# en/output_www-mr-gov-pl_eng-pol.xml.gz
# pl/output_www-mr-gov-pl_eng-pol.xml.gz


(src)="1"> Paweł Chorąży - Undersecretary of State
(trg)="1"> Paweł Chorąży - Podsekretarz Stanu

(src)="2"> He also supervises the implementation of the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism , the Swiss-Polish Cooperation Program , as well as the Technical Assistance programs .
(trg)="2"> Nadzoruje realizację Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego , Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy , a także programów Pomoc Techniczna .

(src)="3"> He has been a civil servant since 2001 , working in the Ministry of Labor and Social Policy and then in the Ministry of Regional Development and the Ministry of Infrastructure and Development .
(trg)="3"> Urzędnik służby cywilnej od 2001 r. związany z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej , a następnie Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju .

(src)="4"> He was involved in issues relating to the World Bank 's Rural Development Program and the PHARE pre-accession funds .
(trg)="4"> Zajmował się Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego oraz środkami przedakcesyjnymi PHARE .

(src)="5"> From 2004 , he was the Director of the European Social Fund Department .
(trg)="5"> Od 2004 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego .

(src)="6"> He was responsible for negotiations with the European Commission and the supervision of programs co-financed by the European Social Fund from the beginning of Polish membership in the EU .
(trg)="6"> Był odpowiedzialny za negocjacje z Komisją Europejską i nadzór nad programami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego od początku członkostwa Polski w UE .

(src)="7"> Paweł Chorąży coordinated projects supported under the European Globalization Adjustment Fund and collaboration under the OECD Program on Local Economic and Employment Development .
(trg)="7"> Koordynował projekty wspierane w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji oraz współpracę z Programem Lokalnego Rozwoju Gospodarczego i Zatrudnienia w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju .

(src)="8"> He is a graduate of the University of Warsaw ( in 1998 , Paweł Chorąży graduated from the Faculty of International Relations and from the Latin American Studies Center ) and the National School of Public Administration ( 2001 ) .
(trg)="8"> Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego ( w 1998 r. ukończył stosunki międzynarodowe i studia latynoamerykańskie ) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej ( 2001 ) .

(src)="9"> He was a scholar of the Robert Bosch Foundation in Germany ( 2003-2004 ) .
(trg)="9"> Był stypendystą Fundacji Roberta Boscha w Niemczech ( 2003-2004 ) .

(src)="10"> He has been a member of OECD expert missions in e.g. Turkey , Japan and Kazakhstan .
(trg)="10"> Uczestniczył w projektach doradczych dla rządów Chorwacji , Rumunii i Gruzji .

(src)="11"> He has also worked as a teacher , among others , at the National School of Public Administration and the University of Łódź .
(trg)="11"> Był członkiem misji eksperckich OECD między innymi w Turcji , Japonii i Kazachstanie .

(src)="12"> He has been awarded the Gold Cross of Merit .
(trg)="12"> w Krajowej Szkole Administracji Publicznej i na Uniwersytecie Łódzkim .

(src)="13"> Help us improve the portal
(trg)="13"> Odznaczony Złotym Krzyżem Zasług .

(src)="14"> The page was helpful
(trg)="14"> Pomóż nam poprawić serwis

(src)="15"> Jerzy Kwieciński - Secretary of State
(trg)="15"> Jerzy Kwieciński - Sekretarz Stanu

(src)="16"> issues related to the development of strategies and plans and programming the socio-economic development , as well as issues concerning Polish membership in the European Union , including the coordination - within the Ministry - of the decision-making process in the EU .
(trg)="16"> sprawy związane z opracowaniem strategii , planów i programowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kwestie dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej , w tym koordynację w ramach Ministerstwa procesu decyzyjnego w UE .

(src)="17"> In 2005-2008 , he was Deputy Minister of Regional Development .
(trg)="17"> W latach 2005-2008 pełnił funkcję wiceministra rozwoju regionalnego .

(src)="18"> He was directly responsible for coordinating the national development policy and the cohesion policy ( National Development Strategy 2007-2015 and the National Cohesion Strategy 2007-2013 ) and for negotiations with the European Commission .
(trg)="18"> Był bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności ( Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 ) oraz za negocjacje z Komisją Europejską .

(src)="19"> He also participated in the preparation of operational programs .
(trg)="19"> Uczestniczył w przygotowaniu programów operacyjnych .

(src)="20"> He was an expert of the Business Center Club in the area of regional development and structural funds .
(trg)="20"> z o.o.
(trg)="21"> Ekspert BCC ds. rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych .

(src)="21"> He has also provided consulting assistance with respect to the World Bank reports .
(trg)="22"> Zajmował się również doradztwem przy raportach Banku Światowego .

(src)="22"> In 1996 , he completed an MBA program .
(trg)="23"> W 1996 roku ukończył studia MBA .

(src)="23"> He has also completed the Postgraduate Management Studies for Executives at the Warsaw School of Economics .
(trg)="24"> Jest także absolwentem Podyplomowego Studium dla Menedżerów w Szkole Głównej Handlowej .

(src)="24"> Jerzy Kwieciński has worked as a university teacher and a researcher at the Faculty of Materials Science at the Warsaw University of Technology , and has carried out research and development projects in the area of industry .
(trg)="25"> Pracował jako nauczyciel akademicki i pracownik naukowy na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej , prowadził projekty badawczo-rozwojowe na rzecz przemysłu .

(src)="25"> In 1993-2004 , he worked in the European Commission Representation in Poland .
(trg)="26"> W latach 1993-2004 pracował w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce .

(src)="26"> He is the Chairperson of the Convention of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin .
(trg)="27"> Jest przewodniczącym Konwentu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie .

(src)="27"> In 2015 , Jerzy Kwieciński became a member of the National Development Council appointed by the President of the Republic of Poland .
(trg)="28"> W 2015 r. został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .

(src)="28"> Adam Hamryszczak - Undersecretary of State
(trg)="29"> Adam Hamryszczak - Podsekretarz Stanu

(src)="29"> Adam Hamryszczak worked at the State Archives in Rzeszów .
(trg)="30"> Pracował w Archiwum Państwowym w Rzeszowie .

(src)="30"> From 2008 , he worked at the Marshal Office of the Podkarpackie Voivodeship , initially in the Enterprise Support Department .
(trg)="31"> Od 2008 r. związany z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego , początkowo z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości .

(src)="31"> Then he served at the Deputy Director of the Regional Development Department , and from July 2014 , as the Director of the Department of Regional Operational Program Management .
(trg)="32"> Następnie pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego , a od od lipca 2014 r. dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym .

(src)="32"> He earned his BA degree in administration at the School of Humanities and Nature in Sandomierz .
(trg)="33"> Uzyskał tytuł licencjata w zakresie administracji na Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu .

(src)="33"> Then he graduated from master 's studies at the Faculty of Law at the University of Rzeszów and the Faculty of Law and Administration at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin .
(trg)="34"> Ukończył studia magisterskie prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz uzyskał tytuł magistra administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie .

(src)="34"> He was a scholar of the Educational Enterprise Foundation in Łódź .
(trg)="35"> Stypendysta Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi .

(src)="35"> On 28 May 2015 , Adam Hamryszczak was appointed a member of the Task Force for Integrated Development Policy of Poland and Europe at the Committee for National Spatial Planning , the Polish Academy of Sciences .
(trg)="36"> 28 maja 2015 r. został powołany w skład Zespołu Zadaniowego ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk .

(src)="36"> He speaks English and German .
(trg)="37"> Zna język angielski i niemiecki .

(src)="37"> Offices of the Ministers
(trg)="38"> Sekretariaty kierownictwa ministerstwa

(src)="38"> Office of the Deputy Prime Minister , Minister of Economic Development Mateusz Morawiecki
(trg)="39"> Sekretariat Wicepremiera , Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego

(src)="39"> Office of the Secretary of State Jerzy Kwieciński
(trg)="40"> Sekretariat Sekretarza Stanu Jerzego Kwiecińskiego

(src)="40"> Office of the Undersecretary of State Paweł Chorąży
(trg)="41"> Sekretariat Podsekretarza Stanu Pawła Chorążego

(src)="41"> Office of the Undersecretary of State Radosław Domagalski-Łabędzki
(trg)="42"> Sekretariat Podsekretarza Stanu Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego

(src)="42"> Office of the Undersecretary of State Jadwiga Emilewicz
(trg)="43"> Sekretariat Podsekretarza Stanu Jadwigi Emilewicz

(src)="43"> Office of the Undersecretary of State Mariusz Haładyj
(trg)="44"> Sekretariat Podsekretarza Stanu Mariusza Haładyja

(src)="44"> Office of the Undersecretary of State Adam Hamryszczak
(trg)="45"> Sekretariat Podsekretarza Stanu Adama Hamryszczaka

(src)="45"> Office of the Undersecretary of State Tadeusz Kościński
(trg)="46"> Sekretariat Podsekretarza Stanu Tadeusza Kościńskiego

(src)="46"> Office of the Undersecretary of State Witold Słowik
(trg)="47"> Sekretariat Podsekretarza Stanu Witolda Słowika

(src)="47"> Office of the Director General Małgorzata Tarczewska-Szymańska
(trg)="48"> Sekretariat Dyrektora Generalnego Magdaleny Tarczewskiej-Szymańskiej

(src)="48"> Privacy Policy ( including Cookie Files Policy ) of the Websites of the Ministry of Development
(trg)="49"> Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisach internetowych Ministerstwa Rozwoju

(src)="49"> All users ' data obtained through these Websites is intended only for internal use .
(trg)="50"> Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisami .

(src)="50"> All information from our Websites ' users is gathered in two ways :
(trg)="51"> Wszelkie dane pochodzące od użytkowników Serwisów gromadzone są na dwa sposoby :

(src)="51"> information provided voluntarily by the user - we request personal data when fulfilling registration and contact forms ,
(trg)="52"> informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika - o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych ,

(src)="52"> information obtained via the use of our Websites , including among others :
(trg)="53"> informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisów - wśród nich mogą być :

(src)="53"> Internet Protocol ( IP ) address - each computer connected to the internet has its unique number , i.e. IP address which allows , for example , to determine the country of user 's internet connection ,
(trg)="54"> adres IP - każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer , czyli adres IP ; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj , z którego dany użytkownik łączy się z siecią ,

(src)="54"> The Administrator of the data included in these Websites is the Minister of Development .
(trg)="55"> Administratorem danych zawartych w Serwisach jest Minister Rozwoju .

(src)="55"> Internet browser can store cookieson computer 's hard drive .
(trg)="56"> Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera .

(src)="56"> The content of the cookie files do not allow to identify the user .
(trg)="57"> W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów .

(src)="57"> Personal information about our Websites ' users is not processed or stored through cookies .
(trg)="58"> Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika .

(src)="58"> The cookies mechanism is not used to obtain any type of information about the users .
(trg)="59"> Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Serwisów .

(src)="59"> The Ministry is storing cookies on users ' computers in order to :
(trg)="60"> MR przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu :

(src)="60"> appropriately adjust its Websites to users ' needs ,
(trg)="61"> właściwego dopasowania Serwisów do potrzeb użytkowników ,

(src)="61"> remember preferences and individual settings of the user ,
(trg)="62"> zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika ,

(src)="62"> create statistics concerning the viewership of its Websites .
(trg)="63"> tworzenia statystyk oglądalności Serwisów .

(src)="63"> The user has the possibility to change the settings of the internet browser in order to partially or entirely disable the storage of cookies on computer 's hard drive .
(trg)="64"> Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej , aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera .

(src)="64"> Please note that certain features of our Websites may not be available once cookies are disabled .
(trg)="65"> Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisów .

(src)="65"> The information collected by our Websites is intended to provide the users with certain services , to serve administration and statistical purposes and to protect our Websites .
(trg)="66"> Dane zbierane w ramach naszych Serwisów służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych , a także do ochrony Serwisów .

(src)="66"> This information will not be sold or disclosed to other institutions , organisations or persons who are not employees or permanent collaborators of the Ministry .
(trg)="67"> W ramach Serwisów mogą znajdować się przyciski , narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm , m.in.

(src)="67"> On the basis of information obtained through our Websites , the Ministry may draw up statistical breakdowns that can be disclosed to third parties .
(trg)="68"> Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisów , MR może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne , które mogą być udostępniane osobom trzecim .

(src)="68"> However , these breakdowns do not include any information allowing to identify individual users .
(trg)="69"> Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników .

(src)="69"> The Ministry attaches particular importance to protect its Websites against unauthorized access of third parties .
(trg)="70"> Dokładamy wszelkich starań , aby chronić Serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich .

(src)="70"> The page was helpful
(trg)="71"> Zmiana ustawień w przeglądarce

(src)="71"> Mateusz Morawiecki - Deputy Prime Minister , Minister of Economic Development
(trg)="72"> Mateusz Morawiecki - Wicepremier , Minister Rozwoju

(src)="72"> On 16 November 2015 , Mateusz Morawiecki was appointed Deputy Prime Minister and Minister of Economic Development .
(trg)="73"> 16 listopada 2015 r. powołany na stanowisko Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rozwoju .

(src)="73"> In 1998 , he served as the Deputy Director of the Accession Negotiations Department in the Committee for European Integration .
(trg)="74"> W 1998 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Komitecie Integracji Europejskiej .

(src)="74"> Then he worked for Bank Zachodni WBK Group ( former Bank Zachodni ) .
(trg)="75"> Następnie związał się z Grupą Banku Zachodniego WBK ( wcześniej z Bankiem Zachodnim ) .

(src)="75"> From May 2007 , he was the President of the Management Board of this institution .
(trg)="76"> Od maja 2007 r. był prezesem zarządu tej instytucji .

(src)="76"> Mateusz Morawiecki graduated from the Faculty of History at the University of Wrocław , Business Administration studies at the Wrocław University of Technology and from the Central Connecticut State University .
(trg)="77"> Mateusz Morawiecki ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim , studia Business Administration na Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State University .

(src)="77"> He holds an MBA title earned at the Wrocław University of Economy .
(trg)="78"> Uzyskał dyplom MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu .

(src)="78"> He is also a graduate of the University of Hamburg , University of Basel and the Kellogg School of Management at the Northwestern University in Evanston , the United States .
(trg)="79"> Jest także absolwentem Uniwersytetu w Hamburgu , Uniwersytetu w Bazylei oraz Kellog School of Management Uniwersytetu Northwestern , Evanston w Stanach Zjednoczonych .

(src)="79"> He is a co-author of a companion concerning the EU law and economic integration economics .
(trg)="80"> Jest współautorem podręcznika z zakresu prawa unijnego i ekonomiki integracji gospodarczej .

(src)="80"> In 1998-2001 , he was a member of the supervisory boards of the Industrial Development Agency and the Electricity Board in Wrocław .
(trg)="81"> W latach 1998-2001 był członkiem rad nadzorczych Agencji Rozwoju Przemysłu i Zakładu Energetycznego Wałbrzych .

(src)="81"> Help us improve the portal
(trg)="82"> Posługuje się również językiem rosyjskim .