# cs/C2004310.01029701.xml.gz
# sk/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOKOL O SMLOUVĚ A AKTU O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY , ESTONSKÉ REPUBLIKY , KYPERSKÉ REPUBLIKY , LOTYŠSKÉ REPUBLIKY , LITEVSKÉ REPUBLIKY , MAĎARSKÉ REPUBLIKY , REPUBLIKY MALTA , POLSKÉ REPUBLIKY , REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
(trg)="s3.1"> PROTOKOL K ZMLUVE A AKTU O PRISTÚPENÍ ČESKEJ REPUBLIKY ESTÓNSKEJ REPUBLIKY , CYPERSKEJ REPUBLIKY , LOTYŠSKEJ REPUBLIKY , LITOVSKEJ REPUBLIKY , MAĎARSKEJ REPUBLIKY , MALTSKEJ REPUBLIKY , POĽSKEJ REPUBLIKY , SLOVINSKEJ REPUBLIKY A SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(src)="s4.1"> VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY ,
(trg)="s4.1"> VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY ,

(src)="s5.1"> PŘIPOMÍNAJÍCE , že Česká republika , Estonská republika , Kyperská republika , Lotyšská republika , Litevská republika , Maďarská republika , Republika Malta , Polská republika , Republika Slovinsko a Slovenská republika přistoupily k Evropským společenstvím a k Evropské unii založené Smlouvou o Evropské unii dne 1 . května 2004 ;
(trg)="s5.1"> ODVOLÁVAJÚC SA NA TO , že Česká republika , Estónska republika , Cyperská republika , Lotyšská republika , Litovská republika , Maďarská republika , Maltská republika , Poľská republika , Slovinská republika a Slovenská republika pristúpili 1 .  mája 2004 k Európskym spoločenstvám a Európskej únii založenej Zmluvou o Európskej únii ;

(src)="s6.1"> VZHLEDEM K TOMU , že čl .
(src)="s6.2"> IV- 437 odst .
(trg)="s6.1"> BERÚC DO ÚVAHY , že článok IV- 437 ods .

(src)="s6.3"> 2 písm . e ) Ústavy stanoví , že smlouva ze dne 16 . dubna 2003 o uvedeném přistoupení se zrušuje ;
(trg)="s6.2"> 2 písm .  e ) ústavy ustanovuje , že vyššie uvedená Zmluva o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 sa zrušuje ;

(src)="s7.1"> VZHLEDEM K TOMU , že mnoho ustanovení aktu připojeného k této smlouvě o přistoupení je i nadále významných ; že čl .
(src)="s7.2"> IV- 437 odst .
(trg)="s7.1"> BERÚC DO ÚVAHY , že veľký počet ustanovení nachádzajúcich sa v akte pripojenom k tejto zmluve o pristúpení je aj naďalej dôležitých ; že článok IV- 437 ods .

(src)="s7.3"> 2 Ústavy stanoví , že taková ustanovení musejí být převzata do protokolu nebo na ně v něm musí být odkázáno , aby zůstala v platnosti a jejich právní účinky byly zachovány ;
(trg)="s7.2"> 2 ústavy ustanovuje , že tieto ustanovenia sa musia upraviť alebo uviesť v protokole , aby zostali v platnosti a zachovali sa ich právne účinky ;

(src)="s8.1"> VZHLEDEM K TOMU , že některá z těchto dotyčných ustanovení vyžadují nezbytné technické úpravy , které je uvedou do souladu s Ústavou , aniž by byly změněny jejich právní účinky ;
(trg)="s8.1"> BERÚC DO ÚVAHY , že niektoré z týchto ustanovení vyžadujú technické úpravy nevyhnutné pre dosiahnutie súladu s textom ústavy bez zmeny ich právneho účinku ;

(src)="s9.1"> SE DOHODLY na následujících ustanoveních , která se připojují ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii :
(trg)="s9.1"> SA DOHODLI NA týchto ustanoveniach , ktoré sú pripojené k Zmluve o Ústave pre Európu a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu :

(src)="s10.1"> ČÁST PRVNÍ
(trg)="s10.1"> PRVÁ ČASŤ

(src)="s11.1"> Ustanovení O AKTU O PŘISTOUPENÍ ZE DNE 16 .
(trg)="s11.1"> USTANOVENIA O AKTE O PRISTÚPENÍ ZO 16 .

(src)="s11.2"> DUBNA 2003
(trg)="s11.2"> APRÍLA 2003

(src)="s12.1"> HLAVA I
(trg)="s12.1"> HLAVA I

(src)="s13.1"> ZÁSADY
(trg)="s13.1"> ZÁSADY

(src)="s14.1"> Článek 1
(trg)="s14.1"> Článok 1

(src)="s15.1"> Pro účely tohoto protokolu se :
(trg)="s15.1"> Na účely tohto protokolu :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> & # x201E ; aktem o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 & # x201C ; rozumí Akt o podmínkách přistoupení České republiky , Estonské republiky , Kyperské republiky , Lotyšské republiky , Litevské republiky , Maďarské republiky , Republiky Malta , Polské republiky , Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv , na nichž je založena Evropská unie ;
(trg)="s17.1"> pojem & # x201E ; Akt o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 & # x201C ; znamená Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky , Estónskej republiky , Cyperskej republiky , Lotyšskej republiky , Litovskej republiky , Maďarskej republiky , Maltskej republiky , Poľskej republiky , Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv , na ktorých je založená Európska únia ;

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> & # x201E ; Smlouvou o založení Evropského společenství & # x201C ; ( & # x201E ; Smlouvou o ES & # x201C ; ) a & # x201E ; Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii & # x201C ; ( & # x201E ; Smlouvou o ESAE & # x201C ; ) rozumějí uvedené smlouvy ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů , které vstoupily v platnost před 1 . květnem 2004 ;
(trg)="s19.1"> pojmy & # x201E ; Zmluva o založení Európskeho spoločenstva & # x201C ; ( Zmluva o ES ) a & # x201E ; Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu & # x201C ; ( Zmluva o ESAE ) znamenajú tieto zmluvy v znení zmenenom a doplnenom zmluvami a inými aktmi , ktoré nadobudli platnosť pred 1 .  májom 2004 ;

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> & # x201E ; Smlouvou o Evropské unii & # x201C ; ( & # x201E ; Smlouvou o EU & # x201C ; ) rozumí uvedená smlouva ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů , které vstoupily v platnost před 1 . květnem 2004 ;
(trg)="s21.1"> pojem & # x201E ; Zmluva o Európskej únii & # x201C ; ( & # x201E ; Zmluva o EÚ & # x201C ; ) znamená túto zmluvu v znení doplnenom alebo zmenenom zmluvami alebo inými aktmi , ktoré nadobudli platnosť pred 1 .  májom 2004 ;

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> & # x201E ; Společenstvím & # x201C ; rozumí jedno či obě Společenství uvedená v písmeni c ) , podle konkrétní situace ;
(trg)="s23.1"> pojem & # x201E ; Spoločenstvo & # x201C ; znamená podľa okolností jedno alebo obidve Spoločenstvá uvedené v písmene b ) ;

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> & # x201E ; stávajícími členskými státy & # x201C ; rozumějí tyto členské státy :
(trg)="s25.1"> pojem & # x201E ; súčasné členské štáty & # x201C ; znamená tieto členské štáty :

(src)="s25.2"> Belgické království , Dánské království , Spolková republika Německo , Řecká republika , Španělské království , Francouzská republika , Irsko , Italská republika , Lucemburské velkovévodství , Nizozemské království , Rakouská republika , Portugalská republika , Finská republika , Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska .
(trg)="s25.2"> Belgické kráľovstvo , Dánske kráľovstvo , Spolkovú republiku Nemecko , Helénsku republiku , Španielske kráľovstvo , Francúzsku republiku , Írsko , Taliansku republiku , Luxemburské veľkovojvodstvo , Holandské kráľovstvo , Rakúsku republiku , Portugalskú republiku , Fínsku republiku , Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska .

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> & # x201E ; novými členskými státy & # x201C ; rozumějí tyto členské státy :
(trg)="s27.1"> pojem & # x201E ; nové členské štáty & # x201C ; znamená tieto členské štáty :

(src)="s27.2"> Česká republika , Estonská republika , Kyperská republika , Lotyšská republika , Litevská republika , Maďarská republika , Republika Malta , Polská republika , Republika Slovinsko a Slovenská republika .
(trg)="s27.2"> Českú republiku , Estónsku republiku , Cyperskú republiku , Lotyšskú republiku , Litovskú republiku , Maďarskú republiku , Maltskú republiku , Poľskú republiku , Slovinskú republiku a Slovenskú republiku ;

(src)="s28.1"> Článek 2
(trg)="s28.1"> Článok 2

(src)="s29.1"> Práva a závazky , které vyplývají ze smlouvy o přistoupení České republiky , Estonské republiky , Kyperské republiky , Lotyšské republiky , Litevské republiky , Maďarské republiky , Republiky Malta , Polské republiky , Republiky Slovinsko a Slovenské republiky uvedené v čl .
(src)="s29.2"> IV- 437 odst .
(trg)="s29.1"> Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o pristúpení Českej republiky , Estónskej republiky , Cyperskej republiky , Lotyšskej republiky , Litovskej republiky , Maďarskej republiky , Maltskej republiky , Poľskej republiky , Slovinskej republiky a Slovenskej republiky , uvedenej v článku IV- 437 ods .

(src)="s29.3"> 2 písm . e ) Ústavy nabyly účinku dnem 1 . května 2004 za podmínek stanovených v uvedené smlouvě .
(trg)="s29.2"> 2 písm .  e ) ústavy , nadobudli v súlade s podmienkami ustanovenými touto zmluvou účinnosť 1 .  mája 2004 .

(src)="s30.1"> Článek 3
(trg)="s30.1"> Článok 3

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s31.1"> 1 .

(src)="s31.2"> Ustanovení schengenského
(src)="s32.1"> acquis
(src)="s33.1"> , začleněná do rámce Unie protokolem připojeným ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu ( dále jen & # x201E ; schengenský protokol & # x201C ; ) , a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , uvedená v seznamu v příloze I aktu o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 , jakož i všech dalších takových aktů přijatých přede dnem 1 . května 2004 , jsou od 1 . května 2004 závazná a použitelná v nových členských státech .
(trg)="s31.2"> Ustanovenia Schengenského acquis začleneného do rámca Únie protokolom pripojeným k Zmluve o Ústave pre Európu ( ďalej len & # x201E ; Schengenský protokol & # x201C ; ) , a akty na ňom založené alebo inak s ním súvisiace uvedené v prílohe I k Aktu o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 , ako aj iné takéto akty prijaté pred 1 .  májom 2004 sú záväzné a uplatňované v nových členských štátoch od 1 .  mája 2004 .

(src)="s34.1"> acquis
(trg)="s32.1"> 2 .

(src)="s35.1"> , jak bylo začleněno do rámce Unie , a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , která nejsou uvedena v odstavci 1 , jsou závazná pro nové členské státy ode dne 1 . května 2004 , avšak jsou v každém z nich použitelná pouze na základě evropského rozhodnutí Rady vydaného za tímto účelem poté , co bylo podle platných schengenských postupů pro vyhodnocování ověřeno , že podmínky nezbytné pro uplatnění všech předmětných částí acquis byly v tomto novém členském státě splněny .
(trg)="s32.2"> Ustanovenia Schengenského acquis začlenené do rámca Únie a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov neuvedených v odseku 1 , ktoré sú síce od 1 .  mája 2004 záväzné pre nové členské štáty , sa však uplatňujú v novom členskom štáte až na základe európskeho rozhodnutia Rady prijatého po overení v súlade s platným schengenským hodnotiacim postupom , že nevyhnutné podmienky pre uplatňovanie celého príslušného acquis boli v tomto novom členskom štáte splnené .

(src)="s36.1"> Toto rozhodnutí přijme Rada po konzultaci s Evropským parlamentem na základě jednomyslnosti svých členů zastupujících vlády členských států , vůči nimž již ustanovení uvedená v tomto odstavci nabyla účinku , a zástupce vlády členského státu , vůči němuž tato ustanovení mají nabýt účinku .
(trg)="s33.1"> Rada po porade s Európskym parlamentom prijme jednomyseľne rozhodnutie svojimi členmi , ktorí zastupujú vlády členských štátov , v ktorých sú už ustanovenia uvedené v tomto odseku účinné , a člena , ktorý zastupuje vládu členského štátu , v ktorom majú tieto ustanovenia nadobudnúť účinnosť .

(src)="s36.2"> Členové Rady zastupující vlády Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se na tomto rozhodnutí budou podílet , pokud se týká ustanovení schengenského acquis a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , na nichž se tyto členské státy podílejí .
(trg)="s33.2"> Členovia Rady , ktorí zastupujú vlády Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska , sa na takomto rozhodovaní zúčastnia v takom rozsahu , v akom sa vzťahuje na ustanovenia Schengenského acquis a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov , na ktorých sú tieto členské štáty zúčastnené .

(src)="s37.1"> 3 .
(trg)="s34.1"> 3 .

(src)="s37.2"> Dohody uzavřené Radou podle článku 6 schengenského protokolu jsou pro nové členské státy závazné ode dne 1 . května 2004 .
(trg)="s34.2"> Zmluvy uzavreté Radou podľa článku 6 Schengenského protokolu sú záväzné pre nové členské štáty od 1 .  mája 2004 .

(src)="s38.1"> 4 .
(trg)="s35.1"> 4 .

(src)="s38.2"> Ve vztahu ke smlouvám nebo nástrojům z oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí , které jsou neodmyslitelným předpokladem dosažení cílů Smlouvy o EU , nové členské státy budou povinny
(trg)="s35.2"> So zreteľom na dohovory alebo nástroje v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí , ktoré sú neoddeliteľné od dosiahnutia cieľov Zmluvy o EÚ , sa od nových členských štátoch vyžaduje :

(src)="s39.1"> a )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s40.1"> přistoupit k těm , které jsou k 1 . květnu 2004 otevřené k podpisu stávajícím členským státům , a k těm , které Rada v souladu s hlavou VI Smlouvy o EU vypracovala a doporučila k přijetí členským státům ;
(trg)="s37.1"> pristúpiť k tým , ktoré sú k 1 .  máju 2004 otvorené na podpis súčasnými členskými štátmi , a k tým , ktoré boli vypracované Radou v súlade s hlavou VI Zmluvy o EÚ a ktorých prijatie bolo odporučené členským štátom ;

(src)="s41.1"> b )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s42.1"> zavést správní a další mechanismy podobné těm , které k 1 . květnu 2004 už přijaly stávající členské státy nebo Rada , aby tak usnadnily praktickou spolupráci mezi institucemi a organizacemi členských států působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí .
(trg)="s39.1"> zaviesť správne a iné opatrenia , ako napríklad opatrenia prijaté k 1 .  máju 2004 súčasnými členskými štátmi alebo Radou s cieľom uľahčiť praktickú spoluprácu medzi orgánmi a organizáciami členských štátov činnými v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí .

(src)="s43.1"> Článek 4
(trg)="s40.1"> Článok 4

(src)="s44.1"> Každý nový členský stát se účastní hospodářské a měnové unie ode dne 1 . května 2004 jako členský stát , na který se vztahuje výjimka ve smyslu článku III- 197 Ústavy .
(trg)="s41.1"> Každý nový členský štát sa od 1 .  mája 2004 stane účastníkom hospodárskej a menovej únie ako členský štát , pre ktorý platí výnimka v zmysle článku III- 197 ústavy .

(src)="s45.1"> Článek 5
(trg)="s42.1"> Článok 5

(src)="s46.1"> 1 .
(trg)="s43.1"> 1 .

(src)="s46.2"> Nové členské státy , které přistoupily aktem o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 k rozhodnutím a dohodám přijatým zástupci vlád členských států zasedajících v Radě , přistoupí ke všem ostatním dohodám uzavřeným stávajícími členskými státy a vztahujícím se k fungování Unie nebo souvisejícím s její činností. 2 .
(trg)="s43.2"> Od nových členských štátov , ktoré pristúpili prostredníctvom Aktu o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 k rozhodnutiam a dohodám prijatým zástupcami vlád členských štátov na zasadnutí Rady , sa vyžaduje , aby pristúpili ku všetkým ostatným zmluvám uzavretým súčasnými členskými štátmi , týkajúcim sa fungovania Únie alebo súvisiacim s jej činnosťou. 2 .

(src)="s46.3"> Nové členské státy přistoupí ke smlouvám , na které se vztahuje článek 293 Smlouvy o ES , a ke smlouvám , které jsou neodmyslitelným předpokladem dosažení cílů Smlouvy o ES , v rozsahu , v jakém jsou nadále platné , jakož i k protokolům podepsaným stávajícími členskými státy o výkladu těchto smluv Soudním dvorem Evropských společenství , a zahájí za tím účelem se stávajícími členskými státy jednání zaměřená na nezbytné úpravy těchto dokumentů .
(trg)="s43.3"> Od nových členských štátov sa vyžaduje pristúpiť k dohovorom uvedeným v článku 293 Zmluvy o ES a k tým , ktoré sú neoddeliteľné od dosiahnutia cieľov Zmluvy o ES , pokiaľ sú stále v platnosti , a tiež k protokolom o výklade týchto dohovorov Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev , ktoré podpísali súčasné členské štáty , a na tento účel sa od nich vyžaduje začať so súčasnými členskými štátmi rokovania s cieľom prijať nevyhnutné úpravy .

(src)="s47.1"> Článek 6
(trg)="s44.1"> Článok 6

(src)="s48.1"> 1 .
(trg)="s45.1"> 1 .

(src)="s48.2"> Nové členské státy přistoupí za podmínek stanovených v tomto protokolu k dohodám nebo smlouvám uzavřeným společně stávajícími členskými státy a Unií nebo Evropským společenstvím pro atomovou energii nebo jimi prozatímně prováděnými , jakož i k dohodám uzavřeným těmito státy , které s uvedenými dohodami nebo smlouvami souvisejí .
(trg)="s45.2"> Od nových členských štátov sa vyžaduje pristúpiť , za podmienok ustanovených v tomto protokole , k dohodám alebo dohovorom uzavretým alebo predbežne uplatňovaným súčasnými členskými štátmi a Úniou alebo Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu , a k zmluvám uzavretými týmito štátmi , ktoré súvisia s týmito dohodami alebo dohovormi .

(src)="s49.1"> Nové členské státy přistoupí k dohodám nebo smlouvám uvedeným v odstavci 4 , jakož i k dohodám s Běloruskem , Čínou , Chile , Mercosurem a Švýcarskem , které byly uzavřeny nebo podepsány Společenstvím společně se stávajícími členskými státy , sjednáním protokolu k těmto dohodám a smlouvám mezi Radou , jež jedná jednomyslně jménem členských států , a dotyčnými třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi .
(trg)="s46.1"> Pristúpenie nových členských štátov k dohodám alebo dohovorom uvedeným v odseku 4 a k dohodám s Bieloruskom , Čínou , Chile , Mercosur- om a Švajčiarskom , ktoré boli uzavreté alebo podpísané spoločne Spoločenstvom a jeho súčasnými členskými štátmi , bude schválené uzavretím protokolov k týmto dohodám alebo dohovorom medzi Radou , ktorá koná jednomyseľne v mene členských štátov , a príslušnou treťou krajinou , prípadne tretími krajinami , alebo príslušnou medzinárodnou organizáciou .

(src)="s49.2"> Tímto postupem nejsou dotčeny vlastní pravomoci Unie a Evropského společenství pro atomovou energii ani rozdělení pravomocí mezi Unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a členskými státy při uzavírání takových dohod v budoucnu nebo přijímání jiných změn , které se netýkají přistoupení .
(trg)="s46.2"> Týmto postupom nie je dotknutá príslušnosť Únie alebo Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu , ani rozdelenie právomocí medzi nimi a členskými štátmi , pokiaľ ide o uzavieranie takýchto dohôd alebo dohovorov v budúcnosti alebo akékoľvek zmeny a doplnenia , ktoré sa netýkajú pristúpenia .

(src)="s49.3"> Komise sjedná tyto protokoly jménem členských států na základě směrnic pro sjednávání schválených Radou jednomyslně po konzultaci s výborem složeným ze zástupců členských států .
(trg)="s46.3"> Komisia dohodne tieto protokoly v mene členských štátov na základe pokynov jednomyseľne schválených Radou a po porade s výborom zloženým zo zástupcov členských štátov .

(src)="s49.4"> Komise předloží Radě návrh protokolů k uzavření .
(trg)="s46.4"> Návrhy protokolov , ktoré majú byť uzavreté , predloží Rade .

(src)="s50.1"> 2 .
(trg)="s47.1"> 2 .

(src)="s50.2"> Bezprostředně po přistoupení k dohodám a smlouvám uvedeným v odstavci 1 získají nové členské státy stejná práva a povinnosti podle těchto dohod a smluv jako stávající členské státy. 3 .
(trg)="s47.2"> Po pristúpení k dohodám a dohovorom uvedených v odseku 1 nadobudnú nové členské štáty rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z týchto dohôd a dohovorov , ako majú súčasné členské štáty. 3 .

(src)="s50.3"> Nové členské státy přistoupí za podmínek stanovených v tomto protokolu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru podle článku 128 uvedené dohody (
(trg)="s47.3"> Od nových členských štátov sa vyžaduje pristúpiť , za podmienok ustanovených v tomto protokole , k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (

(src)="s51.1"> 1
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s52.1"> 4 .
(trg)="s50.1"> 4 .

(src)="s52.2"> Ode dne 1 . května 2004 až případně do uzavření nezbytných protokolů uvedených v odstavci 1 budou nové členské státy uplatňovat ustanovení dohod uzavřených společně stávajícími členskými státy a Společenstvím s Alžírskem , Arménií , Ázerbájdžánem , Bulharskem , Chorvatskem , Egyptem , Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií , Gruzií , Izraelem , Jordánskem , Kazachstánem , Kyrgyzstánem , Libanonem , Mexikem , Moldávií , Marokem , Rumunskem , Ruskou federací , San Marinem , Jihoafrickou republikou , Jižní Koreou , Sýrií , Tuniskem , Tureckem , Turkmenistánem , Ukrajinou a Uzbekistánem , jakož i ustanovení jiných dohod uzavřených společně stávajícími členskými státy a Společenstvím před 1 . květnem 2004 .
(trg)="s50.2"> Od 1 .  mája 2004 a , ak je to potrebné , do uzavretia potrebných protokolov uvedených v odseku 1 uplatňujú nové členské štáty ustanovenia zmlúv , ktoré uzavreli spoločne súčasné členské štáty a Spoločenstvo s Alžírskom , Arménskom , Azerbajdžanom , Bulharskom , Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko , Chorvátskom , Egyptom , Gruzínskom , Izraelom , Jordánskom , Kazachstanom , Kirgizskom , Libanonom , Mexikom , Moldavskom , Marokom , Rumunskom , Ruskou federáciou , San Marínom , Južnou Afrikou , Kórejskou republikou , Sýriou , Tuniskom , Tureckom , Turkménskom , Ukrajinou a Uzbekistanom , ako aj ustanovenia ostatných zmlúv uzavretých spoločne súčasnými členskými štátmi a Spoločenstvom pred 1 .  májom 2004 .

(src)="s53.1"> Veškeré úpravy těchto dohod budou stanoveny v protokolech uzavíraných s ostatními smluvními zeměmi v souladu s odst .
(src)="s53.2"> 1 druhým pododstavcem .
(trg)="s51.1"> Každá úprava týchto zmlúv sa uskutoční prostredníctvom protokolov uzavretých so zmluvnými štátmi v súlade s odsekom 1 druhým pododsekom .

(src)="s53.3"> Jestliže protokoly nebudou uzavřeny před 1 . květnem 2004 , přijmou Unie , Evropské společenství pro atomovou energii a členské státy v rámci svých pravomocí potřebná opatření , aby tato situace byla vyřešena .
(trg)="s51.2"> Ak neboli protokoly uzavreté do 1 .  mája 2004 , Únia , Európske spoločenstvo pre atómovú energiu a členské štáty prijmú v rámci svojich oprávnení nevyhnutné opatrenia na riešenie tejto situácie .

(src)="s54.1"> 5 .
(trg)="s52.1"> 5 .

(src)="s54.2"> Ode dne 1 . května 2004 uplatňují nové členské státy dvoustranné dohody a ujednání o textilu , které Společenství uzavřelo se třetími zeměmi .
(trg)="s52.2"> Od 1 .  mája 2004 nové členské štáty uplatňujú dvojstranné dohody a dojednania o textile uzavreté Spoločenstvom s tretími krajinami .

(src)="s55.1"> Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz textilních a oděvních výrobků se přizpůsobí s ohledem na přistoupení nových členských států .
(trg)="s53.1"> Množstvové obmedzenia uplatňované Úniou na dovoz textilných a odevných výrobkov sú upravené tak , aby sa zohľadnilo pristúpenie nových členských štátov .

(src)="s56.1"> Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání o textilu nevstoupí v platnost před 1 . květnem 2004 , provede Unie nezbytné úpravy svých pravidel pro dovoz textilních a oděvních výrobků z třetích zemí s ohledem na přistoupení nových členských států .
(trg)="s54.1"> Ak zmeny a doplnenia dvojstranných dohôd a dojednaní o textile nenadobudli platnosť do 1 .  mája 2004 , prijme Únia potrebné úpravy svojich predpisov o dovoze textilných a odevných výrobkov z tretích krajín , aby sa zohľadnilo pristúpenie nových členských štátov .

(src)="s57.1"> 6 .
(trg)="s55.1"> 6 .

(src)="s57.2"> Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz oceli a ocelářských výrobků se přizpůsobí na základě dovozu ocelářských výrobků pocházejících z dotyčných dodavatelských zemí novými členskými státy během let bezprostředně předcházejících podpisu smlouvy o přistoupení .
(trg)="s55.2"> Množstvové obmedzenia , ktoré Únia uplatňuje na dovoz ocele a výrobkov z ocele , sú upravené na základe dovozu výrobkov z ocele s pôvodom v príslušných dodávateľských krajinách do nových členských štátov v rokoch bezprostredne predchádzajúcich podpísaniu zmluvy o pristúpení .

(src)="s58.1"> 7 .
(trg)="s56.1"> 7 .

(src)="s58.2"> Dohody o rybolovu uzavřené před 1 . květnem 2004 novými členskými státy se třetími zeměmi jsou spravovány Unií .
(trg)="s56.2"> Dohody o rybnom hospodárstve uzavreté pred 1 .  májom 2004 medzi novými členskými štátmi a tretími krajinami sú spravované Úniou .

(src)="s59.1"> Práva a povinnosti vyplývající pro nové členské státy z těchto dohod nejsou v období , během něhož budou ustanovení těchto dohod přechodně zachována , nijak dotčeny .
(trg)="s57.1"> Práva a záväzky vyplývajúce pre nové členské štáty z týchto dohôd zostávajú nedotknuté , pokiaľ zostanú ustanovenia týchto dohôd predbežne zachované .

(src)="s60.1"> Jakmile to bude možné , v každém případě před pozbytím platnosti dohod uvedených v prvním pododstavci , přijme Rada na návrh Komise v jednotlivých případech vhodná evropská rozhodnutí umožňující pokračování rybolovných činností vyplývajících z těchto dohod , včetně možnosti prodloužení platnosti některých dohod o dobu nepřesahující jeden rok .
(trg)="s58.1"> Rada v každom prípade bez zbytočného odkladu , najneskôr však pred uplynutím platnosti dohôd uvedených v prvom pododseku , prijme na návrh Komisie vhodné európske rozhodnutia pre pokračovanie rybolovných činností vyplývajúcich z týchto dohôd vrátane možnosti predĺženia platnosti určitých dohôd o najviac jeden rok .

(src)="s61.1"> 8 .
(trg)="s59.1"> 8 .

(src)="s61.2"> S účinkem ode dne 1 . května 2004 odstoupí nové členské státy od dohod o volném obchodu se třetími zeměmi , včetně Středoevropské dohody o volném obchodu .
(trg)="s59.2"> S účinnosťou od 1 .  mája 2004 odstúpia nové členské štáty od všetkých dohôd o voľnom obchode s tretími krajinami vrátane Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode .

(src)="s62.1"> Pokud jsou dohody mezi jedním nebo více novými členskými státy na jedné straně a jednou nebo více třetími zeměmi na straně druhé neslučitelné se závazky vyplývajícími z Ústavy a zejména z tohoto protokolu , učiní nový členský stát veškeré vhodné kroky k odstranění zjištěných neslučitelností .
(trg)="s60.1"> Nové členské štáty prijmú v rozsahu nesúladu dohôd medzi jedným alebo viacerými novými členskými štátmi na jednej strane a jednou alebo viacerými tretími krajinami na strane druhej so záväzkami vyplývajúcimi z ústavy a najmä z tohto protokolu potrebné kroky na odstránenie vzniknutého nesúladu .

(src)="s62.2"> Jestliže nový členský stát narazí na obtíže při úpravě dohody uzavřené s jedním nebo více třetími zeměmi před přistoupením , odstoupí od této dohody podle podmínek v ní stanovených .
(trg)="s60.2"> Ak sa nový členský štát stretne s ťažkosťami pri úprave dohody uzavretej pred pristúpením s jedným alebo viacerými štátmi , odstúpi od tejto dohody v súlade s podmienkami v nej ustanovenými .

(src)="s63.1"> 9 .
(trg)="s61.1"> 9 .

(src)="s63.2"> Nové členské státy přijmou vhodná opatření , aby ve vztahu k mezinárodním organizacím a mezinárodním dohodám , jejichž smluvními stranami je také Unie nebo Evropské společenství pro atomovou energii nebo jiné členské státy , případně přizpůsobily své postoje právům a povinnostem vyplývajícím z jejich přistoupení k Unii .
(trg)="s61.2"> Nové členské štáty prijmú v prípade potreby vhodné opatrenia , aby prispôsobili svoje postavenie vo vzťahu k medzinárodným organizáciám a k tým medzinárodným zmluvám , ktorých zmluvnými stranami sú Únia alebo Európske spoločenstvo pre atómovú energiu alebo iné členské štáty , právam a povinnostiam vyplývajúcim pre Úniu z ich pristúpenia .

(src)="s64.1"> Zejména odstoupí ke dni 1 . května 2004 nebo k nejbližšímu možnému datu poté od mezinárodních dohod o rybolovu , jejichž stranou je rovněž Unie , a vystoupí z organizací v oblasti rybolovu , jejichž členem je rovněž Unie , pokud se jejich členství netýká jiných záležitostí než rybolovu .
(trg)="s62.1"> K 1 .  máju 2004 alebo čo najskôr po tomto dátume odstúpia od medzinárodných zmlúv o rybnom hospodárstve , ktorých je Únia zmluvnou stranou , a vystúpia z organizácií , ktorých je Spoločenstvo členom , pokiaľ sa ich členstvo nevzťahuje aj na iné oblasti ako na rybné hospodárstvo .

(src)="s65.1"> Článek 7
(trg)="s63.1"> Článok 7

(src)="s66.1"> Akty přijaté orgány , na něž se vztahují přechodná ustanovení tohoto protokolu , si zachovávají svou právní sílu ; zejména se na ně nadále vztahují postupy týkající se změn těchto aktů .
(trg)="s64.1"> Právny status aktov prijatých inštitúciami , na ktoré sa vzťahujú prechodné ustanovenia tohto protokolu , zostáva zachovaný ; naďalej platia predovšetkým postupy pre zmeny a doplnenia týchto aktov .

(src)="s67.1"> Článek 8
(trg)="s65.1"> Článok 8

(src)="s68.1"> Ustanovení aktu o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 , jak jsou vykládána Soudním dvorem Evropských společenství a Soudem prvního stupně , jejichž účelem nebo účinkem je zrušit nebo změnit nejen na přechodnou dobu akty přijaté orgány , institucemi či jinými subjekty Evropských společenství nebo Evropské unie založené Smlouvou o Evropské unii , zůstávají v platnosti s výhradou druhého pododstavce .
(trg)="s66.1"> Ustanovenia Aktu o pristúpení zo 16 .  apríla 2003 , ktorých účelom alebo právnym účinkom je zrušenie alebo zmena a doplnenie , inak ako prechodným opatrením , aktov prijatých inštitúciami , orgánmi , úradmi alebo agentúrami Spoločenstva alebo Európskej únie zriadenými Zmluvou o Európskej únii , zostávajú v platnosti , ako sú vykladané Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev Súdom prvého stupňa , s výhradou uplatňovania druhého odseku .

(src)="s69.1"> Ustanovení uvedená v prvním pododstavci mají stejnou právní sílu jako akty , které zrušují nebo pozměňují , a podléhají stejným pravidlům jako tyto akty .
(trg)="s67.1"> Tieto ustanovenia majú rovnakú právnu povahu ako akty , ktoré zrušujú alebo menia a dopĺňajú , a podliehajú rovnakým pravidlám ako tieto akty .

(src)="s70.1"> Článek 9
(trg)="s68.1"> Článok 9

(src)="s71.1"> Znění aktů orgánů , institucí nebo jiných subjektů Evropských společenství nebo Evropské unie založené Smlouvou o Evropské unii a Evropské centrální banky přijatých před 1 . květnem 2004 a jež byla vypracována v jazyce českém , estonském , litevském , lotyšském , maďarském , maltském , polském , slovenském a slovinském , jsou od uvedeného dne platná za stejných podmínek jako znění vypracovaná a platná v ostatních jazycích .
(trg)="s69.1"> Znenie aktov inštitúcií , orgánov , úradov a agentúr Spoločenstva alebo Európskej únie zriadenej Zmluvou o Európskej únii , ako aj znenie aktov Európskej centrálnej banky prijatých pred 1 .  májom 2004 , ktoré boli vyhotovené v českom , estónskom , lotyšskom , litovskom , maďarskom , maltskom , poľskom , slovenskom a slovinskom jazyku , sú autentické od uvedeného dátumu za rovnakých podmienok ako znenia vyhotovené a autentické v ostatných jazykoch .

(src)="s72.1"> Článek 10
(trg)="s70.1"> Článok 10

(src)="s73.1"> Evropský zákon Rady může zrušit přechodná ustanovení stanovená v tomto protokolu , pokud již nejsou použitelná .
(trg)="s71.1"> Európsky zákon Rady môže zrušiť prechodné ustanovenia tohto protokolu , ak sa tieto prestanú byť uplatniteľné .

(src)="s73.2"> Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem .
(trg)="s71.2"> Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom .

(src)="s74.1"> Článek 11
(trg)="s72.1"> Článok 11