# en/output_www-biznes-gov-pl_eng-pl_eng-pol.xml.gz
# pl/output_www-biznes-gov-pl_eng-pl_eng-pol.xml.gz


(src)="1"> Information and services website for entrepreneurs
(trg)="1"> Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

(src)="2"> Performing of work
(trg)="2"> Wykonywanie pracy

(src)="3"> Employee training on a day off work
(trg)="3"> Szkolenie pracownika w dzień wolny od pracy

(src)="4"> Main Page » Business in Poland » Running a Business » Employees and Associates » Performing of work » Employee training on a day off work
(trg)="4"> Strona główna » Biznes w Polsce » Prowadzę firmę » Zatrudnianie pracowników » Wykonywanie pracy » Szkolenie pracownika w dzień wolny od pracy

(src)="5"> It is understood that such training counts as working time , provided that the employer gives to the employee the service order for compulsory participation in a training course .
(trg)="5"> Przyjmuje się , że takie szkolenia wlicza się do czasu pracy pod warunkiem , że pracodawca wyda pracownikowi w tej kwestii polecenie służbowe obowiązkowego udziału w szkoleniu .

(src)="6"> If , on the other hand , the training is on a voluntary basis , and participation in it , although it is organised or designated by the employer , is not the basic obligations of employee laid down in Article 100 of the Labour Code , then the worker will not be entitled to compensation for the time spent on training
(trg)="6"> Jeżeli natomiast szkolenie ma charakter dobrowolny , a udział w nim , choć jest organizowane lub wskazane przez pracodawcę , nie należy do podstawowych obowiązków pracownika określonych w art. 100 Kodeksu pracy , to pracownikowi nie będzie przysługiwała rekompensata za czas przeznaczony na szkolenie .

(src)="7"> If the obligatory training takes place outside normal working hours , this time may be considered as overtime because of exceeding the daily duration of working time .
(trg)="7"> Jeżeli obowiązkowe szkolenie odbywa się poza normalnymi godzinami pracy , czas ten może być uznany za pracę w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy .

(src)="8"> If , however , such training coincides with a bank holiday , the employee must be given another day off in the agreed timeframe .
(trg)="8"> Jeżeli natomiast szkolenie takie przypada w dniu wolnym od pracy , pracownikowi należy udzielić innego dnia wolnego w uzgodnionym z nim terminie .

(src)="9"> The employer is obliged to grant the worker a full day off work , even if the training in a holiday was shorter than the daily working time of the staff member concerned .
(trg)="9"> Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi całego dnia wolnego , nawet jeśli szkolenie w dzień wolny od pracy trwało krócej niż dobowy czas pracy danego pracownika .

(src)="10"> For holiday granted in return for a training session on holiday the employee should be paid normal remuneration .
(trg)="10"> Za dzień wolny udzielony w zamian za udział w szkoleniu odbywającym się w dniu wolnym od pracy pracownikowi należy wypłacić normalne wynagrodzenie .

(src)="11"> It should also be noted that , in accordance with the judgment of the Supreme Court of 25 January 2005 in IPK 144 / 04 practical training of employees should be carried out in the context of an employment relationship , while outside that relationship it may be organised only if the purpose of training and methods of operation clearly predominate over the exercise of employees ' duties .
(trg)="11"> Należy również zwrócić uwagę , że zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2005 r. sygn. akt IPK 144 / 04 praktyczne szkolenie pracowników powinno się odbywać w ramach stosunku pracy , natomiast poza tym stosunkiem może być organizowane tylko wtedy , gdy cel szkoleniowy i metody działania wyraźnie dominują nad wykonywaniem obowiązków pracowniczych .

(src)="12"> In case of doubt whether practical training should take place in the context of an employment relationship or outside , the Supreme Court stated that a solution would be to organise it in the framework of the rights and obligations arising from an employment relationship .
(trg)="12"> W razie wątpliwości czy szkolenie praktyczne powinno odbywać się w ramach stosunku pracy czy też poza nim Sąd Najwyższy stwierdził , że należy przyjąć rozwiązanie polegające na organizowaniu go w ramach praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy .

(src)="13"> Last updated : 24.06.2016
(trg)="13"> Ostatnia aktualizacja : 24.06.2016

(src)="14"> Main Page » Business in Poland » Running a Business » Marketing and promotion » Promotion in business
(trg)="14"> Strona główna » Biznes w Polsce » Prowadzę firmę » Marketing i promocja » Promocja w biznesie

(src)="15"> Promotion in business
(trg)="15"> Promocja w biznesie

(src)="16"> Even if you have the most original business idea , perfect and unique products , or a first class service , nobody will know about them if they are not adequately promoted .
(trg)="16"> Nawet , jeśli będziesz miał najbardziej oryginalny pomysł na biznes , doskonałe i unikatowe produkty , albo najwyższej jakości usługi - nikt się o nich nie dowie , jeśli ich odpowiednio nie wypromujesz .

(src)="17"> Promotion should be an essential element in building your marketing strategy .
(trg)="17"> Promocja powinna być podstawowym elementem budowania strategii marketingowej Twojej firmy .

(src)="18"> Please note that the objective is that your company is known and appreciated by consumers .
(trg)="18"> Pamiętaj , że celem jest , aby Twoja firma była znana i ceniona przez klientów .

(src)="19"> In a competitive market this is not an easy task , so it is important that promotional activities were planned and carried out regularly , in accordance with the agreed plan .
(trg)="19"> Na konkurencyjnym rynku nie jest to łatwe zadanie - dlatego ważne jest , aby działania promocyjne były przemyślane i realizowane systematycznie , zgodne z ustalonym planem .

(src)="20"> The basic principles of promotion
(trg)="20"> Podstawowe zasady promocji

(src)="21"> First of all , it should be noted that promotional activities should be considered and duly prepared for the profile of your business : recipients ( potential customers and business partners to whom you want to target your offer ) ; target which you want to achieve ( increased sales , increased recognition of your company ) and measures .
(trg)="21"> Przede wszystkim należy pamiętać , że działania promocyjne powinny być przemyślane i odpowiednio przygotowane pod kątem profilu działalności Twojej firmy : odbiorców ( potencjalnych klientów i partnerów handlowych , do których chcesz kierować swoją ofertę ) ; celu , który chcesz osiągnąć ( zwiększenie sprzedaży , większa rozpoznawalność Twojej firmy ) oraz środków .

(src)="22"> There is no product or service for all , so you should focus on those recipients who may be interested in your offer .
(trg)="22"> Nie ma produktu ani usługi dla wszystkich , dlatego powinieneś koncentrować się na tych odbiorcach , których najbardziej zainteresuje Twoja oferta .

(src)="23"> Systematic actions are important .
(trg)="23"> Ważna jest też systematyczność działań .

(src)="24"> Maintaining relations with existing customers and expanding a range of new requires constant communication with the market .
(trg)="24"> Utrzymywanie relacji z dotychczasowymi klientami oraz powiększanie grona nowych wymaga stałej komunikacji z rynkiem .

(src)="25"> Currently businesses can choose from a wide number of tools and channels of promotion .
(trg)="25"> Obecnie przedsiębiorcy mają do wyboru bogatą ilość narzędzi i kanałów promocji .

(src)="26"> Traditional forms , such as advertising in the press , on the radio or television , outdoor advertising campaigns ( e.g. billboards ) remain effective .
(trg)="26"> Skuteczne pozostają tradycyjne formy , takie jak m.in. reklama w prasie , radiu czy telewizji , kampanie outdoor ( np. tablice reklamowe ) .

(src)="27"> Despite the development of electronic means of communication , participation in fairs and exhibitions is also a popular tool to promote a company .
(trg)="27"> Pomimo rozwoju elektronicznych środków komunikacji , popularnym narzędziem promocji firmy jest także udział w targach i wystawach .

(src)="28"> This is not only a way to promotion , but also an excellent way to develop new commercial relations and to attract customers .
(trg)="28"> To nie tylko sposób na promocję , ale także doskonały sposób na nawiązanie nowych relacji handlowych i pozyskanie klientów .

(src)="29"> You can read more on the participation in trade fairs in the article Participation in trade fairs .
(trg)="29"> Więcej na temat udziału w targach przeczytasz w artykule Udział w targach .

(src)="30"> Promotion on the Internet
(trg)="30"> Promocja w internecie

(src)="31"> The use of traditional channels for promotion in case of smaller firms may be problematic due to costs .
(trg)="31"> Wykorzystanie tradycyjnych kanałów promocji w przypadku mniejszych firm może być problemem m.in. ze względu na koszty .

(src)="32"> Campaign on radio or television is an expenditure of up to several hundred thousand PLN .
(trg)="32"> Kampania w radiu czy telewizji to wydatek rzędu nawet kilkuset tysięcy złotych .

(src)="33"> However , others are at your disposal , particularly the Internet .
(trg)="33"> Do Twojej dyspozycji są jednak inne - przede wszystkim internet .

(src)="34"> The global network offers - at least in theory - unlimited possibilities ( more on promotion on the Internet in the article How to promote company on the Internet ) .
(trg)="34"> Globalna sieć daje - przynajmniej teoretycznie - nieograniczone możliwości ( więcej na temat promocji w internecie w artykule Jak promować firmę w internecie ) .

(src)="35"> In recent years , the social media have become more popular and more frequently used in business activity .
(trg)="35"> W ostatnich latach popularne i chętnie wykorzystywane w działalności biznesowej stały się media społecznościowe .

(src)="36"> They allow greater interaction with the recipient and reach out to groups of individuals , businesses and institutions which are for you the most worthy of interest from business perspective .
(trg)="36"> Pozwalają na większą interakcję z odbiorcą , a także dotarcie do grup osób , firm i instytucji , które będą dla Ciebie najbardziej warte zainteresowania z punktu widzenia biznesowego .

(src)="37"> Here you will find some advice on the use of social media in the promotion of your company .
(trg)="37"> Tutaj znajdziesz kilka porad na temat wykorzystywania mediów społecznościowych w promocji swojej firmy .

(src)="38"> I am looking for funding
(trg)="38"> Chcesz zakupić nowe maszyny do zakładu ?

(src)="39"> You can use your own resources , but remember that you have the possibility to raise finance from other sources at each stage of the activity .
(trg)="39"> Możesz skorzystać ze środków własnych , pamiętaj jednak , że na masz możliwość pozyskania finansów z innych źródeł , na każdym etapie działalności .

(src)="40"> Finances for starting a business
(trg)="40"> Finanse na start

(src)="41"> If you start an activity , you can use subsidy from EU funds or other funds for start-ups .
(trg)="41"> Jeśli rozpoczynasz działalność , możesz skorzystać z dofinansowania ze środków UE albo innych funduszy , przeznaczonych dla nowych firm .

(src)="42"> Read more about funding to start an activity in the section Finances for starting a business .
(trg)="42"> Dowiedz się więcej na temat środków na rozpoczęcie działalności w dziale Finanse na start .

(src)="43"> Finance for the activity and business development
(trg)="43"> Finanse na działalność i rozwój firmy

(src)="44"> Bank loans ( find out more on loans for entrepreneurs ) or increasingly popular leasing ( read more about leasing ) , will help you develop a company without a significant financial resources .
(trg)="44"> Kredyty bankowe ( dowiedz się więcej na temat kredytów dla przedsiębiorców ) czy coraz bardziej popularny leasing ( przeczytaj więcej na temat leasingu ) , pozwolą Ci rozwijać firmę bez konieczności posiadania dużych zasobów finansowych .

(src)="45"> Not every company can rely on the favourable credit from a bank - a good solution , especially for smaller operators , are loan funds ( read more about the loan funds and guarantee funds ) .
(trg)="45"> Nie każda firma może liczyć na korzystny kredyt w banku - tutaj dobrym rozwiązaniem , szczególnie dla mniejszych podmiotów , mogą być m.in. fundusze pożyczkowe ( dowiedz się wiecej na temat funduszy pożyczkowych i poręczeniowych ) .

(src)="46"> Remember about the possibility to obtain resources for the development from EU funds .
(trg)="46"> Pamiętaj też o możliwości pozyskania środków na rozwój z funduszy UE .

(src)="47"> Discover the opportunities for financing the development of your activity with the help of EU funds in the framework of operational programmes .
(trg)="47"> Poznaj możliwości finansowania rozwoju działalności z pomocą funduszy UE w ramach Programów Operacyjnych .

(src)="48"> Financing innovative activity
(trg)="48"> Finansowanie działalności innowacyjnej

(src)="49"> You have an original idea for e.g. high-tech company ?
(trg)="49"> Masz oryginalny pomysł na firmę zajmującą się np. nowoczesnymi technologiami ?

(src)="50"> There are more and more funding opportunities for innovative companies .
(trg)="50"> Na rynku jest coraz więcej możliwości finansowania innowacyjnych firm .

(src)="51"> For those who have just started their activity , funding programmes for start-ups can be attractive ( read more about financing start-ups ) or e.g. crowdfunding ( see what it involves and how to account for crowdfunding ) .
(trg)="51"> Dla tych , które dopiero zaczynają działalność atrakcyjne mogą być programy finansowania startupów ( dowiedz się więcej o finansowaniu startupów ) albo np. crowdfunding ( zobacz na czym polega i jak rozliczać crowdfunding ) .

(src)="52"> Subsidies for research and development , infrastructure for research and implementation of innovation can also be obtained from EU funds - from the Smart Growth programme , Eastern Poland programme and the regional programme in your region .
(trg)="52"> Dofinansowanie na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych , infrastrukturę do badań i wdrażanie innowacji możesz także uzyskać z funduszy UE - z Programu Inteligentny Rozwój , Programu Polska Wschodnia oraz z programu regionalnego w Twoim województwie .

(src)="53"> Bad financial management in extreme cases exposes the company to the risk of bankruptcy and in the best-case scenario may affect your credibility towards employees , business partners , or financial institutions you cooperate with .
(trg)="53"> Złe zarządzanie finansami w skrajnych przypadkach naraża firmę na ryzyko bankructwa , a w najlepszym przypadku może podważyć Twoją wiarygodność wobec pracowników , partnerów handlowych , czy instytucji finansowych , z którymi współpracujesz .

(src)="54"> In addition to ensuring liquidity , compliance with deadlines for payment and enforcing them from your clients , you can also benefit from other support mechanisms for managing the liquidity of your company .
(trg)="54"> Oprócz dbania o płynność , przestrzegania terminów zapłaty i egzekwowania ich od Twoich klientów możesz skorzystać z innych mechanizmów wspierających zarządzenie płynnością Twojej firmy .

(src)="55"> Trade credit from the supplier will allow you , for example , to postpone the date of payment for the goods .
(trg)="55"> Kredyt kupiecki u dostawcy pozwoli Ci np. odroczyć termin zapłaty za towar .

(src)="56"> Working capital loan or overdraft on your current account facilitate the financing of current business activity .
(trg)="56"> Kredyt obrotowy albo kredyt na rachunku bieżącym ułatwią finansowanie bieżącej działalności firmy .

(src)="57"> While instruments such as factoring and forfaiting will allow to recover receivables from contractors for products and services more quickly .
(trg)="57"> Z kolei takie instrumenty jak faktoring i forfaiting pozwolą szybciej odzyskać należności od kontrahentów za produkty i usługi .

(src)="58"> The publication Liquidity management will allow you to familiarise with the basic methods and tools for providing liquidity for your business .
(trg)="58"> Publikacja Zarządzanie płynnością finansową pozwoli Ci zaznajomić się z podstawowymi metodami i narzędziami zapewnienia płynności Twojej firmy .

(src)="59"> Main Page » Business in Poland » Closing a Business » Unregistering
(trg)="59"> Strona główna » Biznes w Polsce » Zamykam firmę » Wyrejestrowuję

(src)="60"> ZClosing a company - general information
(trg)="60"> Zamknięcie firmy - informacje ogólne

(src)="61"> As an entrepreneur you can take a decision to close your business activity at any moment , irrespective of the form of conducting it .
(trg)="61"> Jako przedsiębiorca w każdej chwili możesz podjąć decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej , niezależnie od jej formy , w jakiej ją prowadzisz .

(src)="62"> Depending on whether you want to be removed from the CEIDG register ( a sole trader or civil law partnership ) or the National Court Register ( KRS ) , your next steps will differ and require from you various steps .
(trg)="62"> W zależności od tego , czy chcesz wykreślić się z Rejestru CEIDG ( jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka cywilna ) , czy też z KRS , Twoje kolejne kroki będą wyglądały inaczej i będą wymagały od Ciebie podjęcia różnych czynności .

(src)="63"> In case of removing sole tradership and civil law partnership you have to fill in CEIDG forms .
(trg)="63"> W przypadku wykreślenia jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej musisz wypełnić formularze CEIDG .

(src)="64"> The way you can fill them in and submit is the same as for opening a business activity .
(trg)="64"> Sposób , w jaki możesz go wypełnić i złożyć jest taki sam , jak przy zakładaniu działalności .

(src)="65"> In case of civil law partnership the key issue is division of assets between partners .
(trg)="65"> W przypadku spółki cywilnej istotnym zagadnieniem jest również podział majątku między wspólników .

(src)="66"> You want know to how to divide assets in a company , we can help you .
(trg)="66"> Chcesz wiedzieć , jak prawidłowo podzielić majątek w spółce , pomożemy Ci .

(src)="67"> Read the publication Division of assets of a civil law partnership .
(trg)="67"> Zapoznaj się z publikacją Podział majątku w spółce cywilnej .

(src)="68"> Information on tax and insurance effects can be found in sections :
(trg)="68"> Informacje o skutkach podatkowych i ubezpieczeniowych znajdziesz w działach :

(src)="69"> • Termination of business activity ( Social Insurance Institution ) ZUS
(trg)="69"> Zakończenie działalności ( ZUS )

(src)="70"> Remember that sometimes it is worth suspending business activity instead of winding it up .
(trg)="70"> Pamiętaj , że czasem warto zawiesić działalność , zamiast ją likwidować .

(src)="71"> If you remove your entry from CEIDG , you will lose right to benefit from so-called small ZUS with next registration .
(trg)="71"> Jeżeli wykreślisz się z CEIDG utracisz prawo do korzystania z tzw. małego ZUS przy ponownej rejestracji .

(src)="72"> Therefore , if you have been entrepreneur for no longer than one year , consider whether it is better to suspend activity and only after losing the right to reduced ZUS close it definitely .
(trg)="72"> Dlatego , jeżeli jesteś przedsiębiorcą nie dłużej niż rok , zastanów się , czy nie lepiej zawiesić działalność , a dopiero po utracie prawa do korzystania z obniżonego ZUS , ostatecznie ją zamknąć .

(src)="73"> Do you consider suspending your business activity instead of closing ?
(trg)="73"> Rozważasz zawieszenie działalności zamiast jej likwidacji .

(src)="74"> Take a decision consciously .
(trg)="74"> Podejmij decyzję świadomie .

(src)="75"> Read the information in sections :
(trg)="75"> Zapoznaj się z informacjami w działach :

(src)="76"> • Suspension of business activity ( tax office )
(trg)="76"> Zobacz także wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dla podatników , którzy zaprzestają prowadzenie działalności .

(src)="77"> In the case of a company entered in the National Court Register , closing of business activity and removing it from register differ depending on the legal form in which the company operates .
(trg)="77"> W przypadku spółki wpisanej do KRS zamykanie działalności i wykreślanie podmiotu z Rejestru różni się w zależności od formy prawnej , w jakiej działa spółka .

(src)="78"> Appropriate resolutions are needed , removal from KRS by submitting the relevant form as well as division of assets .
(trg)="78"> Należy podjąć stosowne uchwały , dokonać wykreślenia z KRS , składając odpowiedni formularz i dokonać podziału majątku .

(src)="79"> If you want to know more , read the article - Termination of companies ( KRS ) .
(trg)="79"> Przydatne informacje na temat rozpoczęcia procesu zamykania spółki z o.

(src)="80"> A branch of a foreign entrepreneur
(trg)="80"> o znajdziesz w publikacji Likwidacja spółki z o.o.

(src)="81"> Find out how to do it .
(trg)="81"> Dowiedz się , jak to zrobić .

(src)="82"> Read the article Removal of a branch of a foreign entrepreneur from KRS .
(trg)="82"> Zapoznaj się z artykułem Wykreślenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego .

(src)="83"> Main Page » Business in Poland » How to handle a matter in the office » Disputes with Authorities
(trg)="83"> Strona główna » Biznes w Polsce » Jak załatwić sprawę w urzędzie » Spory z organami administracji

(src)="84"> Disputes with the administration authorities
(trg)="84"> Spory z organami administracji

(src)="85"> The dispute with the administration authorities is a situation when as an entrepreneur ( a party to the proceedings ) you do not agree with the decision issued by authority in your case .
(trg)="85"> Spór z organem administracji to sytuacja , w której jako przedsiębiorca ( strona postępowania ) nie zgadasz się z decyzją organu wydaną w Twojej sprawie .

(src)="86"> If you want to get more detailed information about disputes with administration , you can find them in the guides I handle a matter at the office ( in accordance with the Code of Adminis trative P rocedure ) and I handle a matter at the office ( in accordance with the T ax ordinance ) .
(trg)="86"> Jeśli chcesz uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat sporów z administracją , znajdziesz je w poradnikach Załatwiam sprawę w urzędzie ( zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego ) oraz Załatwiam sprawę w urzędzie ( zgodnie z Ordynacją podatkową ) .

(src)="87"> Disputes may arise from , inter alia , administrative decision ( less frequently orders which ends the proceedings in a given instance ) issued on your request or ex officio .
(trg)="87"> Spory mogą wynikać między innymi z decyzji administracyjnej ( rzadziej postanowienia , które kończy postępowanie w danej instancji ) wydanej na Twój wniosek albo z urzędu .

(src)="88"> They may also result from the audit carried out by the authority and the recommendations issued on its basis or administrative penalties .
(trg)="88"> Mogą również wynikać z przeprowadzonej przez organ kontroli i wydanych na jej podstawie zaleceń albo nałożonych kar administracyjnych .

(src)="89"> In any event , regardless of whether the decision is taken under the regular procedure or whether it is immediately enforceable , you have the right to lodge an appeal .
(trg)="89"> W każdym przypadku , niezależnie czy jest to decyzja wydana w zwykłym trybie , czy posiadająca rygor natychmiastowej wykonalności , masz prawo do złożenia od niej odwołania .

(src)="90"> In the event of a dispute with the administration authority , the most common path for appeal is :
(trg)="90"> W przypadku sporu z organem administracji najpowszechniejszą ścieżką odwoławczą jest :

(src)="91"> an appeal against the decision of the first-instance bodies to the authority of second instance ,
(trg)="91"> odwołanie od decyzji organy I instancji do organu II instancji ,

(src)="92"> an appeal against the decision of the authority of second instance to the Voivodship Administrative Court ,
(trg)="92"> odwołanie od decyzji organu II instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ( WSA ) ,

(src)="93"> cassation appeal on the Voivodship Administrative Court judgement to the Supreme Administrative Court .
(trg)="93"> skarga kasacyjna na orzeczenie WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego ( NSA ) .

(src)="94"> We have prepared for you information on each of these stages of the administrative and judicial proceedings .
(trg)="94"> Przygotowaliśmy dla Ciebie informacje o każdym z tych etapów postępowania administracyjnego i sądowego .

(src)="95"> If you want to know more , please read the articles :
(trg)="95"> Jeżeli chcesz wiedzieć więcej , zapoznaj się z artykułami :

(src)="96"> Voivodship Administrative Court - appeal proceedings
(trg)="96"> Wojewódzki Sąd Administracyjny - postępowanie odwoławcze

(src)="97"> In the case of certain administrative procedures , it is possible that the same administrative body will re-examine the case and if it is unfavourable again , it opens the way to a judicial procedure .
(trg)="97"> W przypadku niektórych postępowań administracyjnych istnieje możliwość , że ten sam organ administracyjny ponownie rozpozna sprawę , a jeżeli powtórnie będzie ona niekorzystna , otwiera Ci to drogę do postępowania sądowego .

(src)="98"> In the cases opened since 1 June 2017 with a remedy against a decision within the time-limit for lodging the appeal .
(trg)="98"> W sprawach wszczętych od 1 czerwca 2017 r. można zrezygnować ze środka odwoławczego od wydanej decyzji , w terminie przewidzianym na złożenie odwołania .

(src)="99"> On the day of submitting application to renounce the right to appeal , the decision shall become final and enforceable .
(trg)="99"> W dniu złożenia wniosku o rezygnacji z prawa do odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna .

(src)="100"> The decision issued by the minister or a local-government appeals board shall , instead of applying for reexamining the case , you have the right to bring the matter before an administrative court against the decision .
(trg)="100"> Od decyzji wydanej przez ministra albo samorządowe kolegium odwoławcze , zamiast składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy , masz prawo od razu wnieść skargę do sądu administracyjnego na decyzję .