# bg/bul-eng_corpus.xml.gz
# en/bul-eng_corpus.xml.gz


(src)="1"> Мъчение , изтезание
(trg)="1"> Torture

(src)="2"> Проследяване
(trg)="2"> Tracking

(src)="3"> Дейността или процеса по проследяването на нещо или някого .
(trg)="3"> The act or process of following something or someone .

(src)="4"> Търговска марка
(trg)="4"> Trademark ™

(src)="5"> Думи , символи или други знаци , използвани от предприятията за различаване на техните продукти и услуги от тези , предлагани от останалите .
(trg)="5"> Words , symbols or other signs used by enterprises to differenciate their products and services from the ones offered by the the others .

(src)="6"> Трафични данни
(trg)="6"> Traffic data

(src)="7"> Данни , обработвани за целите на преноса на едно съобщение по електронна съобщителна мрежа или необходими за таксуването му .
(trg)="7"> Data processed for the purpose of the conveyance of a communication on an electronic communications network or needed for the billing of the said communication .

(src)="8"> Всякакви данни , обработени за целите на предаването на комуникация в електронна съобщителна мрежа или за нейното таксуване .
(trg)="8"> Any data processed for the purpose of the conveyance of a communication on an electronic communications network or for the billing thereof .

(src)="9"> Съгласно използваните средства за комуникация , данните , необходими за предаване на съобщенията , ще варират , но обикновено включват данни за контакт , данни за времето и местоположението .
(trg)="9"> According to the means of communication used , the data needed to convey the communication will vary , but may typically include contact details , time and location data .

(src)="10"> Макар че тези данни за трафик трябва да се различават от данните за съдържанието , и двете са доста чувствителни , тъй като те дават представа за поверителните съобщения .
(trg)="10"> Although such traffic data are to be distinguished from content data , both are quite sensitive as they give insight in confidential communications .

(src)="11"> Управление на трафика
(trg)="11"> Traffic management

(src)="12"> Управлението на трафика се смята за необходимо за осигуряване на непрекъснатост в потока от данни , особено когато мрежите са претоварени .
(trg)="12"> ETSI EN 300 371 Telecommunications Management Nework ( TMN ) ; Plesiochronous Digital Hierarchy ( PDH ) information model for the Network Element ( NE ) .

(src)="13"> Крайна точка , точка на терминиране ( частен случай )
(trg)="13"> European PDH Alarm Indication Signal ( AIS ) trail termination point .

(src)="14"> Този клас представлява частен случай на крайна точка , използвана в управлявания елемент , когато не е предвиден за свързване на съответното ниво .
(trg)="14"> This generic object class represents a particular case of termination point used in a managed element where no connectivity at respective level is provided .

(src)="15"> Случаите на този клас се използват , когато в един слой , не се предвижда гъвкавост , но директна адаптация към клиента е налице .
(trg)="15"> Instances of this object class are used when , in one layer , no flexibility is provided , but a direct adaptation to client is present .

(src)="16"> Оптичeн възел , включващ : множество портове , работещи връзки на оптична транспортна мрежа ( ОТМ ) , и контролен модул в комуникация с всеки от множеството портове , където контролния модул управлява протокол за сигнализиране и маршрутизиране ; където контролния модул е конфигуриран за динамично управление на крайни точки на ОТМ .
(trg)="16"> Dynamic trail termination point creation for optical transport networks An optical node , comprising : a plurality of ports operating links according to Optical Transport Network ( OTN ) ; and a control module in communication with each of the plurality of ports , wherein the control module operates a signaling and routing protocol ; where in the control module is configured to dynamically manage OTN trail termination points .

(src)="17"> Система за мобилни комуникации
(trg)="17"> Trans European Trunked Radio ( TETRA )

(src)="18"> Модерна радиотехнология за персонални и обществени мобилни комуникации .
(trg)="18"> The first truly open digital private mobile radio standard .

(src)="19"> Скорост за предаване на данни
(trg)="19"> Transfer rate

(src)="20"> Скоростта , с която данните могата да бъдат предавани от едно устройство до друго .
(trg)="20"> The speed with which data can be transmitted from one device to another .

(src)="21"> Транзит
(trg)="21"> Transit

(src)="22"> Пренос на трафик между две точки на взаимно свързване на собствената
(trg)="22"> Traffic transmission between two interconnection points of the own network with other networks .

(src)="23"> мрежа с други мрежи .
(trg)="23"> Transmission & amp ; multiplexing standard

(src)="24"> Трансгранични пазари
(trg)="24"> Transnational markets

(src)="25"> Пазари , установени с решение на Европейската комисия , които обхващат Европейския съюз или съществена част от него и са разположени в повече от една държава - членка на Европейския съюз .
(trg)="25"> Markets identified by a Decision of the European Commission which cover the European Union or a substantial part thereof and are located in more than one Member State of the European Union .

(src)="26"> Прозрачност
(trg)="26"> Transparency

(src)="27"> Концепцията за определяне как и защо информацията е предадена чрез различни средства / по различни начини .
(trg)="27"> The concept of determining how and why information is conveyed through various means. principle ensuring the processes of decision-making are open and understandable to the persons they concern .

(src)="28"> Принцип , който осигурява процедурите за вземане на решения да бъдат открити и разбираеми за хората , за които се отнасят .
(trg)="28"> Principle ensuring the processes of decision-making are open and understandable to the persons they concern .

(src)="29"> Правителствените процеси следва да станат по-прозрачни , отворени и приобщаващи , като се засили ангажираността на заинтересованите страни в отворената политика
(trg)="29"> Government processes should become more transparent , open and inclusive , increasing stakeholder engagement in open policy

(src)="30"> Договор за функционирането на ЕС
(trg)="30"> Treaty of the Functioning of the European Union

(src)="31"> Договорът за функционирането на ЕС са набор от международни договори между държавите-членки на Европейския съюз ( ЕС ) който определя конституционната основа на ЕС .
(trg)="31"> The Treaties of the European Union are a set of international treaties between the European Union ( EU ) member states which sets out the EU 's constitutional basis .

(src)="32"> Те установяват различните институции в ЕС заедно с техните правомощия , процедури и цели .
(trg)="32"> They establish the various EU institutions together with their remit , procedures and objectives .

(src)="33"> ЕС може да действа единствено в рамките на компетенциите , които са му предоставени чрез тези договори и изменението на договорите изисква съгласуването и ратифицирането ( според националните процедури ) на всяка един страна .
(trg)="33"> The EU can only act within the competences granted to it through these treaties and amendment to the treaties requires the agreement and ratification ( according to their national procedures ) of every single signatory .

(src)="34"> Троeн пакет
(trg)="34"> Triple play

(src)="35"> Продукт с тройна игра е продукт , в който три услуги ( например гласови , телевизионни и данни ) се предоставят в абонамент за един достъп .
(trg)="35"> A triple-play product is one in which three services ( for example , voice , TV and data ) are all provided in a single access subscription .

(src)="36"> Четворното възпроизвеждане също съдържа предоставяне на мобилна услуга .
(trg)="36"> Quadruple play also contains provision of mobile service .

(src)="37"> Разрешаване на проблеми
(trg)="37"> Troubleshooting

(src)="38"> Системен подход за локализиране на причината за поява на грешки в компютърната система .
(trg)="38"> Systematic approach to locating the cause of a fault in a computer system .

(src)="39"> Усукана двойка
(trg)="39"> Twisted pair

(src)="40"> Обикновено са пакетирани заедно и обвити в кабелна обвивка .
(trg)="40"> Twisted pair is common in telephony applications and in data networks .

(src)="41"> Туитър
(trg)="41"> Twitter

(src)="42"> Социална мрежа , която предлага и мини-блог услуги .
(trg)="42"> A social network that also offers mini-blog services .

(src)="43"> Потребителите комуникират чрез туитове ( tweets ) - текстови съобщения с максимална дължина от 140 символа .
(trg)="43"> Users communicate via tweets - text messages with a maximum length of 140 characters .

(src)="44"> Освен че се съхраняват на страницата на потребителя в Twitter , туитовете могат да се изпращат на други потребители , достъпът до тях може да бъде ограничен само за „ приятелите “ или да бъде свободен за всички потребители .
(trg)="44"> Besides being stored on the user 's page in Twitter , tweets can be sent to other users , access to them may be restricted only to " friends " or it may be free for all users .

(src)="45"> ООН Алианс на цивилизациите
(trg)="45"> UN Alliance of Civilizations

(src)="46"> Инициатива на Испания подкрепена от Турция в рамките на ООН , която има жизнено важна роля за насърчаване на разбирателството и диалога .
(trg)="46"> An initiative of Spain supported by Turkey within the UN which has a vital role in fostering greater understanding and dialogue .

(src)="47"> ООН Харта на Обединените нации
(trg)="47"> UN Charter

(src)="48"> Договор , който образува и основава международната Организация на обединените нации .
(trg)="48"> The foundational treaty of the United Nations .

(src)="49"> Договорът влиза в сила на 24 октомври 1945 г . , след като е ратифициран от петте постоянни члена на Съвета на сигурност - Великобритания , Китай , САЩ , СССР ( Руска федерация ) и Франция - както и от мнозинството от другите членове .
(trg)="49"> It entered into force on 24 October 1945 , after being ratified by the five permanent members of the Security Council - China , France , the Union of Soviat Socialist Republics ( later replaced by the Russian Federation ) , the United Kingdom , and the United States-and a majority of the other signatories .

(src)="50"> Хартата се състои от встъпление ( преамбюл ) и членове , групирани в глави .
(trg)="50"> The Charter consists of a preamble and a series of articles grouped into chapters .

(src)="51"> Необвързан достъп до абонатна линия
(trg)="51"> Unbundled access to the local loop , ( local loop unbundling )

(src)="52"> Осигуряване на самостоятелно или съвместно ползване на достъп до абонатната линия , без това да води до промяна в собствеността на абонатната линия .
(trg)="52"> Pprovision of full unbundled access to the local loop or shared access to the local loop ; without entailing a change in ownership of the local loop .

(src)="53"> Отделяне
(trg)="53"> Unbundling

(src)="54"> 1.Предлагане на пазара или таксуване на ( артикули или услуги ) по отделно , отколкото като част от пакет .
(trg)="54"> 1.To market or charge for ( items or services ) separately rather than as part of a package .

(src)="55"> " Банките може да бъдат принудени да отделят разходите и да таксуват допълнително всеки обработен чек " .
(trg)="55"> " banks may be forced to unbundle costs and charge extra for each cheque processed "

(src)="56"> 2 .
(src)="57"> Разделяне ( на фирма или конгломерат ) на съставните му предприятия особено преди да бъдат продадени .
(trg)="56"> 2 .
(trg)="57"> To split ( a company or conglomerate ) into its constituent businesses , especially prior to selling them off .

(src)="58"> Предприятие , предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и / или услуги
(trg)="58"> Undertaking providing public electronic communications networks and / or services

(src)="59"> Предприятие , предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и / или услуги " е всяко физическо лице - едноличен търговец , или юридическо лице , което осъществява по търговски начин електронни съобщения
(trg)="59"> Undertaking providing public electronic communications networks and / or services " shall be any sole trader natural person or any legal person , who implements electronic communications for commercial purposes .

(src)="60"> В ход
(trg)="60"> Underway

(src)="61"> Нещо , което вече е започнало , извършва се или се изпълнява .
(trg)="61"> Something that has already started and it is in progress ; being done or carried out .

(src)="62"> Сдружение „ УНИНЕТ ”
(trg)="62"> Uninet Association ( Uninet )

(src)="63"> УНИНЕТ е сдружение , което от 2007 г. работи за въвеждането на IDN домейни от първо ниво , изписани на кирилица и популяризиране на домейн индустрията в България .
(trg)="63"> The Uninet Association has been working since 2007 for the introduction of IDNs in Cyrillic script and the promotion of domain industry in Bulgaria .

(src)="64"> Сдружение УНИНЕТ в момента работи активно за международно признание на българския домейн на кирилица , както и продължава да осигурява експерименталната работа на домейна в определени Интернет доставчици или чрез специални лични настройки , благодарение на сключения договор с компанията I-DNS .
(trg)="64"> At present the Association puts efforts in the international recognition of the Bulgarian domain in Cyrillic script and continues assuring the experimental functioning of the domain within certain Internet service providers or through special personal settings due to the contract it has with the I-DNS company .

(src)="65"> Съюз на българските журналисти ( СБЖ )
(trg)="65"> Union of Bulgarian Journalists ( UBJ )

(src)="66"> Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални , социални и синдикални права и интереси .
(trg)="66"> The Union of Bulgarian Journalists is a voluntary association of the Bulgarian journalists for the protection of their professional , social and syndicate rights and interests .

(src)="67"> Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси , получава и разпространява информация , както и към недопускането на цензура .
(trg)="67"> Its activities aim at the free exercise of the right to seek , receive and impart information and the ban on censorship .

(src)="68"> Съюз по електроника , електротехника и съобщения ( СЕЕС )
(trg)="68"> Union of Electronics , Electrical Engineering and Telecommunications ( CEEC )

(src)="69"> Съюзът по електроника , електротехника и съобщения е неправителствено творческо-професионално сдружение с нестопанска цел и е член на EUREL - Convention of National Societies of Electrical Engineers in Europe .
(trg)="69"> The Union of Electronics , Electrical Engineering and Telecommunications ( CEEC ) is a non-governmental and non-profit creative and professional association - a member of EUREL - Convention of National Societies of Electrical Engineers in Europe .

(src)="70"> Има свои структури във всички големи градове и в Техническите университети в София
(trg)="70"> The Union has structures in all big cities and technical universities in the capital and around the country .

(src)="71"> Съюз на учените в България ( СУБ )
(trg)="71"> Union of Scientists in Bulgaria

(src)="72"> Съюзът на учените в България е учреден през 1944 г. от 17 видни български учени .
(trg)="72"> The Union of Scientists in Bulgarian was founded in 1944 by 17 renowned Bulgarian scholars .

(src)="73"> Основната цел на СУБ е да съдейства за развитието на науката и висшето образование в страната , да издига техния престиж и принос за просперитета на Република България .
(trg)="73"> The main aim of the Union of Scientists in Bulgaria is to assist the advancement of science and higher education in the country , to promote their prestige and contribution to the prosperity of the Republic of Bulgaria .

(src)="74"> Включване на широколентовия достъп в обхвата на универсалната услуга .
(trg)="74"> Universal availability of broadband service

(src)="75"> Дали традиционните универсални планове за гласови услуги трябва да бъдат разширени , за да включат широколентовите услуги , се обсъждаха в продължение на няколко години в различни страни като Швейцария , Съединените щати , Финландия , Великобритания , Испания , Япония , Сингапур и Тайван .
(trg)="75"> Whether traditional universal voice service plans should be expanded to include broadband service has been in discussion for several years in various countries , such as Switzerland , the United States , Finland , UK , Spain , Japan , Singapore , and Taiwan .

(src)="76"> Универсална мобилна телекомуникационна система
(trg)="76"> Universal mobile telecommunication system ( UMTS )

(src)="77"> UMTS е трето поколение мобилна клетъчна система за мрежи по стандарта GSM .
(trg)="77"> UMTS is a third generation mobile cellular system for networks based on the GSM standard .

(src)="78"> UMTS използва широколентова технология за множествен радио достъп с разделяне на кода ( W-CDMA ) , за да предложи по-добра ефективност на спектъра и трафика на операторите на мобилни мрежи .
(trg)="78"> UMTS uses wideband code division multiple access ( W-CDMA ) radio access technology to offer greater spectral efficiency and bandwidth to mobile network operators .

(src)="79"> Универсална пощенска услуга
(trg)="79"> Universal postal service ( UPS )

(src)="80"> Универсална пощенска услуга е икономически , правен и бизнес термин , използван най-вече в регулираните индустрии , който се позовава на практиката на предоставяне на изходно ниво на качество за пощенските услуги на всеки жител на една страна .
(trg)="80"> Universal postal service is an economic , legal and business term used mostly in regulated industries , referring to the practice of providing a baseline level of postal services to every resident of a country .

(src)="81"> Всемирен пощенски съюз
(trg)="81"> Universal postal union ( UPU )

(src)="82"> This is a specialized UN agency that coordinates postal policies among member countries , in addition to the postal system in the world .
(trg)="82"> This is a specialized agency of the United Nations that coordinates postal policies among member nations , in addition to the worldwide postal system .

(src)="83"> Each user agrees to comply with the same conditions for conducting international postal duties .
(trg)="83"> Each member agrees to the same terms for conducting international postal duties .

(src)="84"> Универсална услуга
(trg)="84"> Universal service

(src)="85"> Универсалната услуга е икономически , правен и бизнес термин , използван най-вече в регулираните индустрии , който се позовава на практиката на предоставяне изходното ниво на услуги на всеки жител на една страна .
(trg)="85"> A universal service is an economic , legal and business term used mostly in regulated industries , referring to the practice of providing a baseline level of services to every resident of a country .

(src)="86"> Условията за предоставяне на същата са нормативно установени в приложимите подзаконови актове .
(trg)="86"> The scope of the universal service is defined by national legislation

(src)="87"> Задължение за предоставяне на универсална услуга
(trg)="87"> The scope of the universal service obligations ( USO ) is defined by the EC Universal Services Directive ( “ USD ” ) .

(src)="88"> Условията за предоставяне на същата са нормативно установени в приложимите подзаконови актове
(trg)="88"> Unlocking the electronic ballot box ( after the ballot closes )

(src)="89"> Схема за предварително плащане
(trg)="89"> Upfront payments schemes

(src)="90"> Нещо , което се заплаща или се дължи предварително .
(trg)="90"> Something that is paid or due in advance .

(src)="91"> Използваемост
(trg)="91"> Usability

(src)="92"> Лекотата , с която хората могат да използват специален инструмент или друг предмет за постигане на определена цел .
(trg)="92"> The ease with which people can employ a particular tool or other man-made object in order to achieve a particular goal .

(src)="93"> Полезни примери и добри практики
(trg)="93"> Useful cases and best practices

(src)="94"> Най-добри практики , които са били използвани за успешното постигане на дадена цел .
(trg)="94"> Best practices that were used to successfully achieve a certain goal .

(src)="95"> Потребител
(trg)="95"> User

(src)="96"> Всяко физическо или юридическо лице , което ползва услуги като подател или получател .
(trg)="96"> Any individual or legal entity that uses services as a sender or a recipient .

(src)="97"> Потребителско ID
(trg)="97"> User ID

(src)="98"> Уникален идентификатор , определен за лицата при абониране или регистриране за услугата Интернет достъп или за интернет електронна съобщителна услуга .
(trg)="98"> A unique identifier assigned to persons when they subscribe to or register with internet access service or Internet communications service .

(src)="99"> Приятелски за потребителя , лесно за използване
(trg)="99"> User-friendly

(src)="100"> Система или програма , с която потребители със сравнително малък опит могат лесно да си взаимодействат .
(trg)="100"> A system or program that relatively untrained users can interact with easily .

(src)="101"> Потребителско име
(trg)="101"> Username