# el/C2004310.01029701.xml.gz
# fr/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9.

(src)="s3.1"> ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(trg)="s3.1"> PROTOCOLE RELATIF AUX TRAITÉ ET ACTE D' ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  D' ESTONIE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  CHYPRE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  LETTONIE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  LITUANIE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  HONGRIE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  MALTE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  POLOGNE , DE  LA  RÉPUBLIQUE  DE  SLOVÉNIE ET  DE  LA  RÉPUBLIQUE  SLOVAQUE

(src)="s4.1"> TA ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ,
(trg)="s4.1"> LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES ,

(src)="s5.1"> ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Τσεχική Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Εσθονίας , η Κυπριακή Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Λεττονίας , η Δημοκρατία της Λιθουανίας , η Δημοκρατία της Ουγγαρίας , η Δημοκρατία της Μάλτας , η Δημοκρατία της Πολωνίας , η Δημοκρατία της Σλοβενίας και η Σλοβακική Δημοκρατία προσχώρησαν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ,
(trg)="s5.1"> RAPPELANT que  la République tchèque , la République d' Estonie , la République de Chypre , la République de Lettonie , la République de Lituanie , la République de Hongrie , la République de Malte , la République de Pologne , la République de Slovénie et la République slovaque ont adhéré aux Communautés européennes et à l' Union européenne instituée par le traité sur l' Union européenne le 1
(trg)="s6.1"> er

(src)="s6.1"> ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το άρθρο IV- 437 παράγραφος 2 στοιχείο ε ) του Συντάγματος προβλέπει την κατάργηση της Συνθήκης της 16ης Απριλίου 2003 που αφορά τις προαναφερόμενες προσχωρήσεις ,
(trg)="s8.1"> CONSIDÉRANT que l' article  IV-437 , paragraphe  2 , point  e ) , de la Constitution prévoit l' abrogation du traité du 16  avril 2003 relatif aux adhésions visées ci-dessus ;

(src)="s7.1"> ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι πολλές από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην Πράξη που προσαρτάται στην εν λόγω Συνθήκη Προσχώρησης εξακολουθούν να είναι χρήσιμες · ότι το άρθρο IV- 437 παράγραφος 2 του Συντάγματος προβλέπει ότι οι διατάξεις αυτές πρέπει να περιληφθούν σε ένα πρωτόκολλο ή να υπάρχει παραπομπή σε αυτές , ούτως ώστε να παραμείνουν σε ισχύ και τα νομικά τους αποτελέσματα να διατηρηθούν ,
(trg)="s9.1"> CONSIDÉRANT qu' un grand nombre de dispositions figurant dans l' Acte qui est joint audit traité d' adhésion restent pertinentes ; que l' article  IV-437 , paragraphe  2 , de la Constitution prévoit que ces dispositions doivent être reprises ou visées dans un protocole , de sorte qu' elles restent en vigueur et que leurs effets juridiques sont préservés ;

(src)="s8.1"> ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι ορισμένες από τις διατάξεις αυτές πρέπει να υποστούν τις αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές προκειμένου να είναι σύμφωνες με το κείμενο του Συντάγματος , χωρίς να αλλοιώνεται η νομική εμβέλειά τους ,
(trg)="s10.1"> CONSIDÉRANT que certaines de ces dispositions doivent être soumises aux adaptations techniques nécessaires pour être mises en conformité avec la Constitution , sans en altérer la portée juridique ,

(src)="s9.1"> ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων , οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας :
(trg)="s11.1"> SONT CONVENUES des dispositions ci-après , qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l' Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l' énergie atomique :

(src)="s10.1"> ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
(trg)="s12.1"> PREMIÈRE PARTIE

(src)="s11.1"> ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003
(trg)="s13.1"> DISPOSITIONS RELATIVES À L' ACTE D' ADHÉSION DU 16 AVRIL 2003

(src)="s12.1"> ΤΙΤΛΟΣ Ι
(trg)="s14.1"> TITRE I

(src)="s13.1"> ΟΙ ΑΡΧΕΣ
(trg)="s15.1"> LES PRINCIPES

(src)="s14.1"> Άρθρο 1
(trg)="s16.1"> Article premier

(src)="s15.1"> Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου :
(trg)="s17.1"> Aux fins du présent protocole :

(src)="s16.1"> α )
(trg)="s18.1"> a )

(src)="s17.1"> ως & # x00AB ; Πράξη Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 & # x00BB ; νοείται η πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Εσθονίας , της Κυπριακής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Λεττονίας , της Δημοκρατίας της Λιθουανίας , της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας , της Δημοκρατίας της Μάλτας , της Δημοκρατίας της Πολωνίας , της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας , και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ,
(trg)="s19.1"> l' expression & #x00AB ; acte d' adhésion  du 16  avril 2003 & #x00BB ; vise l' acte relatif aux conditions d' adhésion de la République tchèque , de la République d' Estonie , de la République de Chypre , de la République de Lettonie , de la République de Lituanie , de la République de Hongrie , de la République de Malte , de la République de Pologne , de la République de Slovénie et de la République slovaque , et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l' Union européenne ;

(src)="s18.1"> β )
(trg)="s20.1"> b )

(src)="s19.1"> ως & # x00AB ; Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας & # x00BB ; ( & # x00AB ; Συνθήκη ΕΚ & # x00BB ; ) και & # x00AB ; Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας & # x00BB ; ( & # x00AB ; Συνθήκη ΕΚΑΕ & # x00BB ; ) νοούνται οι Συνθήκες αυτές όπως συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν από Συνθήκες ή άλλες πράξεις που άρχισαν να ισχύουν πριν από την 1η Μαΐου 2004 ,
(trg)="s21.1"> er
(trg)="s22.1"> mai 2004 ;

(src)="s20.1"> γ )
(trg)="s23.1"> c )

(src)="s21.1"> ως & # x00AB ; Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση & # x00BB ; ( & # x00AB ; Συνθήκη ΕΕ & # x00BB ; ) νοείται η Συνθήκη αυτή όπως συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από Συνθήκες ή άλλες πράξεις που άρχισαν να ισχύουν πριν από την 1η Μαΐου 2004 ,
(trg)="s24.1"> er
(trg)="s25.1"> mai 2004 ;

(src)="s22.1"> δ )
(trg)="s26.1"> d )

(src)="s23.1"> ως & # x00AB ; η Κοινότητα & # x00BB ; νοείται , ανάλογα με την περίπτωση , μία ή και οι δύο Κοινότητες που αναφέρονται στο στοιχείο β ) ,
(trg)="s27.1"> le terme & #x00AB ; Communauté & #x00BB ; vise , selon le cas , l' une des Communautés visées au point  b ) ou les deux ;

(src)="s24.1"> ε )
(trg)="s28.1"> e )

(src)="s25.1"> ως & # x00AB ; παρόντα κράτη μέλη & # x00BB ; νοούνται τα ακόλουθα κράτη μέλη : το Βασίλειο του Βελγίου , το Βασίλειο της Δανίας , η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας , η Ελληνική Δημοκρατία , το Βασίλειο της Ισπανίας , η Γαλλική Δημοκρατία , η Ιρλανδία , η Ιταλική Δημοκρατία , το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου , το Βασίλειο των Κάτω Χωρών , η Δημοκρατία της Αυστρίας , η Πορτογαλική Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Φινλανδίας , το Βασίλειο της Σουηδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας ,
(trg)="s29.1"> l' expression & #x00AB ; États membres actuels & #x00BB ; vise les États membres suivants : le Royaume de Belgique , le Royaume de Danemark , la République fédérale d' Allemagne , la République hellénique , le Royaume d' Espagne , la République française , l' Irlande , la République italienne , le Grand-Duché de Luxembourg , le Royaume des Pays-Bas , la République d' Autriche , la République portugaise , la République de Finlande , le Royaume de Suède , et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord ;

(src)="s26.1"> στ )
(trg)="s30.1"> f )

(src)="s27.1"> ως & # x00AB ; νέα κράτη μέλη & # x00BB ; νοούνται τα ακόλουθα κράτη μέλη : η Τσεχική Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Εσθονίας , η Κυπριακή Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Λεττονίας , η Δημοκρατία της Λιθουανίας , η Δημοκρατία της Ουγγαρίας , η Δημοκρατία της Μάλτας , η Δημοκρατία της Πολωνίας , η Δημοκρατία της Σλοβενίας και η Σλοβακική Δημοκρατία .
(trg)="s31.1"> l' expression & #x00AB ; nouveaux États membres & #x00BB ; vise les États membres suivants : la République tchèque , la République d' Estonie , la République de Chypre , la République de Lettonie , la République de Lituanie , la République de Hongrie , la République de Malte , la République de Pologne , la République de Slovénie et la République slovaque .

(src)="s28.1"> Άρθρο 2
(trg)="s32.1"> Article 2

(src)="s29.1"> Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Εσθονίας , της Κυπριακής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Λεττονίας , της Δημοκρατίας της Λιθουανίας , της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας , της Δημοκρατίας της Μάλτας , της Δημοκρατίας της Πολωνίας , της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας , που αναφέρεται στο άρθρο IV- 437 παράγραφος 2 στοιχείο ε ) του Συντάγματος έχουν αρχίσει να ισχύουν , υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω Συνθήκη , από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s33.1"> Les droits et obligations résultant du traité d' adhésion de la République tchèque , de la République d' Estonie , de la République de Chypre , de la République de Lettonie , de la République de Lituanie , de la République de Hongrie , de la République de Malte , de la République de Pologne , de la République de Slovénie et de la République slovaque , visé à l' article  IV-437 , paragraphe  2 , point  e ) , de la Constitution , ont pris effet , dans les conditions prévues par ce traité , à compter du  1
(trg)="s34.1"> er

(src)="s30.1"> Άρθρο 3
(trg)="s36.1"> Article 3

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s37.1"> 1.

(src)="s31.2"> Οι διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν , όπως ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ένωσης από το Πρωτόκολλο το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης ( εφεξής & # x00AB ; Πρωτόκολλο Σένγκεν & # x00BB ; ) , και οι πράξεις που βασίζονται σε αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό , και απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της Πράξης Προσχώρησης της 16 Απριλίου 2003 , καθώς και οι σχετικές πράξεις που ενδέχεται να εκδοθούν πριν από την 1η Μαΐου 2004 , είναι δεσμευτικές για τα νέα κράτη μέλη και εφαρμόζονται σε αυτά από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s37.2"> Les dispositions de l' acquis de Schengen intégrées dans le cadre de l' Union par le protocole annexé au traité établissant une Constitution pour l' Europe ( ci-après dénommé le & #x00AB ; protocole Schengen & #x00BB ; ) et les actes fondés sur celles -ci ou qui s' y rapportent , énumérés à l' annexe  I de l' acte d' adhésion du 16  avril 2003 , ainsi que tout nouvel acte de cette nature adopté avant le 1
(trg)="s38.1"> er

(src)="s32.1"> 2 .
(trg)="s42.1"> 2.

(src)="s32.2"> Οι διατάξεις αυτές του κεκτημένου του Σένγκεν , όπως ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ένωσης , και οι πράξεις που βασίζονται σ '  αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό , και οι οποίες δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1 , ενώ είναι δεσμευτικές για τα νέα κράτη μέλη από την ημερομηνία της προσχώρησης , εφαρμόζονται σε νέο κράτος μέλος μόνον βάσει ευρωπαϊκής απόφασης του Συμβουλίου προς τούτο , μετά από εξακρίβωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες αξιολόγησης του Σένγκεν ότι πληρούνται οι απαραίτητοι όροι για την εφαρμογή όλων των τμημάτων του σχετικού κεκτημένου στο εν λόγω νέο κράτος μέλος .
(trg)="s42.2"> Les dispositions de l' acquis de Schengen qui ont été intégrées dans le cadre de l' Union et les actes fondés sur celles -ci ou qui s' y rapportent et qui ne sont pas visés au paragraphe  1 , bien qu' elles soient contraignantes pour les nouveaux États membres à compter du 1
(trg)="s43.1"> er
(trg)="s44.1"> mai 2004 , ne s' appliquent dans un nouvel État membre qu' à la suite d' une décision européenne du Conseil à cet effet , après qu' il a été vérifié , conformément aux procédures d' évaluation de Schengen applicables en la matière , que les conditions nécessaires à l' application de toutes les parties concernées de l' acquis sont remplies dans ce nouvel État membre .

(src)="s33.1"> Το Συμβούλιο , μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , λαμβάνει απόφαση με ομοφωνία των μελών του που εκπροσωπούν τις Κυβερνήσεις των κρατών μελών όπου ισχύουν ήδη οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και του αντιπροσώπου της Κυβέρνησης του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να ισχύσουν οι εν λόγω διατάξεις .
(trg)="s45.1"> Le Conseil , après consultation du Parlement européen , statue à l' unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres pour lesquels les dispositions du présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de l' État membre pour lequel ces dispositions doivent prendre effet .

(src)="s33.2"> Τα μέλη του Συμβουλίου που εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας συμμετέχουν στη λήψη της απόφασης εφόσον αφορά τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν και τις πράξεις που βασίζονται σ '  αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό και στις οποίες συμμετέχουν τα εν λόγω κράτη μέλη .
(trg)="s45.2"> Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l' Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l' acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui -ci ou qui s' y rapportent , auxquels ces États membres sont parties .

(src)="s34.1"> 3 .
(trg)="s46.1"> 3.

(src)="s34.2"> Οι συμφωνίες που συνήφθησαν από το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου Σένγκεν δεσμεύουν τα νέα κράτη μέλη από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s46.2"> Les accords conclus par le Conseil en vertu de l' article  6 du protocole Schengen lient les nouveaux États membres à compter du 1
(trg)="s47.1"> er

(src)="s35.1"> 4 .
(trg)="s49.1"> 4.

(src)="s35.2"> Τα νέα κράτη μέλη , όσον αφορά τις συμβάσεις ή πράξεις στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων που είναι απαραίτητες προς επίτευξη των στόχων της Συνθήκης ΕΕ , υποχρεούνται :
(trg)="s49.2"> En ce qui concerne les conventions ou les instruments dans le domaine de la justice et des affaires intérieures qui sont inséparables de la réalisation des objectifs du traité UE , les nouveaux États membres sont tenus :

(src)="s36.1"> α )
(trg)="s51.1"> er

(src)="s37.1"> να προσχωρήσουν σε όσες θα είναι ανοικτές προς υπογραφή εκ μέρους των παρόντων κρατών μελών κατά την 1η Μαΐου 2004 , και σε αυτές που έχουν συνταχθεί από το Συμβούλιο βάσει του Τίτλου VI της Συνθήκης ΕΕ , και συνιστώνται στα κράτη μέλη προς υιοθέτηση ,
(trg)="s52.1"> mai 2004 , ont été ouverts à la signature par les États membres actuels , ainsi qu' à ceux qui ont été élaborés par le Conseil conformément au titre  VI du traité UE et qui sont recommandés aux États membres pour adoption ;

(src)="s38.1"> β )
(trg)="s53.1"> b )

(src)="s39.1"> να εισαγάγουν διοικητικούς και άλλους διακανονισμούς , όπως αυτοί που κατά την 1η Μαΐου 2004 θα έχουν υιοθετηθεί από τα παρόντα κράτη μέλη ή το Συμβούλιο , προκειμένου να διευκολύνεται η πρακτική συνεργασία μεταξύ φορέων και οργανώσεων των κρατών μελών που εργάζονται στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων .
(trg)="s54.1"> er
(trg)="s55.1"> mai 2004 par les États membres actuels ou par le Conseil , afin de faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des États membres travaillant dans le domaine de la justice et des affaires intérieures .

(src)="s40.1"> Άρθρο 4
(trg)="s56.1"> Article 4

(src)="s41.1"> Καθένα από τα νέα κράτη μέλη συμμετέχει στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση από την ημερομηνία προσχώρησης ως κράτος μέλος για το οποίο ισχύει παρέκκλιση κατά την έννοια του άρθρου ΙΙΙ- 197 του Συντάγματος .
(trg)="s59.1"> mai 2004 en tant qu' État membre faisant l' objet d' une dérogation au sens de l' article  III-197 de la Constitution .

(src)="s42.1"> Άρθρο 5
(trg)="s60.1"> Article 5

(src)="s43.1"> 1 .
(trg)="s61.1"> 1.

(src)="s43.2"> Τα νέα κράτη μέλη , τα οποία προσχώρησαν με την Πράξη Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 στις αποφάσεις και συμφωνίες τις οποίες υιοθέτησαν οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχόμενοι στο πλαίσιο του Συμβουλίου , υποχρεούνται να προσχωρήσουν σε όλες τις άλλες συμφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη μέλη , οι οποίες αφορούν τη λειτουργία της Ένωσης ή συνδέονται με τις δραστηριότητές της. 2 .
(trg)="s61.2"> Les nouveaux États membres , qui ont adhéré par l' acte d' adhésion du 16  avril 2003 aux décisions et accords convenus par les représentants des gouvernements des États membres , réunis au sein du Conseil , sont tenus d' adhérer à tout autre accord conclu par les États membres actuels relatif au fonctionnement de l' Union ou présentant un lien avec l' action de celle -ci .

(src)="s43.3"> Τα νέα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσχωρήσουν , εφόσον αυτές εξακολουθούν να ισχύουν , στις συμβάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 293 της Συνθήκης ΕΚ και σε εκείνες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης ΕK , καθώς και στα πρωτόκολλα περί της ερμηνείας των συμβάσεων αυτών από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που υπεγράφησαν από τα παρόντα κράτη μέλη , και να αρχίσουν για το σκοπό αυτό διαπραγματεύσεις με τα κράτη αυτά για να επιφέρουν σε αυτές τις αναγκαίες προσαρμογές .
(trg)="s62.1"> 2.
(trg)="s62.2"> Les nouveaux États membres sont tenus d' adhérer , pour autant qu' ils soient toujours en vigueur , aux conventions prévues à l' article  293 du traité CE de même qu' à celles qui sont indissociables de la réalisation des objectifs du traité CE , ainsi qu' aux protocoles concernant l' interprétation de ces conventions par la Cour de justice des Communautés européennes , signés par les États membres actuels , et à entamer , à cet effet , des négociations avec ceux -ci pour y apporter les adaptations nécessaires .

(src)="s44.1"> Άρθρο 6
(trg)="s63.1"> Article 6

(src)="s45.1"> 1 .
(trg)="s64.1"> 1.

(src)="s45.2"> Τα νέα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσχωρήσουν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στις συμφωνίες ή συμβάσεις που συνήψαν ή εφαρμόζουν προσωρινά τα παρόντα κράτη μέλη και η Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας , ενεργώντας από κοινού , καθώς και στις συμφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη μέλη οι οποίες συνδέονται με τις ανωτέρω συμφωνίες ή συμβάσεις .
(trg)="s64.2"> Les nouveaux États membres sont tenus d' adhérer , dans les conditions prévues dans le présent protocole , aux accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par les États membres actuels et , conjointement , l' Union ou la Communauté européenne de l' énergie atomique , ainsi qu' aux accords conclus par ces États , qui sont liés à ces accords ou conventions .

(src)="s46.1"> Η προσχώρηση των νέων κρατών μελών στις συμφωνίες ή συμβάσεις της παραγράφου 4 , καθώς και στις συμφωνίες με τη Λευκορωσία , την Κίνα , τη Χιλή , το Mercosur και την Ελβετία που συνήφθησαν ή υπεγράφησαν από κοινού από την Κοινότητα και τα παρόντα κράτη μέλη της , συμφωνείται με τη σύναψη πρωτοκόλλου στις συμφωνίες ή τις συμβάσεις αυτές μεταξύ του Συμβουλίου , που αποφασίζει ομόφωνα εξ ονόματος των κρατών μελών , και της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας ή χωρών ή διεθνούς οργανισμού .
(trg)="s65.1"> L' adhésion des nouveaux États membres aux accords ou conventions visés au paragraphe  4 ainsi qu' aux accords avec le Belarus , la Chine , le Chili , le Mercosur et la Suisse , qui ont été conclus ou signés conjointement par la Communauté et ses États membres actuels , est approuvée par la conclusion d' un protocole à ces accords ou conventions entre le Conseil , statuant à l' unanimité au nom des États membres , et le ou les pays tiers ou l' organisation internationale concernés .

(src)="s46.2"> Η εν λόγω διαδικασία τελεί υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και δεν επηρεάζει τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών και των κρατών μελών όσον αφορά τη μελλοντική σύναψη τέτοιων συμφωνιών ή κάθε άλλης τροποποίησης που δεν σχετίζεται με την προσχώρηση .
(trg)="s65.2"> Cette procédure ne porte pas atteinte aux compétences propres de l' Union et de la Communauté européenne de l' énergie atomique et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre celles -ci et les États membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l' avenir ou de toute modification non liée à l' adhésion .

(src)="s46.3"> Η Επιτροπή διαπραγματεύεται τα εν λόγω πρωτόκολλα εξ ονόματος των κρατών μελών βάσει οδηγιών διαπραγμάτευσης εγκεκριμένων από το Συμβούλιο με ομοφωνία , και κατόπιν διαβουλεύσεων με επιτροπή αποτελούμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών .
(trg)="s65.3"> La Commission négocie ces protocoles au nom des États membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l' unanimité et après consultation d' un comité composé des représentants des États membres .

(src)="s46.4"> Υποβάλλει σχέδιο των πρωτοκόλλων στο Συμβούλιο για τη σύναψή τους .
(trg)="s65.4"> La Commission soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu' ils soient conclus .

(src)="s47.1"> 2 .
(trg)="s66.1"> 2.

(src)="s47.2"> Κατά την προσχώρηση στις συμφωνίες και συμβάσεις της παραγράφου 1 , τα νέα κράτη μέλη αποκτούν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις στο πλαίσιο των συμφωνιών και συμβάσεων αυτών που έχουν και τα παρόντα κράτη μέλη. 3 .
(trg)="s66.2"> En adhérant aux accords et conventions visés au paragraphe  1 , les nouveaux États membres acquièrent les mêmes droits et obligations au titre de ces accords et conventions que les États membres actuels .

(src)="s47.3"> Τα νέα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσχωρήσουν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (
(trg)="s67.1"> 3.
(trg)="s67.2"> Les nouveaux États membres sont tenus de devenir partie , aux conditions prévues dans le présent protocole , à l' accord sur l' Espace économique européen(

(src)="s48.1"> 1
(trg)="s68.1"> 1

(src)="s49.1"> ) , σύμφωνα με το άρθρο 128 της Συμφωνίας αυτής .
(trg)="s69.1"> ) , conformément à son article  128.

(src)="s50.1"> 4 .
(trg)="s70.1"> 4.

(src)="s50.2"> Από την 1η Μαΐου 2004 και εν αναμονή , ενδεχομένως , της σύναψης των απαραίτητων πρωτοκόλλων της παραγράφου 1 , τα νέα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις των συμφωνιών που συνήφθησαν από τα παρόντα κράτη μέλη και , από κοινού , από την Κοινότητα , με την Αλγερία , την Αρμενία , το Αζερμπαϊτζάν , τη Βουλγαρία , την Κροατία , την Αίγυπτο , την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας , τη Γεωργία , το Ισραήλ , την Ιορδανία , το Καζακστάν , την Κιργιζία , το Λίβανο , το Μεξικό , τη Μολδαβία , το Μαρόκο , τη Ρουμανία , τη Ρωσική Ομοσπονδία , τον Άγιο Μαρίνο , τη Νότιο Αφρική , τη Νότια Κορέα , τη Συρία , την Τυνησία , την Τουρκία , το Τουρκμενιστάν , την Ουκρανία και το Ουζμπεκιστάν , καθώς επίσης τις διατάξεις άλλων συμφωνιών που συνάπτονται από κοινού από τα παρόντα κράτη μέλη και την Κοινότητα πριν από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s70.2"> À compter du 1
(trg)="s71.1"> er

(src)="s51.1"> Τυχόν προσαρμογές στις συμφωνίες αυτές τελούν υπό την επιφύλαξη των πρωτοκόλλων που έχουν συναφθεί με τις αντισυμβαλλόμενες χώρες σύμφωνα με την παράγραφο 1 , δεύτερο εδάφιο .
(trg)="s72.1"> mai 2004 , et en attendant , le cas échéant , la conclusion des protocoles nécessaires visés au paragraphe  1 , les nouveaux États membres appliquent les dispositions des accords conclus par les États membres actuels et , conjointement , la Communauté , avec l' Afrique du Sud , l' Algérie , l' ancienne République yougoslave de Macédoine , l' Arménie , l' Azerbaïdjan , la Bulgarie , la Corée du Sud , la Croatie , l' Égypte , la Fédération de Russie , la Géorgie , Israël , la Jordanie , le Kazakhstan , le Kirghizistan , le Liban , le Mexique , la Moldova , le Maroc , l' Ouzbékistan , la Roumanie , Saint-Marin , la Syrie , la Tunisie , la Turquie , le Turkménistan et l' Ukraine , ainsi que les dispositions des autres accords conclus conjointement par les États membres actuels et la Communauté avant le 1
(trg)="s73.1"> er

(src)="s51.2"> Εάν τα πρωτόκολλα δεν έχουν συναφθεί μέχρι την 1η Μαΐου 2004 , η Ένωση , η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας και τα κράτη μέλη λαμβάνουν , εντός του πλαισίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους , τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής .
(trg)="s74.1"> mai 2004.
(trg)="s75.1"> Toute adaptation de ces accords fait l' objet de protocoles conclus avec les pays cocontractants , conformément au paragraphe  1 , second alinéa .
(trg)="s75.2"> Si les protocoles n' ont pas été conclus au  1
(trg)="s76.1"> er

(src)="s52.1"> 5 .
(trg)="s78.1"> 5.

(src)="s52.2"> Από την 1η Μαΐου 2004 , τα νέα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διμερείς κλωστοϋφαντουργικές συμφωνίες και διακανονισμούς που έχει συνάψει η Κοινότητα με τρίτες χώρες .
(trg)="s78.2"> À compter du 1
(trg)="s79.1"> er

(src)="s53.1"> Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζει η Ένωση στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης προσαρμόζονται , λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση των νέων κρατών μελών .
(trg)="s80.1"> mai 2004 , les nouveaux États membres appliquent les accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus par la Communauté avec des pays tiers .

(src)="s54.1"> Εάν οι τροποποιήσεις των διμερών κλωστοϋφαντουργικών συμφωνιών και διακανονισμών δεν έχουν τεθεί σε ισχύ έως την 1η Μαΐου 2004 , η Ένωση προσαρμόζει αναλόγως τους κανόνες της σχετικά με την εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης από τρίτες χώρες , λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση των νέων κρατών μελών .
(trg)="s81.1"> Les restrictions quantitatives appliquées par l' Union aux importations de produits textiles et d' habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l' adhésion des nouveaux États membres .

(src)="s55.1"> 6 .
(trg)="s83.1"> er

(src)="s55.2"> Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζονται από την Ένωση στις εισαγωγές χάλυβα και προϊόντων χάλυβα προσαρμόζονται βάσει των εισαγωγών προϊόντων χάλυβα από τις οικείες προμηθεύτριες χώρες , οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τα νέα κράτη μέλη κατά τα έτη αμέσως πριν από την υπογραφή της Συνθήκης προσχώρησης .
(trg)="s84.1"> mai 2004 , l' Union apporte les adaptations nécessaires aux règles qu' elle applique à l' importation de produits textiles et d' habillement provenant de pays tiers afin de tenir compte de l' adhésion des nouveaux États membres .

(src)="s56.1"> 7 .
(trg)="s86.1"> 7.

(src)="s56.2"> Η διαχείριση των αλιευτικών συμφωνιών που συνήψαν τα νέα κράτη μέλη με τρίτες χώρες πριν από την 1η Μαΐου 2004 διενεργείται από την Ένωση .
(trg)="s86.2"> Les accords conclus avant le 1
(trg)="s87.1"> er

(src)="s57.1"> Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τα νέα κράτη μέλη από τις συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζονται για το διάστημα κατά το οποίο οι διατάξεις των συμφωνιών αυτών παραμένουν προσωρινά σε ισχύ .
(trg)="s89.1"> Les droits et obligations qui découlent de ces accords , pour les nouveaux États membres , ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables .

(src)="s58.1"> Μόλις τούτο καταστεί δυνατό , και εν πάση περιπτώσει πριν από τη λήξη των συμφωνιών του πρώτου εδαφίου , το Συμβούλιο λαμβάνει , προτάσει της Επιτροπής , τις κατάλληλες ευρωπαϊκές αποφάσεις κατά περίπτωση για τη συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις συμφωνίες αυτές , καθώς και για τη δυνατότητα παράτασης ορισμένων συμφωνιών για περιόδους μέχρι ένα έτος .
(trg)="s90.1"> Dans les meilleurs délais , et en tout état de cause avant l' expiration des accords visés au premier alinéa , le Conseil , sur proposition de la Commission , adopte cas par cas des décisions européennes appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l' objet de ces accords , y compris la possibilité de proroger certains accords pour une durée maximale d' un an .

(src)="s59.1"> 8 .
(trg)="s91.2"> Avec effet au 1
(trg)="s92.1"> er

(src)="s59.2"> Με ισχύ από την 1η Μαΐου 2004 , τα νέα κράτη μέλη αποχωρούν από κάθε Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με τρίτες χώρες , συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης .
(trg)="s93.1"> mai 2004 , les nouveaux États membres se retirent de tout accord de libre-échange conclu avec un pays tiers , y compris l' accord de libre-échange de l' Europe centrale .

(src)="s60.1"> Στο βαθμό που οι συμφωνίες μεταξύ ενός η περισσοτέρων νέων κρατών μελών , αφενός , και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών , αφετέρου , δεν συμβιβάζονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύνταγμα και ιδίως από το παρόν Πρωτόκολλο , τα νέα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για να άρουν τα διαπιστωθέντα ασυμβίβαστα .
(trg)="s94.1"> Dans la mesure où des accords conclus entre un ou plusieurs des nouveaux États membres , d' une part , et un ou plusieurs pays tiers , d' autre part , ne sont pas compatibles avec les obligations découlant de la Constitution , et notamment du présent protocole , le ou les nouveaux États membres prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées .

(src)="s60.2"> Εάν ένα νέο κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά την προσαρμογή μιας συμφωνίας την οποία έχει συνάψει με μια ή περισσότερες τρίτες χώρες πριν από την προσχώρηση , αποχωρεί από τη συμφωνία αυτή , δυνάμει των όρων της συμφωνίας .
(trg)="s94.2"> Si un nouvel État membre se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers avant son adhésion , il se retire de cet accord , dans le respect des dispositions de celui -ci .

(src)="s61.1"> 9 .
(trg)="s95.1"> 9.

(src)="s61.2"> Τα νέα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να προσαρμόσουν , εφόσον είναι ανάγκη , τη θέση τους έναντι των διεθνών οργανισμών και των διεθνών συμφωνιών , των οποίων άλλα κράτη μέλη ή η Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας είναι επίσης μέρη , προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την προσχώρησή τους στην Ένωση .
(trg)="s95.2"> Les nouveaux États membres prennent les mesures appropriées pour adapter , le cas échéant , leur situation à l' égard des organisations internationales et des accords internationaux , auxquels l' Union ou la Communauté européenne de l' énergie atomique ou d' autres États membres sont également parties , aux droits et obligations résultant de leur adhésion à l' Union .

(src)="s62.1"> Ειδικότερα , αποχωρούν κατά την ημερομηνία της προσχώρησης ή την εγγύτερη ημερομηνία μετά από αυτήν , από κάθε διεθνή αλιευτική συμφωνία και οργανισμό όπου η Ένωση είναι επίσης μέρος , εκτός αν η συμμετοχή τους αφορά θέματα άλλα από την αλιεία .
(trg)="s98.1"> mai 2004 , ou dans les meilleurs délais après cette date , des accords et des organisations de pêche internationaux auxquels l' Union est aussi partie , à moins que leur participation à ces accords ou organisations ne concerne d' autres domaines que la pêche .

(src)="s63.1"> Άρθρο 7
(trg)="s99.1"> Article 7

(src)="s64.1"> Οι πράξεις που εξεδόθησαν από τα θεσμικά όργανα , στις οποίες αναφέρονται οι μεταβατικές διατάξεις που θεσπίζονται στο παρόν Πρωτόκολλο , διατηρούν τη νομική τους φύση · ειδικότερα , οι διαδικασίες τροποποίησης των πράξεων αυτών εξακολουθούν να εφαρμόζονται .
(trg)="s100.1"> Les actes adoptés par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies par le présent protocole conservent leur nature juridique ; en particulier , les procédures de modification de ces actes leur restent applicables .

(src)="s65.1"> Άρθρο 8
(trg)="s101.1"> Article 8

(src)="s66.1"> Οι διατάξεις της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την κατάργηση ή τροποποίηση πράξεων που έχουν εκδοθεί από τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή τους οργανισμούς της Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση , όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Πρωτοδικείο , εξακολουθούν να ισχύουν με την επιφύλαξη της εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου .
(trg)="s102.1"> Les dispositions de l' acte d' adhésion du 16  avril 2003 qui ont pour objet ou pour effet d' abroger ou de modifier autrement qu' à titre transitoire des actes adoptés par les institutions , organes ou organismes de la Communauté ou de l' Union européenne instituée par le traité UE , telles qu' interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes et le Tribunal de première instance , demeurent en vigueur , sous réserve de l' application du second alinéa .

(src)="s67.1"> Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου είναι της ιδίας νομικής φύσεως όπως οι πράξεις τις οποίες καταργούν ή τροποποιούν και υπόκεινται στους ίδιους κανόνες όπως αυτές .
(trg)="s103.1"> Ces dispositions ont la même nature juridique que les actes qu' elles ont abrogés ou modifiés , et sont soumises aux mêmes règles que ceux -ci .