# cs/C2004310.01029701.xml.gz
# de/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9.

(src)="s3.1"> PROTOKOL O SMLOUVĚ A AKTU O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY , ESTONSKÉ REPUBLIKY , KYPERSKÉ REPUBLIKY , LOTYŠSKÉ REPUBLIKY , LITEVSKÉ REPUBLIKY , MAĎARSKÉ REPUBLIKY , REPUBLIKY MALTA , POLSKÉ REPUBLIKY , REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
(trg)="s3.1"> PROTOKOLL BETREFFEND DEN VERTRAG UND DIE AKTE ÜBER DEN BEITRITT DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK , DER REPUBLIK ESTLAND , DER REPUBLIK ZYPERN , DER REPUBLIK LETTLAND , DER REPUBLIK LITAUEN , DER REPUBLIK UNGARN , DER REPUBLIK MALTA , DER REPUBLIK POLEN , DER REPUBLIK SLOWENIEN UND DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK

(src)="s4.1"> VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY ,
(trg)="s4.1"> DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN ,

(src)="s5.1"> PŘIPOMÍNAJÍCE , že Česká republika , Estonská republika , Kyperská republika , Lotyšská republika , Litevská republika , Maďarská republika , Republika Malta , Polská republika , Republika Slovinsko a Slovenská republika přistoupily k Evropským společenstvím a k Evropské unii založené Smlouvou o Evropské unii dne 1 . května 2004 ;
(trg)="s5.1"> EINGEDENK DESSEN , dass die Tschechische Republik , die Republik Estland , die Republik Zypern , die Republik Lettland , die Republik Litauen , die Republik Ungarn , die Republik Malta , die Republik Polen , die Republik Slowenien und die Slowakische Republik den Europäischen Gemeinschaften und der mit dem Vertrag über die Europäische Union gegründeten Europäischen Union am 1.

(src)="s6.1"> VZHLEDEM K TOMU , že čl .
(trg)="s5.2"> Mai 2004 beigetreten sind ,

(src)="s6.2"> IV- 437 odst .
(src)="s6.3"> 2 písm . e ) Ústavy stanoví , že smlouva ze dne 16 . dubna 2003 o uvedeném přistoupení se zrušuje ;
(trg)="s6.1"> IN DER ERWÄGUNG , dass in Artikel  IV-437 Absatz  2 Buchstabe  e der Verfassung die Aufhebung des Vertrags vom 16 .

(src)="s7.1"> VZHLEDEM K TOMU , že mnoho ustanovení aktu připojeného k této smlouvě o přistoupení je i nadále významných ; že čl .
(trg)="s6.2"> April 2003 über den Beitritt der genannten Staaten vorgesehen ist ,

(src)="s7.2"> IV- 437 odst .
(src)="s7.3"> 2 Ústavy stanoví , že taková ustanovení musejí být převzata do protokolu nebo na ně v něm musí být odkázáno , aby zůstala v platnosti a jejich právní účinky byly zachovány ;
(trg)="s7.1"> IN DER ERWÄGUNG , dass zahlreiche Bestimmungen , die in der dem Beitrittsvertrag beigefügten Akte enthalten sind , weiterhin relevant sind ; dass Artikel  IV-437 Absatz  2 der Verfassung vorsieht , dass diese Bestimmungen in ein Protokoll übernommen oder dort aufgeführt werden müssen , damit sie in Kraft bleiben und ihre Rechtswirkung behalten ,

(src)="s8.1"> VZHLEDEM K TOMU , že některá z těchto dotyčných ustanovení vyžadují nezbytné technické úpravy , které je uvedou do souladu s Ústavou , aniž by byly změněny jejich právní účinky ;
(trg)="s8.1"> IN DER ERWÄGUNG , dass einige dieser Bestimmungen in technischer Hinsicht an die Verfassung angepasst werden müssen , ihre Rechtswirkung jedoch unverändert bleiben muss ,

(src)="s9.1"> SE DOHODLY na následujících ustanoveních , která se připojují ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii :
(trg)="s9.1"> SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN , die dem Vertrag über eine Verfassung für Europa und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft beigefügt sind :

(src)="s10.1"> ČÁST PRVNÍ
(trg)="s10.1"> ERSTER TEIL

(src)="s11.1"> Ustanovení O AKTU O PŘISTOUPENÍ ZE DNE 16 .
(trg)="s11.1"> BESTIMMUNGEN ÜBER DIE BEITRITTSAKTE VOM 16 .

(src)="s11.2"> DUBNA 2003
(trg)="s11.2"> APRIL 2003

(src)="s12.1"> HLAVA I
(trg)="s12.1"> TITEL I

(src)="s14.1"> Článek 1
(trg)="s13.1"> GRUNDSÄTZE

(src)="s15.1"> Pro účely tohoto protokolu se :
(trg)="s14.1"> Artikel 1

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> & # x201E ; aktem o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 & # x201C ; rozumí Akt o podmínkách přistoupení České republiky , Estonské republiky , Kyperské republiky , Lotyšské republiky , Litevské republiky , Maďarské republiky , Republiky Malta , Polské republiky , Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv , na nichž je založena Evropská unie ;
(trg)="s17.1"> bedeutet der Ausdruck & #x201E ; Beitrittsakte vom 16 .
(trg)="s17.2"> April 2003 & #x201C ; die Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik , der Republik Estland , der Republik Zypern , der Republik Lettland , der Republik Litauen , der Republik Ungarn , der Republik Malta , der Republik Polen , der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der Verträge , auf denen die Europäische Union beruht ;

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> & # x201E ; Smlouvou o založení Evropského společenství & # x201C ; ( & # x201E ; Smlouvou o ES & # x201C ; ) a & # x201E ; Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii & # x201C ; ( & # x201E ; Smlouvou o ESAE & # x201C ; ) rozumějí uvedené smlouvy ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů , které vstoupily v platnost před 1 . květnem 2004 ;
(trg)="s19.1"> bedeuten die Ausdrücke & #x201E ; Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft & #x201C ; ( & #x201E ; EG-Vertrag & #x201C ; ) und & #x201E ; Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft & #x201C ; ( & #x201E ; EAG-Vertrag & #x201C ; ) die genannten Verträge mit den Änderungen oder Ergänzungen , die durch vor dem 1.
(trg)="s19.2"> Mai 2004 in Kraft getretene Verträge oder andere Rechtsakte vorgenommen worden sind ;

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> & # x201E ; Smlouvou o Evropské unii & # x201C ; ( & # x201E ; Smlouvou o EU & # x201C ; ) rozumí uvedená smlouva ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů , které vstoupily v platnost před 1 . květnem 2004 ;
(trg)="s21.1"> bedeutet der Ausdruck & #x201E ; Vertrag über die Europäische Union & #x201C ; ( & #x201E ; EU-Vertrag & #x201C ; ) den genannten Vertrag mit den Änderungen oder Ergänzungen , die durch vor dem 1.

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> & # x201E ; Společenstvím & # x201C ; rozumí jedno či obě Společenství uvedená v písmeni c ) , podle konkrétní situace ;
(trg)="s23.1"> bedeutet der Ausdruck & #x201E ; Gemeinschaft & #x201C ; je nach Sachlage eine der beziehungsweise beide unter Buchstabe  b genannten Gemeinschaften ;

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> & # x201E ; stávajícími členskými státy & # x201C ; rozumějí tyto členské státy :
(src)="s25.2"> Belgické království , Dánské království , Spolková republika Německo , Řecká republika , Španělské království , Francouzská republika , Irsko , Italská republika , Lucemburské velkovévodství , Nizozemské království , Rakouská republika , Portugalská republika , Finská republika , Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska .
(trg)="s25.1"> bedeutet der Ausdruck & #x201E ; derzeitige Mitgliedstaaten & #x201C ; die folgenden Mitgliedstaaten : das Königreich Belgien , das Königreich Dänemark , die Bundesrepublik Deutschland , die Hellenische Republik , das Königreich Spanien , die Französische Republik , Irland , die Italienische Republik , das Großherzogtum Luxemburg , das Königreich der Niederlande , die Republik Österreich , die Portugiesische Republik , die Republik Finnland , das Königreich Schweden sowie das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland ;

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> & # x201E ; novými členskými státy & # x201C ; rozumějí tyto členské státy :
(src)="s27.2"> Česká republika , Estonská republika , Kyperská republika , Lotyšská republika , Litevská republika , Maďarská republika , Republika Malta , Polská republika , Republika Slovinsko a Slovenská republika .
(trg)="s27.1"> bedeutet der Ausdruck & #x201E ; neue Mitgliedstaaten & #x201C ; die folgenden Mitgliedstaaten : die Tschechische Republik , die Republik Estland , die Republik Zypern , die Republik Lettland , die Republik Litauen , die Republik Ungarn , die Republik Malta , die Republik Polen , die Republik Slowenien und die Slowakische Republik .

(src)="s28.1"> Článek 2
(trg)="s28.1"> Artikel  2

(src)="s29.2"> IV- 437 odst .
(src)="s29.3"> 2 písm . e ) Ústavy nabyly účinku dnem 1 . května 2004 za podmínek stanovených v uvedené smlouvě .
(trg)="s29.1"> Die Rechte und Pflichten aus dem in Artikel  IV-437 Absatz  2 Buchstabe  e der Verfassung genannten Vertrag über den Beitritt der Tschechischen Republik , der Republik Estland , der Republik Zypern , der Republik Lettland , der Republik Litauen , der Republik Ungarn , der Republik Malta , der Republik Polen , der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik gelten nach Maßgabe dieses Vertrags mit Wirkung vom 1.
(trg)="s29.2"> Mai 2004 .

(src)="s30.1"> Článek 3
(trg)="s30.1"> Artikel  3

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s31.1"> ( 1 )    Die Bestimmungen des Schengen-Besitzstands , der durch das Protokoll zum Vertrag über eine Verfassung für Europa ( im Folgenden & #x201E ; Schengen-Protokoll & #x201C ; ) in den Rahmen der Union einbezogen wurde , und die darauf aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakte , die in Anhang  I der Beitrittsakte vom 16 .
(trg)="s31.2"> April 2003 aufgeführt werden , sowie alle weiteren vor dem 1.

(src)="s31.2"> Ustanovení schengenského
(src)="s32.1"> acquis
(trg)="s31.3"> Mai 2004 erlassenen Rechtsakte dieser Art sind ab dem 1.

(src)="s33.1"> , začleněná do rámce Unie protokolem připojeným ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu ( dále jen & # x201E ; schengenský protokol & # x201C ; ) , a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , uvedená v seznamu v příloze I aktu o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 , jakož i všech dalších takových aktů přijatých přede dnem 1 . května 2004 , jsou od 1 . května 2004 závazná a použitelná v nových členských státech .
(trg)="s32.1"> ( 2 )    Die Bestimmungen des in den Rahmen der Union einbezogenen Schengen-Besitzstands und die darauf aufbauenden oder damit zusammenhängenden Rechtsakte , die nicht in Absatz  1 genannt sind , sind zwar für einen neuen Mitgliedstaat ab dem 1.

(src)="s34.1"> acquis
(src)="s35.1"> , jak bylo začleněno do rámce Unie , a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , která nejsou uvedena v odstavci 1 , jsou závazná pro nové členské státy ode dne 1 . května 2004 , avšak jsou v každém z nich použitelná pouze na základě evropského rozhodnutí Rady vydaného za tímto účelem poté , co bylo podle platných schengenských postupů pro vyhodnocování ověřeno , že podmínky nezbytné pro uplatnění všech předmětných částí acquis byly v tomto novém členském státě splněny .
(trg)="s32.2"> Mai 2004 bindend , sie sind aber in diesem neuen Mitgliedstaat nur nach einem entsprechenden Europäischen Beschluss des Rates anzuwenden , den der Rat nach einer nach den geltenden Schengen-Evaluierungsverfahren durchgeführten Prüfung der Frage , ob die erforderlichen Voraussetzungen für die Anwendung aller Teile des betreffenden Besitzstands in diesem neuen Mitgliedstaat gegeben sind , gefasst hat .

(src)="s36.1"> Toto rozhodnutí přijme Rada po konzultaci s Evropským parlamentem na základě jednomyslnosti svých členů zastupujících vlády členských států , vůči nimž již ustanovení uvedená v tomto odstavci nabyla účinku , a zástupce vlády členského státu , vůči němuž tato ustanovení mají nabýt účinku .
(trg)="s33.1"> Der Rat beschließt nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig mit den Stimmen der Mitglieder , die die Regierungen der Mitgliedstaaten vertreten , für die die in diesem Absatz genannten Bestimmungen bereits in Kraft gesetzt worden sind , und des Vertreters der Regierung des Mitgliedstaats , für den diese Bestimmungen in Kraft gesetzt werden sollen .

(src)="s36.2"> Členové Rady zastupující vlády Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se na tomto rozhodnutí budou podílet , pokud se týká ustanovení schengenského acquis a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , na nichž se tyto členské státy podílejí .
(trg)="s33.2"> Die Mitglieder des Rates , die die Regierungen Irlands und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland vertreten , nehmen insoweit an einem derartigen Beschluss teil , als er sich auf die Bestimmungen des Schengen-Besitzstands und die darauf aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakte bezieht , an denen diese Mitgliedstaaten teilnehmen .

(src)="s37.1"> 3 .
(src)="s37.2"> Dohody uzavřené Radou podle článku 6 schengenského protokolu jsou pro nové členské státy závazné ode dne 1 . května 2004 .
(trg)="s34.1"> ( 3 )    Die vom Rat nach Artikel  6 des Schengen-Protokolls geschlossenen Übereinkommen sind für die neuen Mitgliedstaaten ab dem 1.
(trg)="s34.2"> Mai 2004 bindend .

(src)="s38.1"> 4 .
(src)="s38.2"> Ve vztahu ke smlouvám nebo nástrojům z oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí , které jsou neodmyslitelným předpokladem dosažení cílů Smlouvy o EU , nové členské státy budou povinny
(trg)="s35.1"> ( 4 )    Die neuen Mitgliedstaaten sind verpflichtet , im Hinblick auf diejenigen Übereinkommen oder Instrumente in den Bereichen Justiz und Inneres , die von der Erreichung der Ziele des EU-Vertrags nicht zu trennen sind ,

(src)="s39.1"> a )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s40.1"> přistoupit k těm , které jsou k 1 . květnu 2004 otevřené k podpisu stávajícím členským státům , a k těm , které Rada v souladu s hlavou VI Smlouvy o EU vypracovala a doporučila k přijetí členským státům ;
(trg)="s37.1"> denjenigen , die  bis zum 1.
(trg)="s37.2"> Mai 2004 zur Unterzeichnung durch die derzeitigen Mitgliedstaaten aufgelegt worden sind , sowie denjenigen , die vom Rat nach Titel  VI des EU-Vertrags ausgearbeitet und den Mitgliedstaaten zur Annahme empfohlen worden sind , beizutreten ;

(src)="s41.1"> b )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s42.1"> zavést správní a další mechanismy podobné těm , které k 1 . květnu 2004 už přijaly stávající členské státy nebo Rada , aby tak usnadnily praktickou spolupráci mezi institucemi a organizacemi členských států působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí .
(trg)="s39.1"> Verwaltungs- und sonstige Vorkehrungen wie etwa diejenigen einzuführen , die von den derzeitigen Mitgliedstaaten oder vom Rat  bis zum 1.
(trg)="s39.2"> Mai 2004 angenommen wurden , um die praktische Zusammenarbeit zwischen in den Bereichen Justiz und Inneres tätigen Einrichtungen und Organisationen der Mitgliedstaaten zu erleichtern .

(src)="s43.1"> Článek 4
(trg)="s40.1"> Artikel 4

(src)="s44.1"> Každý nový členský stát se účastní hospodářské a měnové unie ode dne 1 . května 2004 jako členský stát , na který se vztahuje výjimka ve smyslu článku III- 197 Ústavy .
(trg)="s41.1"> Jeder neue Mitgliedstaat nimmt ab dem 1.
(trg)="s41.2"> Mai 2004 als Mitgliedstaat , für den eine Ausnahmeregelung im Sinne des Artikels  III-197 der Verfassung gilt , an der Wirtschafts- und Währungsunion teil .

(src)="s45.1"> Článek 5
(trg)="s42.1"> Artikel 5

(src)="s46.1"> 1 .
(trg)="s43.1"> ( 1 )    Die neuen Mitgliedstaaten , die durch die Beitrittsakte vom 16 .

(src)="s46.2"> Nové členské státy , které přistoupily aktem o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 k rozhodnutím a dohodám přijatým zástupci vlád členských států zasedajících v Radě , přistoupí ke všem ostatním dohodám uzavřeným stávajícími členskými státy a vztahujícím se k fungování Unie nebo souvisejícím s její činností. 2 .
(src)="s46.3"> Nové členské státy přistoupí ke smlouvám , na které se vztahuje článek 293 Smlouvy o ES , a ke smlouvám , které jsou neodmyslitelným předpokladem dosažení cílů Smlouvy o ES , v rozsahu , v jakém jsou nadále platné , jakož i k protokolům podepsaným stávajícími členskými státy o výkladu těchto smluv Soudním dvorem Evropských společenství , a zahájí za tím účelem se stávajícími členskými státy jednání zaměřená na nezbytné úpravy těchto dokumentů .
(trg)="s43.2"> April 2003 den Beschlüssen und Vereinbarungen der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten beigetreten sind , sind verpflichtet , allen sonstigen von den derzeitigen Mitgliedstaaten für das Funktionieren der Union oder in Verbindung mit deren Tätigkeit geschlossenen Übereinkünften beizutreten.(2 )    Die neuen Mitgliedstaaten sind verpflichtet , den in Artikel  293 des EG-Vertrags vorgesehenen Übereinkommen und den von der Verwirklichung der Ziele des EG-Vertrags untrennbaren Übereinkommen sowie den Protokollen über die Auslegung dieser Übereinkommen durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften , die von den derzeitigen Mitgliedstaaten unterzeichnet wurden , beizutreten , sofern sie noch in Kraft sind , und zu diesem Zweck mit diesen Mitgliedstaaten Verhandlungen im Hinblick auf die erforderlichen Anpassungen aufzunehmen .

(src)="s47.1"> Článek 6
(trg)="s44.1"> Artikel 6

(src)="s48.1"> 1 .
(src)="s48.2"> Nové členské státy přistoupí za podmínek stanovených v tomto protokolu k dohodám nebo smlouvám uzavřeným společně stávajícími členskými státy a Unií nebo Evropským společenstvím pro atomovou energii nebo jimi prozatímně prováděnými , jakož i k dohodám uzavřeným těmito státy , které s uvedenými dohodami nebo smlouvami souvisejí .
(trg)="s45.1"> ( 1 )    Die neuen Mitgliedstaaten sind verpflichtet , nach Maßgabe dieses Protokolls den von den derzeitigen Mitgliedstaaten und der Union oder der Europäischen Atomgemeinschaft gemeinsam geschlossenen oder vorläufig angewendeten Abkommen oder Übereinkünften sowie den von diesen Staaten geschlossenen Übereinkünften , die mit den erstgenannten Abkommen oder Übereinkünften in Zusammenhang stehen , beizutreten .

(src)="s49.1"> Nové členské státy přistoupí k dohodám nebo smlouvám uvedeným v odstavci 4 , jakož i k dohodám s Běloruskem , Čínou , Chile , Mercosurem a Švýcarskem , které byly uzavřeny nebo podepsány Společenstvím společně se stávajícími členskými státy , sjednáním protokolu k těmto dohodám a smlouvám mezi Radou , jež jedná jednomyslně jménem členských států , a dotyčnými třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi .
(trg)="s46.1"> Der Beitritt der neuen Mitgliedstaaten zu den in Absatz  4 genannten Abkommen oder Übereinkünften sowie zu den Abkommen mit Belarus , China , Chile , dem Mercosur und der Schweiz , die von der Gemeinschaft und ihren derzeitigen Mitgliedstaaten gemeinsam geschlossen oder unterzeichnet wurden , wird durch den Abschluss eines Protokolls zu diesen Abkommen beziehungsweise Übereinkünften zwischen dem Rat , der im Namen der Mitgliedstaaten handelt und einstimmig beschließt , und dem betreffenden dritten Staat oder den betreffenden dritten Staaten beziehungsweise der betreffenden internationalen Organisation geregelt .

(src)="s49.2"> Tímto postupem nejsou dotčeny vlastní pravomoci Unie a Evropského společenství pro atomovou energii ani rozdělení pravomocí mezi Unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a členskými státy při uzavírání takových dohod v budoucnu nebo přijímání jiných změn , které se netýkají přistoupení .
(trg)="s46.2"> Dieses Verfahren gilt unbeschadet der eigenen Zuständigkeiten der Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und berührt nicht die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen ihnen und den Mitgliedstaaten in Bezug auf den künftigen Abschluss derartiger Abkommen oder Übereinkünfte oder in Bezug auf andere nicht mit dem Beitritt zusammenhängende Änderungen .

(src)="s49.3"> Komise sjedná tyto protokoly jménem členských států na základě směrnic pro sjednávání schválených Radou jednomyslně po konzultaci s výborem složeným ze zástupců členských států .
(trg)="s46.3"> Die Kommission handelt diese Protokolle im Namen der Mitgliedstaaten auf der Grundlage der vom Rat einstimmig gebilligten Verhandlungsrichtlinien in Abstimmung mit einem aus den Vertretern der Mitgliedstaaten zusammengesetzten Ausschuss aus .

(src)="s49.4"> Komise předloží Radě návrh protokolů k uzavření .
(trg)="s46.4"> Sie unterbreitet dem Rat einen Entwurf der Protokolle für deren Abschluss .

(src)="s50.1"> 2 .
(src)="s50.2"> Bezprostředně po přistoupení k dohodám a smlouvám uvedeným v odstavci 1 získají nové členské státy stejná práva a povinnosti podle těchto dohod a smluv jako stávající členské státy. 3 .
(trg)="s47.1"> ( 2 )    Mit dem Beitritt zu den in Absatz  1 genannten Abkommen und Übereinkünften erlangen die neuen Mitgliedstaaten die gleichen Rechte und Pflichten aus diesen Abkommen und Übereinkünften wie die derzeitigen Mitgliedstaaten.(3 )    Die neuen Mitgliedstaaten sind verpflichtet , nach Maßgabe dieses Protokolls dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum  (
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s50.3"> Nové členské státy přistoupí za podmínek stanovených v tomto protokolu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru podle článku 128 uvedené dohody (
(src)="s51.1"> 1
(trg)="s49.1"> ) nach Artikel  128 des Abkommens beizutreten .

(src)="s52.1"> 4 .
(trg)="s50.1"> ( 4 )    Ab dem 1.

(src)="s52.2"> Ode dne 1 . května 2004 až případně do uzavření nezbytných protokolů uvedených v odstavci 1 budou nové členské státy uplatňovat ustanovení dohod uzavřených společně stávajícími členskými státy a Společenstvím s Alžírskem , Arménií , Ázerbájdžánem , Bulharskem , Chorvatskem , Egyptem , Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií , Gruzií , Izraelem , Jordánskem , Kazachstánem , Kyrgyzstánem , Libanonem , Mexikem , Moldávií , Marokem , Rumunskem , Ruskou federací , San Marinem , Jihoafrickou republikou , Jižní Koreou , Sýrií , Tuniskem , Tureckem , Turkmenistánem , Ukrajinou a Uzbekistánem , jakož i ustanovení jiných dohod uzavřených společně stávajícími členskými státy a Společenstvím před 1 . květnem 2004 .
(trg)="s50.2"> Mai 2004 und gegebenenfalls  bis zum Abschluss der in Absatz  1 genannten erforderlichen Protokolle wenden die neuen Mitgliedstaaten die Übereinkünfte , die die derzeitigen Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft gemeinsam mit Ägypten , Algerien , Armenien , Aserbaidschan , Bulgarien , Georgien , Israel , Jordanien , Kasachstan , Kirgisistan , Kroatien , Libanon , Marokko , der Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien , Mexiko , Moldau , Rumänien , der Russischen Föderation , San Marino , Südafrika , Südkorea , Syrien , Tunesien , der Türkei , Turkmenistan , der Ukraine und Usbekistan geschlossen haben , sowie andere Übereinkünfte an , die die derzeitigen Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft gemeinsam vor dem 1.
(trg)="s50.3"> Mai 2004 geschlossen haben .

(src)="s53.1"> Veškeré úpravy těchto dohod budou stanoveny v protokolech uzavíraných s ostatními smluvními zeměmi v souladu s odst .
(trg)="s51.1"> Alle Anpassungen dieser Übereinkünfte sind Gegenstand von Protokollen , die mit den anderen Vertragsstaaten nach Absatz  1 Unterabsatz  2 geschlossen werden .

(src)="s53.2"> 1 druhým pododstavcem .
(trg)="s51.2"> Sind die Protokolle  bis zum 1.

(src)="s53.3"> Jestliže protokoly nebudou uzavřeny před 1 . květnem 2004 , přijmou Unie , Evropské společenství pro atomovou energii a členské státy v rámci svých pravomocí potřebná opatření , aby tato situace byla vyřešena .
(trg)="s51.3"> Mai 2004 nicht geschlossen worden , so ergreifen die Union , die Europäische Atomgemeinschaft und die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse die erforderlichen Maßnahmen , um diese Lage zu klären .

(src)="s54.1"> 5 .
(trg)="s52.1"> ( 5 )    Ab dem 1.

(src)="s54.2"> Ode dne 1 . května 2004 uplatňují nové členské státy dvoustranné dohody a ujednání o textilu , které Společenství uzavřelo se třetími zeměmi .
(trg)="s52.2"> Mai 2004 wenden die neuen Mitgliedstaaten die von der Gemeinschaft mit Drittländern geschlossenen bilateralen Textilabkommen oder -vereinbarungen an .

(src)="s55.1"> Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz textilních a oděvních výrobků se přizpůsobí s ohledem na přistoupení nových členských států .
(trg)="s53.1"> Die von der Union angewendeten mengenmäßigen Beschränkungen der Einfuhr von Textil- und Bekleidungserzeugnissen werden angepasst , um dem Beitritt der neuen Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen .

(src)="s56.1"> Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání o textilu nevstoupí v platnost před 1 . květnem 2004 , provede Unie nezbytné úpravy svých pravidel pro dovoz textilních a oděvních výrobků z třetích zemí s ohledem na přistoupení nových členských států .
(trg)="s54.1"> Sollten die Änderungen der bilateralen Textilabkommen und -vereinbarungen  bis zum 1.
(trg)="s54.2"> Mai 2004 nicht in Kraft getreten sein , so nimmt die Union an ihren Vorschriften für die Einfuhr von Textil- und Bekleidungserzeugnissen aus Drittländern die notwendigen Anpassungen vor , um dem Beitritt der neuen Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen .

(src)="s57.1"> 6 .
(src)="s57.2"> Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz oceli a ocelářských výrobků se přizpůsobí na základě dovozu ocelářských výrobků pocházejících z dotyčných dodavatelských zemí novými členskými státy během let bezprostředně předcházejících podpisu smlouvy o přistoupení .
(trg)="s55.1"> ( 6 )    Die von der Union angewendeten mengenmäßigen Beschränkungen der Einfuhr von Stahl und Stahlerzeugnissen werden auf der Grundlage der in den Jahren unmittelbar vor der Unterzeichnung des Beitrittsvertrags erfolgten Einfuhren von Stahlerzeugnissen aus den betreffenden Lieferländern in die neuen Mitgliedstaaten angepasst .

(src)="s58.1"> 7 .
(trg)="s56.1"> ( 7 )    Die von den neuen Mitgliedstaaten vor dem 1.

(src)="s58.2"> Dohody o rybolovu uzavřené před 1 . květnem 2004 novými členskými státy se třetími zeměmi jsou spravovány Unií .
(trg)="s56.2"> Mai 2004 mit Drittländern geschlossenen Fischereiabkommen werden von der Union verwaltet .

(src)="s59.1"> Práva a povinnosti vyplývající pro nové členské státy z těchto dohod nejsou v období , během něhož budou ustanovení těchto dohod přechodně zachována , nijak dotčeny .
(trg)="s57.1"> Die Rechte und Pflichten der neuen Mitgliedstaaten aus diesen Abkommen werden während des Zeitraums , in dem die Bestimmungen dieser Abkommen vorläufig beibehalten werden , nicht berührt .

(src)="s60.1"> Jakmile to bude možné , v každém případě před pozbytím platnosti dohod uvedených v prvním pododstavci , přijme Rada na návrh Komise v jednotlivých případech vhodná evropská rozhodnutí umožňující pokračování rybolovných činností vyplývajících z těchto dohod , včetně možnosti prodloužení platnosti některých dohod o dobu nepřesahující jeden rok .
(trg)="s58.1"> So bald wie möglich , auf jeden Fall jedoch vor dem Ablauf der Geltungsdauer der in Unterabsatz  1 genannten Abkommen , erlässt der Rat in jedem Einzelfall auf Vorschlag der Kommission die geeigneten Europäischen Beschlüsse zur Aufrechterhaltung der Fischereitätigkeiten , die sich aus den Abkommen ergeben ; hierzu gehört auch die Möglichkeit , bestimmte Abkommen um höchstens ein Jahr zu verlängern .

(src)="s61.1"> 8 .
(trg)="s59.1"> ( 8 )    Mit Wirkung vom 1.

(src)="s61.2"> S účinkem ode dne 1 . května 2004 odstoupí nové členské státy od dohod o volném obchodu se třetími zeměmi , včetně Středoevropské dohody o volném obchodu .
(trg)="s59.2"> Mai 2004 treten die neuen Mitgliedstaaten von allen Freihandelsabkommen mit dritten Staaten zurück ; dies gilt auch für das Mitteleuropäische Freihandelsübereinkommen .

(src)="s62.1"> Pokud jsou dohody mezi jedním nebo více novými členskými státy na jedné straně a jednou nebo více třetími zeměmi na straně druhé neslučitelné se závazky vyplývajícími z Ústavy a zejména z tohoto protokolu , učiní nový členský stát veškeré vhodné kroky k odstranění zjištěných neslučitelností .
(trg)="s60.1"> Soweit Übereinkünfte zwischen einem oder mehreren neuen Mitgliedstaaten einerseits und einem oder mehreren Drittländern andererseits nicht mit den Pflichten aus der Verfassung und insbesondere aus diesem Protokoll vereinbar sind , treffen die neuen Mitgliedstaaten die geeigneten Maßnahmen , um die festgestellten Unvereinbarkeiten zu beseitigen .

(src)="s62.2"> Jestliže nový členský stát narazí na obtíže při úpravě dohody uzavřené s jedním nebo více třetími zeměmi před přistoupením , odstoupí od této dohody podle podmínek v ní stanovených .
(trg)="s60.2"> Stößt ein Mitgliedstaat bei der Anpassung eines mit einem Drittland oder mehreren Drittländern geschlossenen Abkommens auf Schwierigkeiten , so tritt er nach Maßgabe dieses Abkommens von dem Abkommen zurück .

(src)="s63.1"> 9 .
(src)="s63.2"> Nové členské státy přijmou vhodná opatření , aby ve vztahu k mezinárodním organizacím a mezinárodním dohodám , jejichž smluvními stranami je také Unie nebo Evropské společenství pro atomovou energii nebo jiné členské státy , případně přizpůsobily své postoje právům a povinnostem vyplývajícím z jejich přistoupení k Unii .
(trg)="s61.1"> ( 9 )    Die neuen Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen , um gegebenenfalls ihre Stellung gegenüber internationalen Organisationen oder denjenigen internationalen Übereinkünften , denen auch die Union oder die Europäische Atomgemeinschaft oder andere Mitgliedstaaten als Vertragspartei angehören , den Rechten und Pflichten anzupassen , die sich aus ihrem Beitritt zur Union ergeben .

(src)="s64.1"> Zejména odstoupí ke dni 1 . května 2004 nebo k nejbližšímu možnému datu poté od mezinárodních dohod o rybolovu , jejichž stranou je rovněž Unie , a vystoupí z organizací v oblasti rybolovu , jejichž členem je rovněž Unie , pokud se jejich členství netýká jiných záležitostí než rybolovu .
(trg)="s62.1"> Sie treten insbesondere zum 1.
(trg)="s62.2"> Mai 2004 oder zum frühestmöglichen Termin nach diesem Zeitpunkt von den internationalen Fischereiübereinkünften zurück , denen auch die Union als Vertragspartei angehört , und beenden ihre Mitgliedschaft in den internationalen Fischereiorganisationen , denen auch die Union als Mitglied angehört , sofern ihre Mitgliedschaft nicht auch andere Angelegenheiten als die Fischerei betrifft .

(src)="s65.1"> Článek 7
(trg)="s63.1"> Artikel 7

(src)="s66.1"> Akty přijaté orgány , na něž se vztahují přechodná ustanovení tohoto protokolu , si zachovávají svou právní sílu ; zejména se na ně nadále vztahují postupy týkající se změn těchto aktů .
(trg)="s64.1"> Die von den Organen erlassenen Rechtsakte , auf die sich die in diesem Protokoll vorgesehenen Übergangsbestimmungen beziehen , bewahren ihren Rechtscharakter ; insbesondere bleiben die Verfahren zur Änderung dieser Rechtsakte anwendbar .

(src)="s67.1"> Článek 8
(trg)="s65.1"> Artikel 8

(src)="s68.1"> Ustanovení aktu o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 , jak jsou vykládána Soudním dvorem Evropských společenství a Soudem prvního stupně , jejichž účelem nebo účinkem je zrušit nebo změnit nejen na přechodnou dobu akty přijaté orgány , institucemi či jinými subjekty Evropských společenství nebo Evropské unie založené Smlouvou o Evropské unii , zůstávají v platnosti s výhradou druhého pododstavce .
(trg)="s66.1"> Die Bestimmungen der Beitrittsakte vom 16 .
(trg)="s66.2"> April 2003 , die eine nicht nur vorübergehende Aufhebung oder Änderung der Rechtsakte , die von den Organen , Einrichtungen und sonstigen Stellen der Gemeinschaft oder der mit dem Vertrag über die Europäische Union gegründeten Europäischen Union erlassen wurden , zum Gegenstand haben , bleiben , wie sie vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften und dem Gericht erster Instanz ausgelegt wurden , vorbehaltlich der Anwendung von Absatz  2 in Kraft .

(src)="s69.1"> Ustanovení uvedená v prvním pododstavci mají stejnou právní sílu jako akty , které zrušují nebo pozměňují , a podléhají stejným pravidlům jako tyto akty .
(trg)="s67.1"> Die Bestimmungen nach Absatz  1 haben denselben Rechtscharakter wie die durch sie aufgehobenen oder geänderten Bestimmungen und unterliegen denselben Regeln wie diese .

(src)="s70.1"> Článek 9
(trg)="s68.1"> Artikel 9

(src)="s71.1"> Znění aktů orgánů , institucí nebo jiných subjektů Evropských společenství nebo Evropské unie založené Smlouvou o Evropské unii a Evropské centrální banky přijatých před 1 . květnem 2004 a jež byla vypracována v jazyce českém , estonském , litevském , lotyšském , maďarském , maltském , polském , slovenském a slovinském , jsou od uvedeného dne platná za stejných podmínek jako znění vypracovaná a platná v ostatních jazycích .
(trg)="s69.1"> Der Wortlaut der Rechtsakte , die von den Organen , Einrichtungen und sonstigen Stellen der Gemeinschaft oder der mit dem Vertrag über die Europäische Union gegründeten Europäischen Union oder von der Europäischen Zentralbank vor dem 1.
(trg)="s69.2"> Mai 2004 erlassen wurden und die in tschechischer , estnischer , ungarischer , lettischer , litauischer , maltesischer , polnischer , slowakischer und slowenischer Sprache abgefasst wurden , ist ab diesem Zeitpunkt gleichermaßen verbindlich wie der in den anderen Sprachen abgefasste und verbindliche Wortlaut .

(src)="s72.1"> Článek 10
(trg)="s70.1"> Artikel 10

(src)="s73.1"> Evropský zákon Rady může zrušit přechodná ustanovení stanovená v tomto protokolu , pokud již nejsou použitelná .
(trg)="s71.1"> Die in diesem Protokoll enthaltenen Übergangsbestimmungen können durch Europäisches Gesetz des Rates aufgehoben werden , wenn sie nicht mehr anwendbar sind .

(src)="s73.2"> Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem .
(trg)="s71.2"> Der Rat beschließt einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments .

(src)="s74.1"> Článek 11
(trg)="s72.1"> Artikel 11

(src)="s75.1"> Pro uplatňování Ústavy a aktů přijatých orgány platí přechodně odchylná ustanovení tohoto protokolu .
(trg)="s73.1"> Für die Anwendung der Verfassung und der Rechtsakte der Organe gelten vorübergehend die in diesem Protokoll vorgesehenen abweichenden Bestimmungen .

(src)="s76.1"> HLAVA II
(trg)="s74.1"> TITEL II

(src)="s77.1"> TRVALÁ USTANOVENÍ
(trg)="s75.1"> STÄNDIGE BESTIMMUNGEN

(src)="s78.1"> Článek 12
(trg)="s76.1"> Artikel 12

(src)="s79.1"> Úpravy aktů uvedené v seznamu v příloze III aktu o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 , jež se v důsledku přistoupení stávají nezbytnými , se stanoví v souladu s obecnými směry vymezenými v této příloze postupem a za podmínek stanovených v článku 36 .
(trg)="s77.1"> Die infolge des Beitritts erforderlichen Anpassungen der in Anhang  III der Beitrittsakte vom 16 .
(trg)="s77.2"> April 2003 aufgeführten Rechtsakte werden nach den dort aufgestellten Leitlinien nach dem Verfahren und unter den Voraussetzungen des Artikels  36 vorgenommen .

(src)="s80.1"> Článek 13
(trg)="s78.1"> Artikel 13

(src)="s81.1"> Opatření uvedená v seznamu v příloze IV aktu o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 se uplatňují za podmínek stanovených v této příloze .
(trg)="s79.1"> Die in Anhang  IV der Beitrittsakte vom 16 .
(trg)="s79.2"> April 2003 aufgeführten Maßnahmen werden unter den in dem genannten Anhang festgelegten Bedingungen angewandt .