# da/C2004310.01029701.xml.gz
# pl/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOKOL OM TILTRÆDELSESTRAKTATEN OG - AKTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK , REPUBLIKKEN ESTLAND , REPUBLIKKEN CYPERN , REPUBLIKKEN LETLAND , REPUBLIKKEN LITAUEN , REPUBLIKKEN UNGARN , REPUBLIKKEN MALTA , REPUBLIKKEN POLEN , REPUBLIKKEN SLOVENIEN OG DEN SLOVAKISKE REPUBLIK
(trg)="s3.1"> PROTOKÓŁ W SPRAWIE TRAKTATU O PRZYSTĄPIENIU I AKTU PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ , REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ , REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ , REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ , REPUBLIKI LITEWSKIEJ , REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ , REPUBLIKI MALTY , RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , REPUBLIKI SŁOWENII I REPUBLIKI SŁOWACKIEJ

(src)="s4.1"> DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER ,
(trg)="s4.1"> WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY ,

(src)="s5.1"> SOM MINDER OM , at Den Tjekkiske Republik , Republikken Estland , Republikken Cypern , Republikken Letland , Republikken Litauen , Republikken Ungarn , Republikken Malta , Republikken Polen , Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik tiltrådte De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union oprettet ved traktaten om Den Europæiske Union den 1 .  maj 2004 ,
(trg)="s5.1"> PRZYPOMINAJĄC , że Republika Czeska , Republika Estońska , Republika Cypryjska , Republika Łotewska , Republika Litewska , Republika Węgierska , Republika Malty , Rzeczpospolita Polska , Republika Słowenii i Republika Słowacka przystąpiły do Wspólnot Europejskich i do Unii Europejskiej ustanowionej przez Traktat o Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku ,

(src)="s6.1"> SOM TAGER I BETRAGTNING , at traktaten af 16 .  april 2003 vedrørende ovennævnte tiltrædelser ophæves i henhold til forfatningens artikel IV- 437 , stk .
(src)="s6.2"> 2 , litra e ) ,
(trg)="s6.1"> MAJĄC NA UWADZE , że artykuł IV- 437 ustęp 2 lit .  e ) Konstytucji przewiduje uchylenie Traktatu z dnia 16 kwietnia 2003 roku dotyczącego przystąpienia państw , o których mowa powyżej ,

(src)="s7.1"> SOM TAGER I BETRAGTNING , at mange af bestemmelserne i den akt , der er knyttet til nævnte tiltrædelsestraktat , fortsat er relevante , og at disse bestemmelser i henhold til forfatningens artikel IV- 437 , stk .
(src)="s7.2"> 2 , skal indgå eller omhandles i en protokol , således at de forbliver i kraft , og deres retsvirkninger bevares ,
(trg)="s7.1"> MAJĄC NA UWADZE , że wiele postanowień Aktu załączonego do tego Traktatu o Przystąpieniu pozostanie aktualnymi ; że artykuł IV- 437 ustęp 2 Konstytucji przewiduje , że takie postanowienia muszą zostać włączone lub wymienione w protokole , aby pozostały w mocy a ich skutki prawne zostały utrzymane ,

(src)="s8.1"> SOM TAGER I BETRAGTNING , at det er nødvendigt at foretage en række tekniske tilpasninger af visse af de pågældende bestemmelser , så de bringes i overensstemmelse med forfatningen , uden at retsvirkningerne af bestemmelserne ændres ,
(trg)="s8.1"> MAJĄC NA UWADZE , że niektóre z tych postanowień wymagają dostosowań technicznych niezbędnych dla zapewnienia zgodności z Konstytucją bez wpływu na ich skutki prawne ,

(src)="s9.1"> ER BLEVET ENIGE OM nedenstående bestemmelser , der knyttes som bilag til traktaten om en forfatning for Europa og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab :
(trg)="s9.1"> PRZYJĘŁY następujące postanowienia , które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej :

(src)="s10.1"> FØRSTE DEL
(trg)="s10.1"> CZĘŚĆ PIERWSZA

(src)="s11.1"> BESTEMMELSER VEDRØRENDE TILTRÆDELSESAKTEN AF 16 .  april 2003
(trg)="s11.1"> POSTANOWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO AKTU PRZYSTĄPIENIA Z DNIA 16 KWIETNIA 2003 ROKU

(src)="s12.1"> AFSNIT I
(trg)="s12.1"> TYTUŁ I

(src)="s13.1"> PRINCIPPER
(trg)="s13.1"> ZASADY

(src)="s14.1"> Artikel 1
(trg)="s14.1"> Artykuł 1

(src)="s15.1"> I denne protokol :
(trg)="s15.1"> Do celów niniejszego Protokołu :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> forstås ved udtrykket & # x00BB ; tiltrædelsesakten af 16 .  april 2003 & # x00AB ; akten vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks , Republikken Estlands , Republikken Cyperns , Republikken Letlands , Republikken Litauens , Republikken Ungarns , Republikken Maltas , Republikken Polens , Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater , der danner grundlag for Den Europæiske Union ,
(trg)="s17.1"> określenie & # x201E ; Akt Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku & # x201D ; oznacza Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej , Republiki Estońskiej , Republiki Cypryjskiej , Republiki Łotewskiej , Republiki Litewskiej , Republiki Węgierskiej , Republiki Malty , Rzeczypospolitej Polskiej , Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej ,

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> forstås ved udtrykkene & # x00BB ; traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab & # x00AB ; ( & # x00BB ; EF- traktaten & # x00AB ; ) og & # x00BB ; traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab & # x00AB ; ( & # x00BB ; Euratom- traktaten & # x00AB ; ) disse traktater som suppleret eller ændret ved traktater eller ved andre retsakter , der er trådt i kraft før den 1 .  maj 2004 ,
(trg)="s19.1"> określenia & # x201E ; Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską & # x201D ; ( & # x201E ; Traktat WE & # x201D ; ) i & # x201E ; Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej & # x201D ; ( & # x201E ; Traktat EWEA & # x201D ; ) oznaczają powyższe traktaty , uzupełnione i zmienione traktatami lub innymi aktami , które weszły w życie przed 1 maja 2004 roku ,

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> forstås ved udtrykket & # x00BB ; traktaten om Den Europæiske Union & # x00AB ; ( & # x00BB ; EU- traktaten & # x00AB ; ) denne traktat som suppleret eller ændret ved traktater eller ved andre retsakter , der er trådt i kraft før den 1 .  maj 2004 ,
(trg)="s21.1"> określenie & # x201E ; Traktat o Unii Europejskiej & # x201D ; ( & # x201E ; Traktat UE & # x201D ; ) oznacza powyższy Traktat , uzupełniony lub zmieniony traktatami lub innymi aktami , które weszły w życie przed 1 maja 2004 roku ,

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> forstås ved udtrykket & # x00BB ; Fællesskabet & # x00AB ; et af eller begge de fællesskaber , der er omhandlet i litra b ) , alt efter omstændighederne ,
(trg)="s23.1"> określenie & # x201E ; Wspólnota & # x201D ; oznacza , zależnie od okoliczności , jedną lub obydwie Wspólnoty , o których mowa w lit .  b ) ,

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> forstås ved udtrykket & # x00BB ; nuværende medlemsstater & # x00AB ; følgende medlemsstater :
(trg)="s25.1"> określenie & # x201E ; obecne Państwa Członkowskie & # x201D ; oznacza następujące Państwa Członkowskie :

(src)="s25.2"> Kongeriget Belgien , Kongeriget Danmark , Forbundsrepublikken Tyskland , Den Hellenske Republik , Kongeriget Spanien , Den Franske Republik , Irland , Den Italienske Republik , Storhertugdømmet Luxembourg , Kongeriget Nederlandene , Republikken Østrig , Den Portugisiske Republik , Republikken Finland , Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ,
(trg)="s25.2"> Królestwo Belgii , Królestwo Danii , Republikę Federalną Niemiec , Republikę Grecką , Królestwo Hiszpanii , Republikę Francuską , Irlandię , Republikę Włoską , Wielkie Księstwo Luksemburga , Królestwo Niderlandów , Republikę Austrii , Republikę Portugalską , Republikę Finlandii , Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ,

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> forstås ved udtrykket & # x00BB ; nye medlemsstater & # x00AB ; følgende medlemsstater :
(trg)="s27.1"> określenie & # x201E ; nowe Państwa Członkowskie & # x201D ; oznacza następujące Państwa Członkowskie :

(src)="s27.2"> Den Tjekkiske Republik , Republikken Estland , Republikken Cypern , Republikken Letland , Republikken Litauen , Republikken Ungarn , Republikken Malta , Republikken Polen , Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik .
(trg)="s27.2"> Republikę Czeską , Republikę Estońską , Republikę Cypryjską , Republikę Łotewską , Republikę Litewską , Republikę Węgierską , Republikę Malty , Rzeczpospolitą Polską , Republikę Słowenii i Republikę Słowacką .

(src)="s28.1"> Artikel 2
(trg)="s28.1"> Artykuł 2

(src)="s29.1"> De rettigheder og forpligtelser , der følger af tiltrædelsestraktaten for Den Tjekkiske Republik , Republikken Estland , Republikken Cypern , Republikken Letland , Republikken Litauen , Republikken Ungarn , Republikken Malta , Republikken Polen , Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik , som er omhandlet i forfatningens artikel IV- 437 , stk .
(src)="s29.2"> 2 , litra e ) , har på de i denne traktat fastsatte vilkår haft virkning fra den 1 .  maj 2004 .
(trg)="s29.1"> Prawa i obowiązki wynikające z Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej , Republiki Estońskiej , Republiki Cypryjskiej , Republiki Łotewskiej , Republiki Litewskiej , Republiki Węgierskiej , Republiki Malty , Rzeczypospolitej Polskiej , Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej , określone w artykule IV- 437 ustęp 2 lit .  e ) Konstytucji , stały się skuteczne od 1 maja 2004 roku na warunkach ustanowionych w tym Traktacie .

(src)="s30.1"> Artikel 3
(trg)="s30.1"> Artykuł 3

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s31.1"> 1 .

(src)="s31.2"> Bestemmelserne i Schengen- reglerne som integreret i Unionen ved den protokol , der er knyttet som bilag til traktaten om en forfatning for Europa ( i det følgende benævnt & # x00BB ; Schengen- protokollen & # x00AB ; ) , og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , jf . bilag I til tiltrædelsesakten af 16 .  april 2003 , samt alle andre sådanne retsakter , der vedtages før den 1 .  maj 2004 , er bindende for og finder anvendelse i de nye medlemsstater fra den 1 .  maj 2004 .
(trg)="s31.2"> Od 1 maja 2004 roku nowe Państwa Członkowskie są związane i stosują przepisy dorobku Schengen włączone w ramy Unii przez protokół dołączony do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy ( zwany dalej & # x201E ; Protokołem Schengen & # x201D ; ) oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , wymienione w załączniku I do Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku , jak również jakiekolwiek dalsze akty przyjęte przed 1 maja 2004 roku .

(src)="s32.1"> 2 .
(trg)="s32.1"> 2 .

(src)="s32.2"> De bestemmelser i Schengen- reglerne som integreret i Unionen og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , som ikke er omhandlet i stk .
(src)="s32.3"> 1 , er bindende for de nye medlemsstater fra den 1 .  maj 2004 , men finder først anvendelse i en ny medlemsstat , når Rådet har truffet en europæisk afgørelse herom , efter at det i overensstemmelse med de relevante Schengen- evalueringsprocedurer er blevet sikret , at de nødvendige betingelser for gennemførelse af alle de pågældende regler er opfyldt i den nye medlemsstat .
(trg)="s32.2"> Przepisy dorobku Schengen w postaci , w jakiej zostały włączone w ramy Unii oraz akty na nim oparte lub w inny sposób z nim związane , które nie zostały wymienione w ustępie 1 , będąc wiążącymi dla nowych Państw Członkowskich od 1 maja 2004 roku , stosowane są w nowym Państwie Członkowskim wyłącznie na mocy europejskiej decyzji Rady podjętej w tym celu , po sprawdzeniu , zgodnie ze stosowanymi procedurami oceny Schengen , iż w nowym Państwie Członkowskim zostały spełnione niezbędne warunki dla stosowania tego dorobku .

(src)="s33.1"> Rådet træffer efter høring af Europa- Parlamentet afgørelse med enstemmighed blandt de af dets medlemmer , der repræsenterer regeringerne i de medlemsstater , for hvilke de i dette stykke omhandlede bestemmelser allerede er blevet iværksat , og repræsentanten for regeringen i den medlemsstat , for hvilken bestemmelserne skal iværksættes .
(trg)="s33.1"> Rada podejmuje decyzję po konsultacji z Parlamentem Europejskim , stanowiąc na zasadzie jednomyślności swych członków reprezentujących rządy Państw Członkowskich , w stosunku do których postanowienia niniejszego ustępu już zostały wprowadzone w życie oraz przedstawiciela rządu Państwa Członkowskiego , w stosunku do którego postanowienia te mają zostać wprowadzone w życie .

(src)="s33.2"> De medlemmer af Rådet , der repræsenterer regeringerne i henholdsvis Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland , medvirker i en sådan afgørelse , hvis den vedrører de bestemmelser i Schengen- reglerne og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , som disse medlemsstater deltager i .
(trg)="s33.2"> Członkowie Rady reprezentujący rządy Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej biorą udział w podejmowaniu takiej decyzji , w zakresie , w jakim decyzja ta dotyczy przepisów dorobku Schengen oraz aktów na nim opartych lub w inny sposób z nim związanych , w których te Państwa Członkowskie biorą udział .

(src)="s34.1"> 3 .
(trg)="s34.1"> 3 .

(src)="s34.2"> Aftaler indgået af Rådet i henhold til artikel 6 i Schengen- protokollen er bindende for de nye medlemsstater fra den 1 .  maj 2004 .
(trg)="s34.2"> Umowy zawarte przez Radę zgodnie z artykułem 6 Protokołu Schengen są wiążące dla nowych Państw Członkowskich od 1 maja 2004 roku .

(src)="s35.1"> 4 .
(trg)="s35.1"> 4 .

(src)="s35.2"> For så vidt angår de konventioner og instrumenter inden for området retlige og indre anliggender , der er uadskilleligt forbundet med virkeliggørelsen af målene i EU- traktaten , skal de nye medlemsstater :
(trg)="s35.2"> W stosunku do konwencji lub środków w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych , których nie można oddzielić od osiągnięcia celów Traktatu UE , nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do :

(src)="s36.1"> a )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s37.1"> tiltræde de konventioner mv . , der den 1 .  maj 2004 er åbne for de nuværende medlemsstaters undertegnelse , samt de konventioner , der er udarbejdet af Rådet i overensstemmelse med afsnit VI i EU- traktaten med henstilling til medlemsstaterne om vedtagelse ;
(trg)="s37.1"> przystąpienia do tych spośród nich , które do 1 maja 2004 roku zostały otwarte do podpisu przez obecne Państwa Członkowskie , a także do tych , które zostały przygotowane przez Radę zgodnie z tytułem VI Traktatu UE i których przyjęcie Rada zaleciła Państwom Członkowskim ;

(src)="s38.1"> b )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s39.1"> indføre administrative eller andre arrangementer i lighed med dem , der den 1 .  maj 2004 er vedtaget af de nuværende medlemsstater eller Rådet , for at lette det praktiske samarbejde mellem medlemsstaternes institutioner og organisationer , der tager sig af retlige og indre anliggender .
(trg)="s39.1"> wprowadzenia uregulowań administracyjnych i innych , takich jak te przyjęte do 1 maja 2004 roku przez obecne Państwa Członkowskie lub przez Radę celem ułatwienia praktycznej współpracy między instytucjami i organizacjami Państw Członkowskich zajmującymi się wymiarem sprawiedliwości i sprawami wewnętrznymi .

(src)="s40.1"> Artikel 4
(trg)="s40.1"> Artykuł 4

(src)="s41.1"> Hver af de nye medlemsstater deltager fra den 1 .  maj 2004 i Den Økonomiske og Monetære Union som medlemsstat med dispensation i henhold til forfatningens artikel III– 197 .
(trg)="s41.1"> Każde z nowych Państw Członkowskich uczestniczy w unii gospodarczej i walutowej z dniem 1 maja 2004 roku jako Państwo Członkowskie objęte derogacją w rozumieniu artykułu III- 197 Konstytucji .

(src)="s42.1"> Artikel 5
(trg)="s42.1"> Artykuł 5

(src)="s43.1"> 1 .
(trg)="s43.1"> 1 .

(src)="s43.2"> De nye medlemsstater , der ved tiltrædelsesakten af 16 .  april 2003 har tiltrådt de afgørelser og aftaler , der er truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer , forsamlet i Rådet , skal tiltræde enhver anden aftale , der er indgået af de nuværende medlemsstater , og som vedrører Unionens funktion eller har tilknytning til dens virksomhed. 2 .
(trg)="s43.2"> Nowe Państwa Członkowskie , które przystąpiły na mocy Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku do decyzji i umów przyjętych przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie , są zobowiązane do przystąpienia do wszystkich innych umów zawartych przez obecne Państwa Członkowskie dotyczących funkcjonowania Unii lub związanych z jej działaniami. 2 .

(src)="s43.3"> De nye medlemsstater skal tiltræde de i EF- traktatens artikel 293 forudsete overenskomster og de overenskomster , der er uløseligt forbundet med virkeliggørelsen af EF- traktatens målsætninger , i det omfang disse stadig er i kraft , samt protokollerne vedrørende De Europæiske Fællesskabers Domstols fortolkning af disse overenskomster , der er undertegnet af de nuværende medlemsstater , og med dette mål for øje at indlede forhandlinger med disse med henblik på at foretage de nødvendige tilpasninger deraf .
(trg)="s43.3"> Nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do przystąpienia do konwencji przewidzianych w artykule 293 Traktatu WE , oraz do tych , których nie można oddzielić od realizacji celów Traktatu WE , pozostających w mocy , a także do protokołów w sprawie dokonywania przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wykładni tych konwencji , które zostały podpisane przez obecne Państwa Członkowskie ; w tym celu nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do rozpoczęcia z obecnymi Państwami Członkowskimi rokowań prowadzących do dokonania niezbędnych dostosowań w tych aktach .

(src)="s44.1"> Artikel 6
(trg)="s44.1"> Artykuł 6

(src)="s45.1"> 1 .
(trg)="s45.1"> 1 .

(src)="s45.2"> De nye medlemsstater skal på de i denne protokol fastsatte vilkår tiltræde de aftaler eller overenskomster , der er indgået eller anvendes foreløbigt af de nuværende medlemsstater sammen med Unionen eller Det Europæiske Atomenergifællesskab , og de af disse medlemsstater indgåede aftaler , der har tilknytning til de nævnte aftaler eller overenskomster .
(trg)="s45.2"> Nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do przystąpienia na warunkach ustanowionych w niniejszym Protokole do umów lub konwencji zawartych lub tymczasowo stosowanych wspólnie przez obecne Państwa Członkowskie i Unię lub Europejską Wspólnotę Energii Atomowej , a także do umów zawartych przez te Państwa , związanych z wyżej wymienionymi umowami i konwencjami .

(src)="s46.1"> De nye medlemsstater tiltræder de aftaler eller overenskomster , der er omhandlet i stk .
(src)="s46.2"> 4 , samt de aftaler med Belarus , Kina , Chile , Mercosur og Schweiz , som er indgået eller undertegnet af Fællesskabet sammen med dets nuværende medlemsstater , ved indgåelse af en protokol til sådanne aftaler eller overenskomster mellem Rådet , der træffer afgørelse med enstemmighed på medlemsstaternes vegne , og det eller de pågældende tredjelande eller den pågældende internationale organisation .
(trg)="s46.1"> Przystąpienie nowych Państw Członkowskich do umów i konwencji , o których mowa w ustępie 4 poniżej , jak również do umów z Białorusią , Chinami , Chile , Mercosur i Szwajcarią zawartych lub podpisanych wspólnie przez Wspólnotę oraz jej obecne Państwa Członkowskie , nastąpi poprzez zawarcie protokołu do takich umów lub konwencji , między Radą , stanowiącą jednomyślnie w imieniu Państw Członkowskich , a państwem lub państwami trzecimi lub organizacją międzynarodową .

(src)="s46.3"> Denne procedure berører hverken Unionens og Det Europæiske Atomenergifællesskabs egne beføjelser eller fordelingen af beføjelser mellem disse og medlemsstaterne med hensyn til indgåelse af sådanne aftaler i fremtiden eller indførelse af andre ændringer uden tilknytning til tiltrædelsen .
(trg)="s46.2"> Procedura ta pozostaje bez uszczerbku dla kompetencji własnych Unii i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz nie wpływa na podział kompetencji między Unią i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Państwami Członkowskimi w odniesieniu do zawierania takich umów w przyszłości lub jakichkolwiek innych zmian niezwiązanych z przystąpieniem .

(src)="s46.4"> Kommissionen forhandler disse protokoller på medlemsstaternes vegne på grundlag af forhandlingsdirektiver , som Rådet har godkendt med enstemmighed , og i samråd med et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne .
(trg)="s46.3"> Komisja prowadzi rokowania dotyczące zawarcia tych protokołów w imieniu Państw Członkowskich na podstawie dyrektyw negocjacyjnych zatwierdzonych przez Radę , stanowiącą jednomyślnie , oraz po konsultacji z komitetem składającym się z przedstawicieli Państw Członkowskich .

(src)="s46.5"> Den forelægger Rådet et udkast til protokollerne med henblik på indgåelse .
(trg)="s46.4"> Komisja przedkłada Radzie projekty protokołów , które mają zostać zawarte .

(src)="s47.1"> 2 .
(trg)="s47.1"> 2 .

(src)="s47.2"> Ved tiltrædelsen af de i stk .
(src)="s47.3"> 1 nævnte aftaler og overenskomster opnår de nye medlemsstater samme rettigheder og forpligtelser i henhold til disse aftaler og overenskomster som de nuværende medlemsstater .
(trg)="s47.2"> Po przystąpieniu do umów i konwencji , o których mowa w ustępie 1 , nowe Państwa Członkowskie nabywają na mocy tych umów i konwencji takie same prawa i obowiązki jakie mają obecne Państwa Członkowskie. 3 .

(src)="s47.4"> 3 .
(src)="s47.5"> De nye medlemsstater skal på de i denne protokol fastsatte vilkår tiltræde aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (
(trg)="s47.3"> Nowe Państwa Członkowskie są zobowiązane do przystąpienia do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym , zgodnie z jego artykułem 128 (

(src)="s48.1"> 1
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s49.1"> ) , jf . artikel 128 deri .
(trg)="s49.1"> ) na warunkach określonych w niniejszym Protokole .

(src)="s50.1"> 4 .
(trg)="s50.1"> 4 .

(src)="s50.2"> Fra den 1 .  maj 2004 og indtil de nødvendige protokoller i påkommende tilfælde er indgået , jf . stk .
(src)="s50.3"> 1 , anvender de nye medlemsstater bestemmelserne i de aftaler , der er indgået af de nuværende medlemsstater sammen med Fællesskabet med Algeriet , Armenien , Aserbajdsjan , Bulgarien , Kroatien , Egypten , Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien , Georgien , Israel , Jordan , Kasakhstan , Kirgisistan , Libanon , Mexico , Moldova , Marokko , Rumænien , Den Russiske Føderation , San Marino , Sydafrika , Sydkorea , Syrien , Tunesien , Tyrkiet , Turkmenistan , Ukraine og Usbekistan , ligesom de anvender bestemmelserne i andre aftaler , der indgås af de nuværende medlemsstater sammen med Fællesskabet inden den 1 .  maj 2004 .
(trg)="s50.2"> Począwszy od 1 maja 2004 roku , oraz , w stosownych przypadkach , do czasu zawarcia niezbędnych protokołów , o których mowa w ustępie 1 , nowe Państwa Członkowskie stosują postanowienia umów zawartych wspólnie przez obecne Państwa Członkowskie oraz Wspólnotę z Algierią , Armenią , Azerbejdżanem , Bułgarią , Chorwacją , Egiptem , Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii , Federacją Rosyjską , Gruzją , Izraelem , Jordanią , Kazachstanem , Kirgistanem , Koreą Południową , Libanem , Meksykiem , Mołdową , Marokiem , Republiką Południowej Afryki , Rumunią , San Marino , Syrią , Tunezją , Turcją , Turkmenistanem , Ukrainą oraz Uzbekistanem , jak również innych umów zawartych wspólnie przez obecne Państwa Członkowskie i Wspólnotę przed 1 maja 2004 roku .

(src)="s51.1"> Tilpasninger til disse aftaler foretages i form af protokoller , der indgås med de kontraherende lande i overensstemmelse med stk .
(src)="s51.2"> 1 , andet afsnit .
(trg)="s51.1"> Wszelkie dostosowania w tych umowach stanowią przedmiot protokołów zawartych z państwami- stronami , zgodnie z postanowieniami ustępu 1 akapit drugi .

(src)="s51.3"> Hvis protokollerne ikke er indgået den 1 .  maj 2004 , træffer Unionen , Det Europæiske Atomenergifællesskab og medlemsstaterne inden for rammerne af deres respektive beføjelser de nødvendige foranstaltninger til at afklare situationen .
(trg)="s51.2"> Jeżeli protokoły nie zostaną zawarte do 1 maja 2004 roku , Unia , Europejska Wspólnota Energii Atomowej oraz Państwa Członkowskie podejmą , odpowiednio w ramach ich odpowiednich kompetencji , niezbędne środki w celu zajęcia się tą sytuacją .

(src)="s52.1"> 5 .
(trg)="s52.1"> 5 .

(src)="s52.2"> Fra den 1 .  maj 2004 anvender de nye medlemsstater de bilaterale tekstilaftaler og - arrangementer , som Fællesskabet har indgået med tredjelande .
(trg)="s52.2"> Począwszy od 1 maja 2004 roku , nowe Państwa Członkowskie stosują dwustronne umowy oraz uzgodnienia włókiennicze zawarte przez Wspólnotę z państwami trzecimi .

(src)="s53.1"> De kvantitative restriktioner , som Unionen anvender på import af tekstilvarer og beklædningsgenstande , tilpasses for at tage hensyn til de nye medlemsstaters tiltrædelse .
(trg)="s53.1"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie produktów włókienniczych oraz odzieżowych zostaną dostosowane z uwzględnieniem przystąpienia nowych Państw Członkowskich .

(src)="s54.1"> Hvis ændringerne af de bilaterale tekstilaftaler og - arrangementer ikke er trådt i kraft den 1 .  maj 2004 , foretager Unionen de nødvendige tilpasninger af reglerne for import af tekstilvarer og beklædningsgenstande fra tredjelande for at tage hensyn til de nye medlemsstaters tiltrædelse .
(trg)="s54.1"> Jeżeli zmiany w dwustronnych umowach i uzgodnieniach w dziedzinie produktów włókienniczych nie wejdą w życie do 1 maja 2004 roku , Unia dokona niezbędnych dostosowań w jej regulacjach dotyczących przywozu produktów włókienniczych i odzieżowych z państw trzecich w celu uwzględnienia przystąpienia nowych Państw Członkowskich .

(src)="s55.1"> 6 .
(trg)="s55.1"> 6 .

(src)="s55.2"> De kvantitative restriktioner , som Unionen anvender på import af stål og stålprodukter , tilpasses på grundlag af de nye medlemsstaters import af stålprodukter med oprindelse i de pågældende leverandørlande i årene umiddelbart inden undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten .
(trg)="s55.2"> Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie stali i wyrobów stalowych zostaną dostosowane na podstawie dokonywanego przez nowe Państwa Członkowskie przywozu wyrobów stalowych pochodzących z odpowiednich krajów dostawców w latach bezpośrednio poprzedzających podpisanie Traktatu o Przystąpieniu .

(src)="s56.1"> 7 .
(trg)="s56.1"> 7 .

(src)="s56.2"> Fiskeriaftaler , som de nye medlemsstater har indgået med tredjelande inden den 1 .  maj 2004 , forvaltes af Unionen .
(trg)="s56.2"> Umowy w dziedzinie rybołówstwa zawarte przed 1 maja 2004 roku przez nowe Państwa Członkowskie z państwami trzecimi są zarządzane przez Unię .

(src)="s57.1"> De rettigheder og forpligtelser , der for de nye medlemsstater følger af disse aftaler , berøres ikke i den periode , hvor bestemmelserne i disse aftaler opretholdes midlertidigt .
(trg)="s57.1"> Prawa i obowiązki nowych Państw Członkowskich wynikające z tych umów pozostają niezmienione przez okres , w którym postanowienia tych umów będą tymczasowo utrzymane w mocy .

(src)="s58.1"> Så snart som muligt og under alle omstændigheder inden udløbet af gyldighedsperioden for de i første afsnit omhandlede aftaler vedtager Rådet på forslag af Kommissionen i hvert enkelt tilfælde passende europæiske afgørelser med henblik på videreførelse af de fiskeriaktiviteter , der er omhandlet i aftalerne , herunder eventuel forlængelse af visse aftaler for perioder på højst et år .
(trg)="s58.1"> Jak najszybciej , a w każdym przypadku przed wygaśnięciem umów wskazanych w akapicie pierwszym , odpowiednie decyzje europejskie dotyczące kontynuacji działalności połowowej , wynikające z tych umów , zostaną każdorazowo podjęte przez Radę na wniosek Komisji , włączając w to możliwość podjęcia decyzji o przedłużeniu niektórych umów na okresy nieprzekraczające roku .

(src)="s59.1"> 8 .
(trg)="s59.1"> 8 .

(src)="s59.2"> Med virkning fra den 1 .  maj 2004 udtræder de nye medlemsstater af alle frihandelsaftaler med tredjelande , herunder den centraleuropæiske frihandelsaftale .
(trg)="s59.2"> Z mocą od 1 maja 2004 roku , nowe Państwa Członkowskie występują z wszelkich umów o wolnym handlu , w tym ze Środkowoeuropejskiej Umowy o Wolnym Handlu ( CEFTA ) .

(src)="s60.1"> I det omfang aftalerne mellem én eller flere af de nye medlemsstater på den ene side og ét eller flere tredjelande på den anden side ikke er forenelige med de forpligtelser , der følger af forfatningen og navnlig af denne protokol , bringer den nye medlemsstat alle egnede midler i anvendelse med henblik på at fjerne de konstaterede uoverensstemmelser .
(trg)="s60.1"> W zakresie , w jakim umowy między jednym lub większą liczbą nowych Państw Członkowskich z jednej strony a jednym lub większą liczbą państw trzecich z drugiej strony nie są zgodne z zobowiązaniami wynikającymi z Konstytucji , a w szczególności z niniejszego Protokołu , nowe Państwa Członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności .

(src)="s60.2"> Hvis en ny medlemsstat har problemer med at tilpasse en aftale indgået med ét eller flere tredjelande inden tiltrædelsen , udtræder den i henhold til aftalens bestemmelser af den pågældende aftale .
(trg)="s60.2"> Jeżeli nowe Państwo Członkowskie napotyka trudności w dostosowaniu umowy zawartej z jednym lub większą liczbą państw trzecich przed przystąpieniem , Państwo to , zgodnie z postanowieniami umowy , wystąpi z niej .

(src)="s61.1"> 9 .
(trg)="s61.1"> 9 .

(src)="s61.2"> De nye medlemsstater træffer passende foranstaltninger for i påkommende tilfælde at tilpasse deres stilling i forhold til internationale organisationer og internationale aftaler , i hvilke Unionen eller Det Europæiske Atomenergifællesskab eller andre medlemsstater ligeledes er parter , til de rettigheder og forpligtelser , der følger af deres tiltrædelse af Unionen .
(trg)="s61.2"> Tam gdzie jest to konieczne , nowe Państwa Członkowskie podejmują właściwe środki w celu dostosowania ich pozycji wobec organizacji międzynarodowych i tych umów międzynarodowych , których Unia , Europejska Wspólnota Energii Atomowej lub inne Państwa Członkowskie są również stronami , do ich praw i obowiązków wynikających z ich przystąpienia do Unii .

(src)="s62.1"> De udtræder navnlig den 1 .  maj 2004 eller snarest muligt derefter af internationale fiskeriaftaler og - organisationer , i hvilke Unionen ligeledes er part , medmindre deres medlemskab har tilknytning til andet end fiskeri .
(trg)="s62.1"> W szczególności , 1 maja 2004 roku lub w możliwie najwcześniejszym terminie występują z międzynarodowych umów i organizacji w dziedzinie rybołówstwa , których stroną lub członkiem jest również Unia , chyba że ich członkostwo jest związane z kwestiami innymi niż rybołówstwo .

(src)="s63.1"> Artikel 7
(trg)="s63.1"> Artykuł 7

(src)="s64.1"> De af institutionerne vedtagne retsakter , som de ved denne protokol fastsatte overgangsbestemmelser vedrører , bevarer deres juridiske status ; især skal fremgangsmåderne for ændring af disse retsakter fortsat finde anvendelse .
(trg)="s64.1"> Przyjęte przez instytucje akty , do których odnoszą się postanowienia przejściowe ustanowione w niniejszym Protokole , zachowują swój status prawny ; w szczególności w dalszym ciągu stosowane są procedury zmian tych aktów .

(src)="s65.1"> Artikel 8
(trg)="s65.1"> Artykuł 8

(src)="s66.1"> De bestemmelser i tiltrædelsesakten af 16 .  april 2003 , der har til formål eller som virkning , bortset fra som overgangsforanstaltninger , at ophæve eller ændre retsakter vedtaget af institutioner , organer , kontorer og agenturer under Det Europæiske Fællesskab eller Den Europæiske Union som oprettet ved traktaten om Den Europæiske Union , forbliver i kraft , således som de er fortolket af De Europæiske Fællesskabers Domstol og Retten i Første Instans , jf . dog anvendelsen af stk .
(src)="s66.2"> 2 .
(trg)="s66.1"> Postanowienia Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 roku , zgodnie z wykładnią Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich lub Sądu Pierwszej Instancji , których celem lub skutkiem jest uchylenie lub zmiana , w sposób niestanowiący środka przejściowego , aktów przyjętych przez instytucje , organy lub jednostki organizacyjne Wspólnoty lub Unii Europejskiej ustanowionej przez Traktat o Unii Europejskiej , pozostają w mocy , pod warunkiem stosowania akapitu drugiego .

(src)="s67.1"> Disse bestemmelser har samme juridiske status som de retsakter , de ophæver eller ændrer , og er undergivet samme regler som disse .
(trg)="s67.1"> Postanowienia te mają taki sam status prawny jak akty przez nie uchylone lub zmienione i podlegają takim samym regułom jak te akty .

(src)="s68.1"> Artikel 9
(trg)="s68.1"> Artykuł 9

(src)="s69.1"> Teksterne til de retsakter , der før den 1 .  maj 2004 er vedtaget af institutioner , organer , kontorer og agenturer under Det Europæiske Fællesskab eller Den Europæiske Union som oprettet ved traktaten om Den Europæiske Union samt af Den Europæiske Centralbank , og som er udfærdiget på estisk , lettisk , litauisk , maltesisk , polsk , slovakisk , slovensk , tjekkisk og ungarsk , har fra nævnte dato gyldighed på samme vilkår som de tekster , der er udfærdiget og har gyldighed på de andre sprog .
(trg)="s69.1"> Teksty aktów instytucji , organów lub jednostek organizacyjnych Wspólnoty lub Unii Europejskiej ustanowionej przez Traktat o Unii Europejskiej oraz teksty aktów Europejskiego Banku Centralnego przyjętych przed 1 maja 2004 roku i sporządzonych w językach : czeskim , estońskim , litewskim , łotewskim , maltańskim , polskim , słowackim , słoweńskim i węgierskim są od tego dnia tekstami autentycznymi na tych samych warunkach , co teksty sporządzone i autentyczne w pozostałych językach .

(src)="s70.1"> Artikel 10
(trg)="s70.1"> Artykuł 10

(src)="s71.1"> Overgangsbestemmelserne i denne protokol kan ophæves ved en europæisk lov vedtaget af Rådet , hvis de ikke længere er relevante .
(trg)="s71.1"> Ustawa europejska Rady może uchylić postanowienia przejściowe ustanowione w niniejszym Protokole , jeśli nie mają one już zastosowania .

(src)="s71.2"> Rådet træffer afgørelse med enstemmighed efter høring af Europa- Parlamentet .
(trg)="s71.2"> Rada stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim .

(src)="s72.1"> Artikel 11
(trg)="s72.1"> Artykuł 11

(src)="s73.1"> Ved anvendelsen af forfatningen og af institutionernes retsakter gælder de i denne protokol fastsatte undtagelsesbestemmelser som overgangsforanstaltninger .
(trg)="s73.1"> Stosowanie Konstytucji i aktów przyjętych przez instytucje jest , w ramach środków przejściowych , przedmiotem odstępstw przewidzianych w niniejszym Protokole .

(src)="s74.1"> AFSNIT II
(trg)="s74.1"> TYTUŁ II

(src)="s75.1"> PERMANENTE BESTEMMELSER
(trg)="s75.1"> POSTANOWIENIA STAŁE

(src)="s76.1"> Artikel 12
(trg)="s76.1"> Artykuł 12