# da/result_364.da-en.xml.gz
# en/result_364.da-en.xml.gz


(src)="1"> Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40
(trg)="1"> Bredgade 40

(src)="2"> 1260 København K
(trg)="2"> 1260 København K

(src)="3"> Publikationen kan hentes på ufm.dk / publikationer ISBN : 978-87-93468-04-7
(trg)="3"> Publication can be downloaded at ufm.dk / publikationer ISBN ( elektronisk publikation ) : 978-87-93468-08-5

(src)="4"> Styrelsen for Forskning og Innovation
(trg)="4"> Danish Agency for Science , Technology and Innovation

(src)="5"> Indhold
(trg)="5"> Contents

(src)="6"> Resumé 4
(trg)="6"> Summary 4

(src)="7"> Indledning
(trg)="7"> Introduction 7

(src)="8"> Effektive nationale forskningssystemer
(trg)="8"> Effective national research systems 10

(src)="9"> Fælles løsninger på store samfundsudfordringer
(trg)="9"> Jointly addressing grand challenges 15

(src)="10"> Effektive investeringer i og anvendelse af forskningsinfrastruktur
(trg)="10"> Optimal use of public investment in research infrastructures 19

(src)="11"> Et frit og åbent arbejdsmarked for forskere
(trg)="11"> An open labour market for researchers 23

(src)="12"> Ligestilling mellem kønnene samt integration af kønsdimensionen i forskning 27
(trg)="12"> Gender equality and gender mainstreaming in research 27

(src)="13"> Optimal cirkulation og overførsel af viden – A
(trg)="13"> Optimal circulation and transfer of scientific knowledge – A 30

(src)="14"> Optimal cirkulation og overførsel af viden – B
(trg)="14"> Optimal circulation and transfer of scientific knowledge – B 33

(src)="15"> Internationalt samarbejde inden for forskning og innovation
(trg)="15"> International cooperation 36

(src)="16"> Bilag : Oversigt over målsætninger og tiltag
(trg)="16"> Appendix : Outline of objectives and actions 40

(src)="17"> Styrelsen for Forskning og Innovation
(trg)="17"> Danish Agency for Science , Technology and Innovation

(src)="18"> Resumé ‌
(trg)="18"> Summary

(src)="19"> Danmark er et lille åbent land , som konkurrerer på viden i en hastigt foranderlig verden , hvor forskning og innovation i stadigt større grad internationaliseres .
(trg)="19"> Denmark is a small , open country competing on knowledge in a rapidly changing world , where research and innovation are increasingly being internationalised .

(src)="20"> Internationalisering af dansk forskning og det europæiske indre marked for viden – det europæiske forskningsrum ( ERA ) , hvor forskere , forskningsinstitutioner og virksomheder flytter , konkurrerer og samarbejder på tværs af grænserne i EU , spiller derfor en vigtig rolle for Danmark .
(trg)="20"> Therefore , internationalisation of Danish research and the internal European market for knowledge – the European Research Area ( ERA ) , where researchers , research institutions and enterprises move , compete and collaborate across national borders – is very important to Denmark .

(src)="21"> Videreudviklingen af ERA understøtter regeringens ambition om , at danske forskningsmiljøer skal være i absolut topklasse inden for udvalgte styrkepositioner , og at Danmark skal bidrage til – og drage fordel af – globaliseringens muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser .
(trg)="21"> The further development of the ERA underpins the Government ’ s ambition to ensure that Danish research communities are among the best in the world within select positions of strength , and that Denmark may contribute to – and benefit from – the opportunities created by globalisation for growth and job creation .

(src)="22"> Den danske køreplan tager afsæt i den europæiske køreplan for videreudviklingen af ERA , som fokuserer på syv prioriterede områder .
(trg)="22"> The Danish roadmap is based on the European roadmap for the further development of the ERA , which focuses on seven priorities .

(src)="23"> Den danske køreplan opstiller målsætninger for implementeringen af ERA frem mod 2020 i en dansk kontekst samt tiltag og instrumenter for at nå dertil .
(trg)="23"> The Danish roadmap establishes a number of targets for the implementation of the ERA in a Danish context towards 2020 , as well as actions and instruments for getting there .

(src)="24"> Køreplanen er et levende dokument , der kan danne udgangspunkt for dialogen om ERA i forsknings- og innovationsmiljøet , og som revideres i takt med samfundsudviklingen og opnåede mål .
(trg)="24"> The roadmap is a living document , which can form a basis for dialogue on the ERA in research and innovation communities , and which will be revised concurrently with societal development and goals achieved along the way .

(src)="25"> Effektive nationale forskningssystemer
(trg)="25"> Effective national research systems

(src)="26"> I løbet af de seneste årtier er der i Danmark blevet gennemført en række reformer for at udvikle et simpelt , transparent og sammenhængende nationalt forsknings- og innovationssystem med fokus på at understøtte udviklingen af excellent forskning og sikre forskningens relevans i forhold til samfundets udfordringer og behov .
(trg)="26"> Over the past decades , a number of Danish reforms have been implemented with a view to developing a simple , transparent and coherent national research and innovation system that focusses on supporting the development of excellent research relevant to the challenges and needs of society .

(src)="27"> Danmark skal fremadrettet , og således også i 2020 , investere mindst 1 pct. af BNP i offentligt finansieret forskning .
(trg)="27"> In the future , and thus also in 2020 , Denmark must invest no less than 1 per cent of the country ’ s GDP in publicly funded research .

(src)="28"> Inden for denne ramme skal midlerne prioriteres , så de understøtter danske styrkepositioner og erhvervslivets behov .
(trg)="28"> Within this framework , funds must be prioritised to ensure that they support Danish positions of strength and the needs of the private sector .

(src)="29"> Danske universiteter skal tilhøre den internationale elite , både hvad angår forskning og uddannelse .
(trg)="29"> Danish universities must be among the best in the world with , both in research and education .

(src)="30"> Danmark kan ikke være førende inden for alle områder , men danske forskningsmiljøer skal være i absolut topklasse inden for udvalgte styrkepositioner og områder .
(trg)="30"> Denmark cannot be a leading player in all fields , but the Danish research communities must be first-rate within select fields and positions of strength .

(src)="31"> Fælles løsninger på store samfundsudfordringer
(trg)="31"> Jointly addressing grand challenges

(src)="32"> Store samfundsmæssige udfordringer , som går på tværs af landegrænser , håndteres bedst i fællesskab .
(trg)="32"> Grand transnational societal challenges are best handled together .

(src)="33"> Derfor skal der være sammenhæng mellem forsknings- og innovationsprogrammerne – både i forhold til rammeprogrammet Horizon 2020 og nationalt .
(trg)="33"> Therefore , there must be a correlation between the research and innovation programmes – both as regards the Horizon 2020 framework programme and at national levels .

(src)="34"> Det er i Danmarks interesse , at der på europæisk plan fastholdes et fokus på de store samfundsmæssige udfordringer , for dansk erhvervsliv og danske videninstitutioner har i udpræget grad deres styrkepositioner inden for områder relateret til disse udfordringer , herunder fødevarer , sundhed , energi , klima og miljø .
(trg)="34"> It is in Denmark ’ s interest that focus at European level is maintained on grand societal challenges , as the positions of strength of the Danish private sector and Danish knowledge institutions are to a large extent found in areas related to these challenges , including food , health , energy , climate and the environment .

(src)="35"> I 2020 skal Danmark deltage aktivt og fokuseret i strategisk udvalgte tværnationale forsknings- samarbejder , der øger den danske forskningsexcellence , giver en klar merværdi for dansk forskning og innovation og tilgodeser både videninstitutioner og virksomheder .
(trg)="35"> In 2020 , Denmark must take active and focused part in strategically selected transnational research collaborations , which will increase Danish research excellence , create increased value for Danish research and innovation and favour both knowledge institutions and enterprises .

(src)="36"> Effektive løsninger på dette forudsætter , at tværvidenskabelige forskningsvinkler inddrages , i relevant omfang .
(trg)="36"> Effective solutions presuppose the inclusion of multidisciplinary perspectives where relevant .

(src)="37"> Det gælder også inden for rammerne af Horizon 2020 .
(trg)="37"> This also applies within the framework of Horizon 2020 .

(src)="38"> Danmark skal derfor fastholde et højt engagement i Horizon 2020 og hjemtage minimum 2,5 pct. af de samlede udmøntede midler .
(trg)="38"> Denmark must therefore maintain a high level of involvement in Horizon 2020 and secure no less than 2.5 per cent of the total funds distributed .

(src)="39"> Effektive investeringer i og anvendelse af forskningsinfrastruktur
(trg)="39"> Make optimal use of public investment in research infrastructure

(src)="40"> Det er afgørende for danske og europæiske forskere at have adgang til de mest moderne faciliteter for også i fremtiden at være blandt de førende i verden .
(trg)="40"> It is vital that Danish and European researchers have access to state-of-the-art facilities to maintain their position among the best in the world .

(src)="41"> Forskningsinfrastruktur er også et konkurrenceparameter i forhold til rekruttering og fastholdelse af de bedste udenlandske forskere .
(trg)="41"> Research infrastructures also represent a competitive parameter as regards recruitment and retention of excellent foreign researchers .

(src)="42"> Den danske roadmap for forskningsinfrastruktur fra 2015 udstikker strategiske retningslinjer for indsatsen i de kommende år .
(trg)="42"> The Danish roadmap for research infrastructures 2015 sets out strategic guidelines for this future effort .

(src)="43"> I 2020 skal der være dansk deltagelse i og adgang til europæiske forskningsinfrastrukturer af relevans , potentiale og interesse for danske forsknings- og innovationsmiljøer , og der skal ske en stigning i den danske deltagelse i projekter under programmet for forskningsinfrastruktur under Horizon 2020 i forhold til det nuværende niveau for deltagelse .
(trg)="43"> In 2020 , Denmark must participate in and have access to European research infrastructures that hold potential for and are relevant and of interest to Danish research and innovation communities , and there must be an increase in the level of Danish participation in projects under the Horizon 2020 programme for research infrastructures compared to current levels of participation .

(src)="44"> I 2020 skal Uddannelses- og Forskningsministeriet være katalysator for investeringen i nye danske forskningsinfrastrukturer inden for alle hovedområder , som fremgår af Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur , og overensstemmelsen med projekter på ESFRI ’ s roadmap ( Euro- pean Strategy Forum for Research Infrastructures ) skal indgå som et evalueringskriterium for finansieringen af ny forskningsinfrastruktur .
(trg)="44"> In 2020 the Danish Ministry of Higher Education and Science must act as a catalyst for investments in new Danish research infrastructures within all the main areas , as stipulated in the Danish Roadmap for Research Infrastructures , and compatibility with projects in the ESFRI Roadmap ( European Strategy Forum for Research Infrastructures ) will be a main evaluation criterion for the funding of new research infrastructures .

(src)="45"> Et frit og åbent arbejdsmarked for forskere
(trg)="45"> A free and open labour market for researchers

(src)="46"> Øget forskermobilitet på tværs af landegrænser og på tværs af sektorer bidrager til at øge forsk- ningsexcellence .
(trg)="46"> Increased mobility of researchers across national borders and sectors leads to increased research excellence .

(src)="47"> Åben , transparent og meritbaseret rekruttering er en forudsætning for et fælles europæisk arbejdsmarked for forskere .
(trg)="47"> A common European labour market for researchers must be based on open , transparent and merit-based recruitment .

(src)="48"> Danmark skal i 2020 forsat være i den europæiske top , hvad angår brugen af åben , transparent og meritbaseret rekruttering og dermed være attraktiv for udenlandske forskere .
(trg)="48"> In 2020 , Denmark must continue to be among the European elite as regards the use of open , transparent and merit-based recruitment , and thus be attractive to foreign researchers .

(src)="49"> Ledige stillinger skal besættes ud fra en reel konkurrence mellem ansøgere og opslås i relevante fora , herunder også i den europæiske jobportal Euraxess , hvor sig- temålet skal være at nå det europæiske gennemsnit for antallet af opslag .
(trg)="49"> Vacant positions must be filled through fair competition between applicants and advertised in relevant fora , including the European job portal Euraxess , the aim of which must be to reach the European average number of advertisements .

(src)="50"> Studerende og unge danske forskere skal som en naturlig del af deres uddannelse og forskningsansættelser være mobile , og danske universiteter skal være et attraktivt valg for udenlandske studerende og unge forskere i overensstemmelse med universiteternes egne konkrete mål .
(trg)="50"> Students and young Danish researchers must , as a natural part of their studies or research employment , be mobile , and Danish universities must represent an attractive choice to foreign students and young researchers in line with the universities ’ own concrete goals .

(src)="51"> Ligestilling mellem kønnene og integration af kønsdimensionen inden for forskning
(trg)="51"> Gender equality and gender mainstreaming in research

(src)="52"> Bedre udnyttelse af samfundets ressourcer og større integration af kønsdimensionen inden for forskning bidrager til at fremme excellent forskning .
(trg)="52"> Better use of societal resources and better integration of the gender dimension within research contribute to promoting excellent research .

(src)="53"> Forskere skal udvælges og forfremmes på baggrund af deres kvalifikationer og på baggrund af kvaliteten i deres forskning .
(trg)="53"> Researchers must be recruited and promoted on the basis of their qualifications and the quality of their research .

(src)="54"> Alle skal , uanset køn , have de samme muligheder for at forfølge en forskerkarriere , hvis de ønsker det og har de rette kvalifikationer .
(trg)="54"> Everyone , regardless of gender , should have equal opportunities to pursue a career in research , if they so desire , and if they have the right qualifications .

(src)="55"> Den rekrutteringsmæssige skævhed i forskningssystemet bør derfor adresseres , og i 2020 bør der være en bedre udnyttelse af alle talenter uanset køn .
(trg)="55"> The existing recruitment imbalance within the research system should therefore be addressed , and in 2020 we should see a better use of all talents , regardless of gender .

(src)="56"> I overensstemmelse med ligestillingsloven bør der være en ligelig kønsbalance i forskningsinstitutionernes bestyrelser og ledelser .
(trg)="56"> In line with the Equal Treatment Law , we should also see a more well-balanced gender distribution in the boards and managements of Danish research institutions .

(src)="57"> Kønsdimensionen bør i relevant omfang være integreret i forsknings- og innovationspolitikker , programmer og projekter i overensstemmelse med den europæiske ERA køreplan .
(trg)="57"> The gender dimension should , to a relevant extent , be integrated into research and innovation policies , programmes and projects in line with the European ERA Roadmap .

(src)="58"> Optimal cirkulation og overførsel af viden
(trg)="58"> Optimal circulation and transfer of scientific knowledge

(src)="59"> For at styrke Europas evne til at konkurrere på viden og teknologi er det nødvendigt , at ny viden fra forskningen effektivt finder anvendelse i samfund og erhvervsliv .
(trg)="59"> In order to strengthen Europe ’ s competitive position on knowledge and technology it is vital that new research-based knowledge is applied in society and in the private sector .

(src)="60"> Frem mod 2020 skal der ske en løbende optimering af den offentlige innovationsindsats baseret på en forsat dialog mellem myndigheder og interessenter på forsknings- og innovationsområdet , kombineret med systematisk evaluering og dokumentation af indsatsen for viden- og teknologioverførsel .
(trg)="60"> authorities and stakeholders within research and innovation , combined with systematic evaluation and documentation of efforts to circulate knowledge and technology .

(src)="61"> Investeringen i forskning og uddannelse skal bidrage positivt til vækst og udvikling også uden for uni-
(trg)="61"> Investments in research and education must contribute positively to growth and development , also outside the university cities , and industrial development must be geographically well-balanced .

(src)="62"> Andelen af innovative virksomheder særligt uden for de større byområder skal være øget i forhold til det nuværende niveau gennem styrket adgang til ny viden og højtuddannet arbejdskraft .
(trg)="62"> The share of innovative enterprises , especially outside the large urban areas , must be increased , compared to the current level , through greater access to new knowledge and a highly educated work force .

(src)="63"> Fra 2022 og frem skal der være uhindret , digital adgang for alle til 100 pct. af alle danske fagfællebedømte forskningsartikler fra danske forskningsinstitutioner , der er publiceret fra 2021 og frem .
(trg)="63"> From 2022 and onwards , citizens must have unhindered , digital access to all Danish peer- reviewed research articles produced at Danish research institutions and published in 2021 and onwards .

(src)="64"> Der skal være transparens i forskningen med henblik på at skabe tillid til resultaterne .
(trg)="64"> The research must be transparent in order to promote confidence in the results .

(src)="65"> Forskningsintegritet og ansvarlig forskningspraksis , herunder bl.a. dokumentation for de data , der ligger til grund for resultaterne , bør derfor være et fokusområde i forskningsprocessen på alle danske forskningsinstitutioner .
(trg)="65"> Research integrity and responsible research conduct , including , among other things , documentation of the relevant data , should therefore be a main focus in the conduct of research at all Danish research institutions .

(src)="66"> Internationalt samarbejde
(trg)="66"> International cooperation

(src)="67"> Internationalisering er en forudsætning for at øge forskningsproduktionen og for at skabe excellent forskning og innovation .
(trg)="67"> Internationalisation is a precondition for increasing the research production and for promoting excellent research and innovation .

(src)="68"> Det er derfor en målsætning , at EU og medlemsstaterne i stigende grad orienterer sig mod omverdenen og åbner forsknings- og innovationssystemerne .
(trg)="68"> A main objective is therefore that the European Union and its Member States increasingly orientate themselves towards the wider world and open their research and innovation systems .

(src)="69"> Dette falder i tråd med den internationaliseringsdagsorden , der i forvejen er i Danmark på uddannelses- og forskningsområdet .
(trg)="69"> This is in line with the existing internationalisation policy within education and research in Denmark .

(src)="70"> I 2020 skal innovationscentrene have skabt stærke og velforankrede samarbejder inden for forskning , videregående uddannelse og forretningsudvikling med nogle af verdens førende innovationsmiljøer .
(trg)="70"> In 2020 , the innovation centres must have created strong and well-established partnerships within research , higher education and business development with some of the world ’ s leading innovation communities .

(src)="71"> Der vil evt. blive etableret nye innovationscentre .
(trg)="71"> New innovation centres may be established .

(src)="72"> Relevante danske forskere , forskningsinstitutioner , innovationsnetværk , GTS-institutter m.fl. skal være inddraget i konkrete samarbejdsaktiviteter med globale partnere , og der skal på baggrund af vækstrådgivernes indsats være udviklet bedre rammebetingelser for forsknings- og innovations- samarbejdet end i dag .
(trg)="72"> Relevant Danish researchers , research institutions , Innovation Networks Denmark , the Advanced Technology Group ( RTOs ) etc. must be involved in concrete collaboration with global partners , and the efforts of growth consultants must result in improved framework conditions for research and innovation collaboration .

(src)="73"> Styrelsen for Forskning og Innovation
(trg)="73"> Danish Agency for Science , Technology and Innovation

(src)="74"> Indledning ‌
(trg)="74"> Introduction

(src)="75"> Europa står i dag over for store samfundsmæssige og økonomiske udfordringer – måske de største i EUs levetid .
(trg)="75"> Europe is currently facing large societal and economic challenges – possibly the biggest in the history of the European Union .

(src)="76"> Stærke , nye videnøkonomier er i hastig vækst , samtidig med at klimaforandringer , fattigdom , sygdomme , fødevaremangel , konflikter og migration påvirker samfundsudviklingen globalt .
(trg)="76"> Strong , new knowledge economies are growing rapidly , while climate change , poverty , disease , food shortages , conflict and migration are affecting the societal development at global level .

(src)="77"> Forskning , innovation og udnyttelse af ny teknologi er blandt metoderne til at håndtere de samfundsmæssige udfordringer i en hastigt foranderlig verden , hvor det digitale og det fysiske i stadigt større grad flyder sammen , og hvor ny viden skabes gennem globale samarbejder .
(trg)="77"> Research , innovation and the utilisation of new technology are some of the methods for tackling societal challenges in a rapidly changing world , where the line between the digital and the physical dimensions is increasingly blurred , and where new knowledge is generated through global cooperation .

(src)="78"> For et lille åbent land som Danmark , der skal konkurrere på viden , er internationalisering af forskning og innovation og dermed udviklingen af det europæiske forskningsrum ( ERA ) derfor centralt .
(trg)="78"> To a small , open country like Denmark , which must compete on knowledge , internationalisation of research and innovation , the development of the European Research Area ( ERA ) is therefore central .

(src)="79"> Et indre marked for viden
(trg)="79"> An internal knowledge market

(src)="80"> Ambitionen med ERA er skabelsen af et indre marked for viden , forskning og innovation , hvor forskere , forskningsinstitutioner og virksomheder flytter , konkurrerer og samarbejder på tværs af grænserne i EU .
(trg)="80"> The objective behind the ERA is to create an internal market for knowledge , research and innovation , where researchers , research institutions and enterprises move , compete and collaborate across national borders .

(src)="81"> Denne ambition er mindst lige så aktuel og vigtig for Danmark , som da den blev introduceret med Lissabonstrategien for mere end 15 år siden .
(trg)="81"> This objective is at least as relevant and important to Denmark as when it was introduced alongside the Lisbon Strategy more than 15 years ago .

(src)="82"> at europæisk forskning på nogle områder sakker agterud i forhold til den bedste internationale forskning – på trods af , at Europa er den region i verden , som har den største videnskabelige produktion ;
(trg)="82"> European research in some areas is falling behind , compared to the best international research – despite the fact that Europe is the global region with the largest research production .

(src)="83"> at Europas vægt på den internationale scene ikke står mål med den kollektive forskningsmæssige styrke og betydning .
(trg)="83"> Europe ’ s influence in an international context does not match the collective research strength and impact .

(src)="84"> Det er udfordringer , som Europa bedst kan håndtere i fællesskab .
(trg)="84"> These are challenges that may best be solved through European cooperation .

(src)="85"> Effekten af investeringerne
(trg)="85"> The effect of investments

(src)="86"> Det har vist sig at være særdeles vanskeligt at indfri Barcelonamålsætningen om , at gennemsnitligt 3 pct. af BNP på EU-niveau skal investeres i forskning og udvikling .
(trg)="86"> It has turned out to be particularly difficult to achieve the Barcelona objective of investing on average 3 per cent of the GDP in research and development .

(src)="87"> Samtidig har det vist sig , at de lande , der har formået at holde fast i et højt niveau for investeringer i forskning og udvikling , har klaret sig bedst gennem den økonomiske krise .
(trg)="87"> At the same time , evidence has shown that the countries that have managed to maintain a high level of investment in research and development are also the ones that have shown the best results in the wake of the global financial crisis .

(src)="88"> På europæisk plan er der bl.a. med Ho- rizon 2020 lagt et ambitiøst niveau for europæiske investeringer i forskning og innovation .
(trg)="88"> At European level , Horizon 2020 i.a. sets an ambitious target for European investment in research and innovation .

(src)="89"> Der vil være stigende fokus på effekten af investeringerne i de kommende år , hvor et øget pres på budgetterne udgør bagtæppet for midtvejsevalueringerne af den flerårige finansielle ramme ( MFF ’ en ) og rammeprogrammet for forskning og innovation , Horizon 2020 .
(trg)="89"> Focus will increasingly be on the impact of investments made over the coming years , where increasing pressure on public finances constitutes the foundation for the mid-term evaluation of the Multiannual Financial Framework ( the MFF ) and the framework programme for research and innovation , Horizon 2020 .

(src)="90"> I Danmark er der tradition for evaluering af virkemidlerne i forsknings- og innovationssystemet og en parathed til at gennemføre de nødvendige ændringer .
(trg)="90"> Denmark has a tradition for evaluating the instruments of the

(src)="91"> Styrelsen for Forskning og Innovation
(trg)="91"> Danish Agency for Science , Technology and Innovation

(src)="92"> Syv politiske prioriteter
(trg)="92"> Seven political priorities

(src)="93"> I 2014-2015 blev der udarbejdet en europæisk køreplan med fokus på syv forskellige områder .
(trg)="93"> In 2014-2015 a European roadmap was produced , focusing on seven different areas .

(src)="94"> Inden for hver af disse blev der identificeret en topprioritet med særlig betydning for udviklingen af det europæiske forskningsrum .
(trg)="94"> Within each of these areas a top action priority , considered to be of special significance to the development of the ERA , has been identified .

(src)="95"> De prioriterede områder er :
(trg)="95"> The priorities are :

(src)="96"> Effektive nationale forskningssystemer ;
(trg)="96"> Effective national research systems

(src)="97"> Fælles løsninger på store samfundsudfordringer ;
(trg)="97"> Jointly addressing grand challenges

(src)="98"> Effektive investeringer i og anvendelse af forskningsinfrastruktur ;
(trg)="98"> Effective investment in and use of research infrastructures

(src)="99"> Et frit og åbent arbejdsmarked for forskere ;
(trg)="99"> An open labour market for researchers

(src)="100"> Ligestilling mellem kønnene samt integration af kønsdimensionen i forskning ;
(trg)="100"> Gender equality and gender mainstreaming in research