# cs/C2004310.01029701.xml.gz
# da/C2004310.01029701.xml.gz


(src)="s1.1"> Celex Test
(trg)="s1.1"> Celex Test

(src)="s2.1"> 9 .
(trg)="s2.1"> 9 .

(src)="s3.1"> PROTOKOL O SMLOUVĚ A AKTU O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY , ESTONSKÉ REPUBLIKY , KYPERSKÉ REPUBLIKY , LOTYŠSKÉ REPUBLIKY , LITEVSKÉ REPUBLIKY , MAĎARSKÉ REPUBLIKY , REPUBLIKY MALTA , POLSKÉ REPUBLIKY , REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
(trg)="s3.1"> PROTOKOL OM TILTRÆDELSESTRAKTATEN OG - AKTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK , REPUBLIKKEN ESTLAND , REPUBLIKKEN CYPERN , REPUBLIKKEN LETLAND , REPUBLIKKEN LITAUEN , REPUBLIKKEN UNGARN , REPUBLIKKEN MALTA , REPUBLIKKEN POLEN , REPUBLIKKEN SLOVENIEN OG DEN SLOVAKISKE REPUBLIK

(src)="s4.1"> VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY ,
(trg)="s4.1"> DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER ,

(src)="s5.1"> PŘIPOMÍNAJÍCE , že Česká republika , Estonská republika , Kyperská republika , Lotyšská republika , Litevská republika , Maďarská republika , Republika Malta , Polská republika , Republika Slovinsko a Slovenská republika přistoupily k Evropským společenstvím a k Evropské unii založené Smlouvou o Evropské unii dne 1 . května 2004 ;
(trg)="s5.1"> SOM MINDER OM , at Den Tjekkiske Republik , Republikken Estland , Republikken Cypern , Republikken Letland , Republikken Litauen , Republikken Ungarn , Republikken Malta , Republikken Polen , Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik tiltrådte De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union oprettet ved traktaten om Den Europæiske Union den 1 .  maj 2004 ,

(src)="s6.2"> IV- 437 odst .
(src)="s6.3"> 2 písm . e ) Ústavy stanoví , že smlouva ze dne 16 . dubna 2003 o uvedeném přistoupení se zrušuje ;
(trg)="s6.1"> SOM TAGER I BETRAGTNING , at traktaten af 16 .  april 2003 vedrørende ovennævnte tiltrædelser ophæves i henhold til forfatningens artikel IV- 437 , stk .
(trg)="s6.2"> 2 , litra e ) ,

(src)="s7.1"> VZHLEDEM K TOMU , že mnoho ustanovení aktu připojeného k této smlouvě o přistoupení je i nadále významných ; že čl .
(src)="s7.2"> IV- 437 odst .
(trg)="s7.1"> SOM TAGER I BETRAGTNING , at mange af bestemmelserne i den akt , der er knyttet til nævnte tiltrædelsestraktat , fortsat er relevante , og at disse bestemmelser i henhold til forfatningens artikel IV- 437 , stk .

(src)="s7.3"> 2 Ústavy stanoví , že taková ustanovení musejí být převzata do protokolu nebo na ně v něm musí být odkázáno , aby zůstala v platnosti a jejich právní účinky byly zachovány ;
(trg)="s7.2"> 2 , skal indgå eller omhandles i en protokol , således at de forbliver i kraft , og deres retsvirkninger bevares ,

(src)="s8.1"> VZHLEDEM K TOMU , že některá z těchto dotyčných ustanovení vyžadují nezbytné technické úpravy , které je uvedou do souladu s Ústavou , aniž by byly změněny jejich právní účinky ;
(trg)="s8.1"> SOM TAGER I BETRAGTNING , at det er nødvendigt at foretage en række tekniske tilpasninger af visse af de pågældende bestemmelser , så de bringes i overensstemmelse med forfatningen , uden at retsvirkningerne af bestemmelserne ændres ,

(src)="s9.1"> SE DOHODLY na následujících ustanoveních , která se připojují ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii :
(trg)="s9.1"> ER BLEVET ENIGE OM nedenstående bestemmelser , der knyttes som bilag til traktaten om en forfatning for Europa og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab :

(src)="s10.1"> ČÁST PRVNÍ
(trg)="s10.1"> FØRSTE DEL

(src)="s11.1"> Ustanovení O AKTU O PŘISTOUPENÍ ZE DNE 16 .
(src)="s11.2"> DUBNA 2003
(trg)="s11.1"> BESTEMMELSER VEDRØRENDE TILTRÆDELSESAKTEN AF 16 .  april 2003

(src)="s12.1"> HLAVA I
(trg)="s12.1"> AFSNIT I

(src)="s13.1"> ZÁSADY
(trg)="s13.1"> PRINCIPPER

(src)="s14.1"> Článek 1
(trg)="s14.1"> Artikel 1

(src)="s15.1"> Pro účely tohoto protokolu se :
(trg)="s15.1"> I denne protokol :

(src)="s16.1"> a )
(trg)="s16.1"> a )

(src)="s17.1"> & # x201E ; aktem o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 & # x201C ; rozumí Akt o podmínkách přistoupení České republiky , Estonské republiky , Kyperské republiky , Lotyšské republiky , Litevské republiky , Maďarské republiky , Republiky Malta , Polské republiky , Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv , na nichž je založena Evropská unie ;
(trg)="s17.1"> forstås ved udtrykket & # x00BB ; tiltrædelsesakten af 16 .  april 2003 & # x00AB ; akten vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks , Republikken Estlands , Republikken Cyperns , Republikken Letlands , Republikken Litauens , Republikken Ungarns , Republikken Maltas , Republikken Polens , Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater , der danner grundlag for Den Europæiske Union ,

(src)="s18.1"> b )
(trg)="s18.1"> b )

(src)="s19.1"> & # x201E ; Smlouvou o založení Evropského společenství & # x201C ; ( & # x201E ; Smlouvou o ES & # x201C ; ) a & # x201E ; Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii & # x201C ; ( & # x201E ; Smlouvou o ESAE & # x201C ; ) rozumějí uvedené smlouvy ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů , které vstoupily v platnost před 1 . květnem 2004 ;
(trg)="s19.1"> forstås ved udtrykkene & # x00BB ; traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab & # x00AB ; ( & # x00BB ; EF- traktaten & # x00AB ; ) og & # x00BB ; traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab & # x00AB ; ( & # x00BB ; Euratom- traktaten & # x00AB ; ) disse traktater som suppleret eller ændret ved traktater eller ved andre retsakter , der er trådt i kraft før den 1 .  maj 2004 ,

(src)="s20.1"> c )
(trg)="s20.1"> c )

(src)="s21.1"> & # x201E ; Smlouvou o Evropské unii & # x201C ; ( & # x201E ; Smlouvou o EU & # x201C ; ) rozumí uvedená smlouva ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů , které vstoupily v platnost před 1 . květnem 2004 ;
(trg)="s21.1"> forstås ved udtrykket & # x00BB ; traktaten om Den Europæiske Union & # x00AB ; ( & # x00BB ; EU- traktaten & # x00AB ; ) denne traktat som suppleret eller ændret ved traktater eller ved andre retsakter , der er trådt i kraft før den 1 .  maj 2004 ,

(src)="s22.1"> d )
(trg)="s22.1"> d )

(src)="s23.1"> & # x201E ; Společenstvím & # x201C ; rozumí jedno či obě Společenství uvedená v písmeni c ) , podle konkrétní situace ;
(trg)="s23.1"> forstås ved udtrykket & # x00BB ; Fællesskabet & # x00AB ; et af eller begge de fællesskaber , der er omhandlet i litra b ) , alt efter omstændighederne ,

(src)="s24.1"> e )
(trg)="s24.1"> e )

(src)="s25.1"> & # x201E ; stávajícími členskými státy & # x201C ; rozumějí tyto členské státy :
(trg)="s25.1"> forstås ved udtrykket & # x00BB ; nuværende medlemsstater & # x00AB ; følgende medlemsstater :

(src)="s25.2"> Belgické království , Dánské království , Spolková republika Německo , Řecká republika , Španělské království , Francouzská republika , Irsko , Italská republika , Lucemburské velkovévodství , Nizozemské království , Rakouská republika , Portugalská republika , Finská republika , Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska .
(trg)="s25.2"> Kongeriget Belgien , Kongeriget Danmark , Forbundsrepublikken Tyskland , Den Hellenske Republik , Kongeriget Spanien , Den Franske Republik , Irland , Den Italienske Republik , Storhertugdømmet Luxembourg , Kongeriget Nederlandene , Republikken Østrig , Den Portugisiske Republik , Republikken Finland , Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ,

(src)="s26.1"> f )
(trg)="s26.1"> f )

(src)="s27.1"> & # x201E ; novými členskými státy & # x201C ; rozumějí tyto členské státy :
(trg)="s27.1"> forstås ved udtrykket & # x00BB ; nye medlemsstater & # x00AB ; følgende medlemsstater :

(src)="s27.2"> Česká republika , Estonská republika , Kyperská republika , Lotyšská republika , Litevská republika , Maďarská republika , Republika Malta , Polská republika , Republika Slovinsko a Slovenská republika .
(trg)="s27.2"> Den Tjekkiske Republik , Republikken Estland , Republikken Cypern , Republikken Letland , Republikken Litauen , Republikken Ungarn , Republikken Malta , Republikken Polen , Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik .

(src)="s28.1"> Článek 2
(trg)="s28.1"> Artikel 2

(src)="s29.1"> Práva a závazky , které vyplývají ze smlouvy o přistoupení České republiky , Estonské republiky , Kyperské republiky , Lotyšské republiky , Litevské republiky , Maďarské republiky , Republiky Malta , Polské republiky , Republiky Slovinsko a Slovenské republiky uvedené v čl .
(src)="s29.2"> IV- 437 odst .
(trg)="s29.1"> De rettigheder og forpligtelser , der følger af tiltrædelsestraktaten for Den Tjekkiske Republik , Republikken Estland , Republikken Cypern , Republikken Letland , Republikken Litauen , Republikken Ungarn , Republikken Malta , Republikken Polen , Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik , som er omhandlet i forfatningens artikel IV- 437 , stk .

(src)="s29.3"> 2 písm . e ) Ústavy nabyly účinku dnem 1 . května 2004 za podmínek stanovených v uvedené smlouvě .
(trg)="s29.2"> 2 , litra e ) , har på de i denne traktat fastsatte vilkår haft virkning fra den 1 .  maj 2004 .

(src)="s30.1"> Článek 3
(trg)="s30.1"> Artikel 3

(src)="s31.1"> 1 .
(trg)="s31.1"> 1 .

(src)="s31.2"> Ustanovení schengenského
(src)="s32.1"> acquis
(src)="s33.1"> , začleněná do rámce Unie protokolem připojeným ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu ( dále jen & # x201E ; schengenský protokol & # x201C ; ) , a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , uvedená v seznamu v příloze I aktu o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 , jakož i všech dalších takových aktů přijatých přede dnem 1 . května 2004 , jsou od 1 . května 2004 závazná a použitelná v nových členských státech .
(trg)="s31.2"> Bestemmelserne i Schengen- reglerne som integreret i Unionen ved den protokol , der er knyttet som bilag til traktaten om en forfatning for Europa ( i det følgende benævnt & # x00BB ; Schengen- protokollen & # x00AB ; ) , og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , jf . bilag I til tiltrædelsesakten af 16 .  april 2003 , samt alle andre sådanne retsakter , der vedtages før den 1 .  maj 2004 , er bindende for og finder anvendelse i de nye medlemsstater fra den 1 .  maj 2004 .

(src)="s34.1"> acquis
(trg)="s32.1"> 2 .

(src)="s35.1"> , jak bylo začleněno do rámce Unie , a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , která nejsou uvedena v odstavci 1 , jsou závazná pro nové členské státy ode dne 1 . května 2004 , avšak jsou v každém z nich použitelná pouze na základě evropského rozhodnutí Rady vydaného za tímto účelem poté , co bylo podle platných schengenských postupů pro vyhodnocování ověřeno , že podmínky nezbytné pro uplatnění všech předmětných částí acquis byly v tomto novém členském státě splněny .
(trg)="s32.2"> De bestemmelser i Schengen- reglerne som integreret i Unionen og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , som ikke er omhandlet i stk .
(trg)="s32.3"> 1 , er bindende for de nye medlemsstater fra den 1 .  maj 2004 , men finder først anvendelse i en ny medlemsstat , når Rådet har truffet en europæisk afgørelse herom , efter at det i overensstemmelse med de relevante Schengen- evalueringsprocedurer er blevet sikret , at de nødvendige betingelser for gennemførelse af alle de pågældende regler er opfyldt i den nye medlemsstat .

(src)="s36.1"> Toto rozhodnutí přijme Rada po konzultaci s Evropským parlamentem na základě jednomyslnosti svých členů zastupujících vlády členských států , vůči nimž již ustanovení uvedená v tomto odstavci nabyla účinku , a zástupce vlády členského státu , vůči němuž tato ustanovení mají nabýt účinku .
(trg)="s33.1"> Rådet træffer efter høring af Europa- Parlamentet afgørelse med enstemmighed blandt de af dets medlemmer , der repræsenterer regeringerne i de medlemsstater , for hvilke de i dette stykke omhandlede bestemmelser allerede er blevet iværksat , og repræsentanten for regeringen i den medlemsstat , for hvilken bestemmelserne skal iværksættes .

(src)="s36.2"> Členové Rady zastupující vlády Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se na tomto rozhodnutí budou podílet , pokud se týká ustanovení schengenského acquis a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , na nichž se tyto členské státy podílejí .
(trg)="s33.2"> De medlemmer af Rådet , der repræsenterer regeringerne i henholdsvis Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland , medvirker i en sådan afgørelse , hvis den vedrører de bestemmelser i Schengen- reglerne og de retsakter , der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil , som disse medlemsstater deltager i .

(src)="s37.1"> 3 .
(trg)="s34.1"> 3 .

(src)="s37.2"> Dohody uzavřené Radou podle článku 6 schengenského protokolu jsou pro nové členské státy závazné ode dne 1 . května 2004 .
(trg)="s34.2"> Aftaler indgået af Rådet i henhold til artikel 6 i Schengen- protokollen er bindende for de nye medlemsstater fra den 1 .  maj 2004 .

(src)="s38.1"> 4 .
(trg)="s35.1"> 4 .

(src)="s38.2"> Ve vztahu ke smlouvám nebo nástrojům z oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí , které jsou neodmyslitelným předpokladem dosažení cílů Smlouvy o EU , nové členské státy budou povinny
(trg)="s35.2"> For så vidt angår de konventioner og instrumenter inden for området retlige og indre anliggender , der er uadskilleligt forbundet med virkeliggørelsen af målene i EU- traktaten , skal de nye medlemsstater :

(src)="s39.1"> a )
(trg)="s36.1"> a )

(src)="s40.1"> přistoupit k těm , které jsou k 1 . květnu 2004 otevřené k podpisu stávajícím členským státům , a k těm , které Rada v souladu s hlavou VI Smlouvy o EU vypracovala a doporučila k přijetí členským státům ;
(trg)="s37.1"> tiltræde de konventioner mv . , der den 1 .  maj 2004 er åbne for de nuværende medlemsstaters undertegnelse , samt de konventioner , der er udarbejdet af Rådet i overensstemmelse med afsnit VI i EU- traktaten med henstilling til medlemsstaterne om vedtagelse ;

(src)="s41.1"> b )
(trg)="s38.1"> b )

(src)="s42.1"> zavést správní a další mechanismy podobné těm , které k 1 . květnu 2004 už přijaly stávající členské státy nebo Rada , aby tak usnadnily praktickou spolupráci mezi institucemi a organizacemi členských států působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí .
(trg)="s39.1"> indføre administrative eller andre arrangementer i lighed med dem , der den 1 .  maj 2004 er vedtaget af de nuværende medlemsstater eller Rådet , for at lette det praktiske samarbejde mellem medlemsstaternes institutioner og organisationer , der tager sig af retlige og indre anliggender .

(src)="s43.1"> Článek 4
(trg)="s40.1"> Artikel 4

(src)="s44.1"> Každý nový členský stát se účastní hospodářské a měnové unie ode dne 1 . května 2004 jako členský stát , na který se vztahuje výjimka ve smyslu článku III- 197 Ústavy .
(trg)="s41.1"> Hver af de nye medlemsstater deltager fra den 1 .  maj 2004 i Den Økonomiske og Monetære Union som medlemsstat med dispensation i henhold til forfatningens artikel III– 197 .

(src)="s45.1"> Článek 5
(trg)="s42.1"> Artikel 5

(src)="s46.1"> 1 .
(trg)="s43.1"> 1 .

(src)="s46.2"> Nové členské státy , které přistoupily aktem o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 k rozhodnutím a dohodám přijatým zástupci vlád členských států zasedajících v Radě , přistoupí ke všem ostatním dohodám uzavřeným stávajícími členskými státy a vztahujícím se k fungování Unie nebo souvisejícím s její činností. 2 .
(trg)="s43.2"> De nye medlemsstater , der ved tiltrædelsesakten af 16 .  april 2003 har tiltrådt de afgørelser og aftaler , der er truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer , forsamlet i Rådet , skal tiltræde enhver anden aftale , der er indgået af de nuværende medlemsstater , og som vedrører Unionens funktion eller har tilknytning til dens virksomhed. 2 .

(src)="s46.3"> Nové členské státy přistoupí ke smlouvám , na které se vztahuje článek 293 Smlouvy o ES , a ke smlouvám , které jsou neodmyslitelným předpokladem dosažení cílů Smlouvy o ES , v rozsahu , v jakém jsou nadále platné , jakož i k protokolům podepsaným stávajícími členskými státy o výkladu těchto smluv Soudním dvorem Evropských společenství , a zahájí za tím účelem se stávajícími členskými státy jednání zaměřená na nezbytné úpravy těchto dokumentů .
(trg)="s43.3"> De nye medlemsstater skal tiltræde de i EF- traktatens artikel 293 forudsete overenskomster og de overenskomster , der er uløseligt forbundet med virkeliggørelsen af EF- traktatens målsætninger , i det omfang disse stadig er i kraft , samt protokollerne vedrørende De Europæiske Fællesskabers Domstols fortolkning af disse overenskomster , der er undertegnet af de nuværende medlemsstater , og med dette mål for øje at indlede forhandlinger med disse med henblik på at foretage de nødvendige tilpasninger deraf .

(src)="s47.1"> Článek 6
(trg)="s44.1"> Artikel 6

(src)="s48.1"> 1 .
(trg)="s45.1"> 1 .

(src)="s48.2"> Nové členské státy přistoupí za podmínek stanovených v tomto protokolu k dohodám nebo smlouvám uzavřeným společně stávajícími členskými státy a Unií nebo Evropským společenstvím pro atomovou energii nebo jimi prozatímně prováděnými , jakož i k dohodám uzavřeným těmito státy , které s uvedenými dohodami nebo smlouvami souvisejí .
(trg)="s45.2"> De nye medlemsstater skal på de i denne protokol fastsatte vilkår tiltræde de aftaler eller overenskomster , der er indgået eller anvendes foreløbigt af de nuværende medlemsstater sammen med Unionen eller Det Europæiske Atomenergifællesskab , og de af disse medlemsstater indgåede aftaler , der har tilknytning til de nævnte aftaler eller overenskomster .

(src)="s49.1"> Nové členské státy přistoupí k dohodám nebo smlouvám uvedeným v odstavci 4 , jakož i k dohodám s Běloruskem , Čínou , Chile , Mercosurem a Švýcarskem , které byly uzavřeny nebo podepsány Společenstvím společně se stávajícími členskými státy , sjednáním protokolu k těmto dohodám a smlouvám mezi Radou , jež jedná jednomyslně jménem členských států , a dotyčnými třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi .
(trg)="s46.1"> De nye medlemsstater tiltræder de aftaler eller overenskomster , der er omhandlet i stk .
(trg)="s46.2"> 4 , samt de aftaler med Belarus , Kina , Chile , Mercosur og Schweiz , som er indgået eller undertegnet af Fællesskabet sammen med dets nuværende medlemsstater , ved indgåelse af en protokol til sådanne aftaler eller overenskomster mellem Rådet , der træffer afgørelse med enstemmighed på medlemsstaternes vegne , og det eller de pågældende tredjelande eller den pågældende internationale organisation .

(src)="s49.2"> Tímto postupem nejsou dotčeny vlastní pravomoci Unie a Evropského společenství pro atomovou energii ani rozdělení pravomocí mezi Unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a členskými státy při uzavírání takových dohod v budoucnu nebo přijímání jiných změn , které se netýkají přistoupení .
(trg)="s46.3"> Denne procedure berører hverken Unionens og Det Europæiske Atomenergifællesskabs egne beføjelser eller fordelingen af beføjelser mellem disse og medlemsstaterne med hensyn til indgåelse af sådanne aftaler i fremtiden eller indførelse af andre ændringer uden tilknytning til tiltrædelsen .

(src)="s49.3"> Komise sjedná tyto protokoly jménem členských států na základě směrnic pro sjednávání schválených Radou jednomyslně po konzultaci s výborem složeným ze zástupců členských států .
(trg)="s46.4"> Kommissionen forhandler disse protokoller på medlemsstaternes vegne på grundlag af forhandlingsdirektiver , som Rådet har godkendt med enstemmighed , og i samråd med et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne .

(src)="s49.4"> Komise předloží Radě návrh protokolů k uzavření .
(trg)="s46.5"> Den forelægger Rådet et udkast til protokollerne med henblik på indgåelse .

(src)="s50.1"> 2 .
(trg)="s47.1"> 2 .

(src)="s50.2"> Bezprostředně po přistoupení k dohodám a smlouvám uvedeným v odstavci 1 získají nové členské státy stejná práva a povinnosti podle těchto dohod a smluv jako stávající členské státy. 3 .
(trg)="s47.2"> Ved tiltrædelsen af de i stk .
(trg)="s47.3"> 1 nævnte aftaler og overenskomster opnår de nye medlemsstater samme rettigheder og forpligtelser i henhold til disse aftaler og overenskomster som de nuværende medlemsstater .

(src)="s50.3"> Nové členské státy přistoupí za podmínek stanovených v tomto protokolu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru podle článku 128 uvedené dohody (
(trg)="s47.4"> 3 .
(trg)="s47.5"> De nye medlemsstater skal på de i denne protokol fastsatte vilkår tiltræde aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (

(src)="s51.1"> 1
(trg)="s48.1"> 1

(src)="s52.1"> 4 .
(trg)="s50.1"> 4 .

(src)="s52.2"> Ode dne 1 . května 2004 až případně do uzavření nezbytných protokolů uvedených v odstavci 1 budou nové členské státy uplatňovat ustanovení dohod uzavřených společně stávajícími členskými státy a Společenstvím s Alžírskem , Arménií , Ázerbájdžánem , Bulharskem , Chorvatskem , Egyptem , Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií , Gruzií , Izraelem , Jordánskem , Kazachstánem , Kyrgyzstánem , Libanonem , Mexikem , Moldávií , Marokem , Rumunskem , Ruskou federací , San Marinem , Jihoafrickou republikou , Jižní Koreou , Sýrií , Tuniskem , Tureckem , Turkmenistánem , Ukrajinou a Uzbekistánem , jakož i ustanovení jiných dohod uzavřených společně stávajícími členskými státy a Společenstvím před 1 . květnem 2004 .
(trg)="s50.2"> Fra den 1 .  maj 2004 og indtil de nødvendige protokoller i påkommende tilfælde er indgået , jf . stk .
(trg)="s50.3"> 1 , anvender de nye medlemsstater bestemmelserne i de aftaler , der er indgået af de nuværende medlemsstater sammen med Fællesskabet med Algeriet , Armenien , Aserbajdsjan , Bulgarien , Kroatien , Egypten , Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien , Georgien , Israel , Jordan , Kasakhstan , Kirgisistan , Libanon , Mexico , Moldova , Marokko , Rumænien , Den Russiske Føderation , San Marino , Sydafrika , Sydkorea , Syrien , Tunesien , Tyrkiet , Turkmenistan , Ukraine og Usbekistan , ligesom de anvender bestemmelserne i andre aftaler , der indgås af de nuværende medlemsstater sammen med Fællesskabet inden den 1 .  maj 2004 .

(src)="s53.1"> Veškeré úpravy těchto dohod budou stanoveny v protokolech uzavíraných s ostatními smluvními zeměmi v souladu s odst .
(trg)="s51.1"> Tilpasninger til disse aftaler foretages i form af protokoller , der indgås med de kontraherende lande i overensstemmelse med stk .

(src)="s53.2"> 1 druhým pododstavcem .
(trg)="s51.2"> 1 , andet afsnit .

(src)="s53.3"> Jestliže protokoly nebudou uzavřeny před 1 . květnem 2004 , přijmou Unie , Evropské společenství pro atomovou energii a členské státy v rámci svých pravomocí potřebná opatření , aby tato situace byla vyřešena .
(trg)="s51.3"> Hvis protokollerne ikke er indgået den 1 .  maj 2004 , træffer Unionen , Det Europæiske Atomenergifællesskab og medlemsstaterne inden for rammerne af deres respektive beføjelser de nødvendige foranstaltninger til at afklare situationen .

(src)="s54.1"> 5 .
(trg)="s52.1"> 5 .

(src)="s54.2"> Ode dne 1 . května 2004 uplatňují nové členské státy dvoustranné dohody a ujednání o textilu , které Společenství uzavřelo se třetími zeměmi .
(trg)="s52.2"> Fra den 1 .  maj 2004 anvender de nye medlemsstater de bilaterale tekstilaftaler og - arrangementer , som Fællesskabet har indgået med tredjelande .

(src)="s55.1"> Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz textilních a oděvních výrobků se přizpůsobí s ohledem na přistoupení nových členských států .
(trg)="s53.1"> De kvantitative restriktioner , som Unionen anvender på import af tekstilvarer og beklædningsgenstande , tilpasses for at tage hensyn til de nye medlemsstaters tiltrædelse .

(src)="s56.1"> Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání o textilu nevstoupí v platnost před 1 . květnem 2004 , provede Unie nezbytné úpravy svých pravidel pro dovoz textilních a oděvních výrobků z třetích zemí s ohledem na přistoupení nových členských států .
(trg)="s54.1"> Hvis ændringerne af de bilaterale tekstilaftaler og - arrangementer ikke er trådt i kraft den 1 .  maj 2004 , foretager Unionen de nødvendige tilpasninger af reglerne for import af tekstilvarer og beklædningsgenstande fra tredjelande for at tage hensyn til de nye medlemsstaters tiltrædelse .

(src)="s57.1"> 6 .
(trg)="s55.1"> 6 .

(src)="s57.2"> Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz oceli a ocelářských výrobků se přizpůsobí na základě dovozu ocelářských výrobků pocházejících z dotyčných dodavatelských zemí novými členskými státy během let bezprostředně předcházejících podpisu smlouvy o přistoupení .
(trg)="s55.2"> De kvantitative restriktioner , som Unionen anvender på import af stål og stålprodukter , tilpasses på grundlag af de nye medlemsstaters import af stålprodukter med oprindelse i de pågældende leverandørlande i årene umiddelbart inden undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten .

(src)="s58.1"> 7 .
(trg)="s56.1"> 7 .

(src)="s58.2"> Dohody o rybolovu uzavřené před 1 . květnem 2004 novými členskými státy se třetími zeměmi jsou spravovány Unií .
(trg)="s56.2"> Fiskeriaftaler , som de nye medlemsstater har indgået med tredjelande inden den 1 .  maj 2004 , forvaltes af Unionen .

(src)="s59.1"> Práva a povinnosti vyplývající pro nové členské státy z těchto dohod nejsou v období , během něhož budou ustanovení těchto dohod přechodně zachována , nijak dotčeny .
(trg)="s57.1"> De rettigheder og forpligtelser , der for de nye medlemsstater følger af disse aftaler , berøres ikke i den periode , hvor bestemmelserne i disse aftaler opretholdes midlertidigt .

(src)="s60.1"> Jakmile to bude možné , v každém případě před pozbytím platnosti dohod uvedených v prvním pododstavci , přijme Rada na návrh Komise v jednotlivých případech vhodná evropská rozhodnutí umožňující pokračování rybolovných činností vyplývajících z těchto dohod , včetně možnosti prodloužení platnosti některých dohod o dobu nepřesahující jeden rok .
(trg)="s58.1"> Så snart som muligt og under alle omstændigheder inden udløbet af gyldighedsperioden for de i første afsnit omhandlede aftaler vedtager Rådet på forslag af Kommissionen i hvert enkelt tilfælde passende europæiske afgørelser med henblik på videreførelse af de fiskeriaktiviteter , der er omhandlet i aftalerne , herunder eventuel forlængelse af visse aftaler for perioder på højst et år .

(src)="s61.1"> 8 .
(trg)="s59.1"> 8 .

(src)="s61.2"> S účinkem ode dne 1 . května 2004 odstoupí nové členské státy od dohod o volném obchodu se třetími zeměmi , včetně Středoevropské dohody o volném obchodu .
(trg)="s59.2"> Med virkning fra den 1 .  maj 2004 udtræder de nye medlemsstater af alle frihandelsaftaler med tredjelande , herunder den centraleuropæiske frihandelsaftale .

(src)="s62.1"> Pokud jsou dohody mezi jedním nebo více novými členskými státy na jedné straně a jednou nebo více třetími zeměmi na straně druhé neslučitelné se závazky vyplývajícími z Ústavy a zejména z tohoto protokolu , učiní nový členský stát veškeré vhodné kroky k odstranění zjištěných neslučitelností .
(trg)="s60.1"> I det omfang aftalerne mellem én eller flere af de nye medlemsstater på den ene side og ét eller flere tredjelande på den anden side ikke er forenelige med de forpligtelser , der følger af forfatningen og navnlig af denne protokol , bringer den nye medlemsstat alle egnede midler i anvendelse med henblik på at fjerne de konstaterede uoverensstemmelser .

(src)="s62.2"> Jestliže nový členský stát narazí na obtíže při úpravě dohody uzavřené s jedním nebo více třetími zeměmi před přistoupením , odstoupí od této dohody podle podmínek v ní stanovených .
(trg)="s60.2"> Hvis en ny medlemsstat har problemer med at tilpasse en aftale indgået med ét eller flere tredjelande inden tiltrædelsen , udtræder den i henhold til aftalens bestemmelser af den pågældende aftale .

(src)="s63.1"> 9 .
(trg)="s61.1"> 9 .

(src)="s63.2"> Nové členské státy přijmou vhodná opatření , aby ve vztahu k mezinárodním organizacím a mezinárodním dohodám , jejichž smluvními stranami je také Unie nebo Evropské společenství pro atomovou energii nebo jiné členské státy , případně přizpůsobily své postoje právům a povinnostem vyplývajícím z jejich přistoupení k Unii .
(trg)="s61.2"> De nye medlemsstater træffer passende foranstaltninger for i påkommende tilfælde at tilpasse deres stilling i forhold til internationale organisationer og internationale aftaler , i hvilke Unionen eller Det Europæiske Atomenergifællesskab eller andre medlemsstater ligeledes er parter , til de rettigheder og forpligtelser , der følger af deres tiltrædelse af Unionen .

(src)="s64.1"> Zejména odstoupí ke dni 1 . května 2004 nebo k nejbližšímu možnému datu poté od mezinárodních dohod o rybolovu , jejichž stranou je rovněž Unie , a vystoupí z organizací v oblasti rybolovu , jejichž členem je rovněž Unie , pokud se jejich členství netýká jiných záležitostí než rybolovu .
(trg)="s62.1"> De udtræder navnlig den 1 .  maj 2004 eller snarest muligt derefter af internationale fiskeriaftaler og - organisationer , i hvilke Unionen ligeledes er part , medmindre deres medlemskab har tilknytning til andet end fiskeri .

(src)="s65.1"> Článek 7
(trg)="s63.1"> Artikel 7

(src)="s66.1"> Akty přijaté orgány , na něž se vztahují přechodná ustanovení tohoto protokolu , si zachovávají svou právní sílu ; zejména se na ně nadále vztahují postupy týkající se změn těchto aktů .
(trg)="s64.1"> De af institutionerne vedtagne retsakter , som de ved denne protokol fastsatte overgangsbestemmelser vedrører , bevarer deres juridiske status ; især skal fremgangsmåderne for ændring af disse retsakter fortsat finde anvendelse .

(src)="s67.1"> Článek 8
(trg)="s65.1"> Artikel 8

(src)="s68.1"> Ustanovení aktu o přistoupení ze dne 16 . dubna 2003 , jak jsou vykládána Soudním dvorem Evropských společenství a Soudem prvního stupně , jejichž účelem nebo účinkem je zrušit nebo změnit nejen na přechodnou dobu akty přijaté orgány , institucemi či jinými subjekty Evropských společenství nebo Evropské unie založené Smlouvou o Evropské unii , zůstávají v platnosti s výhradou druhého pododstavce .
(trg)="s66.1"> De bestemmelser i tiltrædelsesakten af 16 .  april 2003 , der har til formål eller som virkning , bortset fra som overgangsforanstaltninger , at ophæve eller ændre retsakter vedtaget af institutioner , organer , kontorer og agenturer under Det Europæiske Fællesskab eller Den Europæiske Union som oprettet ved traktaten om Den Europæiske Union , forbliver i kraft , således som de er fortolket af De Europæiske Fællesskabers Domstol og Retten i Første Instans , jf . dog anvendelsen af stk .
(trg)="s66.2"> 2 .

(src)="s69.1"> Ustanovení uvedená v prvním pododstavci mají stejnou právní sílu jako akty , které zrušují nebo pozměňují , a podléhají stejným pravidlům jako tyto akty .
(trg)="s67.1"> Disse bestemmelser har samme juridiske status som de retsakter , de ophæver eller ændrer , og er undergivet samme regler som disse .

(src)="s70.1"> Článek 9
(trg)="s68.1"> Artikel 9

(src)="s71.1"> Znění aktů orgánů , institucí nebo jiných subjektů Evropských společenství nebo Evropské unie založené Smlouvou o Evropské unii a Evropské centrální banky přijatých před 1 . květnem 2004 a jež byla vypracována v jazyce českém , estonském , litevském , lotyšském , maďarském , maltském , polském , slovenském a slovinském , jsou od uvedeného dne platná za stejných podmínek jako znění vypracovaná a platná v ostatních jazycích .
(trg)="s69.1"> Teksterne til de retsakter , der før den 1 .  maj 2004 er vedtaget af institutioner , organer , kontorer og agenturer under Det Europæiske Fællesskab eller Den Europæiske Union som oprettet ved traktaten om Den Europæiske Union samt af Den Europæiske Centralbank , og som er udfærdiget på estisk , lettisk , litauisk , maltesisk , polsk , slovakisk , slovensk , tjekkisk og ungarsk , har fra nævnte dato gyldighed på samme vilkår som de tekster , der er udfærdiget og har gyldighed på de andre sprog .

(src)="s72.1"> Článek 10
(trg)="s70.1"> Artikel 10

(src)="s73.1"> Evropský zákon Rady může zrušit přechodná ustanovení stanovená v tomto protokolu , pokud již nejsou použitelná .
(trg)="s71.1"> Overgangsbestemmelserne i denne protokol kan ophæves ved en europæisk lov vedtaget af Rådet , hvis de ikke længere er relevante .

(src)="s73.2"> Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem .
(trg)="s71.2"> Rådet træffer afgørelse med enstemmighed efter høring af Europa- Parlamentet .

(src)="s74.1"> Článek 11
(trg)="s72.1"> Artikel 11