# cs/C2004310.01029701.xml.gz
# es/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9.

(src)="s3.1"> PROTOKOL O SMLOUVĚ A AKTU O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY , ESTONSKÉ REPUBLIKY , KYPERSKÉ REPUBLIKY , LOTYŠSKÉ REPUBLIKY , LITEVSKÉ REPUBLIKY , MAĎARSKÉ REPUBLIKY , REPUBLIKY MALTA , POLSKÉ REPUBLIKY , REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
(trg)="s3.1"> PROTOCOLO SOBRE EL TRATADO Y EL ACTA DE ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA CHECA , LA REPÚBLICA DE ESTONIA , LA REPÚBLICA DE CHIPRE , LA REPÚBLICA DE LETONIA , LA REPÚBLICA DE LITUANIA , LA REPÚBLICA DE HUNGRÍA , LA REPÚBLICA DE MALTA , LA REPÚBLICA DE POLONIA , LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA Y LA REPÚBLICA ESLOVACA

(src)="s4.1"> VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY ,
(trg)="s4.1"> LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES ,

(src)="s5.1"> PŘIPOMÍNAJÍCE , že Česká republika , Estonská republika , Kyperská republika , Lotyšská republika , Litevská republika , Maďarská republika , Republika Malta , Polská republika , Republika Slovinsko a Slovenská republika přistoupily k Evropským společenstvím a k Evropské unii založené Smlouvou o Evropské unii dne 1 . května 2004 ;
(trg)="s5.1"> RECORDANDO que la República Checa , la República de Estonia , la República de Chipre , la República de Letonia , la República de Lituania , la República de Hungría , la República de Malta , la República de Polonia , la República de Eslovenia y la República Eslovaca se adhirieron a las Comunidades Europeas y a la Unión Europea constituida por el Tratado de la Unión Europea el 1  de  mayo de  2004 ;

(src)="s6.2"> IV- 437 odst .
(src)="s6.3"> 2 písm . e ) Ústavy stanoví , že smlouva ze dne 16 . dubna 2003 o uvedeném přistoupení se zrušuje ;
(trg)="s6.1"> CONSIDERANDO que la letra  e ) del apartado  2 del artículo  IV-437 de la Constitución establece la derogación del Tratado de 16  de  abril de  2003 relativo a las adhesiones mencionadas ;

(src)="s7.2"> IV- 437 odst .
(src)="s7.3"> 2 Ústavy stanoví , že taková ustanovení musejí být převzata do protokolu nebo na ně v něm musí být odkázáno , aby zůstala v platnosti a jejich právní účinky byly zachovány ;
(trg)="s7.1"> CONSIDERANDO que muchas disposiciones que figuran en el Acta anexa a dicho Tratado de adhesión siguen siendo pertinentes ; que el apartado  2 del artículo  IV-437 de la Constitución dispone que dichas disposiciones deben recogerse o contemplarse en un Protocolo , de modo que sigan en vigor y conserven sus efectos jurídicos ;

(src)="s8.1"> VZHLEDEM K TOMU , že některá z těchto dotyčných ustanovení vyžadují nezbytné technické úpravy , které je uvedou do souladu s Ústavou , aniž by byly změněny jejich právní účinky ;
(trg)="s8.1"> CONSIDERANDO que algunas de las disposiciones en cuestión deben someterse a las adaptaciones técnicas necesarias para que sean conformes con la Constitución , sin alterar su alcance jurídico ,

(src)="s9.1"> SE DOHODLY na následujících ustanoveních , která se připojují ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii :
(trg)="s9.1"> HAN CONVENIDO en las siguientes disposiciones , que se incorporarán como anexo al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica :

(src)="s10.1"> ČÁST PRVNÍ
(trg)="s10.1"> PRIMERA PARTE

(src)="s11.1"> Ustanovení O AKTU O PŘISTOUPENÍ ZE DNE 16 .
(src)="s11.2"> DUBNA 2003
(trg)="s11.1"> DISPOSICIONES RELATIVAS AL ACTA DE ADHESIÓN DE 16 DE ABRIL DE 2003

(src)="s12.1"> HLAVA I
(trg)="s12.1"> TÍTULO I

(src)="s13.1"> ZÁSADY
(trg)="s13.1"> PRINCIPIOS

(src)="s14.1"> Článek 1
(trg)="s14.1"> Artículo  1

(src)="s15.1"> Pro účely tohoto protokolu se :
(trg)="s15.1"> A efectos del presente Protocolo :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> & # x201E ; aktem o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 & # x201C ; rozumí Akt o podmínkách přistoupení České republiky , Estonské republiky , Kyperské republiky , Lotyšské republiky , Litevské republiky , Maďarské republiky , Republiky Malta , Polské republiky , Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv , na nichž je založena Evropská unie ;
(trg)="s17.1"> se entenderá por & #x00AB ; Acta de adhesión de 16  de  abril de  2003 & #x00BB ; el Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa , la República de Estonia , la República de Chipre , la República de Letonia , la República de Lituania , la República de Hungría , la República de Malta , la República de Polonia , la República de Eslovenia y la República Eslovaca , y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea ;

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> & # x201E ; Smlouvou o založení Evropského společenství & # x201C ; ( & # x201E ; Smlouvou o ES & # x201C ; ) a & # x201E ; Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii & # x201C ; ( & # x201E ; Smlouvou o ESAE & # x201C ; ) rozumějí uvedené smlouvy ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů , které vstoupily v platnost před 1 . květnem 2004 ;
(trg)="s19.1"> se entenderá por & #x00AB ; Tratado constitutivo de la Comunidad Europea & #x00BB ; ( & #x00AB ; Tratado  CE & #x00BB ; ) y & #x00AB ; Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica & #x00BB ; ( & #x00AB ; Tratado  CEEA & #x00BB ; ) , estos Tratados tal como han sido completados o modificados por tratados o por otros actos que hubiesen entrado en vigor antes del 1  de  mayo de  2004 ;

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> & # x201E ; Smlouvou o Evropské unii & # x201C ; ( & # x201E ; Smlouvou o EU & # x201C ; ) rozumí uvedená smlouva ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů , které vstoupily v platnost před 1 . květnem 2004 ;
(trg)="s21.1"> se entenderá por & #x00AB ; Tratado de la Unión Europea & #x00BB ; ( & #x00AB ; Tratado  UE & #x00BB ; ) , este Tratado tal como ha sido completado o modificado por tratados o por otros actos que hubiesen entrado en vigor antes del 1  de  mayo de  2004 ;

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> & # x201E ; Společenstvím & # x201C ; rozumí jedno či obě Společenství uvedená v písmeni c ) , podle konkrétní situace ;
(trg)="s23.1"> se entenderá por & #x00AB ; Comunidad & #x00BB ; una de las dos Comunidades mencionadas en la letra  b ) o ambas , según sea el caso ;

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> & # x201E ; stávajícími členskými státy & # x201C ; rozumějí tyto členské státy :
(src)="s25.2"> Belgické království , Dánské království , Spolková republika Německo , Řecká republika , Španělské království , Francouzská republika , Irsko , Italská republika , Lucemburské velkovévodství , Nizozemské království , Rakouská republika , Portugalská republika , Finská republika , Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska .
(trg)="s25.1"> se entenderá por & #x00AB ; Estados miembros actuales & #x00BB ; los Estados miembros siguientes : el Reino de Bélgica , el Reino de Dinamarca , la República Federal de Alemania , la República Helénica , el Reino de España , la República Francesa , Irlanda , la República Italiana , el Gran Ducado de Luxemburgo , el Reino de los Países Bajos , la República de Austria , la República Portuguesa , la República de Finlandia , el Reino de Suecia , el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ;

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> & # x201E ; novými členskými státy & # x201C ; rozumějí tyto členské státy :
(src)="s27.2"> Česká republika , Estonská republika , Kyperská republika , Lotyšská republika , Litevská republika , Maďarská republika , Republika Malta , Polská republika , Republika Slovinsko a Slovenská republika .
(trg)="s27.1"> se entenderá por & #x00AB ; nuevos Estados miembros & #x00BB ; los Estados miembros siguientes : la República Checa , la República de Estonia , la República de Chipre , la República de Letonia , la República de Lituania , la República de Hungría , la República de Malta , la República de Polonia , la República de Eslovenia y la República Eslovaca .

(src)="s28.1"> Článek 2
(trg)="s28.1"> Artículo  2

(src)="s29.1"> Práva a závazky , které vyplývají ze smlouvy o přistoupení České republiky , Estonské republiky , Kyperské republiky , Lotyšské republiky , Litevské republiky , Maďarské republiky , Republiky Malta , Polské republiky , Republiky Slovinsko a Slovenské republiky uvedené v čl .
(src)="s29.2"> IV- 437 odst .
(src)="s29.3"> 2 písm . e ) Ústavy nabyly účinku dnem 1 . května 2004 za podmínek stanovených v uvedené smlouvě .
(trg)="s29.1"> Los derechos y obligaciones resultantes del Tratado de adhesión de la República Checa , la República de Estonia , la República de Chipre , la República de Letonia , la República de Lituania , la República de Hungría , la República de Malta , la República de Polonia , la República de Eslovenia y la República Eslovaca mencionado en la letra  e ) del apartado  2 del artículo  IV-437 de la Constitución surtieron efecto , en las condiciones establecidas en dicho Tratado , a partir del 1  de  mayo de  2004.

(src)="s30.1"> Článek 3
(trg)="s30.1"> Artículo  3

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s31.1"> 1.

(src)="s31.2"> Ustanovení schengenského
(src)="s32.1"> acquis
(src)="s33.1"> , začleněná do rámce Unie protokolem připojeným ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu ( dále jen & # x201E ; schengenský protokol & # x201C ; ) , a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , uvedená v seznamu v příloze I aktu o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 , jakož i všech dalších takových aktů přijatých přede dnem 1 . května 2004 , jsou od 1 . května 2004 závazná a použitelná v nových členských státech .
(trg)="s31.2"> Las disposiciones del acervo de Schengen integradas en el marco de la Unión por el Protocolo anexo al Tratado por el que se establece una Constitución para Europa ( denominado en lo sucesivo & #x00AB ; Protocolo de Schengen & #x00BB ; ) y los actos que lo desarrollan o están relacionados con él de otro modo , enumerados en el Anexo  I del Acta de adhesión de 16  de  abril de  2003 , así como cualesquiera otros actos de este tipo adoptados antes del 1  de  mayo de  2004 , serán vinculantes para los nuevos Estados miembros y aplicables a ellos desde el 1  de  mayo de  2004.

(src)="s34.1"> acquis
(trg)="s32.1"> 2.

(src)="s35.1"> , jak bylo začleněno do rámce Unie , a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , která nejsou uvedena v odstavci 1 , jsou závazná pro nové členské státy ode dne 1 . května 2004 , avšak jsou v každém z nich použitelná pouze na základě evropského rozhodnutí Rady vydaného za tímto účelem poté , co bylo podle platných schengenských postupů pro vyhodnocování ověřeno , že podmínky nezbytné pro uplatnění všech předmětných částí acquis byly v tomto novém členském státě splněny .
(trg)="s32.2"> Las disposiciones del acervo de Schengen integradas en el marco de la Unión y los actos que lo desarrollan o guardan con él otro tipo de relación , no contemplados en el apartado  1 , a pesar de ser obligatorios para los nuevos Estados miembros a partir del 1  de  mayo de  2004 , sólo se aplicarán en un nuevo Estado miembro en virtud de una decisión europea del Consejo a tal efecto , previa comprobación , de conformidad con los procedimientos de evaluación de Schengen aplicables , del cumplimiento en dicho nuevo Estado miembro de las condiciones necesarias para la aplicación de todas las partes del acervo en cuestión .

(src)="s36.1"> Toto rozhodnutí přijme Rada po konzultaci s Evropským parlamentem na základě jednomyslnosti svých členů zastupujících vlády členských států , vůči nimž již ustanovení uvedená v tomto odstavci nabyla účinku , a zástupce vlády členského státu , vůči němuž tato ustanovení mají nabýt účinku .
(trg)="s33.1"> El Consejo , previa consulta al Parlamento Europeo , adoptará su decisión por unanimidad de aquellos de sus miembros que representan a los Gobiernos de los Estados miembros respecto de los cuales ya se hubiesen puesto en aplicación las disposiciones contempladas en el presente apartado , así como del representante del Gobierno del Estado miembro respecto del cual se fuesen a poner en aplicación tales disposiciones .

(src)="s36.2"> Členové Rady zastupující vlády Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se na tomto rozhodnutí budou podílet , pokud se týká ustanovení schengenského acquis a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , na nichž se tyto členské státy podílejí .
(trg)="s33.2"> Los miembros del Consejo que representan a los Gobiernos de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tomarán parte en tal decisión en la medida en que se refiera a las disposiciones del acervo de Schengen y a los actos que lo desarrollan o están relacionados con él de otro modo en que dichos Estados miembros participen .

(src)="s37.1"> 3 .
(trg)="s34.1"> 3.

(src)="s37.2"> Dohody uzavřené Radou podle článku 6 schengenského protokolu jsou pro nové členské státy závazné ode dne 1 . května 2004 .
(trg)="s34.2"> Los acuerdos celebrados por el Consejo en virtud del artículo  6 del Protocolo de Schengen serán vinculantes para los nuevos Estados miembros desde el 1  de  mayo de  2004.

(src)="s38.1"> 4 .
(trg)="s35.1"> 4.

(src)="s38.2"> Ve vztahu ke smlouvám nebo nástrojům z oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí , které jsou neodmyslitelným předpokladem dosažení cílů Smlouvy o EU , nové členské státy budou povinny
(trg)="s35.2"> Los nuevos Estados miembros están obligados , con respecto a aquellos convenios o instrumentos en el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior que sean inseparables de la consecución de los objetivos del Tratado  UE :

(src)="s39.1"> a )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s40.1"> přistoupit k těm , které jsou k 1 . květnu 2004 otevřené k podpisu stávajícím členským státům , a k těm , které Rada v souladu s hlavou VI Smlouvy o EU vypracovala a doporučila k přijetí členským státům ;
(trg)="s37.1"> adherirse a los que a 1  de  mayo de  2004 hubiesen sido abiertos a la firma por parte de los actuales Estados miembros y a los que hubiesen sido celebrados por el Consejo de conformidad con el título  VI del Tratado  UE , habiéndose recomendado su adopción a los Estados miembros ;

(src)="s41.1"> b )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s42.1"> zavést správní a další mechanismy podobné těm , které k 1 . květnu 2004 už přijaly stávající členské státy nebo Rada , aby tak usnadnily praktickou spolupráci mezi institucemi a organizacemi členských států působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí .
(trg)="s39.1"> introducir medidas administrativas y de otro tipo , semejantes a las adoptadas con anterioridad a 1  de  mayo de  2004 por los Estados miembros actuales o por el Consejo , para facilitar la cooperación práctica entre las instituciones y las organizaciones de los Estados miembros que trabajan en el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior .

(src)="s43.1"> Článek 4
(trg)="s40.1"> Artículo  4

(src)="s44.1"> Každý nový členský stát se účastní hospodářské a měnové unie ode dne 1 . května 2004 jako členský stát , na který se vztahuje výjimka ve smyslu článku III- 197 Ústavy .
(trg)="s41.1"> Los nuevos Estados miembros participarán en la Unión Económica y Monetaria a partir del 1  de  mayo de  2004 como Estados miembros acogidos a una excepción en el sentido del artículo  III-197 de la Constitución .

(src)="s45.1"> Článek 5
(trg)="s42.1"> Artículo  5

(src)="s46.1"> 1 .
(trg)="s43.1"> 1.

(src)="s46.2"> Nové členské státy , které přistoupily aktem o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 k rozhodnutím a dohodám přijatým zástupci vlád členských států zasedajících v Radě , přistoupí ke všem ostatním dohodám uzavřeným stávajícími členskými státy a vztahujícím se k fungování Unie nebo souvisejícím s její činností. 2 .
(trg)="s43.2"> En virtud del Acta de adhesión del 16  de  abril de  2003 , los nuevos Estados miembros se han adherido a las decisiones y acuerdos adoptados por los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo .
(trg)="s43.3"> Los nuevos Estados miembros están obligados a adherirse , a cualquier otro acuerdo celebrado por los Estados miembros actuales que se refiera al funcionamiento de la Unión o que guarde relación con sus actividades.2 .

(src)="s46.3"> Nové členské státy přistoupí ke smlouvám , na které se vztahuje článek 293 Smlouvy o ES , a ke smlouvám , které jsou neodmyslitelným předpokladem dosažení cílů Smlouvy o ES , v rozsahu , v jakém jsou nadále platné , jakož i k protokolům podepsaným stávajícími členskými státy o výkladu těchto smluv Soudním dvorem Evropských společenství , a zahájí za tím účelem se stávajícími členskými státy jednání zaměřená na nezbytné úpravy těchto dokumentů .
(trg)="s43.4"> Los nuevos Estados miembros están obligados a adherirse a los convenios contemplados en el artículo  293 del Tratado  CE , siempre que sigan vigentes , así como a aquellos que no puedan disociarse de la consecución de los objetivos del Tratado  CE , así como a los protocolos relativos a la interpretación de estos convenios por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas , firmados por los actuales Estados miembros , y a entablar , a tal fin , negociaciones con éstos para efectuar en aquéllos las adaptaciones necesarias .

(src)="s47.1"> Článek 6
(trg)="s44.1"> Artículo  6

(src)="s48.1"> 1 .
(trg)="s45.1"> 1.

(src)="s48.2"> Nové členské státy přistoupí za podmínek stanovených v tomto protokolu k dohodám nebo smlouvám uzavřeným společně stávajícími členskými státy a Unií nebo Evropským společenstvím pro atomovou energii nebo jimi prozatímně prováděnými , jakož i k dohodám uzavřeným těmito státy , které s uvedenými dohodami nebo smlouvami souvisejí .
(trg)="s45.2"> Los nuevos Estados miembros están obligados a adherirse , en las condiciones establecidas en el presente Protocolo , a los acuerdos o convenios celebrados o aplicados provisionalmente por los actuales Estados miembros y por la Unión o la Comunidad Europea de la Energía Atómica actuando conjuntamente , así como a los acuerdos celebrados por dichos Estados relacionados con tales acuerdos o convenios .

(src)="s49.1"> Nové členské státy přistoupí k dohodám nebo smlouvám uvedeným v odstavci 4 , jakož i k dohodám s Běloruskem , Čínou , Chile , Mercosurem a Švýcarskem , které byly uzavřeny nebo podepsány Společenstvím společně se stávajícími členskými státy , sjednáním protokolu k těmto dohodám a smlouvám mezi Radou , jež jedná jednomyslně jménem členských států , a dotyčnými třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi .
(trg)="s46.1"> La adhesión de los nuevos Estados miembros a los acuerdos o convenios contemplados en el apartado  4 , así como a los acuerdos con Belarús , China , Chile , el Mercosur y Suiza , celebrados o firmados conjuntamente por la Comunidad y sus Estados miembros actuales , se aprobará mediante la celebración de un protocolo a dichos acuerdos o convenios entre el Consejo , por unanimidad , en nombre de los Estados miembros , y el tercer o terceros países u organización internacional de que se trate .

(src)="s49.2"> Tímto postupem nejsou dotčeny vlastní pravomoci Unie a Evropského společenství pro atomovou energii ani rozdělení pravomocí mezi Unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a členskými státy při uzavírání takových dohod v budoucnu nebo přijímání jiných změn , které se netýkají přistoupení .
(trg)="s46.2"> Este procedimiento se entenderá sin perjuicio de las competencias propias de la Unión y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y no afectará al reparto de competencias entre éstas y los Estados miembros con respecto a la celebración de tales acuerdos en el futuro o a cualesquiera otras modificaciones no relacionadas con la adhesión .

(src)="s49.3"> Komise sjedná tyto protokoly jménem členských států na základě směrnic pro sjednávání schválených Radou jednomyslně po konzultaci s výborem složeným ze zástupců členských států .
(trg)="s46.3"> La Comisión negociará dichos protocolos en nombre de los Estados miembros sobre la base de directrices de negociación aprobadas por el Consejo por unanimidad y en consulta con un comité integrado por los representantes de los Estados miembros .

(src)="s49.4"> Komise předloží Radě návrh protokolů k uzavření .
(trg)="s46.4"> La Comisión presentará un proyecto de los protocolos para su celebración por el Consejo .

(src)="s50.1"> 2 .
(trg)="s47.1"> 2.

(src)="s50.2"> Bezprostředně po přistoupení k dohodám a smlouvám uvedeným v odstavci 1 získají nové členské státy stejná práva a povinnosti podle těchto dohod a smluv jako stávající členské státy. 3 .
(trg)="s47.2"> Una vez se hayan adherido a los acuerdos y convenios a que se refiere el apartado  1 , los nuevos Estados miembros tendrán los mismos derechos y obligaciones que establecen dichos acuerdos y convenios para los actuales Estados miembros.3 .

(src)="s50.3"> Nové členské státy přistoupí za podmínek stanovených v tomto protokolu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru podle článku 128 uvedené dohody (
(trg)="s47.3"> Los nuevos Estados miembros están obligados a adherirse , en las condiciones establecidas en el presente Protocolo , al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo  (

(src)="s51.1"> 1
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s52.1"> 4 .
(trg)="s50.1"> 4.

(src)="s52.2"> Ode dne 1 . května 2004 až případně do uzavření nezbytných protokolů uvedených v odstavci 1 budou nové členské státy uplatňovat ustanovení dohod uzavřených společně stávajícími členskými státy a Společenstvím s Alžírskem , Arménií , Ázerbájdžánem , Bulharskem , Chorvatskem , Egyptem , Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií , Gruzií , Izraelem , Jordánskem , Kazachstánem , Kyrgyzstánem , Libanonem , Mexikem , Moldávií , Marokem , Rumunskem , Ruskou federací , San Marinem , Jihoafrickou republikou , Jižní Koreou , Sýrií , Tuniskem , Tureckem , Turkmenistánem , Ukrajinou a Uzbekistánem , jakož i ustanovení jiných dohod uzavřených společně stávajícími členskými státy a Společenstvím před 1 . květnem 2004 .
(trg)="s50.2"> A partir del 1  de  mayo de  2004 y , en su caso , hasta tanto se celebren los protocolos necesarios a que se refiere el apartado  1 , los nuevos Estados miembros aplicarán las disposiciones de los acuerdos celebrados conjuntamente por los actuales Estados miembros y la Comunidad con Argelia , Armenia , Azerbaiyán , Bulgaria , Croacia , Egipto , la ex República Yugoslava de Macedonia , Georgia , Israel , Jordania , Kazajstán , Kirguistán , Líbano , México , Moldavia , Marruecos , Rumania , la Federación de Rusia , San Marino , Sudáfrica , Corea del Sur , Siria , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Ucrania y Uzbekistán , así como las disposiciones de otros acuerdos celebrados conjuntamente por los Estados miembros actuales y la Comunidad antes del 1  de  mayo de  2004.

(src)="s53.1"> Veškeré úpravy těchto dohod budou stanoveny v protokolech uzavíraných s ostatními smluvními zeměmi v souladu s odst .
(src)="s53.2"> 1 druhým pododstavcem .
(trg)="s51.1"> Toda adaptación de estos acuerdos estará sujeta a la celebración de protocolos con los países contratantes de conformidad con el segundo párrafo del apartado  1.

(src)="s53.3"> Jestliže protokoly nebudou uzavřeny před 1 . květnem 2004 , přijmou Unie , Evropské společenství pro atomovou energii a členské státy v rámci svých pravomocí potřebná opatření , aby tato situace byla vyřešena .
(trg)="s51.2"> Si el 1  de  mayo de  2004 no se hubieran celebrado los protocolos , la Unión , la Comunidad Europea de la Energía Atómica y los Estados miembros tomarán , en el marco de sus respectivas competencias , las medidas necesarias para resolver esa situación .

(src)="s54.1"> 5 .
(trg)="s52.1"> 5.

(src)="s54.2"> Ode dne 1 . května 2004 uplatňují nové členské státy dvoustranné dohody a ujednání o textilu , které Společenství uzavřelo se třetími zeměmi .
(trg)="s52.2"> A partir del 1  de  mayo de  2004 , los nuevos Estados miembros aplicarán los acuerdos y arreglos textiles bilaterales celebrados por la Comunidad con terceros países .

(src)="s55.1"> Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz textilních a oděvních výrobků se přizpůsobí s ohledem na přistoupení nových členských států .
(trg)="s53.1"> Se procederá a una adaptación de las restricciones cuantitativas aplicadas por la Unión a las importaciones de productos textiles y prendas de vestir con el fin de tener en cuenta la adhesión de los nuevos Estados miembros .

(src)="s56.1"> Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání o textilu nevstoupí v platnost před 1 . květnem 2004 , provede Unie nezbytné úpravy svých pravidel pro dovoz textilních a oděvních výrobků z třetích zemí s ohledem na přistoupení nových členských států .
(trg)="s54.1"> Si las modificaciones de los acuerdos y arreglos textiles bilaterales no hubieran entrado en vigor el 1  de  mayo de  2004 , la Unión efectuará las adaptaciones necesarias en su régimen aplicable a las importaciones de productos textiles y prendas de vestir originarios de terceros países para tener en cuenta la adhesión de los nuevos Estados miembros .

(src)="s57.1"> 6 .
(trg)="s55.1"> 6.

(src)="s57.2"> Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz oceli a ocelářských výrobků se přizpůsobí na základě dovozu ocelářských výrobků pocházejících z dotyčných dodavatelských zemí novými členskými státy během let bezprostředně předcházejících podpisu smlouvy o přistoupení .
(trg)="s55.2"> Se procederá a una adaptación de las restricciones cuantitativas aplicadas por la Unión a las importaciones de acero y productos siderúrgicos sobre la base de las importaciones de productos siderúrgicos originarios de los países proveedores de que se trate realizadas por los nuevos Estados miembros en los años inmediatamente anteriores a la firma del Tratado de adhesión .

(src)="s58.1"> 7 .
(trg)="s56.1"> 7.

(src)="s58.2"> Dohody o rybolovu uzavřené před 1 . květnem 2004 novými členskými státy se třetími zeměmi jsou spravovány Unií .
(trg)="s56.2"> La Unión se hará cargo de la gestión de los acuerdos de pesca celebrados antes del 1  de  mayo de  2004 por los nuevos Estados miembros con terceros países .

(src)="s59.1"> Práva a povinnosti vyplývající pro nové členské státy z těchto dohod nejsou v období , během něhož budou ustanovení těchto dohod přechodně zachována , nijak dotčeny .
(trg)="s57.1"> Los derechos y obligaciones que correspondan a los nuevos Estados miembros en virtud de dichos acuerdos no se alterarán durante el período en que se mantengan provisionalmente las disposiciones de dichos acuerdos .

(src)="s60.1"> Jakmile to bude možné , v každém případě před pozbytím platnosti dohod uvedených v prvním pododstavci , přijme Rada na návrh Komise v jednotlivých případech vhodná evropská rozhodnutí umožňující pokračování rybolovných činností vyplývajících z těchto dohod , včetně možnosti prodloužení platnosti některých dohod o dobu nepřesahující jeden rok .
(trg)="s58.1"> Tan pronto como sea posible y , en todo caso , antes de la expiración de los acuerdos contemplados en el primer párrafo , el Consejo , a propuesta de la Comisión , tomará en cada caso las decisiones europeas apropiadas para continuar las actividades de pesca que de ellos se deriven , incluida la posibilidad de prorrogar determinados acuerdos por períodos máximos de un año .

(src)="s61.1"> 8 .
(trg)="s59.1"> 8.

(src)="s61.2"> S účinkem ode dne 1 . května 2004 odstoupí nové členské státy od dohod o volném obchodu se třetími zeměmi , včetně Středoevropské dohody o volném obchodu .
(trg)="s59.2"> Con efecto a 1  de  mayo de  2004 , los nuevos Estados miembros denunciarán cualquier acuerdo de libre comercio con terceros países , incluido el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio .

(src)="s62.1"> Pokud jsou dohody mezi jedním nebo více novými členskými státy na jedné straně a jednou nebo více třetími zeměmi na straně druhé neslučitelné se závazky vyplývajícími z Ústavy a zejména z tohoto protokolu , učiní nový členský stát veškeré vhodné kroky k odstranění zjištěných neslučitelností .
(trg)="s60.1"> En la medida en que los acuerdos entre uno o más de los nuevos Estados miembros , por una parte , y uno o más terceros países , por otro , no sean compatibles con las obligaciones que se deriven de la Constitución , en particular del presente Protocolo , los nuevos Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para eliminar las incompatibilidades establecidas .

(src)="s62.2"> Jestliže nový členský stát narazí na obtíže při úpravě dohody uzavřené s jedním nebo více třetími zeměmi před přistoupením , odstoupí od této dohody podle podmínek v ní stanovených .
(trg)="s60.2"> Si un nuevo Estado miembro se encuentra con dificultades para adaptar un acuerdo celebrado con uno o más terceros países antes de la adhesión , denunciará dicho acuerdo con arreglo a lo establecido en el mismo .

(src)="s63.1"> 9 .
(trg)="s61.1"> 9.

(src)="s63.2"> Nové členské státy přijmou vhodná opatření , aby ve vztahu k mezinárodním organizacím a mezinárodním dohodám , jejichž smluvními stranami je také Unie nebo Evropské společenství pro atomovou energii nebo jiné členské státy , případně přizpůsobily své postoje právům a povinnostem vyplývajícím z jejich přistoupení k Unii .
(trg)="s61.2"> Los nuevos Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para adaptar , si fuere necesario , su posición respecto de las organizaciones internacionales y los acuerdos internacionales , en los que sean igualmente partes otros Estados miembros o la Unión o la Comunidad Europea de la Energía Atómica a los derechos y obligaciones que resulten de su adhesión a la Unión .

(src)="s64.1"> Zejména odstoupí ke dni 1 . května 2004 nebo k nejbližšímu možnému datu poté od mezinárodních dohod o rybolovu , jejichž stranou je rovněž Unie , a vystoupí z organizací v oblasti rybolovu , jejichž členem je rovněž Unie , pokud se jejich členství netýká jiných záležitostí než rybolovu .
(trg)="s62.1"> En particular , se retirarán el 1  de  mayo de  2004 , o lo antes posible después de tal fecha , de los acuerdos y organizaciones de pesca internacionales en que la Unión también sea parte , salvo que su participación en ellos se refiera a asuntos no pesqueros .

(src)="s65.1"> Článek 7
(trg)="s63.1"> Artículo  7

(src)="s66.1"> Akty přijaté orgány , na něž se vztahují přechodná ustanovení tohoto protokolu , si zachovávají svou právní sílu ; zejména se na ně nadále vztahují postupy týkající se změn těchto aktů .
(trg)="s64.1"> Los actos adoptados por las instituciones a que se refieren las disposiciones transitorias establecidas en el presente Protocolo conservarán su naturaleza jurídica ; en particular , seguirán siendo aplicables los procedimientos para la modificación de tales actos .

(src)="s67.1"> Článek 8
(trg)="s65.1"> Artículo  8

(src)="s68.1"> Ustanovení aktu o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 , jak jsou vykládána Soudním dvorem Evropských společenství a Soudem prvního stupně , jejichž účelem nebo účinkem je zrušit nebo změnit nejen na přechodnou dobu akty přijaté orgány , institucemi či jinými subjekty Evropských společenství nebo Evropské unie založené Smlouvou o Evropské unii , zůstávají v platnosti s výhradou druhého pododstavce .
(trg)="s66.1"> Las disposiciones del Acta de adhesión de 16  de  abril de  2003 que tienen por objeto o por efecto derogar o modificar con carácter no transitorio actos adoptados por las instituciones , órganos u organismos de las Comunidades Europeas o de la Unión Europea constituida por el Tratado de la Unión Europea , tal como las interpreta el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal de Primera Instancia , seguirán en vigor , sin perjuicio de la aplicación del segundo párrafo .

(src)="s69.1"> Ustanovení uvedená v prvním pododstavci mají stejnou právní sílu jako akty , které zrušují nebo pozměňují , a podléhají stejným pravidlům jako tyto akty .
(trg)="s67.1"> Las disposiciones mencionadas en el primer párrafo tendrán el mismo carácter jurídico que las actas que han derogado o modificado y estarán sujetas a las mismas normas que éstas .

(src)="s70.1"> Článek 9
(trg)="s68.1"> Artículo 9

(src)="s71.1"> Znění aktů orgánů , institucí nebo jiných subjektů Evropských společenství nebo Evropské unie založené Smlouvou o Evropské unii a Evropské centrální banky přijatých před 1 . květnem 2004 a jež byla vypracována v jazyce českém , estonském , litevském , lotyšském , maďarském , maltském , polském , slovenském a slovinském , jsou od uvedeného dne platná za stejných podmínek jako znění vypracovaná a platná v ostatních jazycích .
(trg)="s69.1"> Los textos de los actos de las instituciones , órganos u organismos de la Comunidad o de la Unión Europea constituida por el Tratado de la Unión Europea , y los textos de los actos del Banco Central Europeo adoptados antes del 1  de  mayo de  2004 y que hayan sido elaborados en las lenguas checa , estonia , húngara , letona , lituana , maltesa , polaca , eslovaca y eslovena , son auténticos desde dicha fecha , en las mismas condiciones que los textos auténticos en las demás lenguas .

(src)="s72.1"> Článek 10
(trg)="s70.1"> Artículo 10

(src)="s73.1"> Evropský zákon Rady může zrušit přechodná ustanovení stanovená v tomto protokolu , pokud již nejsou použitelná .
(trg)="s71.1"> Una ley europea del Consejo podrá derogar las disposiciones transitorias que figuran en el presente Protocolo , cuando éstas ya no sean aplicables .

(src)="s73.2"> Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem .
(trg)="s71.2"> El Consejo se pronunciará por unanimidad , previa consulta al Parlamento Europeo .

(src)="s74.1"> Článek 11
(trg)="s72.1"> Artículo 11

(src)="s75.1"> Pro uplatňování Ústavy a aktů přijatých orgány platí přechodně odchylná ustanovení tohoto protokolu .
(trg)="s73.1"> La aplicación de la Constitución y de los actos adoptados por las instituciones estará sujeta , con carácter transitorio , a las excepciones previstas en el presente Protocolo .

(src)="s76.1"> HLAVA II
(trg)="s74.1"> TÍTULO II

(src)="s77.1"> TRVALÁ USTANOVENÍ
(trg)="s75.1"> DISPOSICIONES PERMANENTES

(src)="s78.1"> Článek 12
(trg)="s76.1"> Artículo 12