# de/C2004310.01029701.xml.gz
# sk/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9.
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOKOLL BETREFFEND DEN VERTRAG UND DIE AKTE ÜBER DEN BEITRITT DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK , DER REPUBLIK ESTLAND , DER REPUBLIK ZYPERN , DER REPUBLIK LETTLAND , DER REPUBLIK LITAUEN , DER REPUBLIK UNGARN , DER REPUBLIK MALTA , DER REPUBLIK POLEN , DER REPUBLIK SLOWENIEN UND DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK
(trg)="s3.1"> PROTOKOL K ZMLUVE A AKTU O PRISTÚPENÍ ČESKEJ REPUBLIKY ESTÓNSKEJ REPUBLIKY , CYPERSKEJ REPUBLIKY , LOTYŠSKEJ REPUBLIKY , LITOVSKEJ REPUBLIKY , MAĎARSKEJ REPUBLIKY , MALTSKEJ REPUBLIKY , POĽSKEJ REPUBLIKY , SLOVINSKEJ REPUBLIKY A SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(src)="s4.1"> DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN ,
(trg)="s4.1"> VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY ,

(src)="s5.1"> EINGEDENK DESSEN , dass die Tschechische Republik , die Republik Estland , die Republik Zypern , die Republik Lettland , die Republik Litauen , die Republik Ungarn , die Republik Malta , die Republik Polen , die Republik Slowenien und die Slowakische Republik den Europäischen Gemeinschaften und der mit dem Vertrag über die Europäische Union gegründeten Europäischen Union am 1.
(src)="s5.2"> Mai 2004 beigetreten sind ,
(trg)="s5.1"> ODVOLÁVAJÚC SA NA TO , že Česká republika , Estónska republika , Cyperská republika , Lotyšská republika , Litovská republika , Maďarská republika , Maltská republika , Poľská republika , Slovinská republika a Slovenská republika pristúpili 1 .  mája 2004 k Európskym spoločenstvám a Európskej únii založenej Zmluvou o Európskej únii ;

(src)="s6.1"> IN DER ERWÄGUNG , dass in Artikel  IV-437 Absatz  2 Buchstabe  e der Verfassung die Aufhebung des Vertrags vom 16 .
(trg)="s6.1"> BERÚC DO ÚVAHY , že článok IV- 437 ods .

(src)="s6.2"> April 2003 über den Beitritt der genannten Staaten vorgesehen ist ,
(trg)="s6.2"> 2 písm .  e ) ústavy ustanovuje , že vyššie uvedená Zmluva o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 sa zrušuje ;

(src)="s7.1"> IN DER ERWÄGUNG , dass zahlreiche Bestimmungen , die in der dem Beitrittsvertrag beigefügten Akte enthalten sind , weiterhin relevant sind ; dass Artikel  IV-437 Absatz  2 der Verfassung vorsieht , dass diese Bestimmungen in ein Protokoll übernommen oder dort aufgeführt werden müssen , damit sie in Kraft bleiben und ihre Rechtswirkung behalten ,
(trg)="s7.1"> BERÚC DO ÚVAHY , že veľký počet ustanovení nachádzajúcich sa v akte pripojenom k tejto zmluve o pristúpení je aj naďalej dôležitých ; že článok IV- 437 ods .
(trg)="s7.2"> 2 ústavy ustanovuje , že tieto ustanovenia sa musia upraviť alebo uviesť v protokole , aby zostali v platnosti a zachovali sa ich právne účinky ;

(src)="s8.1"> IN DER ERWÄGUNG , dass einige dieser Bestimmungen in technischer Hinsicht an die Verfassung angepasst werden müssen , ihre Rechtswirkung jedoch unverändert bleiben muss ,
(trg)="s8.1"> BERÚC DO ÚVAHY , že niektoré z týchto ustanovení vyžadujú technické úpravy nevyhnutné pre dosiahnutie súladu s textom ústavy bez zmeny ich právneho účinku ;

(src)="s9.1"> SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN , die dem Vertrag über eine Verfassung für Europa und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügt sind :
(trg)="s9.1"> SA DOHODLI NA týchto ustanoveniach , ktoré sú pripojené k Zmluve o Ústave pre Európu a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu :

(src)="s10.1"> ERSTER TEIL
(trg)="s10.1"> PRVÁ ČASŤ

(src)="s11.1"> BESTIMMUNGEN ÜBER DIE BEITRITTSAKTE VOM 16 .
(trg)="s11.1"> USTANOVENIA O AKTE O PRISTÚPENÍ ZO 16 .

(src)="s11.2"> APRIL 2003
(trg)="s11.2"> APRÍLA 2003

(src)="s12.1"> TITEL I
(trg)="s12.1"> HLAVA I

(src)="s13.1"> GRUNDSÄTZE
(trg)="s13.1"> ZÁSADY

(src)="s14.1"> Artikel 1
(trg)="s14.1"> Článok 1

(src)="s15.1"> Für die Zwecke dieses Protokolls
(trg)="s15.1"> Na účely tohto protokolu :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> bedeutet der Ausdruck & #x201E ; Beitrittsakte vom 16 .
(src)="s17.2"> April 2003 & #x201C ; die Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik , der Republik Estland , der Republik Zypern , der Republik Lettland , der Republik Litauen , der Republik Ungarn , der Republik Malta , der Republik Polen , der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der Verträge , auf denen die Europäische Union beruht ;
(trg)="s17.1"> pojem & # x201E ; Akt o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 & # x201C ; znamená Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky , Estónskej republiky , Cyperskej republiky , Lotyšskej republiky , Litovskej republiky , Maďarskej republiky , Maltskej republiky , Poľskej republiky , Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv , na ktorých je založená Európska únia ;

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> bedeuten die Ausdrücke & #x201E ; Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft & #x201C ; ( & #x201E ; EG-Vertrag & #x201C ; ) und & #x201E ; Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft & #x201C ; ( & #x201E ; EAG-Vertrag & #x201C ; ) die genannten Verträge mit den Änderungen oder Ergänzungen , die durch vor dem 1.
(trg)="s19.1"> pojmy & # x201E ; Zmluva o založení Európskeho spoločenstva & # x201C ; ( Zmluva o ES ) a & # x201E ; Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu & # x201C ; ( Zmluva o ESAE ) znamenajú tieto zmluvy v znení zmenenom a doplnenom zmluvami a inými aktmi , ktoré nadobudli platnosť pred 1 .  májom 2004 ;

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> bedeutet der Ausdruck & #x201E ; Vertrag über die Europäische Union & #x201C ; ( & #x201E ; EU-Vertrag & #x201C ; ) den genannten Vertrag mit den Änderungen oder Ergänzungen , die durch vor dem 1.
(src)="s21.2"> Mai 2004 in Kraft getretene Verträge oder andere Rechtsakte vorgenommen worden sind ;
(trg)="s21.1"> pojem & # x201E ; Zmluva o Európskej únii & # x201C ; ( & # x201E ; Zmluva o EÚ & # x201C ; ) znamená túto zmluvu v znení doplnenom alebo zmenenom zmluvami alebo inými aktmi , ktoré nadobudli platnosť pred 1 .  májom 2004 ;

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> bedeutet der Ausdruck & #x201E ; Gemeinschaft & #x201C ; je nach Sachlage eine der beziehungsweise beide unter Buchstabe  b genannten Gemeinschaften ;
(trg)="s23.1"> pojem & # x201E ; Spoločenstvo & # x201C ; znamená podľa okolností jedno alebo obidve Spoločenstvá uvedené v písmene b ) ;

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> bedeutet der Ausdruck & #x201E ; derzeitige Mitgliedstaaten & #x201C ; die folgenden Mitgliedstaaten : das Königreich Belgien , das Königreich Dänemark , die Bundesrepublik Deutschland , die Hellenische Republik , das Königreich Spanien , die Französische Republik , Irland , die Italienische Republik , das Großherzogtum Luxemburg , das Königreich der Niederlande , die Republik Österreich , die Portugiesische Republik , die Republik Finnland , das Königreich Schweden sowie das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland ;
(trg)="s25.1"> pojem & # x201E ; súčasné členské štáty & # x201C ; znamená tieto členské štáty :
(trg)="s25.2"> Belgické kráľovstvo , Dánske kráľovstvo , Spolkovú republiku Nemecko , Helénsku republiku , Španielske kráľovstvo , Francúzsku republiku , Írsko , Taliansku republiku , Luxemburské veľkovojvodstvo , Holandské kráľovstvo , Rakúsku republiku , Portugalskú republiku , Fínsku republiku , Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska .

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> bedeutet der Ausdruck & #x201E ; neue Mitgliedstaaten & #x201C ; die folgenden Mitgliedstaaten : die Tschechische Republik , die Republik Estland , die Republik Zypern , die Republik Lettland , die Republik Litauen , die Republik Ungarn , die Republik Malta , die Republik Polen , die Republik Slowenien und die Slowakische Republik .
(trg)="s27.1"> pojem & # x201E ; nové členské štáty & # x201C ; znamená tieto členské štáty :
(trg)="s27.2"> Českú republiku , Estónsku republiku , Cyperskú republiku , Lotyšskú republiku , Litovskú republiku , Maďarskú republiku , Maltskú republiku , Poľskú republiku , Slovinskú republiku a Slovenskú republiku ;

(src)="s28.1"> Artikel  2
(trg)="s28.1"> Článok 2

(src)="s29.1"> Die Rechte und Pflichten aus dem in Artikel  IV-437 Absatz  2 Buchstabe  e der Verfassung genannten Vertrag über den Beitritt der Tschechischen Republik , der Republik Estland , der Republik Zypern , der Republik Lettland , der Republik Litauen , der Republik Ungarn , der Republik Malta , der Republik Polen , der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik gelten nach Maßgabe dieses Vertrags mit Wirkung vom 1.
(trg)="s29.1"> Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o pristúpení Českej republiky , Estónskej republiky , Cyperskej republiky , Lotyšskej republiky , Litovskej republiky , Maďarskej republiky , Maltskej republiky , Poľskej republiky , Slovinskej republiky a Slovenskej republiky , uvedenej v článku IV- 437 ods .

(src)="s29.2"> Mai 2004 .
(trg)="s29.2"> 2 písm .  e ) ústavy , nadobudli v súlade s podmienkami ustanovenými touto zmluvou účinnosť 1 .  mája 2004 .

(src)="s30.1"> Artikel  3
(trg)="s30.1"> Článok 3

(src)="s31.3"> Mai 2004 erlassenen Rechtsakte dieser Art sind ab dem 1.
(trg)="s31.1"> 1 .

(src)="s31.4"> Mai 2004 für die neuen Mitgliedstaaten bindend und in ihnen anzuwenden .
(trg)="s31.2"> Ustanovenia Schengenského acquis začleneného do rámca Únie protokolom pripojeným k Zmluve o Ústave pre Európu ( ďalej len & # x201E ; Schengenský protokol & # x201C ; ) , a akty na ňom založené alebo inak s ním súvisiace uvedené v prílohe I k Aktu o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 , ako aj iné takéto akty prijaté pred 1 .  májom 2004 sú záväzné a uplatňované v nových členských štátoch od 1 .  mája 2004 .

(src)="s32.1"> ( 2 )    Die Bestimmungen des in den Rahmen der Union einbezogenen Schengen-Besitzstands und die darauf aufbauenden oder damit zusammenhängenden Rechtsakte , die nicht in Absatz  1 genannt sind , sind zwar für einen neuen Mitgliedstaat ab dem 1.
(src)="s32.2"> Mai 2004 bindend , sie sind aber in diesem neuen Mitgliedstaat nur nach einem entsprechenden Europäischen Beschluss des Rates anzuwenden , den der Rat nach einer nach den geltenden Schengen-Evaluierungsverfahren durchgeführten Prüfung der Frage , ob die erforderlichen Voraussetzungen für die Anwendung aller Teile des betreffenden Besitzstands in diesem neuen Mitgliedstaat gegeben sind , gefasst hat .
(trg)="s32.1"> 2 .
(trg)="s32.2"> Ustanovenia Schengenského acquis začlenené do rámca Únie a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov neuvedených v odseku 1 , ktoré sú síce od 1 .  mája 2004 záväzné pre nové členské štáty , sa však uplatňujú v novom členskom štáte až na základe európskeho rozhodnutia Rady prijatého po overení v súlade s platným schengenským hodnotiacim postupom , že nevyhnutné podmienky pre uplatňovanie celého príslušného acquis boli v tomto novom členskom štáte splnené .

(src)="s33.1"> Der Rat beschließt nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig mit den Stimmen der Mitglieder , die die Regierungen der Mitgliedstaaten vertreten , für die die in diesem Absatz genannten Bestimmungen bereits in Kraft gesetzt worden sind , und des Vertreters der Regierung des Mitgliedstaats , für den diese Bestimmungen in Kraft gesetzt werden sollen .
(trg)="s33.1"> Rada po porade s Európskym parlamentom prijme jednomyseľne rozhodnutie svojimi členmi , ktorí zastupujú vlády členských štátov , v ktorých sú už ustanovenia uvedené v tomto odseku účinné , a člena , ktorý zastupuje vládu členského štátu , v ktorom majú tieto ustanovenia nadobudnúť účinnosť .

(src)="s33.2"> Die Mitglieder des Rates , die die Regierungen Irlands und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland vertreten , nehmen insoweit an einem derartigen Beschluss teil , als er sich auf die Bestimmungen des Schengen-Besitzstands und die darauf aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakte bezieht , an denen diese Mitgliedstaaten teilnehmen .
(trg)="s33.2"> Členovia Rady , ktorí zastupujú vlády Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska , sa na takomto rozhodovaní zúčastnia v takom rozsahu , v akom sa vzťahuje na ustanovenia Schengenského acquis a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov , na ktorých sú tieto členské štáty zúčastnené .

(src)="s34.1"> ( 3 )    Die vom Rat nach Artikel  6 des Schengen-Protokolls geschlossenen Übereinkommen sind für die neuen Mitgliedstaaten ab dem 1.
(src)="s34.2"> Mai 2004 bindend .
(trg)="s34.1"> 3 .
(trg)="s34.2"> Zmluvy uzavreté Radou podľa článku 6 Schengenského protokolu sú záväzné pre nové členské štáty od 1 .  mája 2004 .

(src)="s35.1"> ( 4 )    Die neuen Mitgliedstaaten sind verpflichtet , im Hinblick auf diejenigen Übereinkommen oder Instrumente in den Bereichen Justiz und Inneres , die von der Erreichung der Ziele des EU-Vertrags nicht zu trennen sind ,
(trg)="s35.1"> 4 .
(trg)="s35.2"> So zreteľom na dohovory alebo nástroje v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí , ktoré sú neoddeliteľné od dosiahnutia cieľov Zmluvy o EÚ , sa od nových členských štátoch vyžaduje :

(src)="s36.1"> a )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s37.1"> denjenigen , die  bis zum 1.
(src)="s37.2"> Mai 2004 zur Unterzeichnung durch die derzeitigen Mitgliedstaaten aufgelegt worden sind , sowie denjenigen , die vom Rat nach Titel  VI des EU-Vertrags ausgearbeitet und den Mitgliedstaaten zur Annahme empfohlen worden sind , beizutreten ;
(trg)="s37.1"> pristúpiť k tým , ktoré sú k 1 .  máju 2004 otvorené na podpis súčasnými členskými štátmi , a k tým , ktoré boli vypracované Radou v súlade s hlavou VI Zmluvy o EÚ a ktorých prijatie bolo odporučené členským štátom ;

(src)="s38.1"> b )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s39.1"> Verwaltungs- und sonstige Vorkehrungen wie etwa diejenigen einzuführen , die von den derzeitigen Mitgliedstaaten oder vom Rat  bis zum 1.
(src)="s39.2"> Mai 2004 angenommen wurden , um die praktische Zusammenarbeit zwischen in den Bereichen Justiz und Inneres tätigen Einrichtungen und Organisationen der Mitgliedstaaten zu erleichtern .
(trg)="s39.1"> zaviesť správne a iné opatrenia , ako napríklad opatrenia prijaté k 1 .  máju 2004 súčasnými členskými štátmi alebo Radou s cieľom uľahčiť praktickú spoluprácu medzi orgánmi a organizáciami členských štátov činnými v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí .

(src)="s40.1"> Artikel 4
(trg)="s40.1"> Článok 4

(src)="s41.1"> Jeder neue Mitgliedstaat nimmt ab dem 1.
(src)="s41.2"> Mai 2004 als Mitgliedstaat , für den eine Ausnahmeregelung im Sinne des Artikels  III-197 der Verfassung gilt , an der Wirtschafts- und Währungsunion teil .
(trg)="s41.1"> Každý nový členský štát sa od 1 .  mája 2004 stane účastníkom hospodárskej a menovej únie ako členský štát , pre ktorý platí výnimka v zmysle článku III- 197 ústavy .

(src)="s42.1"> Artikel 5
(trg)="s42.1"> Článok 5

(src)="s43.1"> ( 1 )    Die neuen Mitgliedstaaten , die durch die Beitrittsakte vom 16 .
(trg)="s43.1"> 1 .
(trg)="s43.2"> Od nových členských štátov , ktoré pristúpili prostredníctvom Aktu o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 k rozhodnutiam a dohodám prijatým zástupcami vlád členských štátov na zasadnutí Rady , sa vyžaduje , aby pristúpili ku všetkým ostatným zmluvám uzavretým súčasnými členskými štátmi , týkajúcim sa fungovania Únie alebo súvisiacim s jej činnosťou. 2 .

(src)="s43.2"> April 2003 den Beschlüssen und Vereinbarungen der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten beigetreten sind , sind verpflichtet , allen sonstigen von den derzeitigen Mitgliedstaaten für das Funktionieren der Union oder in Verbindung mit deren Tätigkeit geschlossenen Übereinkünften beizutreten.(2 )    Die neuen Mitgliedstaaten sind verpflichtet , den in Artikel  293 des EG-Vertrags vorgesehenen Übereinkommen und den von der Verwirklichung der Ziele des EG-Vertrags untrennbaren Übereinkommen sowie den Protokollen über die Auslegung dieser Übereinkommen durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften , die von den derzeitigen Mitgliedstaaten unterzeichnet wurden , beizutreten , sofern sie noch in Kraft sind , und zu diesem Zweck mit diesen Mitgliedstaaten Verhandlungen im Hinblick auf die erforderlichen Anpassungen aufzunehmen .
(trg)="s43.3"> Od nových členských štátov sa vyžaduje pristúpiť k dohovorom uvedeným v článku 293 Zmluvy o ES a k tým , ktoré sú neoddeliteľné od dosiahnutia cieľov Zmluvy o ES , pokiaľ sú stále v platnosti , a tiež k protokolom o výklade týchto dohovorov Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev , ktoré podpísali súčasné členské štáty , a na tento účel sa od nich vyžaduje začať so súčasnými členskými štátmi rokovania s cieľom prijať nevyhnutné úpravy .

(src)="s44.1"> Artikel 6
(trg)="s44.1"> Článok 6

(src)="s45.1"> ( 1 )    Die neuen Mitgliedstaaten sind verpflichtet , nach Maßgabe dieses Protokolls den von den derzeitigen Mitgliedstaaten und der Union oder der Europäischen Atomgemeinschaft gemeinsam geschlossenen oder vorläufig angewendeten Abkommen oder Übereinkünften sowie den von diesen Staaten geschlossenen Übereinkünften , die mit den erstgenannten Abkommen oder Übereinkünften in Zusammenhang stehen , beizutreten .
(trg)="s45.1"> 1 .
(trg)="s45.2"> Od nových členských štátov sa vyžaduje pristúpiť , za podmienok ustanovených v tomto protokole , k dohodám alebo dohovorom uzavretým alebo predbežne uplatňovaným súčasnými členskými štátmi a Úniou alebo Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu , a k zmluvám uzavretými týmito štátmi , ktoré súvisia s týmito dohodami alebo dohovormi .

(src)="s46.1"> Der Beitritt der neuen Mitgliedstaaten zu den in Absatz  4 genannten Abkommen oder Übereinkünften sowie zu den Abkommen mit Belarus , China , Chile , dem Mercosur und der Schweiz , die von der Gemeinschaft und ihren derzeitigen Mitgliedstaaten gemeinsam geschlossen oder unterzeichnet wurden , wird durch den Abschluss eines Protokolls zu diesen Abkommen beziehungsweise Übereinkünften zwischen dem Rat , der im Namen der Mitgliedstaaten handelt und einstimmig beschließt , und dem betreffenden dritten Staat oder den betreffenden dritten Staaten beziehungsweise der betreffenden internationalen Organisation geregelt .
(trg)="s46.1"> Pristúpenie nových členských štátov k dohodám alebo dohovorom uvedeným v odseku 4 a k dohodám s Bieloruskom , Čínou , Chile , Mercosur- om a Švajčiarskom , ktoré boli uzavreté alebo podpísané spoločne Spoločenstvom a jeho súčasnými členskými štátmi , bude schválené uzavretím protokolov k týmto dohodám alebo dohovorom medzi Radou , ktorá koná jednomyseľne v mene členských štátov , a príslušnou treťou krajinou , prípadne tretími krajinami , alebo príslušnou medzinárodnou organizáciou .

(src)="s46.2"> Dieses Verfahren gilt unbeschadet der eigenen Zuständigkeiten der Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und berührt nicht die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen ihnen und den Mitgliedstaaten in Bezug auf den künftigen Abschluss derartiger Abkommen oder Übereinkünfte oder in Bezug auf andere nicht mit dem Beitritt zusammenhängende Änderungen .
(trg)="s46.2"> Týmto postupom nie je dotknutá príslušnosť Únie alebo Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu , ani rozdelenie právomocí medzi nimi a členskými štátmi , pokiaľ ide o uzavieranie takýchto dohôd alebo dohovorov v budúcnosti alebo akékoľvek zmeny a doplnenia , ktoré sa netýkajú pristúpenia .

(src)="s46.3"> Die Kommission handelt diese Protokolle im Namen der Mitgliedstaaten auf der Grundlage der vom Rat einstimmig gebilligten Verhandlungsrichtlinien in Abstimmung mit einem aus den Vertretern der Mitgliedstaaten zusammengesetzten Ausschuss aus .
(trg)="s46.3"> Komisia dohodne tieto protokoly v mene členských štátov na základe pokynov jednomyseľne schválených Radou a po porade s výborom zloženým zo zástupcov členských štátov .

(src)="s46.4"> Sie unterbreitet dem Rat einen Entwurf der Protokolle für deren Abschluss .
(trg)="s46.4"> Návrhy protokolov , ktoré majú byť uzavreté , predloží Rade .

(src)="s47.1"> ( 2 )    Mit dem Beitritt zu den in Absatz  1 genannten Abkommen und Übereinkünften erlangen die neuen Mitgliedstaaten die gleichen Rechte und Pflichten aus diesen Abkommen und Übereinkünften wie die derzeitigen Mitgliedstaaten.(3 )    Die neuen Mitgliedstaaten sind verpflichtet , nach Maßgabe dieses Protokolls dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum  (
(trg)="s47.1"> 2 .
(trg)="s47.2"> Po pristúpení k dohodám a dohovorom uvedených v odseku 1 nadobudnú nové členské štáty rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z týchto dohôd a dohovorov , ako majú súčasné členské štáty. 3 .
(trg)="s47.3"> Od nových členských štátov sa vyžaduje pristúpiť , za podmienok ustanovených v tomto protokole , k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (

(src)="s48.1"> 1
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s49.1"> ) nach Artikel  128 des Abkommens beizutreten .
(trg)="s49.1"> ) v súlade s článkom 128 tejto dohody .

(src)="s50.1"> ( 4 )    Ab dem 1.
(trg)="s50.1"> 4 .

(src)="s50.2"> Mai 2004 und gegebenenfalls  bis zum Abschluss der in Absatz  1 genannten erforderlichen Protokolle wenden die neuen Mitgliedstaaten die Übereinkünfte , die die derzeitigen Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft gemeinsam mit Ägypten , Algerien , Armenien , Aserbaidschan , Bulgarien , Georgien , Israel , Jordanien , Kasachstan , Kirgisistan , Kroatien , Libanon , Marokko , der Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien , Mexiko , Moldau , Rumänien , der Russischen Föderation , San Marino , Südafrika , Südkorea , Syrien , Tunesien , der Türkei , Turkmenistan , der Ukraine und Usbekistan geschlossen haben , sowie andere Übereinkünfte an , die die derzeitigen Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft gemeinsam vor dem 1.
(trg)="s50.2"> Od 1 .  mája 2004 a , ak je to potrebné , do uzavretia potrebných protokolov uvedených v odseku 1 uplatňujú nové členské štáty ustanovenia zmlúv , ktoré uzavreli spoločne súčasné členské štáty a Spoločenstvo s Alžírskom , Arménskom , Azerbajdžanom , Bulharskom , Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko , Chorvátskom , Egyptom , Gruzínskom , Izraelom , Jordánskom , Kazachstanom , Kirgizskom , Libanonom , Mexikom , Moldavskom , Marokom , Rumunskom , Ruskou federáciou , San Marínom , Južnou Afrikou , Kórejskou republikou , Sýriou , Tuniskom , Tureckom , Turkménskom , Ukrajinou a Uzbekistanom , ako aj ustanovenia ostatných zmlúv uzavretých spoločne súčasnými členskými štátmi a Spoločenstvom pred 1 .  májom 2004 .

(src)="s50.3"> Mai 2004 geschlossen haben .
(trg)="s51.1"> Každá úprava týchto zmlúv sa uskutoční prostredníctvom protokolov uzavretých so zmluvnými štátmi v súlade s odsekom 1 druhým pododsekom .

(src)="s51.1"> Alle Anpassungen dieser Übereinkünfte sind Gegenstand von Protokollen , die mit den anderen Vertragsstaaten nach Absatz  1 Unterabsatz  2 geschlossen werden .
(src)="s51.2"> Sind die Protokolle  bis zum 1.
(src)="s51.3"> Mai 2004 nicht geschlossen worden , so ergreifen die Union , die Europäische Atomgemeinschaft und die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse die erforderlichen Maßnahmen , um diese Lage zu klären .
(trg)="s51.2"> Ak neboli protokoly uzavreté do 1 .  mája 2004 , Únia , Európske spoločenstvo pre atómovú energiu a členské štáty prijmú v rámci svojich oprávnení nevyhnutné opatrenia na riešenie tejto situácie .

(src)="s52.1"> ( 5 )    Ab dem 1.
(trg)="s52.1"> 5 .

(src)="s52.2"> Mai 2004 wenden die neuen Mitgliedstaaten die von der Gemeinschaft mit Drittländern geschlossenen bilateralen Textilabkommen oder -vereinbarungen an .
(trg)="s52.2"> Od 1 .  mája 2004 nové členské štáty uplatňujú dvojstranné dohody a dojednania o textile uzavreté Spoločenstvom s tretími krajinami .

(src)="s53.1"> Die von der Union angewendeten mengenmäßigen Beschränkungen der Einfuhr von Textil- und Bekleidungserzeugnissen werden angepasst , um dem Beitritt der neuen Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen .
(trg)="s53.1"> Množstvové obmedzenia uplatňované Úniou na dovoz textilných a odevných výrobkov sú upravené tak , aby sa zohľadnilo pristúpenie nových členských štátov .

(src)="s54.1"> Sollten die Änderungen der bilateralen Textilabkommen und -vereinbarungen  bis zum 1.
(src)="s54.2"> Mai 2004 nicht in Kraft getreten sein , so nimmt die Union an ihren Vorschriften für die Einfuhr von Textil- und Bekleidungserzeugnissen aus Drittländern die notwendigen Anpassungen vor , um dem Beitritt der neuen Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen .
(trg)="s54.1"> Ak zmeny a doplnenia dvojstranných dohôd a dojednaní o textile nenadobudli platnosť do 1 .  mája 2004 , prijme Únia potrebné úpravy svojich predpisov o dovoze textilných a odevných výrobkov z tretích krajín , aby sa zohľadnilo pristúpenie nových členských štátov .

(src)="s55.1"> ( 6 )    Die von der Union angewendeten mengenmäßigen Beschränkungen der Einfuhr von Stahl und Stahlerzeugnissen werden auf der Grundlage der in den Jahren unmittelbar vor der Unterzeichnung des Beitrittsvertrags erfolgten Einfuhren von Stahlerzeugnissen aus den betreffenden Lieferländern in die neuen Mitgliedstaaten angepasst .
(trg)="s55.1"> 6 .
(trg)="s55.2"> Množstvové obmedzenia , ktoré Únia uplatňuje na dovoz ocele a výrobkov z ocele , sú upravené na základe dovozu výrobkov z ocele s pôvodom v príslušných dodávateľských krajinách do nových členských štátov v rokoch bezprostredne predchádzajúcich podpísaniu zmluvy o pristúpení .

(src)="s56.1"> ( 7 )    Die von den neuen Mitgliedstaaten vor dem 1.
(src)="s56.2"> Mai 2004 mit Drittländern geschlossenen Fischereiabkommen werden von der Union verwaltet .
(trg)="s56.1"> 7 .
(trg)="s56.2"> Dohody o rybnom hospodárstve uzavreté pred 1 .  májom 2004 medzi novými členskými štátmi a tretími krajinami sú spravované Úniou .

(src)="s57.1"> Die Rechte und Pflichten der neuen Mitgliedstaaten aus diesen Abkommen werden während des Zeitraums , in dem die Bestimmungen dieser Abkommen vorläufig beibehalten werden , nicht berührt .
(trg)="s57.1"> Práva a záväzky vyplývajúce pre nové členské štáty z týchto dohôd zostávajú nedotknuté , pokiaľ zostanú ustanovenia týchto dohôd predbežne zachované .

(src)="s58.1"> So bald wie möglich , auf jeden Fall jedoch vor dem Ablauf der Geltungsdauer der in Unterabsatz  1 genannten Abkommen , erlässt der Rat in jedem Einzelfall auf Vorschlag der Kommission die geeigneten Europäischen Beschlüsse zur Aufrechterhaltung der Fischereitätigkeiten , die sich aus den Abkommen ergeben ; hierzu gehört auch die Möglichkeit , bestimmte Abkommen um höchstens ein Jahr zu verlängern .
(trg)="s58.1"> Rada v každom prípade bez zbytočného odkladu , najneskôr však pred uplynutím platnosti dohôd uvedených v prvom pododseku , prijme na návrh Komisie vhodné európske rozhodnutia pre pokračovanie rybolovných činností vyplývajúcich z týchto dohôd vrátane možnosti predĺženia platnosti určitých dohôd o najviac jeden rok .

(src)="s59.1"> ( 8 )    Mit Wirkung vom 1.
(trg)="s59.1"> 8 .

(src)="s59.2"> Mai 2004 treten die neuen Mitgliedstaaten von allen Freihandelsabkommen mit dritten Staaten zurück ; dies gilt auch für das Mitteleuropäische Freihandelsübereinkommen .
(trg)="s59.2"> S účinnosťou od 1 .  mája 2004 odstúpia nové členské štáty od všetkých dohôd o voľnom obchode s tretími krajinami vrátane Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode .

(src)="s60.1"> Soweit Übereinkünfte zwischen einem oder mehreren neuen Mitgliedstaaten einerseits und einem oder mehreren Drittländern andererseits nicht mit den Pflichten aus der Verfassung und insbesondere aus diesem Protokoll vereinbar sind , treffen die neuen Mitgliedstaaten die geeigneten Maßnahmen , um die festgestellten Unvereinbarkeiten zu beseitigen .
(trg)="s60.1"> Nové členské štáty prijmú v rozsahu nesúladu dohôd medzi jedným alebo viacerými novými členskými štátmi na jednej strane a jednou alebo viacerými tretími krajinami na strane druhej so záväzkami vyplývajúcimi z ústavy a najmä z tohto protokolu potrebné kroky na odstránenie vzniknutého nesúladu .

(src)="s60.2"> Stößt ein Mitgliedstaat bei der Anpassung eines mit einem Drittland oder mehreren Drittländern geschlossenen Abkommens auf Schwierigkeiten , so tritt er nach Maßgabe dieses Abkommens von dem Abkommen zurück .
(trg)="s60.2"> Ak sa nový členský štát stretne s ťažkosťami pri úprave dohody uzavretej pred pristúpením s jedným alebo viacerými štátmi , odstúpi od tejto dohody v súlade s podmienkami v nej ustanovenými .

(src)="s61.1"> ( 9 )    Die neuen Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen , um gegebenenfalls ihre Stellung gegenüber internationalen Organisationen oder denjenigen internationalen Übereinkünften , denen auch die Union oder die Europäische Atomgemeinschaft oder andere Mitgliedstaaten als Vertragspartei angehören , den Rechten und Pflichten anzupassen , die sich aus ihrem Beitritt zur Union ergeben .
(trg)="s61.1"> 9 .
(trg)="s61.2"> Nové členské štáty prijmú v prípade potreby vhodné opatrenia , aby prispôsobili svoje postavenie vo vzťahu k medzinárodným organizáciám a k tým medzinárodným zmluvám , ktorých zmluvnými stranami sú Únia alebo Európske spoločenstvo pre atómovú energiu alebo iné členské štáty , právam a povinnostiam vyplývajúcim pre Úniu z ich pristúpenia .

(src)="s62.1"> Sie treten insbesondere zum 1.
(src)="s62.2"> Mai 2004 oder zum frühestmöglichen Termin nach diesem Zeitpunkt von den internationalen Fischereiübereinkünften zurück , denen auch die Union als Vertragspartei angehört , und beenden ihre Mitgliedschaft in den internationalen Fischereiorganisationen , denen auch die Union als Mitglied angehört , sofern ihre Mitgliedschaft nicht auch andere Angelegenheiten als die Fischerei betrifft .
(trg)="s62.1"> K 1 .  máju 2004 alebo čo najskôr po tomto dátume odstúpia od medzinárodných zmlúv o rybnom hospodárstve , ktorých je Únia zmluvnou stranou , a vystúpia z organizácií , ktorých je Spoločenstvo členom , pokiaľ sa ich členstvo nevzťahuje aj na iné oblasti ako na rybné hospodárstvo .

(src)="s63.1"> Artikel 7
(trg)="s63.1"> Článok 7

(src)="s64.1"> Die von den Organen erlassenen Rechtsakte , auf die sich die in diesem Protokoll vorgesehenen Übergangsbestimmungen beziehen , bewahren ihren Rechtscharakter ; insbesondere bleiben die Verfahren zur Änderung dieser Rechtsakte anwendbar .
(trg)="s64.1"> Právny status aktov prijatých inštitúciami , na ktoré sa vzťahujú prechodné ustanovenia tohto protokolu , zostáva zachovaný ; naďalej platia predovšetkým postupy pre zmeny a doplnenia týchto aktov .

(src)="s65.1"> Artikel 8
(trg)="s65.1"> Článok 8

(src)="s66.1"> Die Bestimmungen der Beitrittsakte vom 16 .
(src)="s66.2"> April 2003 , die eine nicht nur vorübergehende Aufhebung oder Änderung der Rechtsakte , die von den Organen , Einrichtungen und sonstigen Stellen der Gemeinschaft oder der mit dem Vertrag über die Europäische Union gegründeten Europäischen Union erlassen wurden , zum Gegenstand haben , bleiben , wie sie vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften und dem Gericht erster Instanz ausgelegt wurden , vorbehaltlich der Anwendung von Absatz  2 in Kraft .
(trg)="s66.1"> Ustanovenia Aktu o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 , ktorých účelom alebo právnym účinkom je zrušenie alebo zmena a doplnenie , inak ako prechodným opatrením , aktov prijatých inštitúciami , orgánmi , úradmi alebo agentúrami Spoločenstva alebo Európskej únie zriadenými Zmluvou o Európskej únii , zostávajú v platnosti , ako sú vykladané Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Súdom prvého stupňa , s výhradou uplatňovania druhého odseku .

(src)="s67.1"> Die Bestimmungen nach Absatz  1 haben denselben Rechtscharakter wie die durch sie aufgehobenen oder geänderten Bestimmungen und unterliegen denselben Regeln wie diese .
(trg)="s67.1"> Tieto ustanovenia majú rovnakú právnu povahu ako akty , ktoré zrušujú alebo menia a dopĺňajú , a podliehajú rovnakým pravidlám ako tieto akty .

(src)="s68.1"> Artikel 9
(trg)="s68.1"> Článok 9

(src)="s69.1"> Der Wortlaut der Rechtsakte , die von den Organen , Einrichtungen und sonstigen Stellen der Gemeinschaft oder der mit dem Vertrag über die Europäische Union gegründeten Europäischen Union oder von der Europäischen Zentralbank vor dem 1.
(src)="s69.2"> Mai 2004 erlassen wurden und die in tschechischer , estnischer , ungarischer , lettischer , litauischer , maltesischer , polnischer , slowakischer und slowenischer Sprache abgefasst wurden , ist ab diesem Zeitpunkt gleichermaßen verbindlich wie der in den anderen Sprachen abgefasste und verbindliche Wortlaut .
(trg)="s69.1"> Znenie aktov inštitúcií , orgánov , úradov a agentúr Spoločenstva alebo Európskej únie zriadenej Zmluvou o Európskej únii , ako aj znenie aktov Európskej centrálnej banky prijatých pred 1 .  májom 2004 , ktoré boli vyhotovené v českom , estónskom , lotyšskom , litovskom , maďarskom , maltskom , poľskom , slovenskom a slovinskom jazyku , sú autentické od uvedeného dátumu za rovnakých podmienok ako znenia vyhotovené a autentické v ostatných jazykoch .

(src)="s70.1"> Artikel 10
(trg)="s70.1"> Článok 10

(src)="s71.1"> Die in diesem Protokoll enthaltenen Übergangsbestimmungen können durch Europäisches Gesetz des Rates aufgehoben werden , wenn sie nicht mehr anwendbar sind .
(trg)="s71.1"> Európsky zákon Rady môže zrušiť prechodné ustanovenia tohto protokolu , ak sa tieto prestanú byť uplatniteľné .

(src)="s71.2"> Der Rat beschließt einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments .
(trg)="s71.2"> Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom .

(src)="s72.1"> Artikel 11
(trg)="s72.1"> Článok 11

(src)="s73.1"> Für die Anwendung der Verfassung und der Rechtsakte der Organe gelten vorübergehend die in diesem Protokoll vorgesehenen abweichenden Bestimmungen .
(trg)="s73.1"> Uplatňovanie ústavy a aktov prijatých inštitúciami podlieha , ako prechodné opatrenie , výnimkám ustanoveným v tomto protokole .

(src)="s74.1"> TITEL II
(trg)="s74.1"> HLAVA II

(src)="s75.1"> STÄNDIGE BESTIMMUNGEN
(trg)="s75.1"> TRVALÉ USTANOVENIA

(src)="s76.1"> Artikel 12
(trg)="s76.1"> Článok 12

(src)="s77.1"> Die infolge des Beitritts erforderlichen Anpassungen der in Anhang  III der Beitrittsakte vom 16 .
(src)="s77.2"> April 2003 aufgeführten Rechtsakte werden nach den dort aufgestellten Leitlinien nach dem Verfahren und unter den Voraussetzungen des Artikels  36 vorgenommen .
(trg)="s77.1"> Úpravy aktov uvedených v prílohe III k Aktu o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 , ktoré sú nevyhnutné v dôsledku pristúpenia , sú vypracované v súlade s usmerneniami ustanovenými v tejto prílohe a v súlade s postupom a za podmienok ustanovených v článku 36 .

(src)="s78.1"> Artikel 13
(trg)="s78.1"> Článok 13

(src)="s79.1"> Die in Anhang  IV der Beitrittsakte vom 16 .
(src)="s79.2"> April 2003 aufgeführten Maßnahmen werden unter den in dem genannten Anhang festgelegten Bedingungen angewandt .
(trg)="s79.1"> Opatrenia uvedené v prílohe IV k Aktu o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 sa uplatňujú za podmienok ustanovených v tejto prílohe .

(src)="s80.1"> Artikel 14
(trg)="s80.1"> Článok 14

(src)="s81.1"> Die bei einer Änderung des Unionsrechts gegebenenfalls erforderlichen Anpassungen der Bestimmungen dieses Protokolls , die die Gemeinsame Agrarpolitik betreffen , können durch Europäisches Gesetz des Rates vorgenommen werden .
(trg)="s81.1"> Európsky zákon Rady môže vykonať úpravy ustanovení tohto protokolu týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky , ktoré sú nevyhnutné v dôsledku zmeny práva Únie .

(src)="s81.2"> Der Rat beschließt einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments .
(trg)="s81.2"> Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom .

(src)="s82.1"> TITEL III
(trg)="s82.1"> HLAVA III