# da/C2004310.01029701.xml.gz
# it/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9.

(src)="s3.1"> PROTOKOL OM TILTRÆDELSESTRAKTATEN OG - AKTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK , REPUBLIKKEN ESTLAND , REPUBLIKKEN CYPERN , REPUBLIKKEN LETLAND , REPUBLIKKEN LITAUEN , REPUBLIKKEN UNGARN , REPUBLIKKEN MALTA , REPUBLIKKEN POLEN , REPUBLIKKEN SLOVENIEN OG DEN SLOVAKISKE REPUBLIK
(trg)="s3.1"> PROTOCOLLO RELATIVO AL TRATTATO E ATTO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA , DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA , DELLA REPUBBLICA DI CIPRO , DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA , DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA , DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA , DELLA REPUBBLICA DI MALTA , DELLA REPUBBLICA DI POLONIA , DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E  DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

(src)="s4.1"> DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER ,
(trg)="s4.1"> LE ALTE PARTI CONTRAENTI ,

(src)="s5.1"> SOM MINDER OM , at Den Tjekkiske Republik , Republikken Estland , Republikken Cypern , Republikken Letland , Republikken Litauen , Republikken Ungarn , Republikken Malta , Republikken Polen , Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik tiltrådte De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union oprettet ved traktaten om Den Europæiske Union den 1 .  maj 2004 ,
(trg)="s5.1"> RAMMENTANDO che la Repubblica ceca , la Repubblica di Estonia , la Repubblica di Cipro , la Repubblica di Lettonia , la Repubblica di Lituania , la Repubblica di Ungheria , la Repubblica di Malta , la Repubblica di Polonia , la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca hanno aderito alle Comunità europee e all' Unione europea , istituita con il trattato sull' Unione europea , il 1
(trg)="s6.1"> o

(src)="s6.2"> 2 , litra e ) ,
(trg)="s7.1"> maggio 2004 ;

(src)="s7.1"> SOM TAGER I BETRAGTNING , at mange af bestemmelserne i den akt , der er knyttet til nævnte tiltrædelsestraktat , fortsat er relevante , og at disse bestemmelser i henhold til forfatningens artikel IV- 437 , stk .
(trg)="s8.1"> CONSIDERANDO che l' articolo IV-437 , paragrafo 2 , lettera e ) della Costituzione prevede l' abrogazione del trattato del 16 aprile 2003 relativo a dette adesioni ;

(src)="s7.2"> 2 , skal indgå eller omhandles i en protokol , således at de forbliver i kraft , og deres retsvirkninger bevares ,
(trg)="s9.1"> CONSIDERANDO che numerose disposizioni figuranti nell' atto allegato a detto trattato di adesione restano pertinenti ; che l' articolo IV-437 , paragrafo 2 della Costituzione prevede un protocollo che riporti tali disposizioni o vi faccia riferimento affinché esse restino in vigore e i loro effetti giuridici siano mantenuti ;

(src)="s8.1"> SOM TAGER I BETRAGTNING , at det er nødvendigt at foretage en række tekniske tilpasninger af visse af de pågældende bestemmelser , så de bringes i overensstemmelse med forfatningen , uden at retsvirkningerne af bestemmelserne ændres ,
(trg)="s10.1"> CONSIDERANDO che a talune delle disposizioni in questione dovranno essere apportati gli adattamenti tecnici necessari per assicurarne la conformità con il testo della Costituzione senza alterarne la portata giuridica ,

(src)="s9.1"> ER BLEVET ENIGE OM nedenstående bestemmelser , der knyttes som bilag til traktaten om en forfatning for Europa og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab :
(trg)="s11.1"> HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti , che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l' Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica :

(src)="s10.1"> FØRSTE DEL
(trg)="s12.1"> PARTE PRIMA

(src)="s11.1"> BESTEMMELSER VEDRØRENDE TILTRÆDELSESAKTEN AF 16 .  april 2003
(trg)="s13.1"> DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003

(src)="s12.1"> AFSNIT I
(trg)="s14.1"> TITOLO I

(src)="s13.1"> PRINCIPPER
(trg)="s15.1"> PRINCIPI

(src)="s14.1"> Artikel 1
(trg)="s16.1"> Articolo 1

(src)="s15.1"> I denne protokol :
(trg)="s17.1"> Ai fini del presente protocollo :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s18.1"> a )

(src)="s17.1"> forstås ved udtrykket & # x00BB ; tiltrædelsesakten af 16 .  april 2003 & # x00AB ; akten vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks , Republikken Estlands , Republikken Cyperns , Republikken Letlands , Republikken Litauens , Republikken Ungarns , Republikken Maltas , Republikken Polens , Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater , der danner grundlag for Den Europæiske Union ,
(trg)="s19.1"> per & #x00AB ; atto di adesione del 16 aprile 2003 & #x00BB ; si intende l' atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca , della Repubblica di Estonia , della Repubblica di Cipro , della Repubblica di Lettonia , della Repubblica di Lituania , della Repubblica di Ungheria , della Repubblica di Malta , della Repubblica di Polonia , della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea ;

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s20.1"> b )

(src)="s19.1"> forstås ved udtrykkene & # x00BB ; traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab & # x00AB ; ( & # x00BB ; EF- traktaten & # x00AB ; ) og & # x00BB ; traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab & # x00AB ; ( & # x00BB ; Euratom- traktaten & # x00AB ; ) disse traktater som suppleret eller ændret ved traktater eller ved andre retsakter , der er trådt i kraft før den 1 .  maj 2004 ,
(trg)="s21.1"> o

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s22.1"> maggio 2004 ;

(src)="s21.1"> forstås ved udtrykket & # x00BB ; traktaten om Den Europæiske Union & # x00AB ; ( & # x00BB ; EU- traktaten & # x00AB ; ) denne traktat som suppleret eller ændret ved traktater eller ved andre retsakter , der er trådt i kraft før den 1 .  maj 2004 ,
(trg)="s23.1"> c )
(trg)="s24.1"> o

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s25.1"> maggio 2004 ;

(src)="s23.1"> forstås ved udtrykket & # x00BB ; Fællesskabet & # x00AB ; et af eller begge de fællesskaber , der er omhandlet i litra b ) , alt efter omstændighederne ,
(trg)="s26.1"> d )
(trg)="s27.1"> per & #x00AB ; Comunità & #x00BB ; si intende una o entrambe le Comunità di cui alla lettera b ) , a seconda dei casi ;

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s28.1"> e )

(src)="s25.1"> forstås ved udtrykket & # x00BB ; nuværende medlemsstater & # x00AB ; følgende medlemsstater :
(src)="s25.2"> Kongeriget Belgien , Kongeriget Danmark , Forbundsrepublikken Tyskland , Den Hellenske Republik , Kongeriget Spanien , Den Franske Republik , Irland , Den Italienske Republik , Storhertugdømmet Luxembourg , Kongeriget Nederlandene , Republikken Østrig , Den Portugisiske Republik , Republikken Finland , Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ,
(trg)="s29.1"> per & #x00AB ; Stati membri attuali & #x00BB ; si intendono gli Stati membri seguenti : il Regno del Belgio , il Regno di Danimarca , la Repubblica federale di Germania , la Repubblica ellenica , il Regno di Spagna , la Repubblica francese , l' Irlanda , la Repubblica italiana , il Granducato di Lussemburgo , il Regno dei Paesi Bassi , la Repubblica d' Austria , la Repubblica del Portogallo , la Repubblica di Finlandia , il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d' Irlanda del Nord ;

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s30.1"> f )

(src)="s27.1"> forstås ved udtrykket & # x00BB ; nye medlemsstater & # x00AB ; følgende medlemsstater :
(src)="s27.2"> Den Tjekkiske Republik , Republikken Estland , Republikken Cypern , Republikken Letland , Republikken Litauen , Republikken Ungarn , Republikken Malta , Republikken Polen , Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik .
(trg)="s31.1"> per & #x00AB ; nuovi Stati membri & #x00BB ; si intendono gli Stati membri seguenti : la Repubblica ceca , la Repubblica di Estonia , la Repubblica di Cipro , la Repubblica di Lettonia , la Repubblica di Lituania , la Repubblica di Ungheria , la Repubblica di Malta , la Repubblica di Polonia , la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca .

(src)="s28.1"> Artikel 2
(trg)="s32.1"> Articolo 2

(src)="s29.1"> De rettigheder og forpligtelser , der følger af tiltrædelsestraktaten for Den Tjekkiske Republik , Republikken Estland , Republikken Cypern , Republikken Letland , Republikken Litauen , Republikken Ungarn , Republikken Malta , Republikken Polen , Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik , som er omhandlet i forfatningens artikel IV- 437 , stk .
(src)="s29.2"> 2 , litra e ) , har på de i denne traktat fastsatte vilkår haft virkning fra den 1 .  maj 2004 .
(trg)="s33.1"> I diritti e gli obblighi risultanti dal trattato di adesione della Repubblica ceca , della Repubblica di Estonia , della Repubblica di Cipro , della Repubblica di Lettonia , della Repubblica di Lituania , della Repubblica di Ungheria , della Repubblica di Malta , della Repubblica di Polonia , della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca di cui all' articolo IV-437 , paragrafo 2 , lettera e ) della Costituzione sono divenuti effettivi , alle condizioni previste da detti trattati , a decorrere dal 1
(trg)="s34.1"> o

(src)="s30.1"> Artikel 3
(trg)="s36.1"> Articolo 3

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s37.1"> 1.

(src)="s31.2"> Bestemmelserne i Schengen- reglerne som integreret i Unionen ved den protokol , der er knyttet som bilag til traktaten om en forfatning for Europa ( i det følgende benævnt & # x00BB ; Schengen- protokollen & # x00AB ; ) , og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , jf . bilag I til tiltrædelsesakten af 16 .  april 2003 , samt alle andre sådanne retsakter , der vedtages før den 1 .  maj 2004 , er bindende for og finder anvendelse i de nye medlemsstater fra den 1 .  maj 2004 .
(trg)="s37.2"> Le disposizioni dell' acquis di Schengen integrate nell' ambito dell' Unione dal protocollo allegato al trattato che adotta una Costituzione per l' Europa ( in appresso denominato & #x00AB ; protocollo di Schengen & #x00BB ; ) , gli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi , elencati nell' allegato I , dell' atto di adesione del 16 aprile 2003 , così come gli altri atti di tale tipo adottati anteriormente al 1
(trg)="s38.1"> o

(src)="s32.1"> 2 .
(trg)="s42.1"> o

(src)="s32.3"> 1 , er bindende for de nye medlemsstater fra den 1 .  maj 2004 , men finder først anvendelse i en ny medlemsstat , når Rådet har truffet en europæisk afgørelse herom , efter at det i overensstemmelse med de relevante Schengen- evalueringsprocedurer er blevet sikret , at de nødvendige betingelser for gennemførelse af alle de pågældende regler er opfyldt i den nye medlemsstat .
(trg)="s43.1"> maggio 2004 , si applicano in un nuovo Stato membro solo in virtù di una decisione europea , adottata dal Consiglio a tal fine , dopo aver verificato , conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili , il rispetto dei necessari requisiti per l' applicazione di tutte le parti dell' acquis in questione in tale nuovo Stato membro .

(src)="s33.1"> Rådet træffer efter høring af Europa- Parlamentet afgørelse med enstemmighed blandt de af dets medlemmer , der repræsenterer regeringerne i de medlemsstater , for hvilke de i dette stykke omhandlede bestemmelser allerede er blevet iværksat , og repræsentanten for regeringen i den medlemsstat , for hvilken bestemmelserne skal iværksættes .
(trg)="s44.1"> Il Consiglio , previa consultazione del Parlamento europeo , adotta la sua decisione deliberando all' unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni .

(src)="s33.2"> De medlemmer af Rådet , der repræsenterer regeringerne i henholdsvis Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland , medvirker i en sådan afgørelse , hvis den vedrører de bestemmelser i Schengen- reglerne og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , som disse medlemsstater deltager i .
(trg)="s44.2"> I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d' Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell' acquis di Schengen e ad atti basati su di esso , o ad esso altrimenti connessi , di cui detti Stati membri sono parti .

(src)="s34.1"> 3 .
(trg)="s45.1"> 3.

(src)="s34.2"> Aftaler indgået af Rådet i henhold til artikel 6 i Schengen- protokollen er bindende for de nye medlemsstater fra den 1 .  maj 2004 .
(trg)="s45.2"> Gli accordi conclusi dal Consiglio ai sensi dell' articolo 6 del protocollo di Schengen sono vincolanti per i nuovi Stati membri a decorrere dal 1
(trg)="s46.1"> o

(src)="s35.1"> 4 .
(trg)="s48.1"> 4.

(src)="s35.2"> For så vidt angår de konventioner og instrumenter inden for området retlige og indre anliggender , der er uadskilleligt forbundet med virkeliggørelsen af målene i EU- traktaten , skal de nye medlemsstater :
(trg)="s48.2"> I nuovi Stati membri devono , relativamente alle convenzioni o agli strumenti nei settori della giustizia e degli affari interni , che sono indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato sull' Unione europea :

(src)="s36.1"> a )
(trg)="s49.1"> a )

(src)="s37.1"> tiltræde de konventioner mv . , der den 1 .  maj 2004 er åbne for de nuværende medlemsstaters undertegnelse , samt de konventioner , der er udarbejdet af Rådet i overensstemmelse med afsnit VI i EU- traktaten med henstilling til medlemsstaterne om vedtagelse ;
(trg)="s50.1"> o
(trg)="s51.1"> maggio 2004 , sono stati aperti alla firma degli Stati membri attuali , nonché a quelli che sono stati elaborati dal Consiglio in conformità del titolo VI del trattato UE e raccomandati agli Stati membri per l' adozione ;

(src)="s38.1"> b )
(trg)="s52.1"> b )

(src)="s39.1"> indføre administrative eller andre arrangementer i lighed med dem , der den 1 .  maj 2004 er vedtaget af de nuværende medlemsstater eller Rådet , for at lette det praktiske samarbejde mellem medlemsstaternes institutioner og organisationer , der tager sig af retlige og indre anliggender .
(trg)="s53.1"> o
(trg)="s54.1"> maggio 2004 dagli Stati membri attuali o dal Consiglio , per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri che operano nei settori della giustizia e degli affari interni .

(src)="s40.1"> Artikel 4
(trg)="s55.1"> Articolo 4

(src)="s41.1"> Hver af de nye medlemsstater deltager fra den 1 .  maj 2004 i Den Økonomiske og Monetære Union som medlemsstat med dispensation i henhold til forfatningens artikel III– 197 .
(trg)="s56.1"> Ciascun nuovo Stato membro partecipa all' Unione economica e monetaria a decorrere dal 1
(trg)="s57.1"> o

(src)="s42.1"> Artikel 5
(trg)="s59.1"> Articolo 5

(src)="s43.1"> 1 .
(trg)="s60.1"> 1.

(src)="s43.2"> De nye medlemsstater , der ved tiltrædelsesakten af 16 .  april 2003 har tiltrådt de afgørelser og aftaler , der er truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer , forsamlet i Rådet , skal tiltræde enhver anden aftale , der er indgået af de nuværende medlemsstater , og som vedrører Unionens funktion eller har tilknytning til dens virksomhed. 2 .
(trg)="s60.2"> I nuovi Stati membri , che hanno aderito con l' atto di adesione del 16 aprile 2003 alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri , riuniti in sede di Consiglio , devono aderire a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri attuali relativo al funzionamento dell' Unione o che sia connesso alla sua sfera di attività.2 .

(src)="s43.3"> De nye medlemsstater skal tiltræde de i EF- traktatens artikel 293 forudsete overenskomster og de overenskomster , der er uløseligt forbundet med virkeliggørelsen af EF- traktatens målsætninger , i det omfang disse stadig er i kraft , samt protokollerne vedrørende De Europæiske Fællesskabers Domstols fortolkning af disse overenskomster , der er undertegnet af de nuværende medlemsstater , og med dette mål for øje at indlede forhandlinger med disse med henblik på at foretage de nødvendige tilpasninger deraf .
(trg)="s60.3"> I nuovi Stati membri devono aderire , a condizione che siano ancora in vigore , alle convenzioni di cui all' articolo 293 del trattato CE e alle convenzioni indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato CE , nonché ai protocolli relativi all' interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee , firmati dagli Stati membri attuali e avviare a tal fine negoziati con questi ultimi per apportarvi i necessari adattamenti .

(src)="s44.1"> Artikel 6
(trg)="s61.1"> Articolo 6

(src)="s45.1"> 1 .
(trg)="s62.1"> 1.

(src)="s45.2"> De nye medlemsstater skal på de i denne protokol fastsatte vilkår tiltræde de aftaler eller overenskomster , der er indgået eller anvendes foreløbigt af de nuværende medlemsstater sammen med Unionen eller Det Europæiske Atomenergifællesskab , og de af disse medlemsstater indgåede aftaler , der har tilknytning til de nævnte aftaler eller overenskomster .
(trg)="s62.2"> I nuovi Stati membri devono aderire , alle condizioni previste dal presente protocollo , agli accordi o alle convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dagli Stati membri attuali congiuntamente all' Unione o alla Comunità europea dell' energia atomica , nonché agli accordi conclusi da questi Stati che siano connessi a tali accordi o convenzioni .

(src)="s46.1"> De nye medlemsstater tiltræder de aftaler eller overenskomster , der er omhandlet i stk .
(src)="s46.2"> 4 , samt de aftaler med Belarus , Kina , Chile , Mercosur og Schweiz , som er indgået eller undertegnet af Fællesskabet sammen med dets nuværende medlemsstater , ved indgåelse af en protokol til sådanne aftaler eller overenskomster mellem Rådet , der træffer afgørelse med enstemmighed på medlemsstaternes vegne , og det eller de pågældende tredjelande eller den pågældende internationale organisation .
(trg)="s63.1"> L' adesione dei nuovi Stati membri agli accordi o alle convenzioni di cui al successivo paragrafo 4 , nonché agli accordi con la Bielorussia , la Cina , il Cile , il Mercosur e la Svizzera conclusi o firmati dalla Comunità congiuntamente ai propri Stati membri attuali è approvata tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio che delibera all' unanimità a nome degli Stati membri , e il paese o i paesi terzi o l' organizzazione internazionale interessati .

(src)="s46.3"> Denne procedure berører hverken Unionens og Det Europæiske Atomenergifællesskabs egne beføjelser eller fordelingen af beføjelser mellem disse og medlemsstaterne med hensyn til indgåelse af sådanne aftaler i fremtiden eller indførelse af andre ændringer uden tilknytning til tiltrædelsen .
(trg)="s63.2"> Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie dell' Unione e della Comunità europea dell' energia atomica e non incide sulla ripartizione dei poteri tra le stesse e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all' adesione .

(src)="s46.4"> Kommissionen forhandler disse protokoller på medlemsstaternes vegne på grundlag af forhandlingsdirektiver , som Rådet har godkendt med enstemmighed , og i samråd med et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne .
(trg)="s63.3"> La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio , che delibera all' unanimità , e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri .

(src)="s46.5"> Den forelægger Rådet et udkast til protokollerne med henblik på indgåelse .
(trg)="s63.4"> Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione .

(src)="s47.1"> 2 .
(trg)="s64.1"> 2.

(src)="s47.2"> Ved tiltrædelsen af de i stk .
(trg)="s64.2"> Con l' adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 1 , i nuovi Stati membri acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali.3 .
(trg)="s64.3"> I nuovi Stati membri devono aderire , alle condizioni stabilite nel presente protocollo , all' accordo sullo Spazio economico europeo(
(trg)="s65.1"> 1
(trg)="s66.1"> ) , conformemente all' articolo 128 dell' accordo stesso .

(src)="s47.3"> 1 nævnte aftaler og overenskomster opnår de nye medlemsstater samme rettigheder og forpligtelser i henhold til disse aftaler og overenskomster som de nuværende medlemsstater .
(trg)="s67.1"> o
(trg)="s68.1"> maggio 2004 e in attesa , se del caso , della conclusione dei necessari protocolli di cui al paragrafo 1 , i nuovi Stati membri applicano le disposizioni degli accordi conclusi dagli Stati membri attuali , congiuntamente alla Comunità , con Algeria , Armenia , Azerbaigian , Bulgaria , Corea del Sud , Croazia , Egitto , ex Repubblica iugoslava di Macedonia , Federazione russa , Georgia , Giordania , Israele , Kazakstan , Kirghizistan , Libano , Marocco , Messico , Moldova , Romania , San Marino , Siria , Sudafrica , Tunisia , Turchia , Turkmenistan , Ucraina e Uzbekistan e le disposizioni di altri accordi conclusi congiuntamente dagli attuali Stati membri e dalla Comunità anteriormente al 1

(src)="s47.4"> 3 .
(trg)="s69.1"> o

(src)="s47.5"> De nye medlemsstater skal på de i denne protokol fastsatte vilkår tiltræde aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (
(trg)="s70.1"> maggio 2004.
(trg)="s71.1"> Qualsiasi adattamento dei suddetti accordi è soggetto alla conclusione di protocolli con le controparti contraenti , conformemente al paragrafo 1 , secondo comma .

(src)="s48.1"> 1
(trg)="s71.2"> Qualora detti protocolli non siano stati conclusi entro il 1
(trg)="s72.1"> o

(src)="s49.1"> ) , jf . artikel 128 deri .
(trg)="s73.1"> maggio 2004 , l' Unione , la Comunità europea dell' energia atomica e gli Stati membri , nell' ambito delle rispettive competenze , adottano i provvedimenti necessari per far fronte alla situazione .

(src)="s50.1"> 4 .
(trg)="s74.1"> 5.

(src)="s50.2"> Fra den 1 .  maj 2004 og indtil de nødvendige protokoller i påkommende tilfælde er indgået , jf . stk .
(src)="s50.3"> 1 , anvender de nye medlemsstater bestemmelserne i de aftaler , der er indgået af de nuværende medlemsstater sammen med Fællesskabet med Algeriet , Armenien , Aserbajdsjan , Bulgarien , Kroatien , Egypten , Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien , Georgien , Israel , Jordan , Kasakhstan , Kirgisistan , Libanon , Mexico , Moldova , Marokko , Rumænien , Den Russiske Føderation , San Marino , Sydafrika , Sydkorea , Syrien , Tunesien , Tyrkiet , Turkmenistan , Ukraine og Usbekistan , ligesom de anvender bestemmelserne i andre aftaler , der indgås af de nuværende medlemsstater sammen med Fællesskabet inden den 1 .  maj 2004 .
(src)="s51.1"> Tilpasninger til disse aftaler foretages i form af protokoller , der indgås med de kontraherende lande i overensstemmelse med stk .
(trg)="s74.2"> A decorrere dal 1
(trg)="s75.1"> o

(src)="s51.2"> 1 , andet afsnit .
(src)="s51.3"> Hvis protokollerne ikke er indgået den 1 .  maj 2004 , træffer Unionen , Det Europæiske Atomenergifællesskab og medlemsstaterne inden for rammerne af deres respektive beføjelser de nødvendige foranstaltninger til at afklare situationen .
(trg)="s76.1"> maggio 2004 , i nuovi Stati membri applicano gli accordi tessili bilaterali conclusi dalla Comunità con paesi terzi .

(src)="s52.1"> 5 .
(src)="s52.2"> Fra den 1 .  maj 2004 anvender de nye medlemsstater de bilaterale tekstilaftaler og - arrangementer , som Fællesskabet har indgået med tredjelande .
(trg)="s77.1"> Le restrizioni quantitative applicate dall' Unione alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell' adesione dei nuovi Stati membri .

(src)="s53.1"> De kvantitative restriktioner , som Unionen anvender på import af tekstilvarer og beklædningsgenstande , tilpasses for at tage hensyn til de nye medlemsstaters tiltrædelse .
(trg)="s78.1"> Qualora le modifiche degli accordi tessili bilaterali non siano entrate in vigore entro il 1
(trg)="s79.1"> o

(src)="s54.1"> Hvis ændringerne af de bilaterale tekstilaftaler og - arrangementer ikke er trådt i kraft den 1 .  maj 2004 , foretager Unionen de nødvendige tilpasninger af reglerne for import af tekstilvarer og beklædningsgenstande fra tredjelande for at tage hensyn til de nye medlemsstaters tiltrædelse .
(trg)="s80.1"> maggio 2004 , l' Unione adatta secondo necessità le sue norme per l' importazione di prodotti tessili o di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell' adesione dei nuovi Stati membri .

(src)="s55.1"> 6 .
(trg)="s81.1"> 6.

(src)="s55.2"> De kvantitative restriktioner , som Unionen anvender på import af stål og stålprodukter , tilpasses på grundlag af de nye medlemsstaters import af stålprodukter med oprindelse i de pågældende leverandørlande i årene umiddelbart inden undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten .
(trg)="s81.2"> Le restrizioni quantitative applicate dall' Unione alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati , effettuate dai nuovi Stati membri negli anni immediatamente precedenti la firma del trattato di adesione .

(src)="s56.1"> 7 .
(trg)="s82.1"> o

(src)="s56.2"> Fiskeriaftaler , som de nye medlemsstater har indgået med tredjelande inden den 1 .  maj 2004 , forvaltes af Unionen .
(trg)="s83.1"> maggio 2004 dai nuovi Stati membri con paesi terzi sono gestiti dall' Unione .

(src)="s57.1"> De rettigheder og forpligtelser , der for de nye medlemsstater følger af disse aftaler , berøres ikke i den periode , hvor bestemmelserne i disse aftaler opretholdes midlertidigt .
(trg)="s84.1"> I diritti ed obblighi che derivano per i nuovi Stati membri da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute .

(src)="s58.1"> Så snart som muligt og under alle omstændigheder inden udløbet af gyldighedsperioden for de i første afsnit omhandlede aftaler vedtager Rådet på forslag af Kommissionen i hvert enkelt tilfælde passende europæiske afgørelser med henblik på videreførelse af de fiskeriaktiviteter , der er omhandlet i aftalerne , herunder eventuel forlængelse af visse aftaler for perioder på højst et år .
(trg)="s85.1"> Non appena possibile , e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma , il Consiglio , su proposta della Commissione , adotta caso per caso le decisioni europee opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano , compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno .

(src)="s59.1"> 8 .
(trg)="s86.1"> 8.

(src)="s59.2"> Med virkning fra den 1 .  maj 2004 udtræder de nye medlemsstater af alle frihandelsaftaler med tredjelande , herunder den centraleuropæiske frihandelsaftale .
(trg)="s86.2"> Con effetto dal 1
(trg)="s87.1"> o
(trg)="s88.1"> maggio 2004 , i nuovi Stati membri si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi , compreso l' Accordo centroeuropeo di libero scambio .

(src)="s60.1"> I det omfang aftalerne mellem én eller flere af de nye medlemsstater på den ene side og ét eller flere tredjelande på den anden side ikke er forenelige med de forpligtelser , der følger af forfatningen og navnlig af denne protokol , bringer den nye medlemsstat alle egnede midler i anvendelse med henblik på at fjerne de konstaterede uoverensstemmelser .
(trg)="s89.1"> Nella misura in cui gli accordi tra uno o più nuovi Stati membri , da una parte , e uno o più paesi terzi , dall' altra , siano incompatibili con gli obblighi derivanti dalla Costituzione , e in particolare dal presente protocollo , il o i nuovi Stati membri adottano le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate .

(src)="s60.2"> Hvis en ny medlemsstat har problemer med at tilpasse en aftale indgået med ét eller flere tredjelande inden tiltrædelsen , udtræder den i henhold til aftalens bestemmelser af den pågældende aftale .
(trg)="s89.2"> Qualora un nuovo Stato membro incontri difficoltà nell' adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi prima dell' adesione , a norma dell' accordo si ritira dallo stesso .

(src)="s61.1"> 9 .
(trg)="s90.1"> 9.

(src)="s61.2"> De nye medlemsstater træffer passende foranstaltninger for i påkommende tilfælde at tilpasse deres stilling i forhold til internationale organisationer og internationale aftaler , i hvilke Unionen eller Det Europæiske Atomenergifællesskab eller andre medlemsstater ligeledes er parter , til de rettigheder og forpligtelser , der følger af deres tiltrædelse af Unionen .
(trg)="s90.2"> I nuovi Stati membri adottano le misure opportune per adeguare , se occorre , ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all' Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l' Unione o la Comunità europea dell' energia atomica o altri Stati membri .
(trg)="s91.1"> Questi si ritireranno in particolare , al 1
(trg)="s92.1"> o

(src)="s62.1"> De udtræder navnlig den 1 .  maj 2004 eller snarest muligt derefter af internationale fiskeriaftaler og - organisationer , i hvilke Unionen ligeledes er part , medmindre deres medlemskab har tilknytning til andet end fiskeri .
(trg)="s93.1"> maggio 2004 o il più presto possibile dopo tale data , dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche l' Unione è parte , a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca .

(src)="s63.1"> Artikel 7
(trg)="s94.1"> Articolo 7

(src)="s64.1"> De af institutionerne vedtagne retsakter , som de ved denne protokol fastsatte overgangsbestemmelser vedrører , bevarer deres juridiske status ; især skal fremgangsmåderne for ændring af disse retsakter fortsat finde anvendelse .
(trg)="s95.1"> Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente protocollo conservano la loro natura giuridica ; in particolare , rimangono applicabili le procedure per la loro modifica .

(src)="s65.1"> Artikel 8
(trg)="s96.1"> Articolo 8

(src)="s66.1"> De bestemmelser i tiltrædelsesakten af 16 .  april 2003 , der har til formål eller som virkning , bortset fra som overgangsforanstaltninger , at ophæve eller ændre retsakter vedtaget af institutioner , organer , kontorer og agenturer under Det Europæiske Fællesskab eller Den Europæiske Union som oprettet ved traktaten om Den Europæiske Union , forbliver i kraft , således som de er fortolket af De Europæiske Fællesskabers Domstol og Retten i Første Instans , jf . dog anvendelsen af stk .
(src)="s66.2"> 2 .
(trg)="s97.1"> Le disposizioni dell' atto di adesione del 16 aprile 2003 che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare , a titolo non transitorio , atti adottati dalle istituzioni , dagli organi o dagli organismi della Comunità o dell' Unione europea istituita dal trattato sull' Unione europea , quali interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado , restano in vigore fatta salva l' applicazione del secondo comma .

(src)="s67.1"> Disse bestemmelser har samme juridiske status som de retsakter , de ophæver eller ændrer , og er undergivet samme regler som disse .
(trg)="s98.1"> Tali disposizioni hanno la stessa natura giuridica degli atti che hanno abrogato o modificato e sono soggette alle stesse norme .

(src)="s68.1"> Artikel 9
(trg)="s99.1"> Articolo 9

(src)="s69.1"> Teksterne til de retsakter , der før den 1 .  maj 2004 er vedtaget af institutioner , organer , kontorer og agenturer under Det Europæiske Fællesskab eller Den Europæiske Union som oprettet ved traktaten om Den Europæiske Union samt af Den Europæiske Centralbank , og som er udfærdiget på estisk , lettisk , litauisk , maltesisk , polsk , slovakisk , slovensk , tjekkisk og ungarsk , har fra nævnte dato gyldighed på samme vilkår som de tekster , der er udfærdiget og har gyldighed på de andre sprog .
(trg)="s100.1"> I testi degli atti delle istituzioni degli organi o degli organismi della Comunità o dell' Unione europea istituita dal trattato sull' Unione europea , nonché i testi degli atti della Banca centrale europea , adottati anteriormente al 1
(trg)="s101.1"> o

(src)="s70.1"> Artikel 10
(trg)="s103.1"> Articolo 10

(src)="s71.1"> Overgangsbestemmelserne i denne protokol kan ophæves ved en europæisk lov vedtaget af Rådet , hvis de ikke længere er relevante .
(trg)="s104.1"> Una legge europea del Consiglio può abrogare le disposizioni transitorie del presente protocollo quando esse non siano più applicabili .