# el/C2004310.01029701.xml.gz
# fi/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ , ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
(trg)="s3.1"> PÖYTÄKIRJA TŠEKIN TASAVALLAN , VIRON TASAVALLAN , KYPROKSEN TASAVALLAN , LATVIAN TASAVALLAN , LIETTUAN TASAVALLAN , UNKARIN TASAVALLAN , MALTAN TASAVALLAN , PUOLAN TASAVALLAN , SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN TASAVALLAN LIITTYMISSOPIMUKSESTA JA - ASIAKIRJASTA

(src)="s4.1"> TA ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ,
(trg)="s4.1"> KORKEAT SOPIMUSPUOLET , jotka

(src)="s5.1"> ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Τσεχική Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Εσθονίας , η Κυπριακή Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Λεττονίας , η Δημοκρατία της Λιθουανίας , η Δημοκρατία της Ουγγαρίας , η Δημοκρατία της Μάλτας , η Δημοκρατία της Πολωνίας , η Δημοκρατία της Σλοβενίας και η Σλοβακική Δημοκρατία προσχώρησαν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 ,
(trg)="s5.1"> PALAUTTAVAT MIELEEN , että Tšekin tasavalta , Viron tasavalta , Kyproksen tasavalta , Latvian tasavalta , Liettuan tasavalta , Unkarin tasavalta , Maltan tasavalta , Puolan tasavalta , Slovenian tasavalta ja Slovakian tasavalta liittyivät Euroopan yhteisöihin ja Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella perustettuun Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 ,

(src)="s6.1"> ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι το άρθρο IV- 437 παράγραφος 2 στοιχείο ε ) του Συντάγματος προβλέπει την κατάργηση της Συνθήκης της 16ης Απριλίου 2003 που αφορά τις προαναφερόμενες προσχωρήσεις ,
(trg)="s6.1"> OTTAVAT HUOMIOON , että unionin perustuslain IV- 437 artiklan 2 kohdan e alakohdassa määrätään edellä tarkoitettuja liittymisiä koskevan 16 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyn sopimuksen kumoamisesta ,

(src)="s7.1"> ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι πολλές από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην Πράξη που προσαρτάται στην εν λόγω Συνθήκη Προσχώρησης εξακολουθούν να είναι χρήσιμες · ότι το άρθρο IV- 437 παράγραφος 2 του Συντάγματος προβλέπει ότι οι διατάξεις αυτές πρέπει να περιληφθούν σε ένα πρωτόκολλο ή να υπάρχει παραπομπή σε αυτές , ούτως ώστε να παραμείνουν σε ισχύ και τα νομικά τους αποτελέσματα να διατηρηθούν ,
(trg)="s7.1"> OTTAVAT HUOMIOON , että useat mainittuun liittymissopimukseen liitetyn asiakirjan määräykset ovat edelleen merkityksellisiä ja että unionin perustuslain IV- 437 artiklan 2 kohdan mukaan nämä määräykset on otettava pöytäkirjaan tai siinä on viitattava niihin siten , että ne pysyvät voimassa ja niiden oikeusvaikutukset säilyvät ,

(src)="s8.1"> ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι ορισμένες από τις διατάξεις αυτές πρέπει να υποστούν τις αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές προκειμένου να είναι σύμφωνες με το κείμενο του Συντάγματος , χωρίς να αλλοιώνεται η νομική εμβέλειά τους ,
(trg)="s8.1"> KATSOVAT , että eräisiin näistä määräyksistä on tehtävä tarpeelliset tekniset mukautukset , jotta ne olisivat sopusoinnussa unionin perustuslain kanssa , niiden oikeusvaikutuksia muuttamatta ,

(src)="s9.1"> ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων , οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας :
(trg)="s9.1"> OVAT SOPINEET seuraavista määräyksistä , jotka liitetään Euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen :

(src)="s10.1"> ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
(trg)="s10.1"> ENSIMMÄINEN OSA

(src)="s11.1"> ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003
(trg)="s11.1"> HUHTIKUUN 16 PÄIVÄNÄ 2003 TEHTYÄ LIITTYMISASIAKIRJAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

(src)="s12.1"> ΤΙΤΛΟΣ Ι
(trg)="s12.1"> I OSASTO

(src)="s13.1"> ΟΙ ΑΡΧΕΣ
(trg)="s13.1"> PERIAATTEET

(src)="s14.1"> Άρθρο 1
(trg)="s14.1"> 1 artikla

(src)="s15.1"> Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου :
(trg)="s15.1"> Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan :

(src)="s16.1"> α )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> ως & # x00AB ; Πράξη Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 & # x00BB ; νοείται η πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Εσθονίας , της Κυπριακής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Λεττονίας , της Δημοκρατίας της Λιθουανίας , της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας , της Δημοκρατίας της Μάλτας , της Δημοκρατίας της Πολωνίας , της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας , και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ,
(trg)="s17.1"> ilmaisulla & # x201D ; 16 päivänä huhtikuuta 2003 tehty liittymisasiakirja & # x201D ; asiakirjaa Tšekin tasavallan , Viron tasavallan , Kyproksen tasavallan , Latvian tasavallan , Liettuan tasavallan , Unkarin tasavallan , Maltan tasavallan , Puolan tasavallan , Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista , joihin Euroopan unioni perustuu ;

(src)="s18.1"> β )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> ως & # x00AB ; Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας & # x00BB ; ( & # x00AB ; Συνθήκη ΕΚ & # x00BB ; ) και & # x00AB ; Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας & # x00BB ; ( & # x00AB ; Συνθήκη ΕΚΑΕ & # x00BB ; ) νοούνται οι Συνθήκες αυτές όπως συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν από Συνθήκες ή άλλες πράξεις που άρχισαν να ισχύουν πριν από την 1η Μαΐου 2004 ,
(trg)="s19.1"> ilmaisuilla & # x201D ; Euroopan yhteisön perustamissopimus & # x201D ; ( & # x201D ; EY : n perustamissopimus & # x201D ; ) ja & # x201D ; Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus & # x201D ; ( & # x201D ; Euratomin perustamissopimus & # x201D ; ) , kyseisiä sopimuksia sellaisina kuin ne ovat täydennettyinä tai muutettuina ennen 1 päivää toukokuuta 2004 voimaan tulleilla sopimuksilla tai muilla asiakirjoilla ;

(src)="s20.1"> γ )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> ως & # x00AB ; Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση & # x00BB ; ( & # x00AB ; Συνθήκη ΕΕ & # x00BB ; ) νοείται η Συνθήκη αυτή όπως συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από Συνθήκες ή άλλες πράξεις που άρχισαν να ισχύουν πριν από την 1η Μαΐου 2004 ,
(trg)="s21.1"> ilmaisulla & # x201D ; sopimus Euroopan unionista & # x201D ; ( & # x201D ; EU- sopimus & # x201D ; ) kyseistä sopimusta sellaisena kuin se on täydennettynä tai muutettuna ennen 1 päivää toukokuuta 2004 voimaan tulleilla sopimuksilla tai muilla asiakirjoilla ;

(src)="s22.1"> δ )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> ως & # x00AB ; η Κοινότητα & # x00BB ; νοείται , ανάλογα με την περίπτωση , μία ή και οι δύο Κοινότητες που αναφέρονται στο στοιχείο β ) ,
(trg)="s23.1"> ilmaisulla & # x201D ; yhteisö & # x201D ; tapauksen mukaan yhtä tai kumpaakin b alakohdassa tarkoitettua yhteisöä ;

(src)="s24.1"> ε )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> ως & # x00AB ; παρόντα κράτη μέλη & # x00BB ; νοούνται τα ακόλουθα κράτη μέλη : το Βασίλειο του Βελγίου , το Βασίλειο της Δανίας , η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας , η Ελληνική Δημοκρατία , το Βασίλειο της Ισπανίας , η Γαλλική Δημοκρατία , η Ιρλανδία , η Ιταλική Δημοκρατία , το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου , το Βασίλειο των Κάτω Χωρών , η Δημοκρατία της Αυστρίας , η Πορτογαλική Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Φινλανδίας , το Βασίλειο της Σουηδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας ,
(trg)="s25.1"> ilmaisulla & # x201D ; nykyiset jäsenvaltiot & # x201D ; seuraavia jäsenvaltioita :
(trg)="s25.2"> Belgian kuningaskunta , Tanskan kuningaskunta , Saksan liittotasavalta , Helleenien tasavalta , Espanjan kuningaskunta , Ranskan tasavalta , Irlanti , Italian tasavalta , Luxemburgin suurherttuakunta , Alankomaiden kuningaskunta , Itävallan tasavalta , Portugalin tasavalta , Suomen tasavalta , Ruotsin kuningaskunta sekä Ison- Britannian ja Pohjois- Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ;

(src)="s26.1"> στ )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> ως & # x00AB ; νέα κράτη μέλη & # x00BB ; νοούνται τα ακόλουθα κράτη μέλη : η Τσεχική Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Εσθονίας , η Κυπριακή Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Λεττονίας , η Δημοκρατία της Λιθουανίας , η Δημοκρατία της Ουγγαρίας , η Δημοκρατία της Μάλτας , η Δημοκρατία της Πολωνίας , η Δημοκρατία της Σλοβενίας και η Σλοβακική Δημοκρατία .
(trg)="s27.1"> ilmaisulla & # x201D ; uudet jäsenvaltiot & # x201D ; seuraavia jäsenvaltioita :
(trg)="s27.2"> Tšekin tasavalta , Viron tasavalta , Kyproksen tasavalta , Latvian tasavalta , Liettuan tasavalta , Unkarin tasavalta , Maltan tasavalta , Puolan tasavalta , Slovenian tasavalta ja Slovakian tasavalta .

(src)="s28.1"> Άρθρο 2
(trg)="s28.1"> 2 artikla

(src)="s29.1"> Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Εσθονίας , της Κυπριακής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας της Λεττονίας , της Δημοκρατίας της Λιθουανίας , της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας , της Δημοκρατίας της Μάλτας , της Δημοκρατίας της Πολωνίας , της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας , που αναφέρεται στο άρθρο IV- 437 παράγραφος 2 στοιχείο ε ) του Συντάγματος έχουν αρχίσει να ισχύουν , υπό τους όρους που προβλέπονται στην εν λόγω Συνθήκη , από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s29.1"> Unionin perustuslain IV- 437 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitetusta Tšekin tasavallan , Viron tasavallan , Kyproksen tasavallan , Latvian tasavallan , Liettuan tasavallan , Unkarin tasavallan , Maltan tasavallan , Puolan tasavallan , Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymissopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen kyseisessä sopimuksessa määrätyin edellytyksin .

(src)="s30.1"> Άρθρο 3
(trg)="s30.1"> 3 artikla

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s31.1"> 1 .

(src)="s31.2"> Οι διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν , όπως ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ένωσης από το Πρωτόκολλο το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης ( εφεξής & # x00AB ; Πρωτόκολλο Σένγκεν & # x00BB ; ) , και οι πράξεις που βασίζονται σε αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό , και απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της Πράξης Προσχώρησης της 16 Απριλίου 2003 , καθώς και οι σχετικές πράξεις που ενδέχεται να εκδοθούν πριν από την 1η Μαΐου 2004 , είναι δεσμευτικές για τα νέα κράτη μέλη και εφαρμόζονται σε αυτά από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s31.2"> Huhtikuun 16 päivänä huhtkuu 2003 tehdyn liittymisasiakirjan liitteessä I luetellut ja Euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen liitetyllä pöytäkirjalla ( jäljempänä & # x201D ; Schengen- pöytäkirja & # x201D ; ) osaksi unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräykset ja Schengenin säännöstöön perustuvat tai muutoin siihen liittyvät säädökset sekä muut ennen 1 päivää toukokuuta 2004 annetut tällaiset säädökset ovat uusia jäsenvaltioita sitovia ja niitä sovelletaan niissä 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen .

(src)="s32.1"> 2 .
(trg)="s32.1"> 2 .

(src)="s32.2"> Οι διατάξεις αυτές του κεκτημένου του Σένγκεν , όπως ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ένωσης , και οι πράξεις που βασίζονται σ '  αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό , και οι οποίες δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1 , ενώ είναι δεσμευτικές για τα νέα κράτη μέλη από την ημερομηνία της προσχώρησης , εφαρμόζονται σε νέο κράτος μέλος μόνον βάσει ευρωπαϊκής απόφασης του Συμβουλίου προς τούτο , μετά από εξακρίβωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες αξιολόγησης του Σένγκεν ότι πληρούνται οι απαραίτητοι όροι για την εφαρμογή όλων των τμημάτων του σχετικού κεκτημένου στο εν λόγω νέο κράτος μέλος .
(trg)="s32.2"> Vaikka ne osaksi unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräykset ja Schengenin säännöstöön perustuvat tai muutoin siihen liittyvät säädökset , joita ei tarkoiteta 1 kohdassa , sitovatkin uusia jäsenvaltioita 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen , niitä sovelletaan uudessa jäsenvaltiossa ainoastaan neuvoston asiasta tekemän eurooppapäätöksen johdosta sen jälkeen kun on todennettu sovellettavien Schengenin arviointimenettelyjen mukaisesti , että tarvittavat edellytykset kyseisen säännöstön kaikkien osien soveltamiseksi ovat täyttyneet kyseisessä uudessa jäsenvaltiossa .

(src)="s33.1"> Το Συμβούλιο , μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , λαμβάνει απόφαση με ομοφωνία των μελών του που εκπροσωπούν τις Κυβερνήσεις των κρατών μελών όπου ισχύουν ήδη οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και του αντιπροσώπου της Κυβέρνησης του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να ισχύσουν οι εν λόγω διατάξεις .
(trg)="s33.1"> Neuvosto tekee päätöksensä , kun Euroopan parlamenttia on kuultu , niiden jäsenvaltioiden hallituksia edustavien jäsentensä , joiden osalta tässä kohdassa tarkoitetut määräykset ovat jo tulleet voimaan , ja sen jäsenvaltion hallituksen edustajan , jonka osalta kyseisten määräysten on määrä tulla voimaan , yksimielisellä päätöksellä .

(src)="s33.2"> Τα μέλη του Συμβουλίου που εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας συμμετέχουν στη λήψη της απόφασης εφόσον αφορά τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν και τις πράξεις που βασίζονται σ '  αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό και στις οποίες συμμετέχουν τα εν λόγω κράτη μέλη .
(trg)="s33.2"> Irlannin sekä Ison- Britannian ja Pohjois- Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksia edustavat neuvoston jäsenet osallistuvat tällaisen päätöksen tekemiseen siltä osin kuin se liittyy niihin Schengenin säännöstön määräyksiin ja Schengenin säännöstöön perustuviin tai muutoin siihen liittyviin säädöksiin , joiden osapuolia kyseiset jäsenvaltiot ovat .

(src)="s34.1"> 3 .
(trg)="s34.1"> 3 .

(src)="s34.2"> Οι συμφωνίες που συνήφθησαν από το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου Σένγκεν δεσμεύουν τα νέα κράτη μέλη από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s34.2"> Neuvoston Schengen- pöytäkirjan 6 artiklan nojalla tekemät sopimukset sitovat uusia jäsenvaltioita 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen .

(src)="s35.1"> 4 .
(trg)="s35.1"> 4 .

(src)="s35.2"> Τα νέα κράτη μέλη , όσον αφορά τις συμβάσεις ή πράξεις στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων που είναι απαραίτητες προς επίτευξη των στόχων της Συνθήκης ΕΕ , υποχρεούνται :
(trg)="s35.2"> Uudet jäsenvaltiot ovat velvollisia niiden oikeus - ja sisäasioiden alaa koskevien yleissopimusten ja asiakirjojen suhteen , jotka liittyvät erottamattomasti EU- sopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen :

(src)="s36.1"> α )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s37.1"> να προσχωρήσουν σε όσες θα είναι ανοικτές προς υπογραφή εκ μέρους των παρόντων κρατών μελών κατά την 1η Μαΐου 2004 , και σε αυτές που έχουν συνταχθεί από το Συμβούλιο βάσει του Τίτλου VI της Συνθήκης ΕΕ , και συνιστώνται στα κράτη μέλη προς υιοθέτηση ,
(trg)="s37.1"> liittymään niihin yleissopimuksiin ja asiakirjoihin , jotka 1 päivänä toukokuuta 2004 ovat olleet avoinna nykyisten jäsenvaltioiden allekirjoittamista varten , sekä niihin yleissopimuksiin ja asiakirjoihin , jotka neuvosto on laatinut EU- sopimuksen VI osaston mukaisesti ja joiden hyväksymistä se on suositellut jäsenvaltioille ;

(src)="s38.1"> β )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s39.1"> να εισαγάγουν διοικητικούς και άλλους διακανονισμούς , όπως αυτοί που κατά την 1η Μαΐου 2004 θα έχουν υιοθετηθεί από τα παρόντα κράτη μέλη ή το Συμβούλιο , προκειμένου να διευκολύνεται η πρακτική συνεργασία μεταξύ φορέων και οργανώσεων των κρατών μελών που εργάζονται στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων .
(trg)="s39.1"> ottamaan käyttöön hallinnolliset ja muut järjestelyt , kuten ne , jotka nykyiset jäsenvaltiot tai neuvosto ovat toteuttaneet 1 päivään toukokuuta 2004 mennessä jäsenvaltioiden oikeus - ja sisäasioiden alalla toimivien toimielinten ja järjestöjen välisen käytännön yhteistyön helpottamiseksi .

(src)="s40.1"> Άρθρο 4
(trg)="s40.1"> 4 artikla

(src)="s41.1"> Καθένα από τα νέα κράτη μέλη συμμετέχει στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση από την ημερομηνία προσχώρησης ως κράτος μέλος για το οποίο ισχύει παρέκκλιση κατά την έννοια του άρθρου ΙΙΙ- 197 του Συντάγματος .
(trg)="s41.1"> Jokainen uusi jäsenvaltio osallistuu talous - ja rahaliittoon 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen unionin perustuslain III- 197 artiklassa tarkoitettuna jäsenvaltiona , jota koskee poikkeus .

(src)="s42.1"> Άρθρο 5
(trg)="s42.1"> 5 artikla

(src)="s43.1"> 1 .
(trg)="s43.1"> 1 .

(src)="s43.2"> Τα νέα κράτη μέλη , τα οποία προσχώρησαν με την Πράξη Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 στις αποφάσεις και συμφωνίες τις οποίες υιοθέτησαν οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχόμενοι στο πλαίσιο του Συμβουλίου , υποχρεούνται να προσχωρήσουν σε όλες τις άλλες συμφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη μέλη , οι οποίες αφορούν τη λειτουργία της Ένωσης ή συνδέονται με τις δραστηριότητές της. 2 .
(trg)="s43.2"> Uudet jäsenvaltiot , jotka ovat 16 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyllä liittymisasiakirjalla liittyneet neuvostossa kokoontuvien jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemiin päätöksiin ja sopimuksiin , ovat velvollisia liittymään kaikkiin muihin nykyisten jäsenvaltioiden tekemiin sopimuksiin , jotka koskevat unionin toimintaa tai liittyvät sen toimiin. 2 .

(src)="s43.3"> Τα νέα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσχωρήσουν , εφόσον αυτές εξακολουθούν να ισχύουν , στις συμβάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 293 της Συνθήκης ΕΚ και σε εκείνες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης ΕK , καθώς και στα πρωτόκολλα περί της ερμηνείας των συμβάσεων αυτών από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που υπεγράφησαν από τα παρόντα κράτη μέλη , και να αρχίσουν για το σκοπό αυτό διαπραγματεύσεις με τα κράτη αυτά για να επιφέρουν σε αυτές τις αναγκαίες προσαρμογές .
(trg)="s43.3"> Uudet jäsenvaltiot ovat velvollisia liittymään EY: n perustamissopimuksen 293 artiklassa tarkoitettuihin yleissopimuksiin ja niihin yleissopimuksiin , jotka liittyvät erottamattomasti EY: n perustamissopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen , sikäli kuin kyseiset yleissopimukset ovat edelleen voimassa , sekä niihin pöytäkirjoihin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimesta näiden yleissopimusten tulkitsijana , jotka nykyiset jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet , ja tätä varten ne ovat velvollisia aloittamaan neuvottelut viimeksi mainittujen kanssa tehdäkseen näihin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin tarpeelliset mukautukset .

(src)="s44.1"> Άρθρο 6
(trg)="s44.1"> 6 artikla

(src)="s45.1"> 1 .
(trg)="s45.1"> 1 .

(src)="s45.2"> Τα νέα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσχωρήσουν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στις συμφωνίες ή συμβάσεις που συνήψαν ή εφαρμόζουν προσωρινά τα παρόντα κράτη μέλη και η Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας , ενεργώντας από κοινού , καθώς και στις συμφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη μέλη οι οποίες συνδέονται με τις ανωτέρω συμφωνίες ή συμβάσεις .
(trg)="s45.2"> Uudet jäsenvaltiot ovat velvollisia tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin liittymään sopimuksiin tai yleissopimuksiin , jotka nykyiset jäsenvaltiot sekä unioni tai Euroopan atomienergiayhteisö ovat tehneet tai joita ne soveltavat väliaikaisesti yhdessä , ja kyseisten valtioiden tekemiin , näihin sopimuksiin tai yleissopimuksiin liittyviin sopimuksiin .

(src)="s46.1"> Η προσχώρηση των νέων κρατών μελών στις συμφωνίες ή συμβάσεις της παραγράφου 4 , καθώς και στις συμφωνίες με τη Λευκορωσία , την Κίνα , τη Χιλή , το Mercosur και την Ελβετία που συνήφθησαν ή υπεγράφησαν από κοινού από την Κοινότητα και τα παρόντα κράτη μέλη της , συμφωνείται με τη σύναψη πρωτοκόλλου στις συμφωνίες ή τις συμβάσεις αυτές μεταξύ του Συμβουλίου , που αποφασίζει ομόφωνα εξ ονόματος των κρατών μελών , και της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας ή χωρών ή διεθνούς οργανισμού .
(trg)="s46.1"> Uusien jäsenvaltioiden liittyminen jäljempänä 4 kohdassa tarkoitettuihin sopimuksiin tai yleissopimuksiin sekä Chilen , Kiinan , Mercosurin , Sveitsin ja Valko- Venäjän kanssa tehtyihin sopimuksiin , joita yhteisö ja sen nykyiset jäsenvaltiot ovat tehneet tai allekirjoittaneet yhdessä , hyväksytään tekemällä pöytäkirja tällaisiin sopimuksiin tai yleissopimuksiin neuvoston , joka tekee ratkaisunsa yksimielisesti jäsenvaltioiden puolesta , ja kyseisen yhden tai useamman kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön välillä .

(src)="s46.2"> Η εν λόγω διαδικασία τελεί υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και δεν επηρεάζει τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών και των κρατών μελών όσον αφορά τη μελλοντική σύναψη τέτοιων συμφωνιών ή κάθε άλλης τροποποίησης που δεν σχετίζεται με την προσχώρηση .
(trg)="s46.2"> Tämä menettely ei rajoita unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön omaa toimivaltaa eikä vaikuta toimivallan jakamiseen niiden ja jäsenvaltioiden välillä mitä tulee tällaisten sopimusten tekemiseen tulevaisuudessa tai mahdollisiin muihin muutoksiin , jotka eivät liity sopimuksiin tai yleissopimuksiin liittymiseen .

(src)="s46.3"> Η Επιτροπή διαπραγματεύεται τα εν λόγω πρωτόκολλα εξ ονόματος των κρατών μελών βάσει οδηγιών διαπραγμάτευσης εγκεκριμένων από το Συμβούλιο με ομοφωνία , και κατόπιν διαβουλεύσεων με επιτροπή αποτελούμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών .
(trg)="s46.3"> Komissio neuvottelee nämä pöytäkirjat jäsenvaltioiden puolesta neuvoston yksimielisesti hyväksymien neuvotteluohjeiden pohjalta ja kuullen jäsenvaltioiden edustajista muodostuvaa komiteaa .

(src)="s46.4"> Υποβάλλει σχέδιο των πρωτοκόλλων στο Συμβούλιο για τη σύναψή τους .
(trg)="s46.4"> Komissio antaa neuvostolle ehdotukset pöytäkirjojen tekemistä varten .

(src)="s47.1"> 2 .
(trg)="s47.1"> 2 .

(src)="s47.2"> Κατά την προσχώρηση στις συμφωνίες και συμβάσεις της παραγράφου 1 , τα νέα κράτη μέλη αποκτούν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις στο πλαίσιο των συμφωνιών και συμβάσεων αυτών που έχουν και τα παρόντα κράτη μέλη. 3 .
(trg)="s47.2"> Liityttyään 1 kohdassa tarkoitettuihin sopimuksiin ja yleissopimuksiin uusia jäsenvaltioita koskevat samat kyseisten sopimusten ja yleissopimusten mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kuin nykyisiä jäsenvaltioita. 3 .

(src)="s47.3"> Τα νέα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσχωρήσουν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (
(trg)="s47.3"> Uudet jäsenvaltiot ovat velvollisia liittymään tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin sopimukseen Euroopan talousalueesta (

(src)="s48.1"> 1
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s49.1"> ) , σύμφωνα με το άρθρο 128 της Συμφωνίας αυτής .
(trg)="s49.1"> ) sen 128 artiklan mukaisesti .

(src)="s50.1"> 4 .
(trg)="s50.1"> 4 .

(src)="s50.2"> Από την 1η Μαΐου 2004 και εν αναμονή , ενδεχομένως , της σύναψης των απαραίτητων πρωτοκόλλων της παραγράφου 1 , τα νέα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις των συμφωνιών που συνήφθησαν από τα παρόντα κράτη μέλη και , από κοινού , από την Κοινότητα , με την Αλγερία , την Αρμενία , το Αζερμπαϊτζάν , τη Βουλγαρία , την Κροατία , την Αίγυπτο , την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας , τη Γεωργία , το Ισραήλ , την Ιορδανία , το Καζακστάν , την Κιργιζία , το Λίβανο , το Μεξικό , τη Μολδαβία , το Μαρόκο , τη Ρουμανία , τη Ρωσική Ομοσπονδία , τον Άγιο Μαρίνο , τη Νότιο Αφρική , τη Νότια Κορέα , τη Συρία , την Τυνησία , την Τουρκία , το Τουρκμενιστάν , την Ουκρανία και το Ουζμπεκιστάν , καθώς επίσης τις διατάξεις άλλων συμφωνιών που συνάπτονται από κοινού από τα παρόντα κράτη μέλη και την Κοινότητα πριν από την 1η Μαΐου 2004 .
(trg)="s50.2"> Uudet jäsenvaltiot soveltavat 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen ja tarvittaessa 1 kohdassa tarkoitettujen tarvittavien pöytäkirjojen tekemiseen saakka niiden sopimusten määräyksiä , jotka nykyiset jäsenvaltiot ja yhteisö yhdessä ovat tehneet Algerian , Armenian , Azerbaidžanin , Bulgarian , Egyptin , entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian , Etelä- Afrikan , Etelä- Korean , Georgian , Israelin , Jordanian , Kazakhstanin , Kirgisian , Kroatian , Libanonin , Marokon , Meksikon , Moldovan , Romanian , San Marinon , Syyrian , Tunisian , Turkin , Turkmenistanin , Ukrainan , Uzbekistanin ja Venäjän federaation kanssa , sekä nykyisten jäsenvaltioiden ja yhteisön yhdessä ennen 1 päivää toukokuuta 2004 tekemien muiden sopimusten määräyksiä .

(src)="s51.1"> Τυχόν προσαρμογές στις συμφωνίες αυτές τελούν υπό την επιφύλαξη των πρωτοκόλλων που έχουν συναφθεί με τις αντισυμβαλλόμενες χώρες σύμφωνα με την παράγραφο 1 , δεύτερο εδάφιο .
(trg)="s51.1"> Tällaisten sopimusten mahdolliset mukautukset esitetään pöytäkirjoissa , jotka tehdään sopimuspuolina olevien maiden kanssa 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti .

(src)="s51.2"> Εάν τα πρωτόκολλα δεν έχουν συναφθεί μέχρι την 1η Μαΐου 2004 , η Ένωση , η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας και τα κράτη μέλη λαμβάνουν , εντός του πλαισίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους , τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής .
(trg)="s51.2"> Jos pöytäkirjoja ei ole tehty 1 päivään toukokuuta 2004 mennessä , unioni , Euroopan atomienergiayhteisö ja jäsenvaltiot toteuttavat kukin toimivaltansa puitteissa tarvittavat toimenpiteet tilanteen ratkaisemiseksi .

(src)="s52.1"> 5 .
(trg)="s52.1"> 5 .

(src)="s52.2"> Από την 1η Μαΐου 2004 , τα νέα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διμερείς κλωστοϋφαντουργικές συμφωνίες και διακανονισμούς που έχει συνάψει η Κοινότητα με τρίτες χώρες .
(trg)="s52.2"> Uudet jäsenvaltiot soveltavat 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemiä kahdenvälisiä tekstiilisopimuksia ja - järjestelyjä .

(src)="s53.1"> Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζει η Ένωση στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης προσαρμόζονται , λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση των νέων κρατών μελών .
(trg)="s53.1"> Määrällisiä rajoituksia , joita unioni soveltaa tekstiili - ja vaatetusalan tuotteiden tuontiin , mukautetaan , jotta voidaan ottaa huomioon uusien jäsenvaltioiden liittyminen

(src)="s54.1"> Εάν οι τροποποιήσεις των διμερών κλωστοϋφαντουργικών συμφωνιών και διακανονισμών δεν έχουν τεθεί σε ισχύ έως την 1η Μαΐου 2004 , η Ένωση προσαρμόζει αναλόγως τους κανόνες της σχετικά με την εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης από τρίτες χώρες , λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση των νέων κρατών μελών .
(trg)="s54.1"> Jos kahdenvälisten tekstiilisopimusten ja - järjestelyjen muutokset eivät ole tulleet voimaan 1 päivään toukokuuta 2004 mennessä , unioni tekee tarvittavat mukautukset tekstiili - ja vaatetusalan tuotteiden tuontia kolmansista maista koskeviin sääntöihinsä ottaakseen huomioon uusien jäsenvaltioiden liittymisen .

(src)="s55.1"> 6 .
(trg)="s55.1"> 6 .

(src)="s55.2"> Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζονται από την Ένωση στις εισαγωγές χάλυβα και προϊόντων χάλυβα προσαρμόζονται βάσει των εισαγωγών προϊόντων χάλυβα από τις οικείες προμηθεύτριες χώρες , οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τα νέα κράτη μέλη κατά τα έτη αμέσως πριν από την υπογραφή της Συνθήκης προσχώρησης .
(trg)="s55.2"> Unionin teräksen ja terästuotteiden tuontiin soveltamia määrällisiä rajoituksia mukautetaan asianomaisista toimittajamaista peräisin olevan , uusien jäsenvaltioiden liittymissopimuksen allekirjoittamista välittömästi edeltäneiden vuosien terästuotteiden tuonnin perusteella .

(src)="s56.1"> 7 .
(trg)="s56.1"> 7 .

(src)="s56.2"> Η διαχείριση των αλιευτικών συμφωνιών που συνήψαν τα νέα κράτη μέλη με τρίτες χώρες πριν από την 1η Μαΐου 2004 διενεργείται από την Ένωση .
(trg)="s56.2"> Unioni hallinnoi uusien jäsenvaltioiden kolmansien maiden kanssa ennen 1 päivää toukokuuta 2004 tekemiä kalastussopimuksia .

(src)="s57.1"> Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τα νέα κράτη μέλη από τις συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζονται για το διάστημα κατά το οποίο οι διατάξεις των συμφωνιών αυτών παραμένουν προσωρινά σε ισχύ .
(trg)="s57.1"> Niihin uusien jäsenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin , jotka johtuvat näistä sopimuksista , ei puututa sinä aikana , jona näiden sopimusten määräykset pysyvät väliaikaisesti voimassa .

(src)="s58.1"> Μόλις τούτο καταστεί δυνατό , και εν πάση περιπτώσει πριν από τη λήξη των συμφωνιών του πρώτου εδαφίου , το Συμβούλιο λαμβάνει , προτάσει της Επιτροπής , τις κατάλληλες ευρωπαϊκές αποφάσεις κατά περίπτωση για τη συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις συμφωνίες αυτές , καθώς και για τη δυνατότητα παράτασης ορισμένων συμφωνιών για περιόδους μέχρι ένα έτος .
(trg)="s58.1"> Neuvosto tekee komission ehdotuksesta mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen sopimusten voimassaolon päättymistä kyseisistä sopimuksista johtuvan kalastustoiminnan jatkamista koskevat aiheelliset eurooppapäätökset tapauskohtaisesti ja päättää mahdollisuudesta pidentää tiettyjen sopimusten voimassaoloa enintään yhdellä vuodella .

(src)="s59.1"> 8 .
(trg)="s59.1"> 8 .

(src)="s59.2"> Με ισχύ από την 1η Μαΐου 2004 , τα νέα κράτη μέλη αποχωρούν από κάθε Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με τρίτες χώρες , συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης .
(trg)="s59.2"> Uudet jäsenvaltiot sanovat 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen irti kolmansien maiden kanssa tekemänsä vapaakauppasopimukset , myös Keski- Euroopan vapaakauppasopimuksen .

(src)="s60.1"> Στο βαθμό που οι συμφωνίες μεταξύ ενός η περισσοτέρων νέων κρατών μελών , αφενός , και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών , αφετέρου , δεν συμβιβάζονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύνταγμα και ιδίως από το παρόν Πρωτόκολλο , τα νέα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για να άρουν τα διαπιστωθέντα ασυμβίβαστα .
(trg)="s60.1"> Niiltä osin kuin yhden tai useamman uuden jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan väliset sopimukset eivät ole sopusoinnussa unionin perustuslaista ja erityisesti tästä pöytäkirjasta johtuvien velvoitteiden kanssa , uusi jäsenvaltio käyttää kaikkia aiheellisia keinoja todettujen ristiriitojen poistamiseksi .

(src)="s60.2"> Εάν ένα νέο κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά την προσαρμογή μιας συμφωνίας την οποία έχει συνάψει με μια ή περισσότερες τρίτες χώρες πριν από την προσχώρηση , αποχωρεί από τη συμφωνία αυτή , δυνάμει των όρων της συμφωνίας .
(trg)="s60.2"> Jos uudella jäsenvaltiolla on vaikeuksia mukauttaa yhden tai useamman kolmannen maan kanssa ennen liittymistä tehtyä sopimusta , sen on sopimuksen ehtojen mukaisesti sanottava kyseinen sopimus irti .

(src)="s61.1"> 9 .
(trg)="s61.1"> 9 .

(src)="s61.2"> Τα νέα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να προσαρμόσουν , εφόσον είναι ανάγκη , τη θέση τους έναντι των διεθνών οργανισμών και των διεθνών συμφωνιών , των οποίων άλλα κράτη μέλη ή η Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας είναι επίσης μέρη , προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την προσχώρησή τους στην Ένωση .
(trg)="s61.2"> Uudet jäsenvaltiot toteuttavat tarvittaessa aiheelliset toimenpiteet mukauttaakseen asemansa suhteessa kansainvälisiin järjestöihin sekä niihin kansainvälisiin sopimuksiin , joiden sopimuspuolina unioni tai Euroopan atomienergiayhteisö tai muut jäsenvaltiot myös ovat , niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin , jotka seuraavat niiden liittymisestä unioniin .

(src)="s62.1"> Ειδικότερα , αποχωρούν κατά την ημερομηνία της προσχώρησης ή την εγγύτερη ημερομηνία μετά από αυτήν , από κάθε διεθνή αλιευτική συμφωνία και οργανισμό όπου η Ένωση είναι επίσης μέρος , εκτός αν η συμμετοχή τους αφορά θέματα άλλα από την αλιεία .
(trg)="s62.1"> Ne sanovat erityisesti irti 1 päivänä toukokuuta 2004 tai mahdollisimman pian sen jälkeen kansainväliset kalastussopimukset tai eroavat kansainvälisistä kalastusjärjestöistä , joiden osapuolena unioni myös on , jollei niiden jäsenyys liity muihin seikkoihin kuin kalastukseen .

(src)="s63.1"> Άρθρο 7
(trg)="s63.1"> 7 artikla

(src)="s64.1"> Οι πράξεις που εξεδόθησαν από τα θεσμικά όργανα , στις οποίες αναφέρονται οι μεταβατικές διατάξεις που θεσπίζονται στο παρόν Πρωτόκολλο , διατηρούν τη νομική τους φύση · ειδικότερα , οι διαδικασίες τροποποίησης των πράξεων αυτών εξακολουθούν να εφαρμόζονται .
(trg)="s64.1"> Niiden toimielinten antamien säädösten oikeudellinen luonne , joihin tässä pöytäkirjassa vahvistetut siirtymämääräykset liittyvät , säilyy ennallaan ; erityisesti näiden säädösten muuttamista koskevia menettelyjä sovelletaan edelleen .

(src)="s65.1"> Άρθρο 8
(trg)="s65.1"> 8 artikla

(src)="s66.1"> Οι διατάξεις της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την κατάργηση ή τροποποίηση πράξεων που έχουν εκδοθεί από τα θεσμικά και λοιπά όργανα ή τους οργανισμούς της Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση , όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Πρωτοδικείο , εξακολουθούν να ισχύουν με την επιφύλαξη της εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου .
(trg)="s66.1"> Huhtikuun 16 päivänä 2003 tehdyn liittymisasiakirjan määräykset , joilla on muuten kuin siirtymätoimenpiteenä tarkoitus kumota tai muuttaa yhteisön tai Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella perustetun Euroopan unionin toimielinten , elinten ja laitosten antamia säädöksiä tai joista seuraa , että nämä säädökset kumotaan tai muutetaan muutoin kuin siirtymätoimenpiteenä , sellaisina kuin Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on näitä määräyksiä tulkinnut , pysyvät voimassa , jollei toisen kohdan soveltamisesta muuta johdu .

(src)="s67.1"> Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου είναι της ιδίας νομικής φύσεως όπως οι πράξεις τις οποίες καταργούν ή τροποποιούν και υπόκεινται στους ίδιους κανόνες όπως αυτές .
(trg)="s67.1"> Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuilla määräyksillä on sama oikeudellinen luonne kuin niillä kumotuilla tai muutetuilla säädöksillä , ja niitä koskevat samat säännöt kuin kyseisiä säädöksiä .

(src)="s68.1"> Άρθρο 9
(trg)="s68.1"> 9 artikla

(src)="s69.1"> Τα κείμενα των πράξεων των θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση , καθώς και τα κείμενα των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας , οι οποίες εκδόθηκαν πριν από την 1η Μαΐου 2004 και συντάχθηκαν στα τσεχικά , εσθονικά , ουγγρικά , λεττονικά , λιθουανικά , μαλτέζικα , πολωνικά , σλοβακικά και σλοβενικά , ισχύουν από την εν λόγω ημερομηνία , υπό τους ιδίους όρους όπως τα κείμενα που συντάχθηκαν και ισχύουν στις άλλες γλώσσες .
(trg)="s69.1"> Yhteisön tai Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella perustetun Euroopan unionin toimielinten , elinten tai laitosten ja Euroopan keskuspankin ennen 1 päivää toukokuuta 2004 antamien säädösten tekstit , jotka on laadittu latvian , liettuan , maltan , puolan , slovakin , sloveenin , tšekin , unkarin ja viron kielellä , ovat mainitusta päivästä alkaen todistusvoimaisia samoin edellytyksin kuin muilla kielillä laaditut todistusvoimaiset tekstit .

(src)="s70.1"> Άρθρο 10
(trg)="s70.1"> 10 artikla

(src)="s71.1"> Ευρωπαϊκός νόμος του Συμβουλίου μπορεί να καταργήσει τις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου , εφόσον αυτές έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου .
(trg)="s71.1"> Tähän pöytäkirjaan sisältyvät siirtymämääräykset voidaan kumota neuvoston eurooppalailla , kun siirtymämääräyksiä ei enää sovelleta .

(src)="s71.2"> Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα , μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο .
(trg)="s71.2"> Neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti Euroopan parlamenttia kuultuaan .

(src)="s72.1"> Άρθρο 11
(trg)="s72.1"> 11 artikla

(src)="s73.1"> Η εφαρμογή του Συντάγματος και των πράξεων που έχουν εκδοθεί από τα θεσμικά όργανα υπόκειται , μεταβατικώς , στις διατάξεις περί παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο παρόν Πρωτόκολλο .
(trg)="s73.1"> Tässä pöytäkirjassa määrätyt poikkeukset koskevat siirtymäluontoisesti unionin perustuslain ja toimielinten antamien säädösten soveltamista .

(src)="s74.1"> ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
(trg)="s74.1"> II OSASTO

(src)="s75.1"> ΠΑΓΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(trg)="s75.1"> PYSYVÄT MÄÄRÄYKSET

(src)="s76.1"> Άρθρο 12
(trg)="s76.1"> 12 artikla

(src)="s77.1"> Οι προσαρμογές των πράξεων που απαριθμούνται στο Παράρτημα III της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες συνεπεία της προσχώρησης , πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που ορίζονται στο εν λόγω Παράρτημα και με τη διαδικασία και υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 36 .
(trg)="s77.1"> Huhtikuun 16 päivänä 2003 tehdyn liittymisasiakirjan liitteessä III lueteltujen säädösten mukautukset , jotka ovat tarpeen liittymisen vuoksi , laaditaan mainitussa liitteessä lueteltujen suuntaviivojen mukaisesti sekä 36 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen ja siinä määrätyin edellytyksin .

(src)="s78.1"> Άρθρο 13
(trg)="s78.1"> 13 artikla