# cs/C2004310.01029701.xml.gz
# nl/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9.

(src)="s3.1"> PROTOKOL O SMLOUVĚ A AKTU O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY , ESTONSKÉ REPUBLIKY , KYPERSKÉ REPUBLIKY , LOTYŠSKÉ REPUBLIKY , LITEVSKÉ REPUBLIKY , MAĎARSKÉ REPUBLIKY , REPUBLIKY MALTA , POLSKÉ REPUBLIKY , REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
(trg)="s3.1"> PROTOCOL BETREFFENDE HET VERDRAG EN DE AKTE INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK , DE REPUBLIEK ESTLAND , DE REPUBLIEK CYPRUS , DE REPUBLIEK LETLAND , DE REPUBLIEK LITOUWEN , DE REPUBLIEK HONGARIJE , DE REPUBLIEK MALTA , DE REPUBLIEK POLEN , DE REPUBLIEK SLOVENIË EN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK

(src)="s4.1"> VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY ,
(trg)="s4.1"> DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN ,

(src)="s5.1"> PŘIPOMÍNAJÍCE , že Česká republika , Estonská republika , Kyperská republika , Lotyšská republika , Litevská republika , Maďarská republika , Republika Malta , Polská republika , Republika Slovinsko a Slovenská republika přistoupily k Evropským společenstvím a k Evropské unii založené Smlouvou o Evropské unii dne 1 . května 2004 ;
(trg)="s5.1"> MEMORERENDE dat de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek op 1  mei 2004 tot de Europese Gemeenschappen en tot de bij het Verdrag betreffende de Europese Unie ingestelde Europese Unie zijn toegetreden ;

(src)="s6.2"> IV- 437 odst .
(src)="s6.3"> 2 písm . e ) Ústavy stanoví , že smlouva ze dne 16 . dubna 2003 o uvedeném přistoupení se zrušuje ;
(trg)="s6.1"> OVERWEGENDE dat artikel  IV-437 , lid  2 , onder  e ) , van de Grondwet bepaalt dat het Verdrag van 16  april 2003 betreffende de bovengenoemde toetredingen wordt ingetrokken ;

(src)="s7.2"> IV- 437 odst .
(src)="s7.3"> 2 Ústavy stanoví , že taková ustanovení musejí být převzata do protokolu nebo na ně v něm musí být odkázáno , aby zůstala v platnosti a jejich právní účinky byly zachovány ;
(trg)="s7.1"> OVERWEGENDE dat een groot aantal bepalingen van de aan het voornoemde toetredingsverdrag gehechte akte relevant blijven ; dat in artikel  IV-437 , lid  2 , van de Grondwet wordt bepaald dat deze bepalingen in een protocol moeten worden opgenomen dan wel vermeld , zodat zij van kracht blijven en de rechtsgevolgen ervan worden gehandhaafd ;

(src)="s8.1"> VZHLEDEM K TOMU , že některá z těchto dotyčných ustanovení vyžadují nezbytné technické úpravy , které je uvedou do souladu s Ústavou , aniž by byly změněny jejich právní účinky ;
(trg)="s8.1"> OVERWEGENDE dat een aantal van die bepalingen met behoud van de juridische strekking technisch moeten worden aangepast , zodat zij overeenkomen met de Grondwet ,

(src)="s9.1"> SE DOHODLY na následujících ustanoveních , která se připojují ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii :
(trg)="s9.1"> HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen , die aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie worden gehecht :

(src)="s10.1"> ČÁST PRVNÍ
(trg)="s10.1"> EERSTE DEEL

(src)="s11.1"> Ustanovení O AKTU O PŘISTOUPENÍ ZE DNE 16 .
(src)="s11.2"> DUBNA 2003
(trg)="s11.1"> BEPALINGEN BETREFFENDE DE AKTE VAN TOETREDING VAN 16  APRIL  2003

(src)="s12.1"> HLAVA I
(trg)="s12.1"> TITEL  I

(src)="s13.1"> ZÁSADY
(trg)="s13.1"> BEGINSELEN

(src)="s14.1"> Článek 1
(trg)="s14.1"> Artikel 1

(src)="s15.1"> Pro účely tohoto protokolu se :
(trg)="s15.1"> Voor de toepassing van dit protocol :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> & # x201E ; aktem o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 & # x201C ; rozumí Akt o podmínkách přistoupení České republiky , Estonské republiky , Kyperské republiky , Lotyšské republiky , Litevské republiky , Maďarské republiky , Republiky Malta , Polské republiky , Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv , na nichž je založena Evropská unie ;
(trg)="s17.1"> wordt met de uitdrukking & #x201E ; Akte van toetreding van 16  april 2003 & #x201D ; bedoeld , de akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de verdragen waarop de Europese Unie is gegrond ;

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> & # x201E ; Smlouvou o založení Evropského společenství & # x201C ; ( & # x201E ; Smlouvou o ES & # x201C ; ) a & # x201E ; Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii & # x201C ; ( & # x201E ; Smlouvou o ESAE & # x201C ; ) rozumějí uvedené smlouvy ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů , které vstoupily v platnost před 1 . květnem 2004 ;
(trg)="s19.1"> worden met de uitdrukkingen & #x201E ; Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap & #x201D ; ( & #x201E ; EG-Verdrag & #x201D ; ) en & #x201E ; Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie & #x201D ; ( & #x201E ; EGA-Verdrag & #x201D ; ) bedoeld , deze Verdragen zoals aangevuld of gewijzigd bij verdragen of andere akten die vóór 1  mei 2004 in werking zijn getreden ;

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> & # x201E ; Smlouvou o Evropské unii & # x201C ; ( & # x201E ; Smlouvou o EU & # x201C ; ) rozumí uvedená smlouva ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů , které vstoupily v platnost před 1 . květnem 2004 ;
(trg)="s21.1"> wordt met de uitdrukking & #x201E ; Verdrag betreffende de Europese Unie & #x201D ; ( & #x201E ; EU-Verdrag & #x201D ; ) bedoeld , dit Verdrag zoals aangevuld of gewijzigd bij verdragen of andere akten die vóór 1  mei 2004 in werking zijn getreden ;

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> & # x201E ; Společenstvím & # x201C ; rozumí jedno či obě Společenství uvedená v písmeni c ) , podle konkrétní situace ;
(trg)="s23.1"> wordt met de uitdrukking & #x201E ; de Gemeenschap & #x201D ; bedoeld , één of beide van de onder  b ) vermelde Gemeenschappen , naargelang van het geval ;

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> & # x201E ; stávajícími členskými státy & # x201C ; rozumějí tyto členské státy :
(src)="s25.2"> Belgické království , Dánské království , Spolková republika Německo , Řecká republika , Španělské království , Francouzská republika , Irsko , Italská republika , Lucemburské velkovévodství , Nizozemské království , Rakouská republika , Portugalská republika , Finská republika , Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska .
(trg)="s25.1"> worden met de uitdrukking & #x201E ; huidige lidstaten & #x201D ; de volgende lidstaten bedoeld , het Koninkrijk België , het Koninkrijk Denemarken , de Bondsrepubliek Duitsland , de Helleense Republiek , het Koninkrijk Spanje , de Franse Republiek , Ierland , de Italiaanse Republiek , het Groothertogdom Luxemburg , het Koninkrijk der Nederlanden , de Republiek Oostenrijk , de Portugese Republiek , de Republiek Finland , het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ;

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> & # x201E ; novými členskými státy & # x201C ; rozumějí tyto členské státy :
(src)="s27.2"> Česká republika , Estonská republika , Kyperská republika , Lotyšská republika , Litevská republika , Maďarská republika , Republika Malta , Polská republika , Republika Slovinsko a Slovenská republika .
(trg)="s27.1"> worden met de uitdrukking & #x201E ; nieuwe lidstaten & #x201D ; bedoeld de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek .

(src)="s28.1"> Článek 2
(trg)="s28.1"> Artikel 2

(src)="s29.1"> Práva a závazky , které vyplývají ze smlouvy o přistoupení České republiky , Estonské republiky , Kyperské republiky , Lotyšské republiky , Litevské republiky , Maďarské republiky , Republiky Malta , Polské republiky , Republiky Slovinsko a Slovenské republiky uvedené v čl .
(src)="s29.2"> IV- 437 odst .
(src)="s29.3"> 2 písm . e ) Ústavy nabyly účinku dnem 1 . května 2004 za podmínek stanovených v uvedené smlouvě .
(trg)="s29.1"> De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het in artikel  IV-437 , lid  2 , onder  e ) , van de Grondwet bedoelde Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek , de Republiek Estland , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , de Republiek Polen , de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek , zijn onder de in dat verdrag gestelde voorwaarden op 1  mei 2004 van kracht geworden .

(src)="s30.1"> Článek 3
(trg)="s30.1"> Artikel 3

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s31.1"> 1.

(src)="s31.2"> Ustanovení schengenského
(src)="s32.1"> acquis
(src)="s33.1"> , začleněná do rámce Unie protokolem připojeným ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu ( dále jen & # x201E ; schengenský protokol & # x201C ; ) , a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , uvedená v seznamu v příloze I aktu o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 , jakož i všech dalších takových aktů přijatých přede dnem 1 . května 2004 , jsou od 1 . května 2004 závazná a použitelná v nových členských státech .
(trg)="s31.2"> De bepalingen van het Schengenacquis die in het kader van de Unie zijn geïntegreerd door het protocol dat is gehecht aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa ( hierna het & #x201E ; Schengenprotocol & #x201D ; genoemd ) , en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde handelingen die zijn opgesomd in bijlage  I bij de Akte van toetreding van 16  april 2003 , en alle andere dergelijke handelingen die zijn vastgesteld vóór 1  mei 2004 , zijn vanaf 1  mei 2004 verbindend voor en toepasselijk in de nieuwe lidstaten .

(src)="s34.1"> acquis
(trg)="s32.1"> 2.

(src)="s35.1"> , jak bylo začleněno do rámce Unie , a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , která nejsou uvedena v odstavci 1 , jsou závazná pro nové členské státy ode dne 1 . května 2004 , avšak jsou v každém z nich použitelná pouze na základě evropského rozhodnutí Rady vydaného za tímto účelem poté , co bylo podle platných schengenských postupů pro vyhodnocování ověřeno , že podmínky nezbytné pro uplatnění všech předmětných částí acquis byly v tomto novém členském státě splněny .
(trg)="s32.2"> De bepalingen van het Schengenacquis die in het kader van de Unie zijn geïntegreerd , en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde handelingen die niet worden bedoeld in lid  1 , zijn vanaf 1  mei 2004 verbindend voor de nieuwe lidstaten , maar zijn in een nieuwe lidstaat slechts toepasselijk op grond van een daartoe strekkend Europees besluit van de Raad , nadat overeenkomstig de toepasselijke Schengenevaluatieprocedures is geconstateerd dat in die nieuwe lidstaat aan de nodige voorwaarden voor de toepassing van alle betrokken onderdelen van het acquis is voldaan .

(src)="s36.1"> Toto rozhodnutí přijme Rada po konzultaci s Evropským parlamentem na základě jednomyslnosti svých členů zastupujících vlády členských států , vůči nimž již ustanovení uvedená v tomto odstavci nabyla účinku , a zástupce vlády členského státu , vůči němuž tato ustanovení mají nabýt účinku .
(trg)="s33.1"> De Raad besluit , na raadpleging van het Europees Parlement , met eenparigheid van stemmen van de leden die de regeringen vertegenwoordigen van de lidstaten ten aanzien waarvan de bepalingen van dit lid reeds van kracht zijn en van de vertegenwoordiger van de regering van de lidstaat ten aanzien waarvan die bepalingen van kracht moeten worden .

(src)="s36.2"> Členové Rady zastupující vlády Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se na tomto rozhodnutí budou podílet , pokud se týká ustanovení schengenského acquis a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , na nichž se tyto členské státy podílejí .
(trg)="s33.2"> De leden van de Raad die de regeringen van Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vertegenwoordigen , nemen aan dit besluit deel voorzover het verband houdt met de bepalingen van het Schengenacquis en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde handelingen waaraan deze lidstaten deelnemen .

(src)="s37.1"> 3 .
(trg)="s34.1"> 3.

(src)="s37.2"> Dohody uzavřené Radou podle článku 6 schengenského protokolu jsou pro nové členské státy závazné ode dne 1 . května 2004 .
(trg)="s34.2"> De door de Raad uit hoofde van artikel  6 van het Schengenprotocol gesloten overeenkomsten zijn vanaf 1  mei 2004 verbindend voor de nieuwe lidstaten .

(src)="s38.1"> 4 .
(trg)="s35.1"> 4.

(src)="s38.2"> Ve vztahu ke smlouvám nebo nástrojům z oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí , které jsou neodmyslitelným předpokladem dosažení cílů Smlouvy o EU , nové členské státy budou povinny
(trg)="s35.2"> De nieuwe lidstaten zijn met betrekking tot de overeenkomsten of instrumenten op het gebied van justitie en binnenlandse zaken die onlosmakelijk zijn verbonden met de verwezenlijking van de doelstellingen van het EU-Verdrag ertoe gehouden :

(src)="s39.1"> a )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s40.1"> přistoupit k těm , které jsou k 1 . květnu 2004 otevřené k podpisu stávajícím členským státům , a k těm , které Rada v souladu s hlavou VI Smlouvy o EU vypracovala a doporučila k přijetí členským státům ;
(trg)="s37.1"> toe te treden tot de overeenkomsten of instrumenten die vóór 1  mei 2004 zijn opengesteld voor ondertekening door de huidige lidstaten , alsmede tot de overeenkomsten of instrumenten die door de Raad overeenkomstig titel  VI van het EU-Verdrag zijn opgesteld en waarvan hij de aanneming aan de lidstaten heeft aanbevolen ;

(src)="s41.1"> b )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s42.1"> zavést správní a další mechanismy podobné těm , které k 1 . květnu 2004 už přijaly stávající členské státy nebo Rada , aby tak usnadnily praktickou spolupráci mezi institucemi a organizacemi členských států působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí .
(trg)="s39.1"> bestuursrechtelijke en andere regelingen in te voeren in de trant van de regelingen die de huidige lidstaten of de Raad vóór 1  mei 2004 hebben aangenomen  ter vergemakkelijking van de praktische samenwerking tussen de instellingen en organisaties van de lidstaten die actief zijn op het gebied van justitie en binnenlandse zaken .

(src)="s43.1"> Článek 4
(trg)="s40.1"> Artikel 4

(src)="s44.1"> Každý nový členský stát se účastní hospodářské a měnové unie ode dne 1 . května 2004 jako členský stát , na který se vztahuje výjimka ve smyslu článku III- 197 Ústavy .
(trg)="s41.1"> Vanaf 1  mei 2004 neemt iedere nieuwe lidstaat aan de economische en monetaire unie deel als lidstaat die onder een derogatie valt in de zin van artikel  III-197 van de Grondwet .

(src)="s45.1"> Článek 5
(trg)="s42.1"> Artikel 5

(src)="s46.1"> 1 .
(trg)="s43.1"> 1.

(src)="s46.2"> Nové členské státy , které přistoupily aktem o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 k rozhodnutím a dohodám přijatým zástupci vlád členských států zasedajících v Radě , přistoupí ke všem ostatním dohodám uzavřeným stávajícími členskými státy a vztahujícím se k fungování Unie nebo souvisejícím s její činností. 2 .
(trg)="s43.2"> De nieuwe lidstaten , die bij de Akte van toetreding van 16  april 2003 zijn toegetreden tot de door de Vertegenwoordigers van de Regeringen der lidstaten , in het kader van de Raad bijeen , genomen besluiten en gesloten overeenkomsten , zijn ertoe gehouden toe te treden tot elke andere door de huidige lidstaten gesloten overeenkomst die de werking van de Unie betreft of in nauw verband staat met het optreden van deze Unie.2 .

(src)="s46.3"> Nové členské státy přistoupí ke smlouvám , na které se vztahuje článek 293 Smlouvy o ES , a ke smlouvám , které jsou neodmyslitelným předpokladem dosažení cílů Smlouvy o ES , v rozsahu , v jakém jsou nadále platné , jakož i k protokolům podepsaným stávajícími členskými státy o výkladu těchto smluv Soudním dvorem Evropských společenství , a zahájí za tím účelem se stávajícími členskými státy jednání zaměřená na nezbytné úpravy těchto dokumentů .
(trg)="s43.3"> De nieuwe lidstaten zijn ertoe gehouden toe te treden tot de overeenkomsten bedoeld in artikel  293 van het EG-Verdrag en tot de overeenkomsten die niet te scheiden zijn van de verwezenlijking van de doelstellingen van het EG-Verdrag , voorzover deze nog van kracht zijn , alsmede tot de protocollen betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van deze overeenkomsten , die door de huidige lidstaten zijn ondertekend , en te dien einde onderhandelingen aan te knopen met deze lidstaten om daarin de vereiste aanpassingen aan te brengen .

(src)="s47.1"> Článek 6
(trg)="s44.1"> Artikel 6

(src)="s48.1"> 1 .
(trg)="s45.1"> 1.

(src)="s48.2"> Nové členské státy přistoupí za podmínek stanovených v tomto protokolu k dohodám nebo smlouvám uzavřeným společně stávajícími členskými státy a Unií nebo Evropským společenstvím pro atomovou energii nebo jimi prozatímně prováděnými , jakož i k dohodám uzavřeným těmito státy , které s uvedenými dohodami nebo smlouvami souvisejí .
(trg)="s45.2"> De nieuwe lidstaten zijn ertoe gehouden onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe te treden tot de door de huidige lidstaten en de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gezamenlijk gesloten of voorlopig toegepaste overeenkomsten of akkoorden , alsmede tot de door deze Staten gesloten overeenkomsten die verband houden met deze overeenkomsten of akkoorden .

(src)="s49.1"> Nové členské státy přistoupí k dohodám nebo smlouvám uvedeným v odstavci 4 , jakož i k dohodám s Běloruskem , Čínou , Chile , Mercosurem a Švýcarskem , které byly uzavřeny nebo podepsány Společenstvím společně se stávajícími členskými státy , sjednáním protokolu k těmto dohodám a smlouvám mezi Radou , jež jedná jednomyslně jménem členských států , a dotyčnými třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi .
(trg)="s46.1"> De toetreding van de nieuwe lidstaten tot de in lid  4 genoemde overeenkomsten of akkoorden alsmede tot de overeenkomsten met Belarus , China , Chili , de Mercosur en Zwitserland , die gezamenlijk zijn gesloten of ondertekend door de Gemeenschap en haar huidige lidstaten , wordt geregeld door de sluiting van een protocol bij die overeenkomsten of akkoorden door de Raad , handelend met eenparigheid van stemmen namens de lidstaten , en de betrokken derde staat of internationale organisatie .

(src)="s49.2"> Tímto postupem nejsou dotčeny vlastní pravomoci Unie a Evropského společenství pro atomovou energii ani rozdělení pravomocí mezi Unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a členskými státy při uzavírání takových dohod v budoucnu nebo přijímání jiných změn , které se netýkají přistoupení .
(trg)="s46.2"> Deze procedure geldt onverminderd de eigen bevoegdheden van de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en laat de verdeling van bevoegdheden tussen de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de lidstaten op het gebied van de sluiting van dergelijke overeenkomsten in de toekomst dan wel andere , niet met de toetreding verband houdende wijzigingen onverlet .

(src)="s49.3"> Komise sjedná tyto protokoly jménem členských států na základě směrnic pro sjednávání schválených Radou jednomyslně po konzultaci s výborem složeným ze zástupců členských států .
(trg)="s46.3"> De Commissie voert namens de lidstaten onderhandelingen over deze protocollen , op basis van door de Raad met eenparigheid van stemmen goedgekeurde onderhandelingsrichtsnoeren en in overleg met een comité bestaande uit de vertegenwoordigers van de lidstaten .

(src)="s49.4"> Komise předloží Radě návrh protokolů k uzavření .
(trg)="s46.4"> De Commissie dient een ontwerp van de te sluiten protocollen in bij de Raad .

(src)="s50.1"> 2 .
(trg)="s47.1"> 2.

(src)="s50.2"> Bezprostředně po přistoupení k dohodám a smlouvám uvedeným v odstavci 1 získají nové členské státy stejná práva a povinnosti podle těchto dohod a smluv jako stávající členské státy. 3 .
(trg)="s47.2"> Door toe te treden tot de in lid  1 bedoelde overeenkomsten en verdragen , verwerven de nieuwe lidstaten dezelfde rechten en verplichtingen uit hoofde van die overeenkomsten en akkoorden als de huidige lidstaten.3 .

(src)="s50.3"> Nové členské státy přistoupí za podmínek stanovených v tomto protokolu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru podle článku 128 uvedené dohody (
(src)="s51.1"> 1
(trg)="s47.3"> De nieuwe lidstaten zijn ertoe gehouden onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe te treden tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte  (
(trg)="s48.1"> 1
(trg)="s49.1"> ) , zulks overeenkomstig artikel  128 van die overeenkomst .

(src)="s52.1"> 4 .
(trg)="s50.1"> 4.

(src)="s52.2"> Ode dne 1 . května 2004 až případně do uzavření nezbytných protokolů uvedených v odstavci 1 budou nové členské státy uplatňovat ustanovení dohod uzavřených společně stávajícími členskými státy a Společenstvím s Alžírskem , Arménií , Ázerbájdžánem , Bulharskem , Chorvatskem , Egyptem , Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií , Gruzií , Izraelem , Jordánskem , Kazachstánem , Kyrgyzstánem , Libanonem , Mexikem , Moldávií , Marokem , Rumunskem , Ruskou federací , San Marinem , Jihoafrickou republikou , Jižní Koreou , Sýrií , Tuniskem , Tureckem , Turkmenistánem , Ukrajinou a Uzbekistánem , jakož i ustanovení jiných dohod uzavřených společně stávajícími členskými státy a Společenstvím před 1 . květnem 2004 .
(trg)="s50.2"> Vanaf 1  mei 2004 , en in voorkomend geval in afwachting van de sluiting van de nodige protocollen als bedoeld in lid  1 , passen de nieuwe lidstaten de bepalingen toe van de overeenkomsten die door de huidige lidstaten , gezamenlijk met de Gemeenschap , zijn gesloten met Algerije , Armenië , Azerbeidzjan , Bulgarije , Kroatië , Egypte , de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië , Georgië , Israël , Jordanië , Kazachstan , Kirgizië , Libanon , Mexico , Moldavië , Marokko , Roemenië , de Russische Federatie , San Marino , Zuid-Afrika , Zuid-Korea , Syrië , Tunesië , Turkije , Turkmenistan , Oekraïne en Oezbekistan , evenals het bepaalde in andere overeenkomsten die voor 1  mei 2004 door de huidige lidstaten , gezamenlijk met de Gemeenschap , zijn gesloten .

(src)="s53.1"> Veškeré úpravy těchto dohod budou stanoveny v protokolech uzavíraných s ostatními smluvními zeměmi v souladu s odst .
(src)="s53.2"> 1 druhým pododstavcem .
(trg)="s51.1"> Eventuele aanpassingen van die overeenkomsten zullen het onderwerp vormen van met de mede-overeenkomstsluitende landen te sluiten protocollen overeenkomstig lid  1 , tweede alinea .

(src)="s53.3"> Jestliže protokoly nebudou uzavřeny před 1 . květnem 2004 , přijmou Unie , Evropské společenství pro atomovou energii a členské státy v rámci svých pravomocí potřebná opatření , aby tato situace byla vyřešena .
(trg)="s51.2"> Indien de protocollen niet zijn gesloten op 1  mei 2004 , nemen de Unie , de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de lidstaten , in het kader van hun respectieve bevoegdheden , de nodige maatregelen om die situatie te verhelpen .

(src)="s54.1"> 5 .
(trg)="s52.1"> 5.

(src)="s54.2"> Ode dne 1 . května 2004 uplatňují nové členské státy dvoustranné dohody a ujednání o textilu , které Společenství uzavřelo se třetími zeměmi .
(trg)="s52.2"> Met ingang van 1  mei 2004 passen de nieuwe lidstaten de door de Gemeenschap met derde landen gesloten bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen toe .

(src)="s55.1"> Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz textilních a oděvních výrobků se přizpůsobí s ohledem na přistoupení nových členských států .
(trg)="s53.1"> De door de Unie toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van textielproducten en kleding worden aangepast om rekening te houden met de toetreding van de nieuwe lidstaten .

(src)="s56.1"> Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání o textilu nevstoupí v platnost před 1 . květnem 2004 , provede Unie nezbytné úpravy svých pravidel pro dovoz textilních a oděvních výrobků z třetích zemí s ohledem na přistoupení nových členských států .
(trg)="s54.1"> Indien de wijzigingen van de bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen nog niet in werking zijn getreden op 1  mei 2004 , brengt de Unie in haar regels voor de invoer van textielproducten en kleding uit derde landen de aanpassingen aan die nodig zijn om rekening te houden met de toetreding van de nieuwe lidstaten .

(src)="s57.1"> 6 .
(trg)="s55.1"> 6.

(src)="s57.2"> Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz oceli a ocelářských výrobků se přizpůsobí na základě dovozu ocelářských výrobků pocházejících z dotyčných dodavatelských zemí novými členskými státy během let bezprostředně předcházejících podpisu smlouvy o přistoupení .
(trg)="s55.2"> De door de Unie toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van staal en staalproducten worden aangepast op basis van de invoer van de nieuwe lidstaten van staalproducten van oorsprong uit de betrokken leverancierlanden over de onmiddellijk aan de ondertekening van het toetredingsverdrag voorafgaande jaren .

(src)="s58.1"> 7 .
(trg)="s56.1"> 7.

(src)="s58.2"> Dohody o rybolovu uzavřené před 1 . květnem 2004 novými členskými státy se třetími zeměmi jsou spravovány Unií .
(trg)="s56.2"> Visserijovereenkomsten die vóór 1  mei 2004 door de nieuwe lidstaten met derde landen zijn gesloten , worden beheerd door de Unie .

(src)="s59.1"> Práva a povinnosti vyplývající pro nové členské státy z těchto dohod nejsou v období , během něhož budou ustanovení těchto dohod přechodně zachována , nijak dotčeny .
(trg)="s57.1"> De rechten en plichten die voor de nieuwe lidstaten uit deze overeenkomsten voortvloeien , blijven onverlet gedurende een periode waarin de bepalingen van deze overeenkomsten voorlopig worden gehandhaafd .

(src)="s60.1"> Jakmile to bude možné , v každém případě před pozbytím platnosti dohod uvedených v prvním pododstavci , přijme Rada na návrh Komise v jednotlivých případech vhodná evropská rozhodnutí umožňující pokračování rybolovných činností vyplývajících z těchto dohod , včetně možnosti prodloužení platnosti některých dohod o dobu nepřesahující jeden rok .
(trg)="s58.1"> Zo spoedig mogelijk , en in ieder geval vóór het verstrijken van de in de eerste alinea bedoelde overeenkomsten , stelt de Raad , per geval , op voorstel van de Commissie , de passende Europese besluiten vast voor de voortzetting van de visserijactiviteiten die het onderwerp van die overeenkomsten vormen , met inbegrip van de mogelijkheid om bepaalde overeenkomsten met ten hoogste één jaar te verlengen .

(src)="s61.1"> 8 .
(trg)="s59.1"> 8.

(src)="s61.2"> S účinkem ode dne 1 . května 2004 odstoupí nové členské státy od dohod o volném obchodu se třetími zeměmi , včetně Středoevropské dohody o volném obchodu .
(trg)="s59.2"> Met ingang van 1  mei 2004 zeggen de nieuwe lidstaten elke vrijhandelsovereenkomst met derde landen , inclusief de Midden-Europese Vrijhandelsovereenkomst , op .

(src)="s62.1"> Pokud jsou dohody mezi jedním nebo více novými členskými státy na jedné straně a jednou nebo více třetími zeměmi na straně druhé neslučitelné se závazky vyplývajícími z Ústavy a zejména z tohoto protokolu , učiní nový členský stát veškeré vhodné kroky k odstranění zjištěných neslučitelností .
(trg)="s60.1"> Voorzover de overeenkomsten tussen één of meer nieuwe lidstaten enerzijds , en één of meer derde landen anderzijds , niet verenigbaar zijn met de verplichtingen die voortvloeien uit de Grondwet , en met name uit dit protocol , worden door de nieuwe lidstaat of nieuwe lidstaten alle passende maatregelen genomen om geconstateerde onverenigbaarheden weg te werken .

(src)="s62.2"> Jestliže nový členský stát narazí na obtíže při úpravě dohody uzavřené s jedním nebo více třetími zeměmi před přistoupením , odstoupí od této dohody podle podmínek v ní stanovených .
(trg)="s60.2"> Indien een nieuwe lidstaat moeilijkheden ondervindt om een overeenkomst aan te passen die vóór de toetreding met één of meer derde landen is gesloten , trekt hij zich terug uit die overeenkomst met inachtneming van de daarin vervatte voorwaarden .

(src)="s63.1"> 9 .
(trg)="s61.1"> 9.

(src)="s63.2"> Nové členské státy přijmou vhodná opatření , aby ve vztahu k mezinárodním organizacím a mezinárodním dohodám , jejichž smluvními stranami je také Unie nebo Evropské společenství pro atomovou energii nebo jiné členské státy , případně přizpůsobily své postoje právům a povinnostem vyplývajícím z jejich přistoupení k Unii .
(trg)="s61.2"> De nieuwe lidstaten treffen de passende maatregelen om zo nodig hun positie ten aanzien van internationale organisaties en internationale overeenkomsten waarbij de Unie of de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie of andere lidstaten eveneens partij zijn , aan te passen aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hun toetreding tot de Unie .

(src)="s64.1"> Zejména odstoupí ke dni 1 . května 2004 nebo k nejbližšímu možnému datu poté od mezinárodních dohod o rybolovu , jejichž stranou je rovněž Unie , a vystoupí z organizací v oblasti rybolovu , jejichž členem je rovněž Unie , pokud se jejich členství netýká jiných záležitostí než rybolovu .
(trg)="s62.1"> Met name zeggen zij , op 1  mei 2004 of zo spoedig mogelijk daarna , de internationale visserijovereenkomsten en hun lidmaatschap van internationale visserijorganisaties op waarbij ook de Unie partij is , tenzij hun lidmaatschap geen verband houdt met visserijzaken .

(src)="s65.1"> Článek 7
(trg)="s63.1"> Artikel  7

(src)="s66.1"> Akty přijaté orgány , na něž se vztahují přechodná ustanovení tohoto protokolu , si zachovávají svou právní sílu ; zejména se na ně nadále vztahují postupy týkající se změn těchto aktů .
(trg)="s64.1"> De door de instellingen vastgestelde handelingen waarop de in dit protocol vastgestelde overgangsmaatregelen zijn gebaseerd , behouden hun eigen rechtskarakter ; met name blijven de voor deze handelingen geldende wijzigingsprocedures van toepassing .

(src)="s67.1"> Článek 8
(trg)="s65.1"> Artikel  8

(src)="s68.1"> Ustanovení aktu o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 , jak jsou vykládána Soudním dvorem Evropských společenství a Soudem prvního stupně , jejichž účelem nebo účinkem je zrušit nebo změnit nejen na přechodnou dobu akty přijaté orgány , institucemi či jinými subjekty Evropských společenství nebo Evropské unie založené Smlouvou o Evropské unii , zůstávají v platnosti s výhradou druhého pododstavce .
(trg)="s66.1"> Bepalingen van de Akte van toetreding van 16  april 2003 , als uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en het Gerecht van eerste aanleg , die tot doel of tot gevolg hebben de intrekking of de wijziging , anders dan bij wijze van overgangsmaatregel , van de handelingen die zijn vastgesteld door de instellingen , organen of instanties van de Gemeenschap of van de bij het Verdrag betreffende de Europese Unie ingestelde Europese Unie , blijven van kracht , behoudens toepassing van de tweede alinea .

(src)="s69.1"> Ustanovení uvedená v prvním pododstavci mají stejnou právní sílu jako akty , které zrušují nebo pozměňují , a podléhají stejným pravidlům jako tyto akty .
(trg)="s67.1"> De in de eerste alinea bedoelde bepalingen hebben hetzelfde rechtskarakter als de handelingen die door deze bepalingen worden ingetrokken of gewijzigd , en zij zijn aan dezelfde regels onderworpen .

(src)="s70.1"> Článek 9
(trg)="s68.1"> Artikel  9

(src)="s71.1"> Znění aktů orgánů , institucí nebo jiných subjektů Evropských společenství nebo Evropské unie založené Smlouvou o Evropské unii a Evropské centrální banky přijatých před 1 . květnem 2004 a jež byla vypracována v jazyce českém , estonském , litevském , lotyšském , maďarském , maltském , polském , slovenském a slovinském , jsou od uvedeného dne platná za stejných podmínek jako znění vypracovaná a platná v ostatních jazycích .
(trg)="s69.1"> De teksten van de handelingen van de instellingen , organen en instanties van de Gemeenschap en van de bij het Verdrag betreffende de Europese Unie ingestelde Europese Unie alsmede de teksten van de handelingen van de Europese Centrale Bank die vóór 1  mei 2004 zijn vastgesteld en die in de Tsjechische , de Estse , de Hongaarse , de Letse , de Litouwse , de Maltese , de Poolse , de Slowaakse en de Sloveense taal zijn opgesteld , zijn gelijkelijk authentiek vanaf die datum , onder dezelfde voorwaarden als de in de overige talen opgestelde en gelijkelijk authentieke teksten .

(src)="s72.1"> Článek 10
(trg)="s70.1"> Artikel 10

(src)="s73.1"> Evropský zákon Rady může zrušit přechodná ustanovení stanovená v tomto protokolu , pokud již nejsou použitelná .
(trg)="s71.1"> De bij dit protocol vastgestelde overgangsbepalingen kunnen bij Europese wet van de Raad worden ingetrokken indien zij niet meer van toepassing zijn .

(src)="s73.2"> Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem .
(trg)="s71.2"> De Raad besluit met eenparigheid van stemmen , na raadpleging van het Europees Parlement .

(src)="s74.1"> Článek 11
(trg)="s72.1"> Artikel  11

(src)="s75.1"> Pro uplatňování Ústavy a aktů přijatých orgány platí přechodně odchylná ustanovení tohoto protokolu .
(trg)="s73.1"> Ten aanzien van de toepassing van de Grondwet en van de door de instellingen vastgestelde handelingen gelden , bij wijze van overgang , de in dit protocol neergelegde afwijkende bepalingen .

(src)="s76.1"> HLAVA II
(trg)="s74.1"> TITEL  II

(src)="s77.1"> TRVALÁ USTANOVENÍ
(trg)="s75.1"> PERMANENTE BEPALINGEN

(src)="s78.1"> Článek 12
(trg)="s76.1"> Artikel  12

(src)="s79.1"> Úpravy aktů uvedené v seznamu v příloze III aktu o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 , jež se v důsledku přistoupení stávají nezbytnými , se stanoví v souladu s obecnými směry vymezenými v této příloze postupem a za podmínek stanovených v článku 36 .
(trg)="s77.1"> De ingevolge de toetreding noodzakelijke aanpassingen van de handelingen genoemd in de lijst in bijlage  III van de Akte van toetreding van 16  april 2003 worden verricht overeenkomstig de in die bijlage vervatte richtsnoeren en volgens de procedure en op de wijze bepaald in artikel  36.

(src)="s80.1"> Článek 13
(trg)="s78.1"> Artikel  13