1"> Εάν οι τροποποιήσεις των διμερών κλωστοϋφαντουργικών συμφωνιών και διακανονισμών δεν έχουν τεθεί σε ισχύ έως την 1η Μαΐου 2004 , η Ένωση προσαρμόζει αναλόγως τους κανόνες της σχετικά με την εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης από τρίτες χώρες , λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση των νέων κρατών μελών .
(trg)="s59.1"> Mura mbeidh na leasuithe ar na comhaontuithe agus ar na comhshocraíochtaí déthaobhacha teicstíle tagtha i bhfeidhm faoin 1 Bealtaine 2004 , déanfaidh an tAontas na hoiriúnuithe is gá ar a rialacha maidir le táirgí teicstíle agus éadaigh a allmhairiú ó thríú tíortha chun aontachas na mBallstát nua a chur san áireamh .

(src)="s55.1"> 6 .
(trg)="s60.1"> 6 .

(src)="s55.2"> Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζονται από την Ένωση στις εισαγωγές χάλυβα και προϊόντων χάλυβα προσαρμόζονται βάσει των εισαγωγών προϊόντων χάλυβα από τις οικείες προμηθεύτριες χώρες , οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τα νέα κράτη μέλη κατά τα έτη αμέσως πριν από την υπογραφή της Συνθήκης προσχώρησης .
(trg)="s60.2"> Déanfar na srianta cainníochtúla ar allmhairí cruach agus táirgí cruach arna gcur i bhfeidhm ag an Aontas a oiriúnú ar bhonn allmhairí na mBallstát nua de tháirgí cruach de thionscnamh na dtíortha is soláthraithe i dtrácht sna blianta díreach roimh shíniú an Chonartha Aontachais .

(src)="s56.1"> 7 .
(trg)="s61.1"> 7 .

(src)="s56.2"> Η διαχείριση των αλιευτικών συμφωνιών που συνήψαν τα νέα κράτη μέλη με τρίτες χώρες πριν από την 1η Μαΐου 2004 διενεργείται από την Ένωση .
(trg)="s61.2"> Déanfaidh an tAontas comhaontuithe iascaigh arna dtabhairt i gcrích roimh an 1 Bealtaine 2004 ag na Ballstáit nua le tríú tíortha a bhainistiú .

(src)="s57.1"> Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τα νέα κράτη μέλη από τις συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζονται για το διάστημα κατά το οποίο οι διατάξεις των συμφωνιών αυτών παραμένουν προσωρινά σε ισχύ .
(trg)="s62.1"> Ní dhéanfar difear do na cearta ná do na hoibleagáidí a leanann do na Ballstáit nua ó na comhaontuithe sin le linn na tréimhse a mbeidh forálacha na gcomhaontuithe sin á gcoimeád ar bun go sealadach .

(src)="s58.1"> Μόλις τούτο καταστεί δυνατό , και εν πάση περιπτώσει πριν από τη λήξη των συμφωνιών του πρώτου εδαφίου , το Συμβούλιο λαμβάνει , προτάσει της Επιτροπής , τις κατάλληλες ευρωπαϊκές αποφάσεις κατά περίπτωση για τη συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις συμφωνίες αυτές , καθώς και για τη δυνατότητα παράτασης ορισμένων συμφωνιών για περιόδους μέχρι ένα έτος .
(trg)="s63.1"> A thúisce is féidir agus ar chaoi ar bith roimh na comhaontuithe dá dtagraítear sa chéad fhomhír a dhul in éag , glacfaidh an Chomhairle , ar thogra ón gCoimisiún , na cinntí Eorpacha iomchuí i ngach cás chun go leanfaidh gníomhaíochtaí iascaireachta a thig ó na comhaontuithe sin , lena n- áirítear an chaoi chun comhaontuithe áirithe a fhadú go ceann tréimhsí nach faide ná bliain .

(src)="s59.1"> 8 .
(trg)="s64.1"> 8 .

(src)="s59.2"> Με ισχύ από την 1η Μαΐου 2004 , τα νέα κράτη μέλη αποχωρούν από κάθε Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με τρίτες χώρες , συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης .
(trg)="s64.2"> Le héifeacht ón 1 Bealtaine 2004 , tarraingeoidh na Ballstáit nua siar ó aon chomhaontuithe saorthrádála le tríú tíortha , lena n- áirítear Comhaontú Saorthrádála Lár na hEorpa .

(src)="s60.1"> Στο βαθμό που οι συμφωνίες μεταξύ ενός η περισσοτέρων νέων κρατών μελών , αφενός , και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών , αφετέρου , δεν συμβιβάζονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύνταγμα και ιδίως από το παρόν Πρωτόκολλο , τα νέα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για να άρουν τα διαπιστωθέντα ασυμβίβαστα .
(trg)="s65.1"> Sa mhéid nach bhfuil na comhaontuithe idir ceann amháin nó níos mó de na Ballstáit nua ar thaobh amháin agus tríú tír amháin nó níos mó ar an taobh eile ag luí leis na hoibleagáidí a thig ón mBunreacht , agus go háirithe ón bPrótacal seo , glacfaidh an Ballstát nua gach céim iomchuí chun deireadh a chur leis an neamhluí arna bhunú .

(src)="s60.2"> Εάν ένα νέο κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά την προσαρμογή μιας συμφωνίας την οποία έχει συνάψει με μια ή περισσότερες τρίτες χώρες πριν από την προσχώρηση , αποχωρεί από τη συμφωνία αυτή , δυνάμει των όρων της συμφωνίας .
(trg)="s65.2"> Má bhaineann deacrachtaí do Bhallstát nua le linn oiriúnú a dhéanamh ar chomhaontú arna thabhairt i gcrích roimh an 1 Bealtaine 2004 le tríú tír amháin nó níos mó , tarraingeoidh sé siar ón gcomhaontú sin de réir théarmaí an chomhaontaithe .

(src)="s61.1"> 9 .
(trg)="s66.1"> 9 .

(src)="s61.2"> Τα νέα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να προσαρμόσουν , εφόσον είναι ανάγκη , τη θέση τους έναντι των διεθνών οργανισμών και των διεθνών συμφωνιών , των οποίων άλλα κράτη μέλη ή η Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας είναι επίσης μέρη , προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την προσχώρησή τους στην Ένωση .
(trg)="s66.2"> Glacfaidh na Ballstáit nua , más gá , bearta iomchuí chun a seasamh i ndáil le heagraíochtaí idirnáisiúnta agus leis na comhaontuithe idirnáisiúnta sin a bhfuil an tAontas nó an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach nó a bhfuil Ballstáit eile ina bpáirtithe iontu freisin a oiriúnú do na cearta agus na hoibleagáidí a eascraíonn óna n- aontachas leis an Aontas .

(src)="s62.1"> Ειδικότερα , αποχωρούν κατά την ημερομηνία της προσχώρησης ή την εγγύτερη ημερομηνία μετά από αυτήν , από κάθε διεθνή αλιευτική συμφωνία και οργανισμό όπου η Ένωση είναι επίσης μέρος , εκτός αν η συμμετοχή τους αφορά θέματα άλλα από την αλιεία .
(trg)="s67.1"> Tarraingeoidh siad siar go háirithe an 1 Bealtaine 2004 nó ar an dáta is túisce is féidir ina dhiaidh sin ó eagraíochtaí agus comhaontuithe idirnáisiúnta iascaigh ar páirtí iontu freisin an tAontas , mura mbaineann a gcomhaltas le hábhair seachas ábhair iascaigh .

(src)="s63.1"> Άρθρο 7
(trg)="s68.1"> Airteagal 7

(src)="s64.1"> Οι πράξεις που εξεδόθησαν από τα θεσμικά όργανα , στις οποίες αναφέρονται οι μεταβατικές διατάξεις που θεσπίζονται στο παρόν Πρωτόκολλο , διατηρούν τη νομική τους φύση · ειδικότερα , οι διαδικασίες τροποποίησης των πράξεων αυτών εξακολουθούν να εφαρμόζονται .
(trg)="s69.1"> Na gníomhartha sin arna nglacadh ag na hinstitiúidí lena mbaineann na forálacha idirthréimhseacha atá leagtha síos sa Phrótacal seo , coinneoidh siad a stádas dlítheanach ; ach go háirithe , leanfaidh na nósanna imeachta chun na gníomhartha sin a leasú d' fheidhm a bheith acu .

(src)="s65.1"> Άρθρο 8
(trg)="s70.1"> Airteagal 8

(src)="s66.1"> Οι διατάξεις της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την κατάργηση ή τροποποίηση πράξεων που έχουν εκδοθεί από τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή τους οργανισμούς της Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση , όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Πρωτοδικείο , εξακολουθούν να ισχύουν με την επιφύλαξη της εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου .
(trg)="s71.1"> Na forálacha sin d' Ionstraim Aontachais an 16 Aibreán 2003 , mar atá arna léiriú ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach agus ag an gCúirt Chéadchéime , arb é is aidhm nó is éifeacht dóibh gníomhartha arna nglacadh ag institiúidí , comhlachtaí , oifigí nó gníomhaireachtaí an Chomhphobail nó an Aontais Eorpaigh arna mbunú leis an gConradh ar an Aontas Eorpach a aisghairm nó a leasú , seachas mar bheart idirthréimhseach , fanfaidh siad i bhfeidhm faoi réir an dara mír a chur i bhfeidhm .

(src)="s67.1"> Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου είναι της ιδίας νομικής φύσεως όπως οι πράξεις τις οποίες καταργούν ή τροποποιούν και υπόκεινται στους ίδιους κανόνες όπως αυτές .
(trg)="s72.1"> Beidh ag na forálacha sin an stádas dlítheanach céanna atá ag na gníomhartha a aisghairtear nó a leasaítear leo agus beidh siad faoi réir na rialacha céanna leis na gníomhartha sin .

(src)="s68.1"> Άρθρο 9
(trg)="s73.1"> Airteagal 9

(src)="s69.1"> Τα κείμενα των πράξεων των θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση , καθώς και τα κείμενα των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας , οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την 1η Μαΐου 2004 και συντάχθηκαν στα τσεχικά , εσθονικά , ουγγρικά , λεττονικά , λιθουανικά , μαλτέζικα , πολωνικά , σλοβακικά και σλοβενικά , ισχύουν από την εν λόγω ημερομηνία , υπό τους ιδίους όρους όπως τα κείμενα που συντάχθηκαν και ισχύουν στις άλλες γλώσσες .
(trg)="s74.1"> Amhail ón 1 Bealtaine 2004 , is téacsanna barántúla , faoi na coinníollacha céanna leis na téacsanna barántúla arna dtarraingt suas sna teangacha eile téacsanna ghníomhartha institiúidí , comhlachtaí , oifigí agus gníomhaireachtaí an Chomhphobail nó an Aontais Eorpaigh arna mbunú leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus téacsanna ghníomhartha an Bhainc Cheannais Eorpaigh arna nglacadh roimh an dáta sin agus arna dtarraingt suas san Eastóinis , sa Laitvis , sa Liotuáinis , sa Mháltais , sa Pholainnis , sa tSeicis , sa tSlóivéinis , sa tSlóvaicis agus san Ungáiris .

(src)="s70.1"> Άρθρο 10
(trg)="s75.1"> Airteagal 10

(src)="s71.1"> Ευρωπαϊκός νόμος του Συμβουλίου μπορεί να καταργήσει τις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου , εφόσον αυτές έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου .
(trg)="s76.1"> Na forálacha idirthréimhseacha atá leagtha amach sa Phrótacal seo , féadfar iad a aisghairm le dlí Eorpach ón gComhairle nuair nach mbeidh siad infheidhme a thuilleadh .

(src)="s71.2"> Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα , μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο .
(trg)="s76.2"> Gníomhóidh an Chomhairle d' aon toil tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa .

(src)="s72.1"> Άρθρο 11
(trg)="s77.1"> Airteagal 11

(src)="s73.1"> Η εφαρμογή του Συντάγματος και των πράξεων που έχουν εκδοθεί από τα θεσμικά όργανα υπόκειται , μεταβατικώς , στις διατάξεις περί παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο παρόν Πρωτόκολλο .
(trg)="s78.1"> Beidh cur i bhfeidhm an Bhunreachta agus na ngníomhartha arna nglacadh ag na hinstitiúidí faoi réir na maoluithe dá bhforáiltear sa Phrótacal seo , mar bheart idirthréimhseach .

(src)="s74.1"> ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
(trg)="s79.1"> TEIDEAL II

(src)="s75.1"> ΠΑΓΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(trg)="s80.1"> BUANFHORÁLACHA

(src)="s76.1"> Άρθρο 12
(trg)="s81.1"> Airteagal 12

(src)="s77.1"> Οι προσαρμογές των πράξεων που απαριθμούνται στο Παράρτημα III της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες συνεπεία της προσχώρησης , πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που ορίζονται στο εν λόγω Παράρτημα και με τη διαδικασία και υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 36 .
(trg)="s82.1"> Déanfar na hoiriúnuithe ar na gníomhartha atá liostaithe in Iarscríbhinn III a ghabhann le hIonstraim Aontachais an 16 Aibreán 2003 agus is gá de thoradh an aontachais a tharraingt suas ar cothrom leis na treoirlínte atá leagtha amach san Iarscríbhinn sin agus i gcomhréir leis an nós imeachta agus faoi na coinníollacha atá leagtha síos in Airteagal 36 .