# cs/C2004310.01029701.xml.gz
# fi/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOKOL O SMLOUVĚ A AKTU O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY , ESTONSKÉ REPUBLIKY , KYPERSKÉ REPUBLIKY , LOTYŠSKÉ REPUBLIKY , LITEVSKÉ REPUBLIKY , MAĎARSKÉ REPUBLIKY , REPUBLIKY MALTA , POLSKÉ REPUBLIKY , REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
(trg)="s3.1"> PÖYTÄKIRJA TŠEKIN TASAVALLAN , VIRON TASAVALLAN , KYPROKSEN TASAVALLAN , LATVIAN TASAVALLAN , LIETTUAN TASAVALLAN , UNKARIN TASAVALLAN , MALTAN TASAVALLAN , PUOLAN TASAVALLAN , SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN TASAVALLAN LIITTYMISSOPIMUKSESTA JA - ASIAKIRJASTA

(src)="s4.1"> VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY ,
(trg)="s4.1"> KORKEAT SOPIMUSPUOLET , jotka

(src)="s5.1"> PŘIPOMÍNAJÍCE , že Česká republika , Estonská republika , Kyperská republika , Lotyšská republika , Litevská republika , Maďarská republika , Republika Malta , Polská republika , Republika Slovinsko a Slovenská republika přistoupily k Evropským společenstvím a k Evropské unii založené Smlouvou o Evropské unii dne 1 . května 2004 ;
(trg)="s5.1"> PALAUTTAVAT MIELEEN , että Tšekin tasavalta , Viron tasavalta , Kyproksen tasavalta , Latvian tasavalta , Liettuan tasavalta , Unkarin tasavalta , Maltan tasavalta , Puolan tasavalta , Slovenian tasavalta ja Slovakian tasavalta liittyivät Euroopan yhteisöihin ja Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella perustettuun Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004 ,

(src)="s6.2"> IV- 437 odst .
(src)="s6.3"> 2 písm . e ) Ústavy stanoví , že smlouva ze dne 16 . dubna 2003 o uvedeném přistoupení se zrušuje ;
(trg)="s6.1"> OTTAVAT HUOMIOON , että unionin perustuslain IV- 437 artiklan 2 kohdan e alakohdassa määrätään edellä tarkoitettuja liittymisiä koskevan 16 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyn sopimuksen kumoamisesta ,

(src)="s7.1"> VZHLEDEM K TOMU , že mnoho ustanovení aktu připojeného k této smlouvě o přistoupení je i nadále významných ; že čl .
(src)="s7.2"> IV- 437 odst .
(src)="s7.3"> 2 Ústavy stanoví , že taková ustanovení musejí být převzata do protokolu nebo na ně v něm musí být odkázáno , aby zůstala v platnosti a jejich právní účinky byly zachovány ;
(trg)="s7.1"> OTTAVAT HUOMIOON , että useat mainittuun liittymissopimukseen liitetyn asiakirjan määräykset ovat edelleen merkityksellisiä ja että unionin perustuslain IV- 437 artiklan 2 kohdan mukaan nämä määräykset on otettava pöytäkirjaan tai siinä on viitattava niihin siten , että ne pysyvät voimassa ja niiden oikeusvaikutukset säilyvät ,

(src)="s8.1"> VZHLEDEM K TOMU , že některá z těchto dotyčných ustanovení vyžadují nezbytné technické úpravy , které je uvedou do souladu s Ústavou , aniž by byly změněny jejich právní účinky ;
(trg)="s8.1"> KATSOVAT , että eräisiin näistä määräyksistä on tehtävä tarpeelliset tekniset mukautukset , jotta ne olisivat sopusoinnussa unionin perustuslain kanssa , niiden oikeusvaikutuksia muuttamatta ,

(src)="s9.1"> SE DOHODLY na následujících ustanoveních , která se připojují ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii :
(trg)="s9.1"> OVAT SOPINEET seuraavista määräyksistä , jotka liitetään Euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen :

(src)="s10.1"> ČÁST PRVNÍ
(trg)="s10.1"> ENSIMMÄINEN OSA

(src)="s11.1"> Ustanovení O AKTU O PŘISTOUPENÍ ZE DNE 16 .
(src)="s11.2"> DUBNA 2003
(trg)="s11.1"> HUHTIKUUN 16 PÄIVÄNÄ 2003 TEHTYÄ LIITTYMISASIAKIRJAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

(src)="s12.1"> HLAVA I
(trg)="s12.1"> I OSASTO

(src)="s13.1"> ZÁSADY
(trg)="s13.1"> PERIAATTEET

(src)="s14.1"> Článek 1
(trg)="s14.1"> 1 artikla

(src)="s15.1"> Pro účely tohoto protokolu se :
(trg)="s15.1"> Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> & # x201E ; aktem o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 & # x201C ; rozumí Akt o podmínkách přistoupení České republiky , Estonské republiky , Kyperské republiky , Lotyšské republiky , Litevské republiky , Maďarské republiky , Republiky Malta , Polské republiky , Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv , na nichž je založena Evropská unie ;
(trg)="s17.1"> ilmaisulla & # x201D ; 16 päivänä huhtikuuta 2003 tehty liittymisasiakirja & # x201D ; asiakirjaa Tšekin tasavallan , Viron tasavallan , Kyproksen tasavallan , Latvian tasavallan , Liettuan tasavallan , Unkarin tasavallan , Maltan tasavallan , Puolan tasavallan , Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista , joihin Euroopan unioni perustuu ;

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> & # x201E ; Smlouvou o založení Evropského společenství & # x201C ; ( & # x201E ; Smlouvou o ES & # x201C ; ) a & # x201E ; Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii & # x201C ; ( & # x201E ; Smlouvou o ESAE & # x201C ; ) rozumějí uvedené smlouvy ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů , které vstoupily v platnost před 1 . květnem 2004 ;
(trg)="s19.1"> ilmaisuilla & # x201D ; Euroopan yhteisön perustamissopimus & # x201D ; ( & # x201D ; EY : n perustamissopimus & # x201D ; ) ja & # x201D ; Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus & # x201D ; ( & # x201D ; Euratomin perustamissopimus & # x201D ; ) , kyseisiä sopimuksia sellaisina kuin ne ovat täydennettyinä tai muutettuina ennen 1 päivää toukokuuta 2004 voimaan tulleilla sopimuksilla tai muilla asiakirjoilla ;

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> & # x201E ; Smlouvou o Evropské unii & # x201C ; ( & # x201E ; Smlouvou o EU & # x201C ; ) rozumí uvedená smlouva ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů , které vstoupily v platnost před 1 . květnem 2004 ;
(trg)="s21.1"> ilmaisulla & # x201D ; sopimus Euroopan unionista & # x201D ; ( & # x201D ; EU- sopimus & # x201D ; ) kyseistä sopimusta sellaisena kuin se on täydennettynä tai muutettuna ennen 1 päivää toukokuuta 2004 voimaan tulleilla sopimuksilla tai muilla asiakirjoilla ;

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> & # x201E ; Společenstvím & # x201C ; rozumí jedno či obě Společenství uvedená v písmeni c ) , podle konkrétní situace ;
(trg)="s23.1"> ilmaisulla & # x201D ; yhteisö & # x201D ; tapauksen mukaan yhtä tai kumpaakin b alakohdassa tarkoitettua yhteisöä ;

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> & # x201E ; stávajícími členskými státy & # x201C ; rozumějí tyto členské státy :
(trg)="s25.1"> ilmaisulla & # x201D ; nykyiset jäsenvaltiot & # x201D ; seuraavia jäsenvaltioita :

(src)="s25.2"> Belgické království , Dánské království , Spolková republika Německo , Řecká republika , Španělské království , Francouzská republika , Irsko , Italská republika , Lucemburské velkovévodství , Nizozemské království , Rakouská republika , Portugalská republika , Finská republika , Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska .
(trg)="s25.2"> Belgian kuningaskunta , Tanskan kuningaskunta , Saksan liittotasavalta , Helleenien tasavalta , Espanjan kuningaskunta , Ranskan tasavalta , Irlanti , Italian tasavalta , Luxemburgin suurherttuakunta , Alankomaiden kuningaskunta , Itävallan tasavalta , Portugalin tasavalta , Suomen tasavalta , Ruotsin kuningaskunta sekä Ison- Britannian ja Pohjois- Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ;

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> & # x201E ; novými členskými státy & # x201C ; rozumějí tyto členské státy :
(trg)="s27.1"> ilmaisulla & # x201D ; uudet jäsenvaltiot & # x201D ; seuraavia jäsenvaltioita :

(src)="s27.2"> Česká republika , Estonská republika , Kyperská republika , Lotyšská republika , Litevská republika , Maďarská republika , Republika Malta , Polská republika , Republika Slovinsko a Slovenská republika .
(trg)="s27.2"> Tšekin tasavalta , Viron tasavalta , Kyproksen tasavalta , Latvian tasavalta , Liettuan tasavalta , Unkarin tasavalta , Maltan tasavalta , Puolan tasavalta , Slovenian tasavalta ja Slovakian tasavalta .

(src)="s28.1"> Článek 2
(trg)="s28.1"> 2 artikla

(src)="s29.2"> IV- 437 odst .
(src)="s29.3"> 2 písm . e ) Ústavy nabyly účinku dnem 1 . května 2004 za podmínek stanovených v uvedené smlouvě .
(trg)="s29.1"> Unionin perustuslain IV- 437 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitetusta Tšekin tasavallan , Viron tasavallan , Kyproksen tasavallan , Latvian tasavallan , Liettuan tasavallan , Unkarin tasavallan , Maltan tasavallan , Puolan tasavallan , Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymissopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen kyseisessä sopimuksessa määrätyin edellytyksin .

(src)="s30.1"> Článek 3
(trg)="s30.1"> 3 artikla

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s31.1"> 1 .

(src)="s31.2"> Ustanovení schengenského
(src)="s32.1"> acquis
(src)="s33.1"> , začleněná do rámce Unie protokolem připojeným ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu ( dále jen & # x201E ; schengenský protokol & # x201C ; ) , a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , uvedená v seznamu v příloze I aktu o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 , jakož i všech dalších takových aktů přijatých přede dnem 1 . května 2004 , jsou od 1 . května 2004 závazná a použitelná v nových členských státech .
(trg)="s31.2"> Huhtikuun 16 päivänä huhtkuu 2003 tehdyn liittymisasiakirjan liitteessä I luetellut ja Euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen liitetyllä pöytäkirjalla ( jäljempänä & # x201D ; Schengen- pöytäkirja & # x201D ; ) osaksi unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräykset ja Schengenin säännöstöön perustuvat tai muutoin siihen liittyvät säädökset sekä muut ennen 1 päivää toukokuuta 2004 annetut tällaiset säädökset ovat uusia jäsenvaltioita sitovia ja niitä sovelletaan niissä 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen .

(src)="s34.1"> acquis
(trg)="s32.1"> 2 .

(src)="s35.1"> , jak bylo začleněno do rámce Unie , a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , která nejsou uvedena v odstavci 1 , jsou závazná pro nové členské státy ode dne 1 . května 2004 , avšak jsou v každém z nich použitelná pouze na základě evropského rozhodnutí Rady vydaného za tímto účelem poté , co bylo podle platných schengenských postupů pro vyhodnocování ověřeno , že podmínky nezbytné pro uplatnění všech předmětných částí acquis byly v tomto novém členském státě splněny .
(trg)="s32.2"> Vaikka ne osaksi unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräykset ja Schengenin säännöstöön perustuvat tai muutoin siihen liittyvät säädökset , joita ei tarkoiteta 1 kohdassa , sitovatkin uusia jäsenvaltioita 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen , niitä sovelletaan uudessa jäsenvaltiossa ainoastaan neuvoston asiasta tekemän eurooppapäätöksen johdosta sen jälkeen kun on todennettu sovellettavien Schengenin arviointimenettelyjen mukaisesti , että tarvittavat edellytykset kyseisen säännöstön kaikkien osien soveltamiseksi ovat täyttyneet kyseisessä uudessa jäsenvaltiossa .

(src)="s36.1"> Toto rozhodnutí přijme Rada po konzultaci s Evropským parlamentem na základě jednomyslnosti svých členů zastupujících vlády členských států , vůči nimž již ustanovení uvedená v tomto odstavci nabyla účinku , a zástupce vlády členského státu , vůči němuž tato ustanovení mají nabýt účinku .
(trg)="s33.1"> Neuvosto tekee päätöksensä , kun Euroopan parlamenttia on kuultu , niiden jäsenvaltioiden hallituksia edustavien jäsentensä , joiden osalta tässä kohdassa tarkoitetut määräykset ovat jo tulleet voimaan , ja sen jäsenvaltion hallituksen edustajan , jonka osalta kyseisten määräysten on määrä tulla voimaan , yksimielisellä päätöksellä .

(src)="s36.2"> Členové Rady zastupující vlády Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se na tomto rozhodnutí budou podílet , pokud se týká ustanovení schengenského acquis a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , na nichž se tyto členské státy podílejí .
(trg)="s33.2"> Irlannin sekä Ison- Britannian ja Pohjois- Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksia edustavat neuvoston jäsenet osallistuvat tällaisen päätöksen tekemiseen siltä osin kuin se liittyy niihin Schengenin säännöstön määräyksiin ja Schengenin säännöstöön perustuviin tai muutoin siihen liittyviin säädöksiin , joiden osapuolia kyseiset jäsenvaltiot ovat .

(src)="s37.1"> 3 .
(trg)="s34.1"> 3 .

(src)="s37.2"> Dohody uzavřené Radou podle článku 6 schengenského protokolu jsou pro nové členské státy závazné ode dne 1 . května 2004 .
(trg)="s34.2"> Neuvoston Schengen- pöytäkirjan 6 artiklan nojalla tekemät sopimukset sitovat uusia jäsenvaltioita 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen .

(src)="s38.1"> 4 .
(trg)="s35.1"> 4 .

(src)="s38.2"> Ve vztahu ke smlouvám nebo nástrojům z oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí , které jsou neodmyslitelným předpokladem dosažení cílů Smlouvy o EU , nové členské státy budou povinny
(trg)="s35.2"> Uudet jäsenvaltiot ovat velvollisia niiden oikeus - ja sisäasioiden alaa koskevien yleissopimusten ja asiakirjojen suhteen , jotka liittyvät erottamattomasti EU- sopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen :

(src)="s39.1"> a )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s40.1"> přistoupit k těm , které jsou k 1 . květnu 2004 otevřené k podpisu stávajícím členským státům , a k těm , které Rada v souladu s hlavou VI Smlouvy o EU vypracovala a doporučila k přijetí členským státům ;
(trg)="s37.1"> liittymään niihin yleissopimuksiin ja asiakirjoihin , jotka 1 päivänä toukokuuta 2004 ovat olleet avoinna nykyisten jäsenvaltioiden allekirjoittamista varten , sekä niihin yleissopimuksiin ja asiakirjoihin , jotka neuvosto on laatinut EU- sopimuksen VI osaston mukaisesti ja joiden hyväksymistä se on suositellut jäsenvaltioille ;

(src)="s41.1"> b )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s42.1"> zavést správní a další mechanismy podobné těm , které k 1 . květnu 2004 už přijaly stávající členské státy nebo Rada , aby tak usnadnily praktickou spolupráci mezi institucemi a organizacemi členských států působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí .
(trg)="s39.1"> ottamaan käyttöön hallinnolliset ja muut järjestelyt , kuten ne , jotka nykyiset jäsenvaltiot tai neuvosto ovat toteuttaneet 1 päivään toukokuuta 2004 mennessä jäsenvaltioiden oikeus - ja sisäasioiden alalla toimivien toimielinten ja järjestöjen välisen käytännön yhteistyön helpottamiseksi .

(src)="s43.1"> Článek 4
(trg)="s40.1"> 4 artikla

(src)="s44.1"> Každý nový členský stát se účastní hospodářské a měnové unie ode dne 1 . května 2004 jako členský stát , na který se vztahuje výjimka ve smyslu článku III- 197 Ústavy .
(trg)="s41.1"> Jokainen uusi jäsenvaltio osallistuu talous - ja rahaliittoon 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen unionin perustuslain III- 197 artiklassa tarkoitettuna jäsenvaltiona , jota koskee poikkeus .

(src)="s45.1"> Článek 5
(trg)="s42.1"> 5 artikla

(src)="s46.1"> 1 .
(trg)="s43.1"> 1 .

(src)="s46.2"> Nové členské státy , které přistoupily aktem o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 k rozhodnutím a dohodám přijatým zástupci vlád členských států zasedajících v Radě , přistoupí ke všem ostatním dohodám uzavřeným stávajícími členskými státy a vztahujícím se k fungování Unie nebo souvisejícím s její činností. 2 .
(trg)="s43.2"> Uudet jäsenvaltiot , jotka ovat 16 päivänä huhtikuuta 2003 tehdyllä liittymisasiakirjalla liittyneet neuvostossa kokoontuvien jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemiin päätöksiin ja sopimuksiin , ovat velvollisia liittymään kaikkiin muihin nykyisten jäsenvaltioiden tekemiin sopimuksiin , jotka koskevat unionin toimintaa tai liittyvät sen toimiin. 2 .

(src)="s46.3"> Nové členské státy přistoupí ke smlouvám , na které se vztahuje článek 293 Smlouvy o ES , a ke smlouvám , které jsou neodmyslitelným předpokladem dosažení cílů Smlouvy o ES , v rozsahu , v jakém jsou nadále platné , jakož i k protokolům podepsaným stávajícími členskými státy o výkladu těchto smluv Soudním dvorem Evropských společenství , a zahájí za tím účelem se stávajícími členskými státy jednání zaměřená na nezbytné úpravy těchto dokumentů .
(trg)="s43.3"> Uudet jäsenvaltiot ovat velvollisia liittymään EY: n perustamissopimuksen 293 artiklassa tarkoitettuihin yleissopimuksiin ja niihin yleissopimuksiin , jotka liittyvät erottamattomasti EY: n perustamissopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen , sikäli kuin kyseiset yleissopimukset ovat edelleen voimassa , sekä niihin pöytäkirjoihin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimesta näiden yleissopimusten tulkitsijana , jotka nykyiset jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet , ja tätä varten ne ovat velvollisia aloittamaan neuvottelut viimeksi mainittujen kanssa tehdäkseen näihin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin tarpeelliset mukautukset .

(src)="s47.1"> Článek 6
(trg)="s44.1"> 6 artikla

(src)="s48.1"> 1 .
(trg)="s45.1"> 1 .

(src)="s48.2"> Nové členské státy přistoupí za podmínek stanovených v tomto protokolu k dohodám nebo smlouvám uzavřeným společně stávajícími členskými státy a Unií nebo Evropským společenstvím pro atomovou energii nebo jimi prozatímně prováděnými , jakož i k dohodám uzavřeným těmito státy , které s uvedenými dohodami nebo smlouvami souvisejí .
(trg)="s45.2"> Uudet jäsenvaltiot ovat velvollisia tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin liittymään sopimuksiin tai yleissopimuksiin , jotka nykyiset jäsenvaltiot sekä unioni tai Euroopan atomienergiayhteisö ovat tehneet tai joita ne soveltavat väliaikaisesti yhdessä , ja kyseisten valtioiden tekemiin , näihin sopimuksiin tai yleissopimuksiin liittyviin sopimuksiin .

(src)="s49.1"> Nové členské státy přistoupí k dohodám nebo smlouvám uvedeným v odstavci 4 , jakož i k dohodám s Běloruskem , Čínou , Chile , Mercosurem a Švýcarskem , které byly uzavřeny nebo podepsány Společenstvím společně se stávajícími členskými státy , sjednáním protokolu k těmto dohodám a smlouvám mezi Radou , jež jedná jednomyslně jménem členských států , a dotyčnými třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi .
(trg)="s46.1"> Uusien jäsenvaltioiden liittyminen jäljempänä 4 kohdassa tarkoitettuihin sopimuksiin tai yleissopimuksiin sekä Chilen , Kiinan , Mercosurin , Sveitsin ja Valko- Venäjän kanssa tehtyihin sopimuksiin , joita yhteisö ja sen nykyiset jäsenvaltiot ovat tehneet tai allekirjoittaneet yhdessä , hyväksytään tekemällä pöytäkirja tällaisiin sopimuksiin tai yleissopimuksiin neuvoston , joka tekee ratkaisunsa yksimielisesti jäsenvaltioiden puolesta , ja kyseisen yhden tai useamman kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön välillä .

(src)="s49.2"> Tímto postupem nejsou dotčeny vlastní pravomoci Unie a Evropského společenství pro atomovou energii ani rozdělení pravomocí mezi Unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a členskými státy při uzavírání takových dohod v budoucnu nebo přijímání jiných změn , které se netýkají přistoupení .
(trg)="s46.2"> Tämä menettely ei rajoita unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön omaa toimivaltaa eikä vaikuta toimivallan jakamiseen niiden ja jäsenvaltioiden välillä mitä tulee tällaisten sopimusten tekemiseen tulevaisuudessa tai mahdollisiin muihin muutoksiin , jotka eivät liity sopimuksiin tai yleissopimuksiin liittymiseen .

(src)="s49.3"> Komise sjedná tyto protokoly jménem členských států na základě směrnic pro sjednávání schválených Radou jednomyslně po konzultaci s výborem složeným ze zástupců členských států .
(trg)="s46.3"> Komissio neuvottelee nämä pöytäkirjat jäsenvaltioiden puolesta neuvoston yksimielisesti hyväksymien neuvotteluohjeiden pohjalta ja kuullen jäsenvaltioiden edustajista muodostuvaa komiteaa .

(src)="s49.4"> Komise předloží Radě návrh protokolů k uzavření .
(trg)="s46.4"> Komissio antaa neuvostolle ehdotukset pöytäkirjojen tekemistä varten .

(src)="s50.1"> 2 .
(trg)="s47.1"> 2 .

(src)="s50.2"> Bezprostředně po přistoupení k dohodám a smlouvám uvedeným v odstavci 1 získají nové členské státy stejná práva a povinnosti podle těchto dohod a smluv jako stávající členské státy. 3 .
(trg)="s47.2"> Liityttyään 1 kohdassa tarkoitettuihin sopimuksiin ja yleissopimuksiin uusia jäsenvaltioita koskevat samat kyseisten sopimusten ja yleissopimusten mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kuin nykyisiä jäsenvaltioita. 3 .

(src)="s50.3"> Nové členské státy přistoupí za podmínek stanovených v tomto protokolu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru podle článku 128 uvedené dohody (
(trg)="s47.3"> Uudet jäsenvaltiot ovat velvollisia liittymään tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin sopimukseen Euroopan talousalueesta (

(src)="s51.1"> 1
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s52.1"> 4 .
(trg)="s50.1"> 4 .

(src)="s52.2"> Ode dne 1 . května 2004 až případně do uzavření nezbytných protokolů uvedených v odstavci 1 budou nové členské státy uplatňovat ustanovení dohod uzavřených společně stávajícími členskými státy a Společenstvím s Alžírskem , Arménií , Ázerbájdžánem , Bulharskem , Chorvatskem , Egyptem , Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií , Gruzií , Izraelem , Jordánskem , Kazachstánem , Kyrgyzstánem , Libanonem , Mexikem , Moldávií , Marokem , Rumunskem , Ruskou federací , San Marinem , Jihoafrickou republikou , Jižní Koreou , Sýrií , Tuniskem , Tureckem , Turkmenistánem , Ukrajinou a Uzbekistánem , jakož i ustanovení jiných dohod uzavřených společně stávajícími členskými státy a Společenstvím před 1 . květnem 2004 .
(trg)="s50.2"> Uudet jäsenvaltiot soveltavat 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen ja tarvittaessa 1 kohdassa tarkoitettujen tarvittavien pöytäkirjojen tekemiseen saakka niiden sopimusten määräyksiä , jotka nykyiset jäsenvaltiot ja yhteisö yhdessä ovat tehneet Algerian , Armenian , Azerbaidžanin , Bulgarian , Egyptin , entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian , Etelä- Afrikan , Etelä- Korean , Georgian , Israelin , Jordanian , Kazakhstanin , Kirgisian , Kroatian , Libanonin , Marokon , Meksikon , Moldovan , Romanian , San Marinon , Syyrian , Tunisian , Turkin , Turkmenistanin , Ukrainan , Uzbekistanin ja Venäjän federaation kanssa , sekä nykyisten jäsenvaltioiden ja yhteisön yhdessä ennen 1 päivää toukokuuta 2004 tekemien muiden sopimusten määräyksiä .

(src)="s53.1"> Veškeré úpravy těchto dohod budou stanoveny v protokolech uzavíraných s ostatními smluvními zeměmi v souladu s odst .
(src)="s53.2"> 1 druhým pododstavcem .
(trg)="s51.1"> Tällaisten sopimusten mahdolliset mukautukset esitetään pöytäkirjoissa , jotka tehdään sopimuspuolina olevien maiden kanssa 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti .

(src)="s53.3"> Jestliže protokoly nebudou uzavřeny před 1 . květnem 2004 , přijmou Unie , Evropské společenství pro atomovou energii a členské státy v rámci svých pravomocí potřebná opatření , aby tato situace byla vyřešena .
(trg)="s51.2"> Jos pöytäkirjoja ei ole tehty 1 päivään toukokuuta 2004 mennessä , unioni , Euroopan atomienergiayhteisö ja jäsenvaltiot toteuttavat kukin toimivaltansa puitteissa tarvittavat toimenpiteet tilanteen ratkaisemiseksi .

(src)="s54.1"> 5 .
(trg)="s52.1"> 5 .

(src)="s54.2"> Ode dne 1 . května 2004 uplatňují nové členské státy dvoustranné dohody a ujednání o textilu , které Společenství uzavřelo se třetími zeměmi .
(trg)="s52.2"> Uudet jäsenvaltiot soveltavat 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemiä kahdenvälisiä tekstiilisopimuksia ja - järjestelyjä .

(src)="s55.1"> Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz textilních a oděvních výrobků se přizpůsobí s ohledem na přistoupení nových členských států .
(trg)="s53.1"> Määrällisiä rajoituksia , joita unioni soveltaa tekstiili - ja vaatetusalan tuotteiden tuontiin , mukautetaan , jotta voidaan ottaa huomioon uusien jäsenvaltioiden liittyminen

(src)="s56.1"> Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání o textilu nevstoupí v platnost před 1 . květnem 2004 , provede Unie nezbytné úpravy svých pravidel pro dovoz textilních a oděvních výrobků z třetích zemí s ohledem na přistoupení nových členských států .
(trg)="s54.1"> Jos kahdenvälisten tekstiilisopimusten ja - järjestelyjen muutokset eivät ole tulleet voimaan 1 päivään toukokuuta 2004 mennessä , unioni tekee tarvittavat mukautukset tekstiili - ja vaatetusalan tuotteiden tuontia kolmansista maista koskeviin sääntöihinsä ottaakseen huomioon uusien jäsenvaltioiden liittymisen .

(src)="s57.1"> 6 .
(trg)="s55.1"> 6 .

(src)="s57.2"> Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz oceli a ocelářských výrobků se přizpůsobí na základě dovozu ocelářských výrobků pocházejících z dotyčných dodavatelských zemí novými členskými státy během let bezprostředně předcházejících podpisu smlouvy o přistoupení .
(trg)="s55.2"> Unionin teräksen ja terästuotteiden tuontiin soveltamia määrällisiä rajoituksia mukautetaan asianomaisista toimittajamaista peräisin olevan , uusien jäsenvaltioiden liittymissopimuksen allekirjoittamista välittömästi edeltäneiden vuosien terästuotteiden tuonnin perusteella .

(src)="s58.1"> 7 .
(trg)="s56.1"> 7 .

(src)="s58.2"> Dohody o rybolovu uzavřené před 1 . květnem 2004 novými členskými státy se třetími zeměmi jsou spravovány Unií .
(trg)="s56.2"> Unioni hallinnoi uusien jäsenvaltioiden kolmansien maiden kanssa ennen 1 päivää toukokuuta 2004 tekemiä kalastussopimuksia .

(src)="s59.1"> Práva a povinnosti vyplývající pro nové členské státy z těchto dohod nejsou v období , během něhož budou ustanovení těchto dohod přechodně zachována , nijak dotčeny .
(trg)="s57.1"> Niihin uusien jäsenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin , jotka johtuvat näistä sopimuksista , ei puututa sinä aikana , jona näiden sopimusten määräykset pysyvät väliaikaisesti voimassa .

(src)="s60.1"> Jakmile to bude možné , v každém případě před pozbytím platnosti dohod uvedených v prvním pododstavci , přijme Rada na návrh Komise v jednotlivých případech vhodná evropská rozhodnutí umožňující pokračování rybolovných činností vyplývajících z těchto dohod , včetně možnosti prodloužení platnosti některých dohod o dobu nepřesahující jeden rok .
(trg)="s58.1"> Neuvosto tekee komission ehdotuksesta mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen sopimusten voimassaolon päättymistä kyseisistä sopimuksista johtuvan kalastustoiminnan jatkamista koskevat aiheelliset eurooppapäätökset tapauskohtaisesti ja päättää mahdollisuudesta pidentää tiettyjen sopimusten voimassaoloa enintään yhdellä vuodella .

(src)="s61.1"> 8 .
(trg)="s59.1"> 8 .

(src)="s61.2"> S účinkem ode dne 1 . května 2004 odstoupí nové členské státy od dohod o volném obchodu se třetími zeměmi , včetně Středoevropské dohody o volném obchodu .
(trg)="s59.2"> Uudet jäsenvaltiot sanovat 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen irti kolmansien maiden kanssa tekemänsä vapaakauppasopimukset , myös Keski- Euroopan vapaakauppasopimuksen .

(src)="s62.1"> Pokud jsou dohody mezi jedním nebo více novými členskými státy na jedné straně a jednou nebo více třetími zeměmi na straně druhé neslučitelné se závazky vyplývajícími z Ústavy a zejména z tohoto protokolu , učiní nový členský stát veškeré vhodné kroky k odstranění zjištěných neslučitelností .
(trg)="s60.1"> Niiltä osin kuin yhden tai useamman uuden jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan väliset sopimukset eivät ole sopusoinnussa unionin perustuslaista ja erityisesti tästä pöytäkirjasta johtuvien velvoitteiden kanssa , uusi jäsenvaltio käyttää kaikkia aiheellisia keinoja todettujen ristiriitojen poistamiseksi .

(src)="s62.2"> Jestliže nový členský stát narazí na obtíže při úpravě dohody uzavřené s jedním nebo více třetími zeměmi před přistoupením , odstoupí od této dohody podle podmínek v ní stanovených .
(trg)="s60.2"> Jos uudella jäsenvaltiolla on vaikeuksia mukauttaa yhden tai useamman kolmannen maan kanssa ennen liittymistä tehtyä sopimusta , sen on sopimuksen ehtojen mukaisesti sanottava kyseinen sopimus irti .

(src)="s63.1"> 9 .
(trg)="s61.1"> 9 .

(src)="s63.2"> Nové členské státy přijmou vhodná opatření , aby ve vztahu k mezinárodním organizacím a mezinárodním dohodám , jejichž smluvními stranami je také Unie nebo Evropské společenství pro atomovou energii nebo jiné členské státy , případně přizpůsobily své postoje právům a povinnostem vyplývajícím z jejich přistoupení k Unii .
(trg)="s61.2"> Uudet jäsenvaltiot toteuttavat tarvittaessa aiheelliset toimenpiteet mukauttaakseen asemansa suhteessa kansainvälisiin järjestöihin sekä niihin kansainvälisiin sopimuksiin , joiden sopimuspuolina unioni tai Euroopan atomienergiayhteisö tai muut jäsenvaltiot myös ovat , niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin , jotka seuraavat niiden liittymisestä unioniin .

(src)="s64.1"> Zejména odstoupí ke dni 1 . května 2004 nebo k nejbližšímu možnému datu poté od mezinárodních dohod o rybolovu , jejichž stranou je rovněž Unie , a vystoupí z organizací v oblasti rybolovu , jejichž členem je rovněž Unie , pokud se jejich členství netýká jiných záležitostí než rybolovu .
(trg)="s62.1"> Ne sanovat erityisesti irti 1 päivänä toukokuuta 2004 tai mahdollisimman pian sen jälkeen kansainväliset kalastussopimukset tai eroavat kansainvälisistä kalastusjärjestöistä , joiden osapuolena unioni myös on , jollei niiden jäsenyys liity muihin seikkoihin kuin kalastukseen .

(src)="s65.1"> Článek 7
(trg)="s63.1"> 7 artikla

(src)="s66.1"> Akty přijaté orgány , na něž se vztahují přechodná ustanovení tohoto protokolu , si zachovávají svou právní sílu ; zejména se na ně nadále vztahují postupy týkající se změn těchto aktů .
(trg)="s64.1"> Niiden toimielinten antamien säädösten oikeudellinen luonne , joihin tässä pöytäkirjassa vahvistetut siirtymämääräykset liittyvät , säilyy ennallaan ; erityisesti näiden säädösten muuttamista koskevia menettelyjä sovelletaan edelleen .

(src)="s67.1"> Článek 8
(trg)="s65.1"> 8 artikla

(src)="s68.1"> Ustanovení aktu o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 , jak jsou vykládána Soudním dvorem Evropských společenství a Soudem prvního stupně , jejichž účelem nebo účinkem je zrušit nebo změnit nejen na přechodnou dobu akty přijaté orgány , institucemi či jinými subjekty Evropských společenství nebo Evropské unie založené Smlouvou o Evropské unii , zůstávají v platnosti s výhradou druhého pododstavce .
(trg)="s66.1"> Huhtikuun 16 päivänä 2003 tehdyn liittymisasiakirjan määräykset , joilla on muuten kuin siirtymätoimenpiteenä tarkoitus kumota tai muuttaa yhteisön tai Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella perustetun Euroopan unionin toimielinten , elinten ja laitosten antamia säädöksiä tai joista seuraa , että nämä säädökset kumotaan tai muutetaan muutoin kuin siirtymätoimenpiteenä , sellaisina kuin Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on näitä määräyksiä tulkinnut , pysyvät voimassa , jollei toisen kohdan soveltamisesta muuta johdu .

(src)="s69.1"> Ustanovení uvedená v prvním pododstavci mají stejnou právní sílu jako akty , které zrušují nebo pozměňují , a podléhají stejným pravidlům jako tyto akty .
(trg)="s67.1"> Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuilla määräyksillä on sama oikeudellinen luonne kuin niillä kumotuilla tai muutetuilla säädöksillä , ja niitä koskevat samat säännöt kuin kyseisiä säädöksiä .

(src)="s70.1"> Článek 9
(trg)="s68.1"> 9 artikla

(src)="s71.1"> Znění aktů orgánů , institucí nebo jiných subjektů Evropských společenství nebo Evropské unie založené Smlouvou o Evropské unii a Evropské centrální banky přijatých před 1 . květnem 2004 a jež byla vypracována v jazyce českém , estonském , litevském , lotyšském , maďarském , maltském , polském , slovenském a slovinském , jsou od uvedeného dne platná za stejných podmínek jako znění vypracovaná a platná v ostatních jazycích .
(trg)="s69.1"> Yhteisön tai Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella perustetun Euroopan unionin toimielinten , elinten tai laitosten ja Euroopan keskuspankin ennen 1 päivää toukokuuta 2004 antamien säädösten tekstit , jotka on laadittu latvian , liettuan , maltan , puolan , slovakin , sloveenin , tšekin , unkarin ja viron kielellä , ovat mainitusta päivästä alkaen todistusvoimaisia samoin edellytyksin kuin muilla kielillä laaditut todistusvoimaiset tekstit .

(src)="s72.1"> Článek 10
(trg)="s70.1"> 10 artikla

(src)="s73.1"> Evropský zákon Rady může zrušit přechodná ustanovení stanovená v tomto protokolu , pokud již nejsou použitelná .
(trg)="s71.1"> Tähän pöytäkirjaan sisältyvät siirtymämääräykset voidaan kumota neuvoston eurooppalailla , kun siirtymämääräyksiä ei enää sovelleta .

(src)="s73.2"> Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem .
(trg)="s71.2"> Neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti Euroopan parlamenttia kuultuaan .

(src)="s74.1"> Článek 11
(trg)="s72.1"> 11 artikla

(src)="s75.1"> Pro uplatňování Ústavy a aktů přijatých orgány platí přechodně odchylná ustanovení tohoto protokolu .
(trg)="s73.1"> Tässä pöytäkirjassa määrätyt poikkeukset koskevat siirtymäluontoisesti unionin perustuslain ja toimielinten antamien säädösten soveltamista .

(src)="s76.1"> HLAVA II
(trg)="s74.1"> II OSASTO