# cs/C2004310.01029701.xml.gz
# lt/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOKOL O SMLOUVĚ A AKTU O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY , ESTONSKÉ REPUBLIKY , KYPERSKÉ REPUBLIKY , LOTYŠSKÉ REPUBLIKY , LITEVSKÉ REPUBLIKY , MAĎARSKÉ REPUBLIKY , REPUBLIKY MALTA , POLSKÉ REPUBLIKY , REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
(trg)="s3.1"> PROTOKOLAS DĖL ČEKIJOS RESPUBLIKOS , ESTIJOS RESPUBLIKOS , KIPRO RESPUBLIKOS , LATVIJOS RESPUBLIKOS , LIETUVOS RESPUBLIKOS , VENGRIJOS RESPUBLIKOS , MALTOS RESPUBLIKOS , LENKIJOS RESPUBLIKOS , SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS IR SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS STOJIMO SUTARTIES IR AKTO

(src)="s4.1"> VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY ,
(trg)="s4.1"> AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS ,

(src)="s5.1"> PŘIPOMÍNAJÍCE , že Česká republika , Estonská republika , Kyperská republika , Lotyšská republika , Litevská republika , Maďarská republika , Republika Malta , Polská republika , Republika Slovinsko a Slovenská republika přistoupily k Evropským společenstvím a k Evropské unii založené Smlouvou o Evropské unii dne 1 . května 2004 ;
(trg)="s5.1"> PRISIMINDAMOS , kad Čekijos Respublika , Estijos Respublika , Kipro Respublika , Latvijos Respublika , Lietuvos Respublika , Vengrijos Respublika , Maltos Respublika , Lenkijos Respublika , Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika prisijungė prie Europos Bendrijų ir Europos Sąjungos sutartimi įsteigtos Europos Sąjungos 2004 m . gegužės 1 d . ;

(src)="s6.1"> VZHLEDEM K TOMU , že čl .
(src)="s6.2"> IV- 437 odst .
(trg)="s6.1"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad Konstitucijos IV- 437 straipsnio 2 dalies e punkte numatyta , kad 2003 m . balandžio 16 d .

(src)="s6.3"> 2 písm . e ) Ústavy stanoví , že smlouva ze dne 16 . dubna 2003 o uvedeném přistoupení se zrušuje ;
(trg)="s6.2"> Sutartis dėl pirmiau nurodyto stojimo yra panaikinama ;

(src)="s7.1"> VZHLEDEM K TOMU , že mnoho ustanovení aktu připojeného k této smlouvě o přistoupení je i nadále významných ; že čl .
(src)="s7.2"> IV- 437 odst .
(src)="s7.3"> 2 Ústavy stanoví , že taková ustanovení musejí být převzata do protokolu nebo na ně v něm musí být odkázáno , aby zůstala v platnosti a jejich právní účinky byly zachovány ;
(trg)="s7.1"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad prie tos Stojimo sutarties pridedamo akto daug nuostatų išlieka aktualios ; ir kad Konstitucijos IV- 437 straipsnio 2 dalyje numatyta , kad tokios nuostatos turi būti išdėstytos Protokole arba jame daromos nuorodos į jas , tam , kad jos liktų galioti ir kad jų teisinė galia būtų išlaikyta ;

(src)="s8.1"> VZHLEDEM K TOMU , že některá z těchto dotyčných ustanovení vyžadují nezbytné technické úpravy , které je uvedou do souladu s Ústavou , aniž by byly změněny jejich právní účinky ;
(trg)="s8.1"> ATSIŽVELGDAMOS į tai , kad dėl kai kurių tokių nuostatų reikia priimti technines pritaikomąsias pataisas , kad šios nuostatos būtų suderintos su Konstitucija , o jų teisinė galia nepasikeistų ;

(src)="s9.1"> SE DOHODLY na následujících ustanoveních , která se připojují ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii :
(trg)="s9.1"> SUSITARĖ dėl šių nuostatų , kurios pridedamos prie Sutarties dėl Konstitucijos Europai ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties :

(src)="s12.1"> HLAVA I
(trg)="s10.1"> PIRMOJI DALIS

(src)="s14.1"> Článek 1
(trg)="s11.1"> NUOSTATOS , SUSIJUSIOS SU 2003 M .

(src)="s15.1"> Pro účely tohoto protokolu se :
(trg)="s15.1"> Šiame protokole :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> & # x201E ; aktem o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 & # x201C ; rozumí Akt o podmínkách přistoupení České republiky , Estonské republiky , Kyperské republiky , Lotyšské republiky , Litevské republiky , Maďarské republiky , Republiky Malta , Polské republiky , Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv , na nichž je založena Evropská unie ;
(trg)="s17.1"> 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s17.2"> Stojimo aktas – tai Aktas dėl Čekijos Respublikos , Estijos Respublikos , Kipro Respublikos , Latvijos Respublikos , Lietuvos Respublikos , Vengrijos Respublikos , Maltos Respublikos , Lenkijos Respublikos , Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir Sutarčių , kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga , pritaikomųjų pataisų ;

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> & # x201E ; Smlouvou o založení Evropského společenství & # x201C ; ( & # x201E ; Smlouvou o ES & # x201C ; ) a & # x201E ; Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii & # x201C ; ( & # x201E ; Smlouvou o ESAE & # x201C ; ) rozumějí uvedené smlouvy ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů , které vstoupily v platnost před 1 . květnem 2004 ;
(trg)="s19.1"> Europos bendrijos steigimo sutartis ( toliau – EB sutartis ) ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis ( toliau – EAEB sutartis ) – tai tos sutartys su papildymais ar pakeitimais , padarytais sutartimis ar kitais aktais , kurie įsigaliojo prieš 2004 m . gegužės 1 d . ;

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> & # x201E ; Smlouvou o Evropské unii & # x201C ; ( & # x201E ; Smlouvou o EU & # x201C ; ) rozumí uvedená smlouva ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů , které vstoupily v platnost před 1 . květnem 2004 ;
(trg)="s21.1"> Europos Sąjungos sutartis ( toliau – ES sutartis ) – tai ta sutartis su papildymais ar pakeitimais , padarytais sutartimis ar kitais aktais , kurie įsigaliojo prieš 2004 m . gegužės 1 d . ;

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> & # x201E ; Společenstvím & # x201C ; rozumí jedno či obě Společenství uvedená v písmeni c ) , podle konkrétní situace ;
(trg)="s23.1"> Bendrija – tai atitinkamu atveju viena ar abi b punkte nurodytos Bendrijos ;

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> & # x201E ; stávajícími členskými státy & # x201C ; rozumějí tyto členské státy :
(trg)="s25.1"> esamos valstybės narės – tai šios valstybės narės :

(src)="s25.2"> Belgické království , Dánské království , Spolková republika Německo , Řecká republika , Španělské království , Francouzská republika , Irsko , Italská republika , Lucemburské velkovévodství , Nizozemské království , Rakouská republika , Portugalská republika , Finská republika , Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska .
(trg)="s25.2"> Belgijos Karalystė , Danijos Karalystė , Vokietijos Federacinė Respublika , Graikijos Respublika , Ispanijos Karalystė , Prancūzijos Respublika , Airija , Italijos Respublika , Liuksemburgo Didžioji Hercogystė , Nyderlandų Karalystė , Austrijos Respublika , Portugalijos Respublika , Suomijos Respublika , Švedijos Karalystė ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ;

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> & # x201E ; novými členskými státy & # x201C ; rozumějí tyto členské státy :
(trg)="s27.1"> naujosios valstybės narės – tai šios valstybės narės :

(src)="s27.2"> Česká republika , Estonská republika , Kyperská republika , Lotyšská republika , Litevská republika , Maďarská republika , Republika Malta , Polská republika , Republika Slovinsko a Slovenská republika .
(trg)="s27.2"> Čekijos Respublika , Estijos Respublika , Kipro Respublika , Latvijos Respublika , Lietuvos Respublika , Vengrijos Respublika , Maltos Respublika , Lenkijos Respublika , Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika .

(src)="s28.1"> Článek 2
(trg)="s28.1"> 2 straipsnis

(src)="s29.1"> Práva a závazky , které vyplývají ze smlouvy o přistoupení České republiky , Estonské republiky , Kyperské republiky , Lotyšské republiky , Litevské republiky , Maďarské republiky , Republiky Malta , Polské republiky , Republiky Slovinsko a Slovenské republiky uvedené v čl .
(src)="s29.2"> IV- 437 odst .
(src)="s29.3"> 2 písm . e ) Ústavy nabyly účinku dnem 1 . května 2004 za podmínek stanovených v uvedené smlouvě .
(trg)="s29.1"> Pagal Čekijos Respublikos , Estijos Respublikos , Kipro Respublikos , Latvijos Respublikos , Lietuvos Respublikos , Vengrijos Respublikos , Maltos Respublikos , Lenkijos Respublikos , Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sutartį atsirandančios teisės ir pareigos , nurodytos Konstitucijos IV- 437 straipsnio 2 dalies e punkte , toje sutartyje nurodytomis sąlygomis įsigaliojo nuo 2004 m . gegužės 1 d .

(src)="s30.1"> Článek 3
(trg)="s30.1"> 3 straipsnis

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s31.1"> 1 .

(src)="s31.2"> Ustanovení schengenského
(trg)="s31.2"> Prie Sutarties dėl Konstitucijos Europai pridėtu Protokolu ( toliau – Šengeno protokolas ) į Europos Sąjungos sistemą integruoto Šengeno

(src)="s32.1"> acquis
(trg)="s32.1"> acquis

(src)="s33.1"> , začleněná do rámce Unie protokolem připojeným ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu ( dále jen & # x201E ; schengenský protokol & # x201C ; ) , a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , uvedená v seznamu v příloze I aktu o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 , jakož i všech dalších takových aktů přijatých přede dnem 1 . května 2004 , jsou od 1 . května 2004 závazná a použitelná v nových členských státech .
(trg)="s33.1"> nuostatos ir jos pagrindu priimti ar kitaip su ja susiję aktai , nurodyti 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s33.2"> Stojimo akto I priede bei visi kiti vėlesni tokie aktai , priimti iki 2004 m . gegužės 1 d . , yra privalomi ir taikomi naujosiose valstybėse narėse nuo 2004 m . gegužės 1 d .

(src)="s34.1"> acquis
(trg)="s34.1"> acquis

(src)="s35.1"> , jak bylo začleněno do rámce Unie , a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , která nejsou uvedena v odstavci 1 , jsou závazná pro nové členské státy ode dne 1 . května 2004 , avšak jsou v každém z nich použitelná pouze na základě evropského rozhodnutí Rady vydaného za tímto účelem poté , co bylo podle platných schengenských postupů pro vyhodnocování ověřeno , že podmínky nezbytné pro uplatnění všech předmětných částí acquis byly v tomto novém členském státě splněny .
(trg)="s35.1"> nuostatos , integruotos į Sąjungos sistemą , ir jos pagrindu priimti ar kitaip su ja susiję aktai , nenurodyti 1 dalyje , nors privalomi naujosioms valstybėms narėms nuo 2004 m . gegužės 1 d . , tačiau taikomi naujojoje valstybėje narėje tik pagal šiuo tikslu Tarybos priimtą europinį sprendimą , patikrinus pagal taikomas Šengeno vertinimo procedūras , ar būtinos sąlygos dėl viso atitinkamo
(trg)="s36.1"> acquis

(src)="s36.1"> Toto rozhodnutí přijme Rada po konzultaci s Evropským parlamentem na základě jednomyslnosti svých členů zastupujících vlády členských států , vůči nimž již ustanovení uvedená v tomto odstavci nabyla účinku , a zástupce vlády členského státu , vůči němuž tato ustanovení mají nabýt účinku .
(trg)="s38.1"> Taryba priima savo sprendimą pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , vieningu jos narių , atstovaujančių valstybių narių , dėl kurių šioje dalyje nurodytos nuostatos jau įsigaliojo , vyriausybėms ir valstybės narės , dėl kurios tos nuostatos turi įsigalioti , vyriausybės atstovo susitarimu .

(src)="s36.2"> Členové Rady zastupující vlády Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se na tomto rozhodnutí budou podílet , pokud se týká ustanovení schengenského acquis a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , na nichž se tyto členské státy podílejí .
(trg)="s38.2"> Tarybos nariai , atstovaujantys Airijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybėms , dalyvauja priimant tokį sprendimą tiek , kiek jis susijęs su Šengeno
(trg)="s39.1"> acquis

(src)="s37.1"> 3 .
(trg)="s41.1"> 3 .

(src)="s37.2"> Dohody uzavřené Radou podle článku 6 schengenského protokolu jsou pro nové členské státy závazné ode dne 1 . května 2004 .
(trg)="s41.2"> Pagal Šengeno protokolo 6 straipsnį Tarybos sudaryti susitarimai privalomi naujosioms valstybėms narėms nuo 2004 m . gegužės 1 d .

(src)="s38.1"> 4 .
(trg)="s42.1"> 4 .

(src)="s38.2"> Ve vztahu ke smlouvám nebo nástrojům z oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí , které jsou neodmyslitelným předpokladem dosažení cílů Smlouvy o EU , nové členské státy budou povinny
(trg)="s42.2"> Konvencijų ar dokumentų teisingumo ir vidaus reikalų srityje , kurie yra neatsiejami nuo to , kad būtų pasiekti ES sutarties tikslai , atžvilgiu iš naujųjų valstybių narių reikalaujama :

(src)="s39.1"> a )
(trg)="s43.1"> a )

(src)="s40.1"> přistoupit k těm , které jsou k 1 . květnu 2004 otevřené k podpisu stávajícím členským státům , a k těm , které Rada v souladu s hlavou VI Smlouvy o EU vypracovala a doporučila k přijetí členským státům ;
(trg)="s44.1"> prisijungti prie tų , kurie 2004 m . gegužės 1 d . buvo pateikti pasirašyti esamoms valstybėms narėms , ir prie tų , kuriuos parengė Taryba pagal ES sutarties VI antraštinę dalį ir rekomendavo valstybėms narėms priimti ;

(src)="s41.1"> b )
(trg)="s45.1"> b )

(src)="s42.1"> zavést správní a další mechanismy podobné těm , které k 1 . květnu 2004 už přijaly stávající členské státy nebo Rada , aby tak usnadnily praktickou spolupráci mezi institucemi a organizacemi členských států působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí .
(trg)="s46.1"> įvesti administracines ir kitokias priemones , analogiškas toms , kurias 2004 m . gegužės 1 d . patvirtino esamos valstybės narės ar Taryba praktiniam bendradarbiavimui tarp valstybių narių institucijų ir organizacijų , dirbančių teisingumo ir vidaus reikalų srityje , palengvinti .

(src)="s43.1"> Článek 4
(trg)="s47.1"> 4 straipsnis

(src)="s44.1"> Každý nový členský stát se účastní hospodářské a měnové unie ode dne 1 . května 2004 jako členský stát , na který se vztahuje výjimka ve smyslu článku III- 197 Ústavy .
(trg)="s48.1"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . kiekviena naujoji valstybė narė dalyvauja Ekonominėje ir pinigų sąjungoje kaip valstybė narė , kuriai taikoma išimtis , kaip apibrėžta Konstitucijos III- 197 straipsnyje .

(src)="s45.1"> Článek 5
(trg)="s49.1"> 5 straipsnis

(src)="s46.1"> 1 .
(trg)="s50.1"> 1 .

(src)="s46.2"> Nové členské státy , které přistoupily aktem o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 k rozhodnutím a dohodám přijatým zástupci vlád členských států zasedajících v Radě , přistoupí ke všem ostatním dohodám uzavřeným stávajícími členskými státy a vztahujícím se k fungování Unie nebo souvisejícím s její činností. 2 .
(trg)="s50.2"> Iš naujųjų valstybių narių , kurios 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s50.3"> Stojimo aktu prisijungė prie Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų priimtų sprendimų ir susitarimų , reikalaujama prisijungti prie visų kitų susitarimų , kuriuos esamos valstybės narės sudarė dėl Sąjungos funkcionavimo arba kurie yra susiję su jos veikla. 2 .

(src)="s46.3"> Nové členské státy přistoupí ke smlouvám , na které se vztahuje článek 293 Smlouvy o ES , a ke smlouvám , které jsou neodmyslitelným předpokladem dosažení cílů Smlouvy o ES , v rozsahu , v jakém jsou nadále platné , jakož i k protokolům podepsaným stávajícími členskými státy o výkladu těchto smluv Soudním dvorem Evropských společenství , a zahájí za tím účelem se stávajícími členskými státy jednání zaměřená na nezbytné úpravy těchto dokumentů .
(trg)="s50.4"> Iš naujųjų valstybių narių reikalaujama prisijungti prie EB sutarties 293 straipsnyje numatytų konvencijų ir tų , kurios yra neatsiejamos nuo to , kad būtų pasiekti EB sutarties tikslai , jeigu jos dar galioja , taip pat prie esamų valstybių narių pasirašytų Europos Bendrijų Teisingumo Teismo protokolų dėl tų konvencijų išaiškinimo ir šiuo tikslu iš jų reikalaujama pradėti derybas su esamomis valstybėmis narėmis , kad būtų padarytos atitinkamos pritaikomosios pataisos .

(src)="s47.1"> Článek 6
(trg)="s51.1"> 6 straipsnis

(src)="s48.1"> 1 .
(trg)="s52.1"> 1 .

(src)="s48.2"> Nové členské státy přistoupí za podmínek stanovených v tomto protokolu k dohodám nebo smlouvám uzavřeným společně stávajícími členskými státy a Unií nebo Evropským společenstvím pro atomovou energii nebo jimi prozatímně prováděnými , jakož i k dohodám uzavřeným těmito státy , které s uvedenými dohodami nebo smlouvami souvisejí .
(trg)="s52.2"> Iš naujųjų valstybių narių reikalaujama šiame protokole nustatytomis sąlygomis prisijungti prie esamų valstybių narių ir Sąjungos ar Europos atominės energijos bendrijos veikiant kartu sudarytų ar laikinai taikomų susitarimų ar konvencijų ir prie tų valstybių sudarytų susitarimų , kurie yra susiję su tais susitarimais ar konvencijomis .

(src)="s49.1"> Nové členské státy přistoupí k dohodám nebo smlouvám uvedeným v odstavci 4 , jakož i k dohodám s Běloruskem , Čínou , Chile , Mercosurem a Švýcarskem , které byly uzavřeny nebo podepsány Společenstvím společně se stávajícími členskými státy , sjednáním protokolu k těmto dohodám a smlouvám mezi Radou , jež jedná jednomyslně jménem členských států , a dotyčnými třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi .
(trg)="s53.1"> Dėl naujųjų valstybių narių prisijungimo prie susitarimų ar konvencijų , minimų toliau pateiktoje 4 dalyje , taip pat prie susitarimų su Baltarusija , Kinija , Čile , Mercosur ir Šveicarija , kurie veikiant kartu buvo sudaryti ar pasirašyti Bendrijos ir jos esamų valstybių narių , Taryba , vieningai veikdama valstybių narių vardu , susitaria su atitinkama trečiąja šalimi ar šalimis ar tarptautine organizacija , sudarydama protokolą , pridedamą prie tokių susitarimų ar konvencijų .

(src)="s49.2"> Tímto postupem nejsou dotčeny vlastní pravomoci Unie a Evropského společenství pro atomovou energii ani rozdělení pravomocí mezi Unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a členskými státy při uzavírání takových dohod v budoucnu nebo přijímání jiných změn , které se netýkají přistoupení .
(trg)="s53.2"> Ši procedūra nepažeidžia Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos kompetencijos ir nedaro įtakos galių tarp Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos ir valstybių narių paskirstymui dėl tokių susitarimų sudarymo ateityje ar dėl bet kokių kitų pakeitimų , nesusijusių su stojimu .

(src)="s49.3"> Komise sjedná tyto protokoly jménem členských států na základě směrnic pro sjednávání schválených Radou jednomyslně po konzultaci s výborem složeným ze zástupců členských států .
(trg)="s53.3"> Komisija konsultuodamasi su komitetu , sudarytu iš valstybių narių atstovų , derasi dėl šių protokolų valstybių narių vardu remdamasi Tarybos vieningai patvirtintais derybų nurodymais .

(src)="s49.4"> Komise předloží Radě návrh protokolů k uzavření .
(trg)="s53.4"> Ji perduoda protokolų projektus sudaryti Tarybai .

(src)="s50.1"> 2 .
(trg)="s54.1"> 2 .

(src)="s50.2"> Bezprostředně po přistoupení k dohodám a smlouvám uvedeným v odstavci 1 získají nové členské státy stejná práva a povinnosti podle těchto dohod a smluv jako stávající členské státy. 3 .
(trg)="s54.2"> Prisijungdamos prie 1 dalyje nurodytų susitarimų ir konvencijų , naujosios valstybės narės įgyja tokias pačias teises ir įsipareigojimus , numatytus tuose susitarimuose ir konvencijose , kaip ir esamos valstybės narės. 3 .

(src)="s50.3"> Nové členské státy přistoupí za podmínek stanovených v tomto protokolu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru podle článku 128 uvedené dohody (
(src)="s51.1"> 1
(trg)="s54.3"> Iš naujųjų valstybių narių reikalaujama šiame protokole nustatytomis sąlygomis prisijungti prie Europos ekonominės erdvės susitarimo (
(trg)="s55.1"> 1
(trg)="s56.1"> ) pagal to susitarimo 128 straipsnį .

(src)="s52.1"> 4 .
(trg)="s57.1"> 4 .

(src)="s52.2"> Ode dne 1 . května 2004 až případně do uzavření nezbytných protokolů uvedených v odstavci 1 budou nové členské státy uplatňovat ustanovení dohod uzavřených společně stávajícími členskými státy a Společenstvím s Alžírskem , Arménií , Ázerbájdžánem , Bulharskem , Chorvatskem , Egyptem , Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií , Gruzií , Izraelem , Jordánskem , Kazachstánem , Kyrgyzstánem , Libanonem , Mexikem , Moldávií , Marokem , Rumunskem , Ruskou federací , San Marinem , Jihoafrickou republikou , Jižní Koreou , Sýrií , Tuniskem , Tureckem , Turkmenistánem , Ukrajinou a Uzbekistánem , jakož i ustanovení jiných dohod uzavřených společně stávajícími členskými státy a Společenstvím před 1 . květnem 2004 .
(trg)="s57.2"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . ir atitinkamais atvejais iki 1 dalyje nurodytų reikalingų protokolų sudarymo naujosios valstybės narės taiko esamų valstybių narių kartu su Bendrija sudarytų susitarimų su Alžyru , Armėnija , Azerbaidžanu , Bulgarija , Kroatija , Egiptu , Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija , Gruzija , Izraeliu , Jordanija , Kazachstanu , Kirgizija , Libanu , Meksika , Moldova , Maroku , Rumunija , Rusijos Federacija , San Marinu , Pietų Afrika , Pietų Korėja , Sirija , Tunisu , Turkija , Turkmėnistanu , Ukraina ir Uzbekistanu nuostatas bei kitų susitarimų , sudarytų bendrai esamų valstybių narių ir Bendrijos iki 2004 m . gegužės 1 d . , nuostatas .

(src)="s53.1"> Veškeré úpravy těchto dohod budou stanoveny v protokolech uzavíraných s ostatními smluvními zeměmi v souladu s odst .
(src)="s53.2"> 1 druhým pododstavcem .
(trg)="s58.1"> Bet kokios šių susitarimų pritaikomosios pataisos padaromos protokolais , sudarytais su Susitariančiosiomis Šalimis pagal 1 dalies antrąją pastraipą .

(src)="s53.3"> Jestliže protokoly nebudou uzavřeny před 1 . květnem 2004 , přijmou Unie , Evropské společenství pro atomovou energii a členské státy v rámci svých pravomocí potřebná opatření , aby tato situace byla vyřešena .
(trg)="s58.2"> Jei protokolai nebuvo sudaryti iki 2004 m . gegužės 1 d . , Sąjunga , Europos atominės energijos bendrija ir valstybės narės pagal savo atitinkamą kompetenciją imasi reikiamų priemonių šiai situacijai spręsti .

(src)="s54.1"> 5 .
(trg)="s59.1"> 5 .

(src)="s54.2"> Ode dne 1 . května 2004 uplatňují nové členské státy dvoustranné dohody a ujednání o textilu , které Společenství uzavřelo se třetími zeměmi .
(trg)="s59.2"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . naujosios valstybės narės taiko dvišales sutartis ir susitarimus dėl tekstilės gaminių , sudarytus Bendrijos su trečiosiomis šalimis .

(src)="s55.1"> Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz textilních a oděvních výrobků se přizpůsobí s ohledem na přistoupení nových členských států .
(trg)="s60.1"> Sąjungos taikomi kiekybiniai apribojimai tekstilės gaminių ir drabužių importui priderinami , atsižvelgiant į naujųjų valstybių narių įstojimą .

(src)="s56.1"> Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání o textilu nevstoupí v platnost před 1 . květnem 2004 , provede Unie nezbytné úpravy svých pravidel pro dovoz textilních a oděvních výrobků z třetích zemí s ohledem na přistoupení nových členských států .
(trg)="s61.1"> Jei dvišalių sutarčių ir susitarimų dėl tekstilės gaminių pakeitimai neįsigalioja iki 2004 m . gegužės 1 d . , Sąjunga reikiamas jos taisyklių dėl tekstilės gaminių ir drabužių importo iš trečiųjų šalių pritaikomąsias pataisas priima atsižvelgdama į naujųjų valstybių narių įstojimą .

(src)="s57.1"> 6 .
(trg)="s62.1"> 6 .

(src)="s57.2"> Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz oceli a ocelářských výrobků se přizpůsobí na základě dovozu ocelářských výrobků pocházejících z dotyčných dodavatelských zemí novými členskými státy během let bezprostředně předcházejících podpisu smlouvy o přistoupení .
(trg)="s62.2"> Sąjungos taikomi kiekybiniai apribojimai plieno ir plieno gaminių importui priderinami atsižvelgiant į naujųjų valstybių narių plieno gaminių , kilusių iš atitinkamų tiekiančių šalių , importą paskutiniaisiais metais prieš Stojimo sutarties pasirašymą .

(src)="s58.1"> 7 .
(trg)="s63.1"> 7 .

(src)="s58.2"> Dohody o rybolovu uzavřené před 1 . květnem 2004 novými členskými státy se třetími zeměmi jsou spravovány Unií .
(trg)="s63.2"> Naujųjų valstybių narių žvejybos susitarimus , iki 2004 m . gegužės 1 d . sudarytus su trečiosiomis šalimis , tvarko Sąjunga .

(src)="s59.1"> Práva a povinnosti vyplývající pro nové členské státy z těchto dohod nejsou v období , během něhož budou ustanovení těchto dohod přechodně zachována , nijak dotčeny .
(trg)="s64.1"> Naujųjų valstybių narių teisės ir įsipareigojimai pagal šiuos susitarimus nepasikeičia , kol šių susitarimų nuostatos laikinai galioja toliau .

(src)="s60.1"> Jakmile to bude možné , v každém případě před pozbytím platnosti dohod uvedených v prvním pododstavci , přijme Rada na návrh Komise v jednotlivých případech vhodná evropská rozhodnutí umožňující pokračování rybolovných činností vyplývajících z těchto dohod , včetně možnosti prodloužení platnosti některých dohod o dobu nepřesahující jeden rok .
(trg)="s65.1"> Kuo greičiau ir bet kokiu atveju iki pirmojoje pastraipoje nurodytų susitarimų galiojimo pabaigos , Taryba , remdamasi Komisijos pasiūlymu , kiekvienu atveju priima atitinkamus europinius sprendimus dėl žvejybos pagal šiuos susitarimus tęsimo , įskaitant galimybę pratęsti kai kurių susitarimų galiojimą , tačiau ne ilgiau kaip vieneriems metams .

(src)="s61.1"> 8 .
(trg)="s66.1"> 8 .

(src)="s61.2"> S účinkem ode dne 1 . května 2004 odstoupí nové členské státy od dohod o volném obchodu se třetími zeměmi , včetně Středoevropské dohody o volném obchodu .
(trg)="s66.2"> Nuo 2004 m . gegužės 1 d . naujosios valstybės narės pasitraukia iš visų laisvosios prekybos sutarčių , sudarytų su trečiosiomis šalimis , įskaitant Vidurio Europos laisvosios prekybos sutartį .

(src)="s62.1"> Pokud jsou dohody mezi jedním nebo více novými členskými státy na jedné straně a jednou nebo více třetími zeměmi na straně druhé neslučitelné se závazky vyplývajícími z Ústavy a zejména z tohoto protokolu , učiní nový členský stát veškeré vhodné kroky k odstranění zjištěných neslučitelností .
(trg)="s67.1"> Kai susitarimai tarp vienos ar daugiau naujųjų valstybių narių ir vienos ar daugiau trečiųjų šalių yra nesuderinami su iš Konstitucijos ir ypač iš šio protokolo kylančiais įsipareigojimais , naujoji valstybė narė ar naujosios valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių šiems nustatytiems nesuderinamumams pašalinti .

(src)="s62.2"> Jestliže nový členský stát narazí na obtíže při úpravě dohody uzavřené s jedním nebo více třetími zeměmi před přistoupením , odstoupí od této dohody podle podmínek v ní stanovených .
(trg)="s67.2"> Jei naujoji valstybė narė susiduria su sunkumais derindama susitarimą , sudarytą su viena ar daugiau trečiųjų šalių iki įstojimo , ji susitarime nustatytomis sąlygomis pasitraukia iš to susitarimo .

(src)="s63.1"> 9 .
(trg)="s68.1"> 9 .

(src)="s63.2"> Nové členské státy přijmou vhodná opatření , aby ve vztahu k mezinárodním organizacím a mezinárodním dohodám , jejichž smluvními stranami je také Unie nebo Evropské společenství pro atomovou energii nebo jiné členské státy , případně přizpůsobily své postoje právům a povinnostem vyplývajícím z jejich přistoupení k Unii .
(trg)="s68.2"> Naujosios valstybės narės prireikus imasi atitinkamų priemonių pritaikyti savo poziciją tarptautinių organizacijų ir tų tarptautinių susitarimų , kurių šalimis taip pat yra Sąjunga ar Europos atominės energijos bendrija ar kitos valstybės narės , atžvilgiu pagal teises ir pareigas , kylančias dėl jų įstojimo į Sąjungą .

(src)="s64.1"> Zejména odstoupí ke dni 1 . května 2004 nebo k nejbližšímu možnému datu poté od mezinárodních dohod o rybolovu , jejichž stranou je rovněž Unie , a vystoupí z organizací v oblasti rybolovu , jejichž členem je rovněž Unie , pokud se jejich členství netýká jiných záležitostí než rybolovu .
(trg)="s69.1"> 2004 m . gegužės 1 d . ar kuo greičiau įstojus jos pasitraukia iš tarptautinių žvejybos susitarimų ir organizacijų , kurių šalimi taip pat yra Sąjunga , išskyrus atvejus , kai jų narystė yra susijusi su kitais klausimais nei žvejyba .

(src)="s65.1"> Článek 7
(trg)="s70.1"> 7 straipsnis

(src)="s66.1"> Akty přijaté orgány , na něž se vztahují přechodná ustanovení tohoto protokolu , si zachovávají svou právní sílu ; zejména se na ně nadále vztahují postupy týkající se změn těchto aktů .
(trg)="s71.1"> Institucijų priimti aktai , su kuriais yra susijusios šiame protokole nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos , išlaiko savo teisinį statusą ; visų pirma ir toliau laikomasi tų aktų keitimo tvarkos .

(src)="s67.1"> Článek 8
(trg)="s72.1"> 8 straipsnis

(src)="s68.1"> Ustanovení aktu o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 , jak jsou vykládána Soudním dvorem Evropských společenství a Soudem prvního stupně , jejichž účelem nebo účinkem je zrušit nebo změnit nejen na přechodnou dobu akty přijaté orgány , institucemi či jinými subjekty Evropských společenství nebo Evropské unie založené Smlouvou o Evropské unii , zůstávají v platnosti s výhradou druhého pododstavce .
(trg)="s73.1"> Kaip tai aiškina Europos Bendrijų Teisingumo Teismas ir Pirmosios instancijos teismas , 2003 m . balandžio 16 d .
(trg)="s73.2"> Stojimo akto nuostatos , kurių tikslas ar poveikis panaikinti ar iš dalies pakeisti , kitaip nei nustatant pereinamojo laikotarpio priemonę , Bendrijos ar ES sutartimi įsteigtos Europos Sąjungos institucijų , įstaigų ar organų priimtus aktus , išlieka galioti taikant šio straipsnio antrąją pastraipą .

(src)="s69.1"> Ustanovení uvedená v prvním pododstavci mají stejnou právní sílu jako akty , které zrušují nebo pozměňují , a podléhají stejným pravidlům jako tyto akty .
(trg)="s74.1"> Šio straipsnio pirmojoje pastraipoje nurodytos nuostatos turi tą patį teisinį statusą kaip ir aktai , kuriuos jos panaikina ar iš dalies pakeičia , ir joms taikomos tos pačios taisyklės kaip ir tiems aktams .

(src)="s70.1"> Článek 9
(trg)="s75.1"> 9 straipsnis

(src)="s71.1"> Znění aktů orgánů , institucí nebo jiných subjektů Evropských společenství nebo Evropské unie založené Smlouvou o Evropské unii a Evropské centrální banky přijatých před 1 . květnem 2004 a jež byla vypracována v jazyce českém , estonském , litevském , lotyšském , maďarském , maltském , polském , slovenském a slovinském , jsou od uvedeného dne platná za stejných podmínek jako znění vypracovaná a platná v ostatních jazycích .
(trg)="s76.1"> Iki 2004 m . gegužės 1 d .
(trg)="s76.2"> Bendrijos arba Europos Sąjungos sutartimi įsteigtos Europos Sąjungos institucijų , įstaigų ar organų priimtų aktų tekstai ir Europos centrinio banko priimtų aktų tekstai , kurie buvo parengti čekų , estų , vengrų , latvių , lietuvių , maltiečių , lenkų , slovakų ir slovėnų kalbomis nuo šios datos yra autentiški tomis pačiomis sąlygomis , kaip ir kitomis kalbomis parengti autentiški tekstai .

(src)="s72.1"> Článek 10
(trg)="s77.1"> 10 straipsnis

(src)="s73.1"> Evropský zákon Rady může zrušit přechodná ustanovení stanovená v tomto protokolu , pokud již nejsou použitelná .
(trg)="s78.1"> Tarybos priimtu europiniu įstatymu galima panaikinti šiame protokole nustatytas pereinamojo laikotarpio nuostatas , kai jos tampa nebetaikytinomis .

(src)="s73.2"> Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem .
(trg)="s78.2"> Taryba , pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , sprendžia vieningai .

(src)="s74.1"> Článek 11
(trg)="s79.1"> 11 straipsnis

(src)="s75.1"> Pro uplatňování Ústavy a aktů přijatých orgány platí přechodně odchylná ustanovení tohoto protokolu .
(trg)="s80.1"> Pereinamuoju laikotarpiu Konstitucija ir institucijų priimti aktai taikomi su šiame protokole nustatytomis išimtimis .