# cs/C2004310.01029701.xml.gz
# en/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9.

(src)="s3.1"> PROTOKOL O SMLOUVĚ A AKTU O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY , ESTONSKÉ REPUBLIKY , KYPERSKÉ REPUBLIKY , LOTYŠSKÉ REPUBLIKY , LITEVSKÉ REPUBLIKY , MAĎARSKÉ REPUBLIKY , REPUBLIKY MALTA , POLSKÉ REPUBLIKY , REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
(trg)="s3.1"> PROTOCOL ON THE TREATY AND THE ACT OF ACCESSION OF THE CZECH REPUBLIC , THE REPUBLIC OF ESTONIA , THE REPUBLIC OF CYPRUS , THE REPUBLIC OF LATVIA , THE REPUBLIC OF LITHUANIA , THE REPUBLIC OF HUNGARY , THE REPUBLIC OF MALTA , THE REPUBLIC OF POLAND , THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE SLOVAK REPUBLIC

(src)="s4.1"> VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY ,
(trg)="s4.1"> THE HIGH CONTRACTING PARTIES ,

(src)="s5.1"> PŘIPOMÍNAJÍCE , že Česká republika , Estonská republika , Kyperská republika , Lotyšská republika , Litevská republika , Maďarská republika , Republika Malta , Polská republika , Republika Slovinsko a Slovenská republika přistoupily k Evropským společenstvím a k Evropské unii založené Smlouvou o Evropské unii dne 1 . května 2004 ;
(trg)="s5.1"> RECALLING that the Czech Republic , the Republic of Estonia , the Republic of Cyprus , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Republic of Poland , the Republic of Slovenia and the Slovak Republic acceded to the European Communities and to the European Union established by the Treaty on European Union on 1 May 2004 ;

(src)="s6.2"> IV- 437 odst .
(src)="s6.3"> 2 písm . e ) Ústavy stanoví , že smlouva ze dne 16 . dubna 2003 o uvedeném přistoupení se zrušuje ;
(trg)="s6.1"> CONSIDERING that Article IV-437(2)(e ) of the Constitution provides that the Treaty of 16 April 2003 concerning the accessions referred to above shall be repealed ;

(src)="s7.2"> IV- 437 odst .
(src)="s7.3"> 2 Ústavy stanoví , že taková ustanovení musejí být převzata do protokolu nebo na ně v něm musí být odkázáno , aby zůstala v platnosti a jejich právní účinky byly zachovány ;
(trg)="s7.1"> CONSIDERING that many of the provisions of the Act annexed to that Treaty of Accession remain relevant ; that Article IV-437(2 ) of the Constitution provides that those provisions must be set out or referred to in a Protocol , so that they remain in force and their legal effects are preserved ;

(src)="s8.1"> VZHLEDEM K TOMU , že některá z těchto dotyčných ustanovení vyžadují nezbytné technické úpravy , které je uvedou do souladu s Ústavou , aniž by byly změněny jejich právní účinky ;
(trg)="s8.1"> CONSIDERING that some of those provisions require the technical adjustments necessary to bring them into line with the Constitution without altering their legal effect ,

(src)="s9.1"> SE DOHODLY na následujících ustanoveních , která se připojují ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii :
(trg)="s9.1"> HAVE AGREED UPON the following provisions , which shall be annexed to the Treaty establishing a Constitution for Europe and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community :

(src)="s10.1"> ČÁST PRVNÍ
(trg)="s10.1"> PART ONE

(src)="s11.1"> Ustanovení O AKTU O PŘISTOUPENÍ ZE DNE 16 .
(src)="s11.2"> DUBNA 2003
(trg)="s11.1"> PROVISIONS RELATING TO THE ACT OF ACCESSION OF 16 APRIL 2003

(src)="s12.1"> HLAVA I
(trg)="s12.1"> TITLE I

(src)="s13.1"> ZÁSADY
(trg)="s13.1"> PRINCIPLES

(src)="s14.1"> Článek 1
(trg)="s14.1"> Article 1

(src)="s15.1"> Pro účely tohoto protokolu se :
(trg)="s15.1"> For the purposes of this Protocol :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> ( a )

(src)="s17.1"> & # x201E ; aktem o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 & # x201C ; rozumí Akt o podmínkách přistoupení České republiky , Estonské republiky , Kyperské republiky , Lotyšské republiky , Litevské republiky , Maďarské republiky , Republiky Malta , Polské republiky , Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv , na nichž je založena Evropská unie ;
(trg)="s17.1"> the expression & #x2018 ; Act of Accession of 16 April 2003 & #x2019 ; means the Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic , the Republic of Estonia , the Republic of Cyprus , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Republic of Poland , the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded ;

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s18.1"> ( b )

(src)="s19.1"> & # x201E ; Smlouvou o založení Evropského společenství & # x201C ; ( & # x201E ; Smlouvou o ES & # x201C ; ) a & # x201E ; Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii & # x201C ; ( & # x201E ; Smlouvou o ESAE & # x201C ; ) rozumějí uvedené smlouvy ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů , které vstoupily v platnost před 1 . květnem 2004 ;
(trg)="s19.1"> the expressions & #x2018 ; Treaty establishing the European Community & #x2019 ; ( EC Treaty ) and & #x2018 ; Treaty establishing the European Atomic Energy Community & #x2019 ; ( EAEC Treaty ) mean those Treaties as supplemented or amended by treaties or other acts which entered into force before 1 May 2004 ;

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s20.1"> ( c )

(src)="s21.1"> & # x201E ; Smlouvou o Evropské unii & # x201C ; ( & # x201E ; Smlouvou o EU & # x201C ; ) rozumí uvedená smlouva ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů , které vstoupily v platnost před 1 . květnem 2004 ;
(trg)="s21.1"> the expression & #x2018 ; Treaty on European Union & #x2019 ; ( EU Treaty ) means that Treaty as supplemented or amended by treaties or other acts which entered into force before 1 May 2004 ;

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s22.1"> ( d )

(src)="s23.1"> & # x201E ; Společenstvím & # x201C ; rozumí jedno či obě Společenství uvedená v písmeni c ) , podle konkrétní situace ;
(trg)="s23.1"> the expression & #x2018 ; the Community & #x2019 ; means one or both of the Communities referred to in ( b ) as the case may be ;

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s24.1"> ( e )

(src)="s25.1"> & # x201E ; stávajícími členskými státy & # x201C ; rozumějí tyto členské státy :
(src)="s25.2"> Belgické království , Dánské království , Spolková republika Německo , Řecká republika , Španělské království , Francouzská republika , Irsko , Italská republika , Lucemburské velkovévodství , Nizozemské království , Rakouská republika , Portugalská republika , Finská republika , Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska .
(trg)="s25.1"> the expression & #x2018 ; present Member States & #x2019 ; means the following Member States : the Kingdom of Belgium , the Kingdom of Denmark , the Federal Republic of Germany , the Hellenic Republic , the Kingdom of Spain , the French Republic , Ireland , the Italian Republic , the Grand Duchy of Luxembourg , the Kingdom of the Netherlands , the Republic of Austria , the Portuguese Republic , the Republic of Finland , the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ;

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s26.1"> ( f )

(src)="s27.1"> & # x201E ; novými členskými státy & # x201C ; rozumějí tyto členské státy :
(src)="s27.2"> Česká republika , Estonská republika , Kyperská republika , Lotyšská republika , Litevská republika , Maďarská republika , Republika Malta , Polská republika , Republika Slovinsko a Slovenská republika .
(trg)="s27.1"> the expression & #x2018 ; new Member States & #x2019 ; means the following Member States : the Czech Republic , the Republic of Estonia , the Republic of Cyprus , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Republic of Poland , the Republic of Slovenia and the Slovak Republic .

(src)="s28.1"> Článek 2
(trg)="s28.1"> Article 2

(src)="s29.1"> Práva a závazky , které vyplývají ze smlouvy o přistoupení České republiky , Estonské republiky , Kyperské republiky , Lotyšské republiky , Litevské republiky , Maďarské republiky , Republiky Malta , Polské republiky , Republiky Slovinsko a Slovenské republiky uvedené v čl .
(src)="s29.2"> IV- 437 odst .
(src)="s29.3"> 2 písm . e ) Ústavy nabyly účinku dnem 1 . května 2004 za podmínek stanovených v uvedené smlouvě .
(trg)="s29.1"> The rights and obligations resulting from the Treaty on the Accession of the Czech Republic , the Republic of Estonia , the Republic of Cyprus , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Republic of Poland , the Republic of Slovenia and the Slovak Republic , referred to in Article IV-437(2)(e ) of the Constitution , took effect , under the conditions laid down in that Treaty , as from 1 May 2004.

(src)="s30.1"> Článek 3
(trg)="s30.1"> Article 3

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s31.1"> 1.

(src)="s31.2"> Ustanovení schengenského
(trg)="s31.2"> The provisions of the Schengen

(src)="s32.1"> acquis
(trg)="s32.1"> acquis

(src)="s33.1"> , začleněná do rámce Unie protokolem připojeným ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu ( dále jen & # x201E ; schengenský protokol & # x201C ; ) , a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , uvedená v seznamu v příloze I aktu o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 , jakož i všech dalších takových aktů přijatých přede dnem 1 . května 2004 , jsou od 1 . května 2004 závazná a použitelná v nových členských státech .
(trg)="s33.1"> integrated into the framework of the Union by the Protocol annexed to the Treaty establishing a Constitution for Europe ( hereinafter referred to as the & #x2018 ; Schengen Protocol & #x2019 ; ) and the acts building upon it or otherwise related to it , listed in Annex I to the Act of Accession of 16 April 2003 , as well as any further such acts adopted before 1 May 2004 , shall be binding on and applicable in the new Member States from 1 May 2004.

(src)="s34.1"> acquis
(trg)="s34.1"> acquis

(src)="s35.1"> , jak bylo začleněno do rámce Unie , a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , která nejsou uvedena v odstavci 1 , jsou závazná pro nové členské státy ode dne 1 . května 2004 , avšak jsou v každém z nich použitelná pouze na základě evropského rozhodnutí Rady vydaného za tímto účelem poté , co bylo podle platných schengenských postupů pro vyhodnocování ověřeno , že podmínky nezbytné pro uplatnění všech předmětných částí acquis byly v tomto novém členském státě splněny .
(trg)="s35.1"> as integrated into the framework of the Union and the acts building upon it or otherwise related to it not referred to in paragraph 1 , while binding on the new Member States from 1 May 2004 , shall apply in a new Member State only pursuant to a European decision of the Council to that effect after verification in accordance with the applicable Schengen evaluation procedures that the necessary conditions for the application of all parts of the
(trg)="s36.1"> acquis

(src)="s36.1"> Toto rozhodnutí přijme Rada po konzultaci s Evropským parlamentem na základě jednomyslnosti svých členů zastupujících vlády členských států , vůči nimž již ustanovení uvedená v tomto odstavci nabyla účinku , a zástupce vlády členského státu , vůči němuž tato ustanovení mají nabýt účinku .
(trg)="s38.1"> The Council shall take its decision , after consulting the European Parliament , acting with the unanimity of its members representing the Governments of the Member States in respect of which the provisions referred to in the present paragraph have already been put into effect and of the representative of the Government of the Member State in respect of which those provisions are to be put into effect .

(src)="s36.2"> Členové Rady zastupující vlády Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se na tomto rozhodnutí budou podílet , pokud se týká ustanovení schengenského acquis a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , na nichž se tyto členské státy podílejí .
(trg)="s38.2"> The members of the Council representing the Governments of Ireland and of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall take part in such a decision insofar as it relates to the provisions of the Schengen
(trg)="s39.1"> acquis

(src)="s37.1"> 3 .
(trg)="s41.1"> 3.

(src)="s37.2"> Dohody uzavřené Radou podle článku 6 schengenského protokolu jsou pro nové členské státy závazné ode dne 1 . května 2004 .
(trg)="s41.2"> The Agreements concluded by the Council under Article 6 of the Schengen Protocol shall be binding on the new Member States from 1 May 2004.

(src)="s38.1"> 4 .
(trg)="s42.1"> 4.

(src)="s38.2"> Ve vztahu ke smlouvám nebo nástrojům z oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí , které jsou neodmyslitelným předpokladem dosažení cílů Smlouvy o EU , nové členské státy budou povinny
(trg)="s42.2"> The new Member States shall be required in respect of those conventions or instruments in the field of justice and home affairs which are inseparable from the attainment of the objectives of the EU Treaty :

(src)="s39.1"> a )
(trg)="s43.1"> ( a )

(src)="s40.1"> přistoupit k těm , které jsou k 1 . květnu 2004 otevřené k podpisu stávajícím členským státům , a k těm , které Rada v souladu s hlavou VI Smlouvy o EU vypracovala a doporučila k přijetí členským státům ;
(trg)="s44.1"> to accede to those which , by 1 May 2004 , have been opened for signature by the present Member States , and to those which have been drawn up by the Council in accordance with Title VI of the EU Treaty and recommended to the Member States for adoption ;

(src)="s41.1"> b )
(trg)="s45.1"> ( b )

(src)="s42.1"> zavést správní a další mechanismy podobné těm , které k 1 . květnu 2004 už přijaly stávající členské státy nebo Rada , aby tak usnadnily praktickou spolupráci mezi institucemi a organizacemi členských států působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí .
(trg)="s46.1"> to introduce administrative and other arrangements , such as those adopted by 1 May 2004 by the present Member States or by the Council , to facilitate practical cooperation between the Member States ' institutions and organisations working in the field of justice and home affairs .

(src)="s43.1"> Článek 4
(trg)="s47.1"> Article 4

(src)="s44.1"> Každý nový členský stát se účastní hospodářské a měnové unie ode dne 1 . května 2004 jako členský stát , na který se vztahuje výjimka ve smyslu článku III- 197 Ústavy .
(trg)="s48.1"> Each of the new Member States shall participate in Economic and Monetary Union from 1 May 2004 as a Member State with a derogation within the meaning of Article III-197 of the Constitution .

(src)="s45.1"> Článek 5
(trg)="s49.1"> Article 5

(src)="s46.1"> 1 .
(trg)="s50.1"> 1.

(src)="s46.2"> Nové členské státy , které přistoupily aktem o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 k rozhodnutím a dohodám přijatým zástupci vlád členských států zasedajících v Radě , přistoupí ke všem ostatním dohodám uzavřeným stávajícími členskými státy a vztahujícím se k fungování Unie nebo souvisejícím s její činností. 2 .
(trg)="s50.2"> The new Member States , which have acceded by the Act of Accession of 16 April 2003 to the decisions and agreements adopted by the Representatives of the Governments of the Member States , meeting within the Council , shall be required to accede to all other agreements concluded by the present Member States relating to the functioning of the Union or connected with the activities thereof.2 .

(src)="s46.3"> Nové členské státy přistoupí ke smlouvám , na které se vztahuje článek 293 Smlouvy o ES , a ke smlouvám , které jsou neodmyslitelným předpokladem dosažení cílů Smlouvy o ES , v rozsahu , v jakém jsou nadále platné , jakož i k protokolům podepsaným stávajícími členskými státy o výkladu těchto smluv Soudním dvorem Evropských společenství , a zahájí za tím účelem se stávajícími členskými státy jednání zaměřená na nezbytné úpravy těchto dokumentů .
(trg)="s50.3"> The new Member States shall be required to accede to the conventions provided for in Article 293 of the EC Treaty and to those that are inseparable from the attainment of the objectives of the EC Treaty , insofar as they are still in force , and also to the protocols on the interpretation of those conventions by the Court of Justice of the European Communities , signed by the present Member States , and to this end they shall be required to enter into negotiations with the present Member States in order to make the necessary adjustments thereto .

(src)="s47.1"> Článek 6
(trg)="s51.1"> Article 6

(src)="s48.1"> 1 .
(trg)="s52.1"> 1.

(src)="s48.2"> Nové členské státy přistoupí za podmínek stanovených v tomto protokolu k dohodám nebo smlouvám uzavřeným společně stávajícími členskými státy a Unií nebo Evropským společenstvím pro atomovou energii nebo jimi prozatímně prováděnými , jakož i k dohodám uzavřeným těmito státy , které s uvedenými dohodami nebo smlouvami souvisejí .
(trg)="s52.2"> The new Member States shall be required to accede , under the conditions laid down in this Protocol , to the agreements or conventions concluded or provisionally applied by the present Member States and the Union or the European Atomic Energy Community , acting jointly , and to the agreements concluded by those States which are related to those agreements or conventions .

(src)="s49.1"> Nové členské státy přistoupí k dohodám nebo smlouvám uvedeným v odstavci 4 , jakož i k dohodám s Běloruskem , Čínou , Chile , Mercosurem a Švýcarskem , které byly uzavřeny nebo podepsány Společenstvím společně se stávajícími členskými státy , sjednáním protokolu k těmto dohodám a smlouvám mezi Radou , jež jedná jednomyslně jménem členských států , a dotyčnými třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi .
(trg)="s53.1"> The accession of the new Member States to the agreements or conventions mentioned in paragraph 4 , as well as the agreements with Belarus , China , Chile , Mercosur and Switzerland which have been concluded or signed by the Community and its present Member States jointly shall be agreed by the conclusion of a protocol to such agreements or conventions between the Council , acting unanimously on behalf of the Member States , and the third country or countries or international organisation concerned .

(src)="s49.2"> Tímto postupem nejsou dotčeny vlastní pravomoci Unie a Evropského společenství pro atomovou energii ani rozdělení pravomocí mezi Unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a členskými státy při uzavírání takových dohod v budoucnu nebo přijímání jiných změn , které se netýkají přistoupení .
(trg)="s53.2"> This procedure is without prejudice to the Union 's and the European Atomic Energy Community 's own competences and does not affect the allocation of powers between the Union and the European Atomic Energy Community and the Member States as regards the conclusion of such agreements in the future or any other amendments not related to accession .

(src)="s49.3"> Komise sjedná tyto protokoly jménem členských států na základě směrnic pro sjednávání schválených Radou jednomyslně po konzultaci s výborem složeným ze zástupců členských států .
(trg)="s53.3"> The Commission shall negotiate these protocols on behalf of the Member States on the basis of negotiating directives approved by the Council , acting by unanimity , and in consultation with a committee comprised of the representatives of the Member States .

(src)="s49.4"> Komise předloží Radě návrh protokolů k uzavření .
(trg)="s53.4"> It shall submit a draft of the protocols for conclusion to the Council .

(src)="s50.1"> 2 .
(trg)="s54.1"> 2.

(src)="s50.2"> Bezprostředně po přistoupení k dohodám a smlouvám uvedeným v odstavci 1 získají nové členské státy stejná práva a povinnosti podle těchto dohod a smluv jako stávající členské státy. 3 .
(trg)="s54.2"> Upon acceding to the agreements and conventions referred to in paragraph 1 the new Member States shall acquire the same rights and obligations under those agreements and conventions as the present Member States.3 .

(src)="s50.3"> Nové členské státy přistoupí za podmínek stanovených v tomto protokolu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru podle článku 128 uvedené dohody (
(src)="s51.1"> 1
(trg)="s54.3"> The new Member States shall be required to accede , under the conditions laid down in this Protocol , to the Agreement on the European Economic Area (
(trg)="s55.1"> 1
(trg)="s56.1"> ) , in accordance with Article 128 of that Agreement .

(src)="s52.1"> 4 .
(trg)="s57.1"> 4.

(src)="s52.2"> Ode dne 1 . května 2004 až případně do uzavření nezbytných protokolů uvedených v odstavci 1 budou nové členské státy uplatňovat ustanovení dohod uzavřených společně stávajícími členskými státy a Společenstvím s Alžírskem , Arménií , Ázerbájdžánem , Bulharskem , Chorvatskem , Egyptem , Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií , Gruzií , Izraelem , Jordánskem , Kazachstánem , Kyrgyzstánem , Libanonem , Mexikem , Moldávií , Marokem , Rumunskem , Ruskou federací , San Marinem , Jihoafrickou republikou , Jižní Koreou , Sýrií , Tuniskem , Tureckem , Turkmenistánem , Ukrajinou a Uzbekistánem , jakož i ustanovení jiných dohod uzavřených společně stávajícími členskými státy a Společenstvím před 1 . květnem 2004 .
(trg)="s57.2"> As from 1 May 2004 , and , where appropriate , pending the conclusion of the necessary protocols referred to in paragraph 1 , the new Member States shall apply the provisions of the Agreements concluded by the present Member States and , jointly , the Community , with Algeria , Armenia , Azerbaijan , Bulgaria , Croatia , Egypt , the former Yugoslav Republic of Macedonia , Georgia , Israel , Jordan , Kazakhstan , Kyrgyzstan , Lebanon , Mexico , Moldova , Morocco , Romania , the Russian Federation , San Marino , South Africa , South Korea , Syria , Tunisia , Turkey , Turkmenistan , Ukraine and Uzbekistan as well as the provisions of other agreements concluded jointly by the present Member States and the Community before 1 May 2004.

(src)="s53.1"> Veškeré úpravy těchto dohod budou stanoveny v protokolech uzavíraných s ostatními smluvními zeměmi v souladu s odst .
(src)="s53.2"> 1 druhým pododstavcem .
(trg)="s58.1"> Any adjustments to these Agreements shall be the subject of protocols concluded with the co-contracting countries in conformity with the provisions of the second subparagraph of paragraph 1.

(src)="s53.3"> Jestliže protokoly nebudou uzavřeny před 1 . květnem 2004 , přijmou Unie , Evropské společenství pro atomovou energii a členské státy v rámci svých pravomocí potřebná opatření , aby tato situace byla vyřešena .
(trg)="s58.2"> Should the protocols not have been concluded by 1 May 2004 , the Union , the European Atomic Energy Community and the Member States shall take , in the framework of their respective competences , the necessary measures to deal with that situation .

(src)="s54.1"> 5 .
(trg)="s59.1"> 5.

(src)="s54.2"> Ode dne 1 . května 2004 uplatňují nové členské státy dvoustranné dohody a ujednání o textilu , které Společenství uzavřelo se třetími zeměmi .
(trg)="s59.2"> As from 1 May 2004 , the new Member States shall apply the bilateral textile agreements and arrangements concluded by the Community with third countries .

(src)="s55.1"> Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz textilních a oděvních výrobků se přizpůsobí s ohledem na přistoupení nových členských států .
(trg)="s60.1"> The quantitative restrictions applied by the Union on imports of textile and clothing products shall be adjusted to take account of the accession of the new Member States .

(src)="s56.1"> Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání o textilu nevstoupí v platnost před 1 . květnem 2004 , provede Unie nezbytné úpravy svých pravidel pro dovoz textilních a oděvních výrobků z třetích zemí s ohledem na přistoupení nových členských států .
(trg)="s61.1"> Should the amendments to the bilateral textile agreements and arrangements not have entered into force by 1 May 2004 , the Union shall make the necessary adjustments to its rules for the import of textile and clothing products from third countries to take into account the accession of the new Member States .

(src)="s57.1"> 6 .
(trg)="s62.1"> 6.

(src)="s57.2"> Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz oceli a ocelářských výrobků se přizpůsobí na základě dovozu ocelářských výrobků pocházejících z dotyčných dodavatelských zemí novými členskými státy během let bezprostředně předcházejících podpisu smlouvy o přistoupení .
(trg)="s62.2"> The quantitative restrictions applied by the Union on imports of steel and steel products shall be adjusted on the basis of imports by new Member States during the years immediately preceding the signing of the Accession Treaty of steel products originating in the supplier countries concerned .

(src)="s58.1"> 7 .
(trg)="s63.1"> 7.

(src)="s58.2"> Dohody o rybolovu uzavřené před 1 . květnem 2004 novými členskými státy se třetími zeměmi jsou spravovány Unií .
(trg)="s63.2"> Fisheries agreements concluded before 1 May 2004 by the new Member States with third countries shall be managed by the Union .

(src)="s59.1"> Práva a povinnosti vyplývající pro nové členské státy z těchto dohod nejsou v období , během něhož budou ustanovení těchto dohod přechodně zachována , nijak dotčeny .
(trg)="s64.1"> The rights and obligations resulting for the new Member States from those agreements shall not be affected during the period in which the provisions of those agreements are provisionally maintained .

(src)="s60.1"> Jakmile to bude možné , v každém případě před pozbytím platnosti dohod uvedených v prvním pododstavci , přijme Rada na návrh Komise v jednotlivých případech vhodná evropská rozhodnutí umožňující pokračování rybolovných činností vyplývajících z těchto dohod , včetně možnosti prodloužení platnosti některých dohod o dobu nepřesahující jeden rok .
(trg)="s65.1"> As soon as possible , and in any event before the expiry of the agreements referred to in the first subparagraph , appropriate European decisions for the continuation of fishing activities resulting from those agreements shall be adopted in each case by the Council on a proposal from the Commission , including the possibility of extending certain agreements for periods not exceeding one year .

(src)="s61.1"> 8 .
(trg)="s66.1"> 8.

(src)="s61.2"> S účinkem ode dne 1 . května 2004 odstoupí nové členské státy od dohod o volném obchodu se třetími zeměmi , včetně Středoevropské dohody o volném obchodu .
(trg)="s66.2"> With effect from 1 May 2004 , the new Member States shall withdraw from any free trade agreements with third countries , including the Central European Free Trade Agreement .

(src)="s62.1"> Pokud jsou dohody mezi jedním nebo více novými členskými státy na jedné straně a jednou nebo více třetími zeměmi na straně druhé neslučitelné se závazky vyplývajícími z Ústavy a zejména z tohoto protokolu , učiní nový členský stát veškeré vhodné kroky k odstranění zjištěných neslučitelností .
(trg)="s67.1"> To the extent that agreements between one or more of the new Member States on the one hand , and one or more third countries on the other , are not compatible with the obligations arising from the Constitution and in particular from this Protocol , the new Member States shall take all appropriate steps to eliminate the incompatibilities established .

(src)="s62.2"> Jestliže nový členský stát narazí na obtíže při úpravě dohody uzavřené s jedním nebo více třetími zeměmi před přistoupením , odstoupí od této dohody podle podmínek v ní stanovených .
(trg)="s67.2"> If a new Member State encounters difficulties in adjusting an agreement concluded with one or more third countries before accession , it shall , according to the terms of the agreement , withdraw from that agreement .

(src)="s63.1"> 9 .
(trg)="s68.1"> 9.

(src)="s63.2"> Nové členské státy přijmou vhodná opatření , aby ve vztahu k mezinárodním organizacím a mezinárodním dohodám , jejichž smluvními stranami je také Unie nebo Evropské společenství pro atomovou energii nebo jiné členské státy , případně přizpůsobily své postoje právům a povinnostem vyplývajícím z jejich přistoupení k Unii .
(trg)="s68.2"> The new Member States shall take appropriate measures , where necessary , to adjust their position in relation to international organisations , and in relation to those international agreements to which the Union or the European Atomic Energy Community or other Member States are also parties , to the rights and obligations arising from their accession to the Union .

(src)="s64.1"> Zejména odstoupí ke dni 1 . května 2004 nebo k nejbližšímu možnému datu poté od mezinárodních dohod o rybolovu , jejichž stranou je rovněž Unie , a vystoupí z organizací v oblasti rybolovu , jejichž členem je rovněž Unie , pokud se jejich členství netýká jiných záležitostí než rybolovu .
(trg)="s69.1"> They shall in particular withdraw at 1 May 2004 or the earliest possible date thereafter from international fisheries agreements and organisations to which the Union is also a party , unless their membership relates to matters other than fisheries .

(src)="s65.1"> Článek 7
(trg)="s70.1"> Article 7

(src)="s66.1"> Akty přijaté orgány , na něž se vztahují přechodná ustanovení tohoto protokolu , si zachovávají svou právní sílu ; zejména se na ně nadále vztahují postupy týkající se změn těchto aktů .
(trg)="s71.1"> Acts adopted by the institutions to which the transitional provisions laid down in this Protocol relate shall retain their status in law ; in particular , the procedures for amending those acts shall continue to apply .

(src)="s67.1"> Článek 8
(trg)="s72.1"> Article 8

(src)="s68.1"> Ustanovení aktu o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 , jak jsou vykládána Soudním dvorem Evropských společenství a Soudem prvního stupně , jejichž účelem nebo účinkem je zrušit nebo změnit nejen na přechodnou dobu akty přijaté orgány , institucemi či jinými subjekty Evropských společenství nebo Evropské unie založené Smlouvou o Evropské unii , zůstávají v platnosti s výhradou druhého pododstavce .
(trg)="s73.1"> Provisions of the Act of Accession of 16 April 2003 , as interpreted by the Court of Justice of the European Communities and the Court of First Instance , the purpose or effect of which is to repeal or amend , otherwise than as a transitional measure , acts adopted by the institutions , bodies , offices or agencies of the Community or of the European Union established by the Treaty on European Union shall remain in force subject to the application of the second paragraph .

(src)="s69.1"> Ustanovení uvedená v prvním pododstavci mají stejnou právní sílu jako akty , které zrušují nebo pozměňují , a podléhají stejným pravidlům jako tyto akty .
(trg)="s74.1"> These provisions shall have the same status in law as the acts which they repeal or amend and shall be subject to the same rules as those acts .

(src)="s70.1"> Článek 9
(trg)="s75.1"> Article 9

(src)="s71.1"> Znění aktů orgánů , institucí nebo jiných subjektů Evropských společenství nebo Evropské unie založené Smlouvou o Evropské unii a Evropské centrální banky přijatých před 1 . květnem 2004 a jež byla vypracována v jazyce českém , estonském , litevském , lotyšském , maďarském , maltském , polském , slovenském a slovinském , jsou od uvedeného dne platná za stejných podmínek jako znění vypracovaná a platná v ostatních jazycích .
(trg)="s76.1"> The texts of the acts of the institutions , bodies , offices and agencies of the Community or of the European Union established by the Treaty on European Union and the texts of acts of the European Central Bank which were adopted before 1 May 2004 and which were drawn up in the Czech , Estonian , Latvian , Lithuanian , Hungarian , Maltese , Polish , Slovenian and Slovak languages shall be authentic from that date , under the same conditions as the texts drawn up and authentic in the other languages .

(src)="s72.1"> Článek 10
(trg)="s77.1"> Article 10

(src)="s73.1"> Evropský zákon Rady může zrušit přechodná ustanovení stanovená v tomto protokolu , pokud již nejsou použitelná .
(trg)="s78.1"> A European law of the Council may repeal the transitional provisions set out in this Protocol , when they are no longer applicable .

(src)="s73.2"> Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem .
(trg)="s78.2"> The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament .

(src)="s74.1"> Článek 11
(trg)="s79.1"> Article 11

(src)="s75.1"> Pro uplatňování Ústavy a aktů přijatých orgány platí přechodně odchylná ustanovení tohoto protokolu .
(trg)="s80.1"> The application of the Constitution and acts adopted by the institutions shall , as a transitional measure , be subject to the derogations provided for in this Protocol .

(src)="s76.1"> HLAVA II
(trg)="s81.1"> TITLE II