# en/InternationalAgreements.en-lv.xml.gz
# lv/InternationalAgreements.en-lv.xml.gz


(src)="1"> a ) a competent authority designated by the State in which he exercises his functions has given its permission either generally or in the particular case , and
(trg)="1"> a ) kompetenta institūcija , ko izveidojusi valsts , kurā šī persona realizē savas funkcijas , ir devusi atļauju vai nu vispārīgi , vai arī atsevišķā lietā ,

(src)="2"> a ) a competent authority designated by the State where the evidence is to be taken has given its permission either generally or in the particular case ; and
(trg)="2"> a ) kompetenta institūcija , ko izveidojusi valsts , kurā ir jāizmanto pierādījums , ir devusi atļauju vai nu vispārīgi , vai arī atsevišķā lietā , un

(src)="3"> a a computer system or part of it and computer data stored therein ; and
(trg)="3"> a datorsistēmai vai tās daļai un tajā uzkrātajiem datiem ; un

(src)="4"> ( a ) a consensual or non-consensual lien or security interest in the equipment arising otherwise than by virtue of an attachment or execution , or
(trg)="4"> ( a ) saskaņotas vai nesaskaņotas tiesības apķīlāt parādnieka īpašumu vai tiesības uz iekārtu kā parāda nodrošinājumu , izrietošas citādi , nevis no tiesībām uz iekārtām apķīlājuma vai tiesas lēmuma rezultātā ; vai

(src)="5"> ( a ) a copy of a standard form of the agreement ; and
(trg)="5"> a ) līguma standartveidlapas kopijai ;

(src)="6"> ( a ) a course of education or training for which a school or training institution is primarily responsible ;
(trg)="6"> ( a ) mācību neatņemama sastāvdaļa , par ko atbildīga ir skola vai apmācību iestāde ;

(src)="7"> a ) a declaration containing the opinion of the sentenced person as to his or her proposed transfer , and
(trg)="7"> a ) deklarāciju , kurā ietverts notiesātās personas viedoklis par tās paredzamo nodošanu , un

(src)="8"> ( a ) A description of the proposed activity and its purpose ;
(trg)="8"> ( a ) paredzētās darbības un tās mērķu apraksts ;

(src)="9"> ( a ) A description of the site and the physical and technical characteristics of the proposed activity , including an estimate of the expected residues and emissions ;
(trg)="9"> a ) vietas aprakstu , kā arī ierosinātās darbības fizisko un tehnisko raksturojumu , tostarp aplēses par paredzamajiem atkritumiem un izmešiem ;

(src)="10"> ( a ) a designated Office for any Contracting State to this Convention in respect of which the PCT is in force , which is designated in the international application and for which the applicant wishes to obtain a European patent , and
(trg)="10"> ( a ) norādītā iestāde Kooperācijas līguma izpratnē tām Konvencijas dalībvalstīm , kurās Kooperācijas līgums ir stājies spēkā un kuras ir norādītas starptautiskā pieteikumā , ja pieteicējs informē starptautiskā pieteikuma saņēmējiestādi , ka viņš minētajās dalībvalstīs vēlas saņemt Eiropas patentu , un

(src)="11"> ( a ) A detailed justification for the request , including its economic needs ;
(trg)="11"> a ) sīku pieteikuma pamatojumu , ieskaitot ekonomiskās vajadzības ;

(src)="12"> ( a ) A detailed justification for the request ;
(trg)="12"> a ) sīku ieteikuma pamatojumu ;

(src)="13"> ( a ) a duly certified copy of the judgment ;
(trg)="13"> a ) attiecīgi apliecinātu sprieduma kopiju ;

(src)="14"> ( a ) a European Patent Bulletin containing entries made in the Register of European Patents , as well as other particulars the publication of which is prescribed by this Convention ;
(trg)="14"> ( a ) Eiropas patentu biļetenu , kas satur Eiropas patentu reģistra ziņas , kā arī citas Konvencijā paredzētās ziņas ;

(src)="15"> ( a ) a European Patent Bulletin containing the particulars the publication of which is prescribed by this Convention , the Implementing Regulations or the President of the European Patent Office ;
(trg)="15"> ( a ) Eiropas patentu biļetenu , kas satur ziņas , kuru publicēšanu paredz Konvencija , Reglaments vai Eiropas Patentu iestādes prezidents ;

(src)="16"> ( a ) a European Patent Office ;
(trg)="16"> ( a ) Eiropas Patentu iestāde ;

(src)="17"> ( a ) a fee for each day on which he participates in meetings of the body of which he is a member ;
(trg)="17"> ( a ) honorāru par katru dienu , kurā viņš piedalās tā orgāna sanāksmēs , kura loceklis viņš ir ;

(src)="18"> ( a ) A final decision , pursuant to legislative or administrative measures :
(trg)="18"> a ) galīgā lēmuma , kas pieņemts , ievērojot likumdošanas un administratīvus pasākumus :

(src)="19"> ( a ) A general schedule for destruction , giving types and approximate quantities of chemical weapons planned to be destroyed in each annual destruction period for each existing chemical weapons destruction facility and , if possible , for each planned chemical weapons destruction facility ;
(trg)="19"> a ) iznīcināšanas vispārējo grafiku , norādot ķīmisko ieroču veidus un aptuvenos daudzumus , kas plānoti iznīcināt katra iznīcināšanas perioda gada laikā katrā esošajā ķīmisko ieroču iznīcināšanas objektā un , pēc iespējas , katrā plānotajā ķīmisko ieroču iznīcināšanas objektā ;

(src)="20"> a. a Head of State , including any member of a collegial body performing the functions of a Head of State under the constitution of the State concerned , a Head of Government or a Minister for Foreign Affairs , whenever any such person is in a foreign State , as well as members of his family who accompany him ;
(trg)="20"> a ) valsts vadītājs , tostarp jebkurš kādas koleģiālas struktūras loceklis , kas saskaņā ar attiecīgās valsts konstitūciju veic valsts vadītāja pienākumus , valdības vadītājs vai ārlietu ministrs , ja minētās personas atrodas ārvalstīs , kā arī šo personu ģimenes locekļi , kuri šīs personas pavada ;

(src)="21"> ( a ) a high-quality adhesive shall be used .
(trg)="21"> ( a ) jāizmanto augstas kvalitātes līmlente .

(src)="22"> ( a ) a judicial authority of the requested Member State shall be present during the hearing , where necessary assisted by an interpreter , and shall also be responsible for ensuring both the identification of the person to be heard and respect for the fundamental principles of the law of the requested Member State .
(trg)="22"> a ) liecības sniegšanā piedalās lūguma saņēmējas dalībvalsts tiesu varas iestāde , ja nepieciešams , arī tulks , un tā ir arī atbildīga par pratināmās personas identificēšanu un lūguma saņēmējas dalībvalsts tiesību pamatprincipu ievērošanu .

(src)="23"> A - A 2-letter group :
(trg)="23"> A : divu burtu kombinācija :

(src)="24"> 9 . ( a ) A license to make a translation of a work which has been published in printed or analogous forms of reproduction may also be granted to any broadcasting organization having its headquarters in a country referred to in paragraph ( 1 ) , upon an application made to the competent authority of that country by the said organization , provided that all of the following conditions are met :
(trg)="24"> ( 9 ) ( a ) Licenci uz iespiesta vai analoģiskā reproducēšanas formā publicēta darba tulkošanu var izsniegt arī jebkurai ētera raidījumu organizācijai , kurai ir pārstāvniecība 1.punktā minētajā valstī , ja attiecīgā organizācija iesniedz pieteikumu šīs valsts kompetentai institūcijai un ja tiek izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi :

(src)="25"> ( a ) a list of laws and regulations in force relevant to seafarers ' working and living conditions and any amendments which have come into effect during the year ;
(trg)="25"> a ) to spēkā esošo normatīvo aktu sarakstam , kas saistīti ar jūrnieku darba un dzīves apstākļiem , un jebkuriem grozījumiem , kuri stājušies spēkā attiecīgā gada laikā ;

(src)="26"> ( a ) a list of non-governmental agencies which are authorized to act in their behalf in the administration of measures for safety of life at sea for circulation to the Contracting Governments for the information of their officers ;
(trg)="26"> a ) izplatīšanai Līgumslēdzēju valdību amatpersonu zināšanai to nevalstisko organizāciju sarakstu , kas ir pilnvarotas rīkoties Līgumslēdzēju valdību vārdā , lai pārvaldītu dzīvības aizsardzības pasākumus uz jūras ;

(src)="27"> ( a ) a list of the nominated surveyors or recognized organizations which are authorized to act on behalf of that Party in the administration of matters relating to the control of anti-fouling systems in accordance with this Convention for circulation to the Parties for the information of their officers .
(trg)="27"> ( a ) iecelto inspektoru vai atzīto organizāciju sarakstu , kuri ir pilnvaroti darboties šīs Dalībvalsts vārdā , risinot jautājumus par pretapaugšanas sistēmu kontroli saskaņā ar šo konvenciju , lai izplatītu Dalībvalstīm to amatpersonu informēšanai .

(src)="28"> a ) A loan shall not be made nor a guarantee issued if opposed by the state of the beneficiary .
(trg)="28"> a ) Aizdevums netiek izsniegts vai garantija netiek izdota , ja pret to iebilst saņēmēja valsts .

(src)="29"> a ) a Management Authority of the State of export is satisfied that the specimen was not obtained in contravention of the laws of that State for the protection of fauna and flora ; and
(trg)="29"> a ) eksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi , ka šis īpatnis nav iegūts pretrunā ar valsts faunas un floras aizsardzības likumiem ;

(src)="30"> a ) a Management Authority of the State of re-export is satisfied that the specimen was imported into that State in accordance with the provisions of the present Convention ; and
(trg)="30"> a ) reeksporta valsts uzraudzības institūcija atzinusi , ka īpatnis ir ievests valstī saskaņā ar šīs Konvencijas nosacījumiem ;

(src)="31"> ( a ) a medical certificate shall be valid for a maximum period of two years unless the seafarer is under the age of 18 , in which case the maximum period of validity shall be one year ;
(trg)="31"> a ) medicīniskā izziņa ir derīga maksimāli divus gadus , bet , ja jūrnieks nav sasniedzis 18 gadu vecumu , maksimālais derīguma termiņš ir viens gads ;

(src)="32"> ( a ) a member of the Board of Appeal took part in the decision in breach of Article24 , paragraph1 , or despite being excluded pursuant to a decision under Article 24 , paragraph 4 ;
(trg)="32"> ( a ) Apelācijas padomes loceklis ir piedalījies lēmuma pieņemšanā pretēji 24. panta 1. daļas nosacījumiem vai neskatoties uz to , ka viņš ir bijis noraidīts saskaņā ar 24. panta 4. daļā noteikto lēmumu ;

(src)="33"> ( a ) a Member State 's investigations into criminal offences require difficult and demanding investigations having links with other Member States ;
(trg)="33"> a ) dalībvalsts veiktā noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana prasa smagu un rūpīgu darbu , iesaistot citas dalībvalstis ;

(src)="34"> ( a ) a Member that has accepted that amendment shall not be obliged to extend the benefit of the Convention in respect of the maritime labour certificates issued to ships flying the flag of another Member which :
(trg)="34"> a ) dalībvalstij , kas atzinusi šo grozījumu , nav obligāti jānodrošina konvencijas priekšrocības tiem jūrniecības darba sertifikātiem , kuri izsniegti citas tādas dalībvalsts valsts karoga kuģiem , kura :

(src)="35"> ( a ) a memorial by the requesting party ;
(trg)="35"> ( a ) lūguma iesniedzējas puses memorands ;

(src)="36"> ( a ) a minimum level of pre-positioned oil spill combating equipment , commensurate with the risk involved , and programmes for its use ;
(trg)="36"> ( a ) nepieciešamo aprīkojumu , kas paredzēts cīņai ar naftas piesārņojumu , atbilstoši riska pakāpei , un to lietošanas instrukcijas ;

(src)="37"> a a minor engaged in sexually ex ­ plicit conduct ;
(trg)="37"> a nepilngadīgo , kas iesaistīts seksuālā darbībā ;

(src)="38"> ( a ) a motor vehicle of the category B referred to in Annexes 6 and 7 to this Convention may be coupled to a light trailer ; it may also be coupled to a trailer whose permissible maximum mass exceeds 750 kg but does not exceed the unladen mass of the motor vehicle if the combined permissible maximum mass of the vehicles so coupled does not exceed 3,500 kg ;
(trg)="38"> ( a ) šīs Konvencijas 6. un 7. pielikumā norādītais B kategorijas automobilis var būt savienots ar vieglo piekabi ; tas var būt savienots arī ar piekabi , kuras maksimālā atļautā masa pārsniedz 750 kg , bet nepārsniedz automobiļa līdzekļa masu bez slodzes , ja abu savienoto transportlīdzekļu kopējā atļautā maksimālā masa nepārsniedz 3500 kg ;

(src)="39"> a. a murder , kidnapping or other attack upon the person or liberty of an internationally protected person ;
(trg)="39"> a ) slepkavība , nolaupīšana vai cits uzbrukums starptautiski aizsargātai personai vai tās brīvībai ;

(src)="40"> ( a ) a national basic fee equal to the filing fee provided for in Article 78 , paragraph 2 , and
(trg)="40"> ( a ) nacionālo pamatmaksu , kas ir vienlīdzīga 78. panta 2. daļā noteiktajai pieteikuma maksai , un

(src)="41"> ( a ) a notice in writing need not be signed but must identify the person by whom or in whose name it is given ;
(trg)="41"> ( a ) rakstiskam paziņojumam nav jābūt parakstītam , bet jāidentificē persona , kura to sniedz vai kuras vārdā tas tiek sniegts ;

(src)="42"> a a Party 's investigations into criminal offences require difficult and demanding investigations having links with other Parties ;
(trg)="42"> Puses veiktās noziedzīga nodarījuma izmeklēšanas ir sarežģīta un nepieciešamas izmeklēšanas , kas saistīta ar citām Pusēm ;

(src)="43"> 2 a A Party 's point of contact shall have the capacity to carry out communications with the point of contact of another Party on an expedited basis .
(trg)="43"> 2. a Puses kontaktpunktam jābūt kapacitātei veikt operatīvu saziņu ar citas Puses kontaktpunktu .

(src)="44"> ( a ) a Party to this Convention as so amended ;
(trg)="44"> ( a ) šīs Konvencijas un tās spēkā esošo grozījumu Dalībvalsti ;

(src)="45"> ( a ) A Passenger Ship Safety Certificate shall be issued for a period not exceeding 12 months .
(trg)="45"> a ) Pasažieru kuģa drošības apliecību izdod uz laika posmu , kas nav ilgāks par 12 mēnešiem .

(src)="46"> a a person in its territory to submit specified computer data in that person 's possession or control , which is stored in a computer system or a computer-data storage medium ; and
(trg)="46"> a personai tās teritorijā iesniegt konkrētus datus , kas atrodas personas īpašumā vai kontrolē un kas ir saglabāti datorsistēmā vai datu uzkrāšanas vidē ; un

(src)="47"> ( a ) a petition for the grant of a European patent ;
(trg)="47"> ( a ) lūgumu piešķirt Eiropas patentu ;

(src)="48"> a ) a place of management ;
(trg)="48"> a ) vadības atrašanās vietu ;

(src)="49"> ( a ) a plurality of inter ‑ related products ;
(trg)="49"> ( a ) satur daudz savstarpēji radniecīgu produktu ;

(src)="50"> a a power of representation of the legal person ;
(trg)="50"> a juridiskās personas pārstāvniecības pilnvarām ;

(src)="51"> ( a ) a precise description of his task ;
(trg)="51"> ( a ) uzdevuma precīzs apraksts ;

(src)="52"> ( a ) a precise designation of each party ;
(trg)="52"> ( a ) precīzi norādītai katrai strīda pusei ;

(src)="53"> ( a ) a provision in the factoring contract for the assignment of existing or future receivables shall not be rendered invalid by the fact that the contract does not specify them individually , if at the time of conclusion of the contract or when they come into existence they can be identified to the contract ;
(trg)="53"> ( a ) faktoringa līguma noteikums par esošo vai paredzamo prasījumu cedēšanu netiks padarīts par spēkā neesošu gadījumā , ja līgums nenorāda tos individuāli , ja līguma noslēgšanas laikā vai , kad tie rodas , tie var tikt identificēti līgumā .

(src)="54"> ( a ) a real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State , unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission ;
(trg)="54"> ( a ) īpašuma prasība attiecībā uz privātu nekustamo īpašumu , kurš atrodas uzņemošās valsts teritorijā , izņemot gadījumus , kad tas viņam pieder uzņemošās valsts vārdā pārstāvniecības nolūkiem ;

(src)="55"> ( a ) a Receiving Section ;
(trg)="55"> ( a ) Pieteikumu saņemšanas sektors ;

(src)="56"> ( a ) a refrigerator , which should be conveniently situated and of sufficient capacity for the number of persons using the mess room or mess rooms ;
(trg)="56"> a ) ledusskapim , kas atrodas ērti pieejamā vietā un ir pietiekami ietilpīgs to personu daudzumam , kuras izmanto ēdnīcu vai ēdnīcas ;

(src)="57"> ( a ) a repudiation of the treaty not sanctioned by the present Convention ; or
(trg)="57"> a ) atteikšanās no līguma , ko nepieļauj dotā Konvencija ; vai

(src)="58"> ( a ) a request for the grant of a European patent ;
(trg)="58"> ( a ) lūgumu piešķirt Eiropas patentu ;

(src)="59"> ( a ) A Safety Assessment shall be prepared to permit evaluation of the nuclear power plant and safety of the ship to ensure that there are no unreasonable radiation or other hazards , at sea or in port , to the crew , passengers or public , or to the waterways or food or water resources .
(trg)="59"> a ) Drošības novērtējumu sagatavo , lai varētu novērtēt atomdzinēja iekārtas un kuģa drošību , tādējādi nodrošinot to , ka jūrā vai ostā apkalpi , pasažierus , sabiedrību , ūdensceļus vai pārtikas vai ūdens resursus nepamatoti neapdraud radiācija vai cita kodolbīstamība .

(src)="60"> ( a ) a sample of the biological material has been de-posited with a recognized depositary institution not later than the date of filing of the application ;
(trg)="60"> ( a ) bioloģiskā materiāla paraugs ir deponēts atzītā depozitārijā ne vēlāk par pieteikuma datumu ;

(src)="61"> a ) a Scientific Authority of the State of export has advised that such export will not be detrimental to the survival of that species ;
(trg)="61"> a ) eksporta valsts zinātniskā institūcija devusi slēdzienu , ka šāds eksports nekaitēs sugas izdzīvošanai ;

(src)="62"> a ) a Scientific Authority of the state of import has advised that the import will be for purposes which are not detrimental to the survival of the species involved ;
(trg)="62"> a ) importa valsts zinātniskā institūcija devusi slēdzienu , ka šis imports neapdraud importējamo sugu izdzīvošanu ;

(src)="63"> a ) a Scientific Authority of the State of introduction advises that the introduction will not be detrimental to the survival of the species involved ; and
(trg)="63"> a ) ievedējas valsts , zinātniskā institūcija devusi slēdzienu , ka šāda ievešana nekaitēs sugas izdzīvošanai ;

(src)="64"> a ) a Scientific Authority of the State of introduction advises that the introduction will not be detrimental to the survival of the species involved ;
(trg)="64"> a ) tās valsts , kurā paredzēts īpatni ievest , zinātniskā institūcija devusi slēdzienu , ka šāda ievešana nekaitēs sugas izdzīvošanai ;

(src)="65"> ( a ) a serious deficiency in his ability to perform or in his creditworthiness ; or
(trg)="65"> a ) tādēļ , ka puse nespēj izpildīt saistības vai nespēj maksāt ; vai arī

(src)="66"> ( a ) a service brake capable of slowing down the vehicle and of stopping it safely , rapidly and effectively , whatever its conditions of loading and whatever the upward or downward gradient of the road on which it is moving ;
(trg)="66"> ( a ) darba bremzēm jāspēj samazināt transportlīdzekļa ātrums un apturēt to droši , ātri un efektīvi neatkarīgi no slodzes apstākļiem un neatkarīgi no ceļa slīpuma ;

(src)="67"> ( a ) a service shall be discontinued or suspended totally or partially ,
(trg)="67"> ( a ) pakalpojums netiek turpināts vai tas tiek pilnīgi vai daļēji pārtraukts ,

(src)="68"> ( a ) a ship is registered or re-registered ; or
(trg)="68"> a ) kuģi reģistrē vai pārreģistrē , vai

(src)="69"> ( a ) A ship which is not normally engaged on international voyages but which , in exceptional circumstances , is required to undertake a single international voyage may be exempted by the Administration from any of the requirements of the present regulations provided that it complies with safety requirements which are adequate in the opinion of the Administration for the voyage which is to be undertaken by the ship .
(trg)="69"> a ) Kuģi , kas parasti nav nodarbināts starptautiskos reisos , bet kam izņēmuma apstākļos jāveic atsevišķs starptautisks reiss , administrācija var atbrīvot no jebkurām šo noteikumu prasībām , ja kuģis atbilst drošības prasībām , ko administrācija uzskata par atbilstošām reisam , kurš kuģim jāveic .

(src)="70"> ( a ) A ship , which is not subject to the provisions of the present Convention at the time of its departure on any voyage , shall not become subject to the provisions of the present Convention on account of any deviation from its intended voyage due to stress of weather or any other cause of force majeure .
(trg)="70"> a ) Uz kuģi , uz kuru brīdī , kad tas dodas reisā , šīs konvencijas noteikumi neattiecas , tie nekādā gadījumā nav attiecināmi tad , ja tas novirzās no paredzētā reisa laika apstākļu vai citas nepārvaramas varas apstākļu dēļ .

(src)="71"> ( a ) a signplate consisting of an equilateral triangle with a red border and with its interior part either hollow or of a light colour ; the red border shall be fitted with a reflectorized strip .
(trg)="71"> ( a ) zīmei , kas sastāv no vienādmalu trīsstūra ar sarkanām malām , kuras iekšējā daļa ir neaizpildīta vai nokrāsota gaišā krāsā ; sarkanajai apmalei jābūt apgādātai ar atstarojošu joslu .

(src)="72"> ( a ) a system for enabling seafarers , at the time of their entering employment or during it , to allot , if they so desire , a proportion of their wages for remittance at regular intervals to their families by bank transfers or similar means ; and
(trg)="72"> a ) sistēmu , kas nodrošina , ka jūrnieki , ja viņi tā vēlas , stājoties darba attiecībās vai to laikā var noteikt , ka daļu no viņu darba algas ar bankas pārskaitījumu vai līdzīgā veidā regulāri pārskaita viņu ģimenēm , un

(src)="73"> ( a ) A system for the supply of drinking water to a number of households or undertakings ; and / or
(trg)="73"> ( a ) Sistēma , kas domāta dzeramā ūdens piegādei vairākām mājsaimniecībām vai uzņēmumiem , un / vai :

(src)="74"> ( a ) a system to ensure the adequacy of work performed by recognized organizations , which includes information on all applicable national laws and regulations and relevant international instruments ; and
(trg)="74"> a ) sistēmu , lai nodrošinātu atzītu organizāciju veiktā darba atbilstību , kas ietver informāciju par visiem piemērojamiem valsts normatīvajiem aktiem un attiecīgajiem starptautiskajiem dokumentiem , un

(src)="75"> ( a ) a smoking room ;
(trg)="75"> a ) smēķēšanas telpu ;

(src)="76"> a a State of which the child is a national ,
(trg)="76"> a ) valsts , kuras pilsonis ir bērns ,

(src)="77"> 3 . ( a ) A State Party may authorize an institution or an Organization recognised by it to issue the certificate .
(trg)="77"> 3 . ( a ) Dalībvalsts var pilnvarot tās atzītu iestādi vai organizāciju izdot sertifikātu .

(src)="78"> 3 . ( a ) A State Party may authorize either an institution or an organization recognized by it to issue the certificate referred to in paragraph 2 .
(trg)="78"> 3 . ( a ) Dalībvalsts drīkst pilnvarot tās atzītu institūciju vai organizāciju izdot 2.punktā minēto sertifikātu .

(src)="79"> ( a ) a State Party shall take appropriate steps to inform as soon as possible other States , which appear to it to be concerned , of any theft , robbery or other unlawful taking of nuclear material or credible threat thereof and to inform , where appropriate , international organizations ;
(trg)="79"> ( a ) Dalībvalsts veic atbilstošus pasākumus , lai pēc iespējas ātrāk informētu citas valstis , uz kurām tas attiecas , par jebkādu kodolmateriālu zādzību , laupīšanu vai citu nelikumīgu iegūšanu vai par pamatotiem draudiem , ka tas varētu notikt , un informē , ja nepieciešams , starptautiskās organizācijas ;

(src)="80"> ( a ) a statement indicating the designation of the sub ­ ject-matter of the invention and those technical fea ­ tures which are necessary for the definition of the claimed subject-matter but which , in combination , are part of the prior art ;
(trg)="80"> ( a ) izgudrojuma objekta piederības jomas formulējumu un tās tehniskās pazīmes , kas ir nepieciešamas pretenziju objekta definēšanai , bet kuru kombinācija ir tehnikas līmeņa daļa ;

(src)="81"> ( a ) a statement that it is delivered by the Board of Appeal ;
(trg)="81"> ( a ) Apelācijas lietā pieņemto lēmumu ;

(src)="82"> ( 3 ) ( a ) A sub-office of the European Patent Office for searching European patent applications shall be set up in Berlin ( West ) as from the date referred to in Article 162 , paragraph 1 , of the Convention .
(trg)="82"> ( 3 ) ( a ) Berlīnē ( Rietumu ) tiek izveidota Eiropas Patentu iestādes palīgiestāde Eiropas patenta pieteikumu patentmeklējumu veikšanai no dienas , kas minēta Konvencijas 162. panta ( 1 ) daļā .

(src)="83"> ( 3 ) ( a ) A sub-office of the European Patent Office shall be set up in Berlin as from the date referred to in Article 162 , paragraph 1 , of the Convention .
(trg)="83"> ( 3 ) ( a ) Berlīnē tiek izveidota Eiropas Patentu iestādes palīgiestāde Eiropas patenta pieteikumu patentmeklējumu vajadzībām no dienas , kas minēta Konvencijas 162. panta 1. daļā .

(src)="84"> ( a ) a sufficient number of specimens of their certificates issued under the provisions of the present Convention for circulation to the Contracting Governments ;
(trg)="84"> ( a ) pietiekamu daudzumu apliecību , kas izdotas saskaņā ar šīs Konvencijas nosacījumiem , paraugus , tālākai izplatīšanai dalībvalstīs ;

(src)="85"> ( a ) a sum advanced and utilised for the purchase of the object ;
(trg)="85"> a ) summu , kura iemaksāta avansā un izlietota priekšmeta iegādei ;

(src)="86"> ( a ) A superstructure is a decked structure on the freeboard deck , extending from side to side of the ship or with the side plating not being inboard of the shell plating more than 4 per cent of the breadth ( B ) .
(trg)="86"> ( a ) Virsbūve ir klāja būve uz brīvsānu klāja , kas sniedzas no viena kuģa sāna līdz otram vai kuras sānu apšuvums atrodas uz iekšpusi no kuģa sāniem attālumā ne vairāk kā 4 % no kuģa platuma ( B ) .

(src)="87"> ( a ) a supplementary European search report shall be drawn up in respect of all international applica ­ tions ;
(trg)="87"> ( a ) papildus Eiropas patentmeklējuma ziņojumu gatavo visiem starptautiskiem pieteikumiem ;

(src)="88"> ( a ) a surcharge equal to one unit of account per kilogramme of gross mass of the whole package ;
(trg)="88"> ( a ) naudas sodu vienas norēķinu vienības apmērā par vienu veselas kravas vietas bruto masas kilogramu :

(src)="89"> ( a ) A survey before the ship is put in service , which shall include a complete inspection of its structure and equipment in so far as the ship is covered by the present Convention .
(trg)="89"> ( a ) Sākotnējai apskatei , ko veic pirms kuģis tiek nodots ekspluatācijā , iekļaujot pilnīgu tā būves un aprīkojuma inspekciju tādā apjomā , kādā uz kuģi attiecas šī Konvencija .

(src)="90"> ( a ) a ticket has not been used or has been only partially used ;
(trg)="90"> ( a ) biļete nav tikusi izmantota vai ir bijusi izmantota daļēji ;

(src)="91"> ( a ) able seafarer means any seafarer who is deemed competent to perform any duty which may be required of a rating serving in the deck department , other than the duties of a supervisory or specialist rating , or who is defined as such by national laws , regulations or practice , or by collective agreement ;
(trg)="91"> a ) " kvalificēts matrozis " nozīmē jebkuru jūrnieku , ko uzskata par kompetentu veikt jebkuru pienākumu , ko klāja komandā veic ierindas jūrnieks , bet ne uzraugs vai speciālists , vai jūrnieks , kas kā tāds definēts valsts normatīvajos aktos vai praksē , vai koplīgumā ;

(src)="92"> ( a ) acceptance by another contracting State of a reservation constitutes the reserving State a party to the treaty in relation to that other State if or when the treaty is in force for those States ;
(trg)="92"> a ) citas līgumslēdzējas valsts akceptēta atruna padara atrunu veikušo valsti par līguma dalībnieku attiecībā pret valsti , kas atrunu akceptējusi , ja līgums ir spēkā vai tas stāsies spēkā attiecībā uz šīm valstīm ;

(src)="93"> a access publicly available ( open source ) stored computer data , regardless of where the data is located geographically ; or
(trg)="93"> a piekļūt publiski pieejamiem ( atklātu avotu ) uzkrātiem datiem , neatkarīgi no tā , kur dati izvietoti ģeogrāfiski ; vai

(src)="94"> ( a ) Access shall be provided solely for the purpose of utilization and conservation for research , breeding and training for food and agriculture , provided that such purpose does not include chemical , pharmaceutical and / or other non-food / feed industrial uses .
(trg)="94"> ( a ) pieejamība tiek nodrošināta tikai un vienīgi resursu izmantošanai un saglabāšanai pētījumiem , selekcijai un apmācībām pārtikas un lauksaimniecības sfērā ar noteikumu , ka šāds nolūks neattiecas uz šo resursu izmantošanu ķīmiskās , farmaceitiskās un / vai citās nepārtikas rūpniecības nozarēs .

(src)="95"> ( a ) Access to drinking water for everyone ;
(trg)="95"> ( a ) nodrošināt dzeramo ūdeni ikvienam ;

(src)="96"> a access to further higher education studies , including relevant examinations , and / or to preparations for the doctorate , on the same conditions as those applicable to holders of qualifications of the Party in which recognition is sought ;
(trg)="96"> a ) turpināt augstākās izglītības studijas , arī kārtot attiecīgus eksāmenus , un / vai gatavoties doktora grāda iegūšanai ar tādiem pašiem noteikumiem , kādus piemēro tās Puses kvalifikācijas dokumenta turētājiem , kurā atzīšana tiek prasīta ;

(src)="97"> ( a ) Act , neglect , or default of the master , mariner , pilot , or the servants of the carrier in the navigation or in the management of the ship .
(trg)="97"> a ) kapteiņa , ekipāžas locekļa , loča vai pārvadātāja kalpotāju darbības , nolaidības vai saistību nepildīšanas dēļ kuģošanā vai kuģa vadīšanā ;

(src)="98"> ( a ) act , neglect or default on the part of the master , a mariner , pilot or the carrier 's servants in the navigation or management of the ship ;
(trg)="98"> ( a ) rīcība , nolaidība vai kļūda kuģa navigācija vai vadībā , no kapteiņa , jūrnieku , loča vai krāvēju puses ;

(src)="99"> ( a ) Additional annexes shall be proposed and adopted according to the procedure laid down in paragraphs 1 , 2 and 3 of Article 21 ;
(trg)="99"> a ) papildu pielikumus ierosina un pieņem saskaņā ar procedūru , kas paredzēta 21.panta 1 . , 2. un 3.daļā ;

(src)="100"> ( a ) Additional Mandate for the Auditing of Accounts ;
(trg)="100"> ( a ) Papildus mandāts kontu pārbaudei ;