# hr/22004D0035_01_.xml.gz
# pl/22004D0035_01_.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Decyzja Wspólnego Komitetu EOG

# hr/22004D0038.xml.gz
# pl/22004D0038.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Decyzja Wspólnego Komitetu EOG

# hr/22004D0053.xml.gz
# pl/22004D0053.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Decyzja Wspólnego Komitetu EOG

(src)="2"> od 23. travnja 2004 .
(trg)="2"> z dnia 23 kwietnia 2004 r .

(src)="3"> o izmjeni Priloga XXI .
(trg)="3"> zmieniająca załącznik XXI ( Statystyka ) do Porozumienia EOG — rozporządzenie Komisji ( WE ) nr  1670 / 2003 ( statystyka zarządzania strukturalnego )

(src)="4"> ( Statistika ) Sporazumu o EGP-u
(trg)="4"> Wersja tego aktu w języku polskim zostanie opublikowana w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającym teksty instytucji oraz Europejskiego Banku Centralnego przyjęte przed 1 maja 2004 r .

# hr/22004D0055.xml.gz
# pl/22004D0055.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Decyzja Wspólnego Komitetu EOG

(src)="2"> od 23. travnja 2004 .
(trg)="2"> z dnia 23 kwietnia 2004 r .

(src)="3"> o izmjeni Priloga XXI .
(trg)="3"> zmieniająca załącznik XXI ( Statystyka ) do Porozumienia EOG — rozporządzenie ( WE ) nr  2150 / 2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ( statystyka odpadów )

(src)="4"> ( Statistika ) Sporazumu o EGP-u
(trg)="4"> Wersja tego aktu w języku polskim zostanie opublikowana w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zawierającym teksty instytucji oraz Europejskiego Banku Centralnego przyjęte przed 1 maja 2004 r .

# hr/22004D0057.xml.gz
# pl/22004D0057.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Decyzja Wspólnego Komitetu EOG

# hr/22005A0204_02_.xml.gz
# pl/22005A0204_02_.xml.gz


(src)="3"> KONVENCIJA O OČUVANJU I UPRAVLJANJU VISOKO MIGRATORNIM RIBLJIM STOKOVIMA U ZAPADNOM I SREDIŠNJEM TIHOM OCEANU UGOVORNE STRANKE OVE KONVENCIJE ,
(trg)="3"> Wspólnota podpisała Umowę w sprawie wykonania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10  grudnia 1982 roku , odnoszących się do ochrony międzystrefowych zasobów rybnych i zasobów rybnych masowo migrujących i zarządzania nimi ( „ Umowa NZ w sprawie zasobów ryb z 1995 r . ” ) .

(src)="4"> USTRAJNE da osiguraju dugoročno očuvanje i održivu uporabu , posebno za ljudsku prehranu , visoko migratornih ribljih stokova u zapadnom i središnjem Tihom oceanu za sadašnje i buduće naraštaje ,
(trg)="4"> Artykuł  1

(src)="16"> i. traženje , ulov , uzimanje ili eksploatacija ribe ;
(trg)="16"> For the purposes of this Annex , „ operator ” means any person who is in charge of , directs or controls a fishing vessel , including the owner , master or charterer .

(src)="19"> postavljanje , traženje ili pronalaženje uređaja za otkrivanje ribe ili srodne elektroničke opreme kao što je radio signal ;
(trg)="19"> z dnia 26  kwietnia 2004 r .

(src)="20"> v. svaka aktivnost na moru koja izravno podupire ili priprema opisane djelatnosti iz podstavaka i. do iv . , uključujući pretovar ;
(trg)="20"> w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Konwencji o ochronie i zarządzaniu zasobami ryb masowo migrujących w zachodnimi środkowym Pacyfiku

(src)="21"> uporaba bilo kojeg drugog plovila , vozila , letjelice ili lebdjelice za bilo koje djelatnosti iz podstavaka i. do v. , osim u hitnim slučajevima koji uključuju zaštitu zdravlja i sigurnosti posade ili plovila ;
(trg)="21"> RADA UNII EUROPEJSKIEJ ,

(src)="22"> „ ribarsko plovilo ” znači svako plovilo koje se koristi ili se namjerava koristiti u svrhu ribolova , uključujući plovila za pružanje pomoći , transportna plovila i sva druga plovila izravno uključena u takve ribolovne aktivnosti ;
(trg)="22"> uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską , w szczególności jego art.  37 w związku z art.  300 ust.  2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art.  300 ust.  3 akapit drugi , uwzględniając wniosek Komisji ,

(src)="29"> Cilj
(trg)="29"> Wspólnota powinna zatem przystąpić do tej Konwencji ,

(src)="30"> Cilj je ove Konvencije putem učinkovitog upravljanja osigurati dugoročno očuvanje i održivu uporabu visoko migratornih ribljih stokova na zapadnom i središnjem Tihom oceanu u skladu s Konvencijom iz 1982. i Sporazumom .
(trg)="30"> PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ :

(src)="31"> 1.4 .
(trg)="31"> Niniejszym zatwierdza się przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Konwencji o ochronie i zarządzaniu zasobami ryb masowo migrujących w zachodnim i środkowym Pacyfiku .

(src)="32"> Članak 3 .
(trg)="32"> Tekst Konwencji jest załączony do niniejszej decyzji .

(src)="33"> Područje primjene
(trg)="33"> Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do złożenia dokumentu przystąpienia do depozytu Rządowi Nowej Zelandii , zgodnie z art. 35 powyższej Konwencji .

(src)="38"> s tog mjesta istočno uzduž 60  ° paralele južne zemljopisne širine do sjecišta s 130 ° meridijanom zapadne zemljopisne dužine ;
(trg)="38"> Dz.U. L  189 z 3.7.1998 , str.  16 .

# hr/22006A0922_01_.xml.gz
# pl/22006A0922_01_.xml.gz


(src)="1"> Sporazum
(trg)="1"> Umowa

(src)="2"> između Europske zajednice za atomsku energiju i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji u miroljubivoj uporabi nuklearne energije
(trg)="2"> między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz Radą Ministrów Ukrainy dotycząca współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej

(src)="3"> EUROPSKA ZAJEDNICA ZA ATOMSKU ENERGIJU ( Euratom ) , dalje u tekstu „ Zajednica ” ,
(trg)="3"> EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ ( EURATOM ) , zwana dalej „ Wspólnotą ” ,

(src)="4"> i KABINET MINISTARA UKRAJINE ,
(trg)="4"> oraz RADA MINISTRÓW UKRAINY ,

(src)="5"> oboje dalje u tekstu općenito „ stranka ” ili „ stranke ” , prema potrebi .
(trg)="5"> nazywane również dalej odpowiednio „ Stroną ” lub „ Stronami ” ,

(src)="6"> IMAJUĆI NA UMU da Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica i Ukrajine ( dalje u tekstu „ Sporazum o partnerstvu i suradnji ” ) , koji je stupio na snagu 1. ožujka 1998 . , utvrđuje da stranke surađuju u civilnom nuklearnom sektoru na temelju posebnih sporazuma koji će se sklopiti između stranaka ,
(trg)="6"> MAJĄC NA WZGLĘDZIE , że umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Ukrainą ( zwana dalej „ umową o partnerstwie i współpracy ” ) , która weszła w życie dnia 1 marca 1998 r . , stanowi , iż Strony współpracują w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej na podstawie szczegółowych umów , które mają zostać zawarte między Stronami ,

(src)="7"> BUDUĆI DA su sve države članice Zajednice i Ukrajina stranke u Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja , dalje u tekstu „ Ugovor o neširenju ” ,
(trg)="7"> MAJĄC NA WZGLĘDZIE , że wszystkie państwa członkowskie Wspólnoty oraz Ukraina są stronami Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej , zwanego dalej „ traktatem o nierozprzestrzenianiu ” ,

(src)="8"> BUDUĆI DA su se Zajednica , njezine države članice i Ukrajina obvezale osigurati da se istraživanje , razvoj i uporaba nuklearne energije provode u miroljubive svrhe na način koji je u skladu s ciljevima Ugovora o neširenju ,
(trg)="8"> MAJĄC NA WZGLĘDZIE , że Wspólnota , jej państwa członkowskie oraz Ukraina są zobowiązane zagwarantować , że badania , rozwój i wykorzystywanie energii jądrowej w celach pokojowych realizowane będą w sposób zgodny z celami traktatu o nierozprzestrzenianiu ,

(src)="9"> BUDUĆI DA se u Zajednici primjenjuju zaštitne mjere na temelju poglavlja 7 .
(trg)="9"> MAJĄC NA WZGLĘDZIE , że środki bezpieczeństwa są stosowane we Wspólnocie zarówno na mocy rozdziału VII Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej ( zwanego dalej „ traktatem Euratom ” ) , jak i na mocy umów w sprawie środków bezpieczeństwa zawartych między Wspólnotą , jej państwami członkowskimi a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej ( zwaną dalej „ MAEA ” ) ,

(src)="10"> Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju ( dalje u tekstu „ Ugovor o Euratomu ” ) , te na temelju sporazuma o zaštitnim mjerama sklopljenih između Zajednice , njezinih država članica i Međunarodne agencije za atomsku energiju , dalje u tekstu „ IAEA ” ;
(trg)="10"> MAJĄC NA WZGLĘDZIE , że środki bezpieczeństwa są stosowane na Ukrainie zgodnie z umową między Ukrainą a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącą stosowania środków bezpieczeństwa w związku z Traktatem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej ,

(src)="11"> BUDUĆI DA SE u Ukrajini primjenjuju zaštitne mjere u skladu sa Sporazumom između Ukrajine i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni zaštitnih mjera u vezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja ,
(trg)="11"> MAJĄC NA WZGLĘDZIE , że Wspólnota , jej państwa członkowskie oraz Ukraina potwierdzają swoje poparcie dla MAEA i jej wzmocnionego systemu środków bezpieczeństwa ,

(src)="12"> BUDUĆI DA Zajednica , njezine države članice i Ukrajina ponovno potvrđuju svoju potporu IAEA-i i njezinom pojačanom sustavu zaštitnih mjera ,
(trg)="12"> MAJĄC NA WZGLĘDZIE , że podstawa dla współpracy między Stronami w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej powinna zostać wzmocniona przez umowę ramową ,

(src)="13"> BUDUĆI DA je prikladno okvirnim sporazumom ojačati osnovu za suradnju između stranaka u civilnom nuklearnom sektoru ,
(trg)="13"> UZGODNIŁY , CO NASTĘPUJE :

(src)="14"> SPORAZUMJELI SU SE :
(trg)="14"> Artykuł 1

(src)="15"> Članak 1 .
(trg)="15"> Definicje

(src)="16"> Definicije
(trg)="16"> Na potrzeby niniejszej umowy :

(src)="17"> U smislu ovog Sporazuma :
(trg)="17"> „ materiał jądrowy ” oznacza każdy materiał wyjściowy lub specjalny materiał rozszczepialny odpowiadający definicji tych terminów zawartej w artykule XX statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ;

(src)="18"> „ nuklearna tvar ” znači svaki izvorni materijal ili poseban fisibilni materijal u skladu s člankom XX .
(trg)="18"> „ Wspólnota ” oznacza zarówno :

(src)="19"> Statuta međunarodne agencije za atomsku energiju ;
(trg)="19"> osobę prawną utworzoną na mocy Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej , Stronę niniejszej umowy ;

(src)="20"> „ Zajednica ” znači :
(trg)="20"> jak również terytoria , do których ma zastosowanie traktat Euratom ;

(src)="21"> i. pravna osoba nastala Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju , koja je stranka u ovom Sporazumu ;
(trg)="21"> „ właściwe organy Stron ” oznacza :

(src)="22"> državna područja na koja se primjenjuje taj Ugovor ;
(trg)="22"> w przypadku Wspólnoty – Komisję Europejską ;

(src)="23"> „ nadležna tijela stranaka ” su :
(trg)="23"> w przypadku Ukrainy – Ministerstwo Paliw i Energii ,

(src)="24"> i. za Zajednicu , Europska komisija ;
(trg)="24"> lub inne organy , których wyznaczenie Strony mogą w dowolnym czasie notyfikować drugiej Stronie .

(src)="25"> za Ukrajinu , Ministarstvo za goriva i energiju Ukrajine ;
(trg)="25"> Artykuł 2

(src)="26"> ili drugo takvo tijelo o kojem dotična stranka može u bilo koje doba obavijestiti drugu stranku .
(trg)="26"> Cel

(src)="27"> Članak 2 .
(trg)="27"> Celem niniejszej umowy jest stworzenie ram dla współpracy między Stronami w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej , mającej służyć ogólnemu wzmocnieniu współpracy między Wspólnotą a Ukrainą zgodnie z zasadami wzajemności i obopólnej korzyści i bez uszczerbku dla uprawnień każdej ze Stron .

(src)="28"> Cilj
(trg)="28"> Artykuł 3

(src)="29"> Cilj je ovog Sporazuma pružiti okvir za suradnju između stranaka u miroljubivoj uporabi nuklearne energije s ciljem jačanja sveobuhvatne suradnje između Zajednice i Ukrajine na temelju obostrane koristi i uzajamnosti , ne dovodeći u pitanje odgovarajuće ovlasti svake od stranaka .
(trg)="29"> Zakres współpracy

(src)="30"> Članak 3 .
(trg)="30"> Strony mogą współpracować w sposób określony w art. 4 – 8 niniejszej umowy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej w następujących dziedzinach :

(src)="31"> Područje primjene suradnje
(trg)="31"> bezpieczeństwo jądrowe ( art. 4 ) ;

(src)="32"> Stranke mogu surađivati na način određen u donjim člancima 4. do 8. ovog Sporazuma , u miroljubivoj uporabi nuklearne energije u sljedećim područjima :
(trg)="32"> kontrolowana synteza jądrowa ( art. 5 ) ;

(src)="33"> nuklearna sigurnost ( članak 4 . ) ;
(trg)="33"> badania i rozwój w obszarze energii jądrowej w dziedzinach innych niż przewidziane w lit. a ) i b ) powyżej ( art. 6 ) ;

(src)="34"> kontrolirana nuklearna fuzija ( članak 5 . ) ;
(trg)="34"> transfery międzynarodowe , handel materiałami jądrowymi oraz usługi jądrowego cyklu paliwowego ( art. 7 ) ;

(src)="35"> nuklearna istraživanja i razvoj u drugim područjima , koja nisu predviđena gore navedenim točkama ( a ) i ( b ) ( članak 6 . ) ;
(trg)="35"> zapobieganie nielegalnemu obrotowi materiałami jądrowymi ( art. 8 ) ;

(src)="36"> međunarodni prijenosi , trgovina nuklearnim tvarima i odredbe o uslugama nuklearnog gorivnog ciklusa ( članak 7 . ) ;
(trg)="36"> inne istotne dziedziny stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania .

(src)="37"> sprečavanje nezakonite trgovine nuklearnim tvarima ( članak 8 . ) ;
(trg)="37"> Określona w niniejszym artykule współpraca może mieć miejsce zarówno między Stronami , jak również między osobami i przedsiębiorstwami mającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspólnocie i na Ukrainie .

(src)="38"> druga odgovarajuća područja zajedničkog interesa .
(trg)="38"> Artykuł 4

(src)="39"> Suradnja iz ovog članka , kao između stranaka može se provoditi i između osoba i poduzeća s poslovnim nastanom u Zajednici i Ukrajini .
(trg)="39"> Bezpieczeństwo jądrowe

(src)="40"> Članak 4 .
(trg)="40"> Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego jest prowadzona zgodnie z umową o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego zawartą między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Radą Ministrów Ukrainy , która weszła w życie dnia 13 listopada 2002 r .

(src)="41"> Nuklearna sigurnost
(trg)="41"> Artykuł 5

(src)="42"> Suradnja u području nuklearne sigurnosti provodi se u skladu sa Sporazumom o suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju i Kabineta ministara Ukrajine u području nuklearne sigurnosti , koji je stupio na snagu 13. studenoga 2002 .
(trg)="42"> Kontrolowana synteza jądrowa

(src)="43"> Članak 5 .
(trg)="43"> Współpraca w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej jest prowadzona zgodnie z umową o współpracy w dziedzinie kontrolowanej syntezy jądrowej zawartą między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Radą Ministrów Ukrainy , która weszła w życie dnia 13 listopada 2002 r .

(src)="44"> Kontrolirana nuklearna fuzija
(trg)="44"> Artykuł 6

(src)="45"> Suradnja u području kontrolirane nuklearne fuzije provodi se u skladu sa Sporazumom između Europske zajednice za atomsku energiju i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji u području kontrolirane nuklearne fuzije , koji je stupio na snagu 13. studenoga 2002 .
(trg)="45"> Inne dziedziny prac badawczo-rozwojowych w obszarze energii jądrowej

(src)="46"> Članak 6 .
(trg)="46"> Za zgodą Stron współpraca może zostać rozszerzona na inne niż wymienione w art. 4 i 5 niniejszej umowy dziedziny prac badawczo-rozwojowych w obszarze energii jądrowej , stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania , jeśli wchodzą one w zakres odpowiednich działań w zakresie badań i rozwoju podejmowanych przez Strony .

(src)="47"> Druga područja nuklearnog istraživanja i razvoja
(trg)="47"> W przypadku Wspólnoty współpraca może w szczególności obejmować następujące dziedziny :

(src)="48"> Suradnja se može proširiti na aktivnosti nuklearnog istraživanja i razvoja od zajedničkog interesa za stranke , koje nisu predviđene člancima 4. i 5. ovog Ugovora , prema dogovoru između stranaka , u mjeri u kojoj ih obuhvaćaju odgovarajuće aktivnosti istraživanja i razvoja koje stranke provode .
(trg)="48"> zastosowania energii jądrowej w medycynie i przemyśle , w tym produkcję elektryczności ;

(src)="49"> Na strani Zajednice , suradnja može uključivati posebno sljedeća područja :
(trg)="49"> wpływ energii jądrowej na środowisko naturalne ;

(src)="50"> primjenu nuklearne energije u područjima medicine i industrije , uključujući proizvodnju električne energije ;
(trg)="50"> dziedziny współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej określone w art. 62 ust. 2 umowy o partnerstwie i współpracy , w zakresie , w jakim współpraca ta może być prowadzona w ramach traktatu Euratom .

(src)="51"> utjecaj nuklearne energije na okoliš ;
(trg)="51"> Współpraca prowadzona jest w szczególności w drodze :

(src)="52"> područja suradnje u civilnom nuklearnom sektoru prikazana u stavku 2. članka 62 .
(trg)="52"> wymiany wiedzy specjalistycznej poprzez sprawozdania , wizyty , seminaria , spotkania specjalistyczne itp . ,

(src)="53"> Sporazuma o partnerstvu i suradnji , koliko se mogu provoditi na temelju Ugovora o Euratomu .
(trg)="53"> wymiany personelu między laboratoriami i / lub jednostkami zaangażowanymi po obu stronach , również w celach szkoleniowych ,

(src)="54"> Suradnja se provodi posebno :
(trg)="54"> wymiany próbek , materiałów , przyrządów i aparatury do celów badawczych ,

(src)="55"> razmjenom tehničkih informacija putem izvješća , posjeta , seminara , tehničkih sastanaka itd . ,
(trg)="55"> zrównoważonego udziału we wspólnie prowadzonych badaniach i działaniach .

(src)="56"> razmjenom osoblja između laboratorija i / ili tijela uključenih na obje strane , uključujući i razmjenu u svrhu osposobljavanja ,
(trg)="56"> Jeśli jest to konieczne , zakres i warunki współpracy w konkretnych projektach są określane w uzgodnieniach wykonawczych , zawieranych w imieniu Stron przez właściwe organy działające zgodnie z obowiązującymi je przepisami ustawowymi i wykonawczymi .

(src)="57"> razmjenom uzoraka , materijala , instrumenata i uređaja u eksperimentalne svrhe ,
(trg)="57"> Takie uzgodnienia wykonawcze mogą między innymi obejmować postanowienia dotyczące finansowania , kwestie przydzielania obowiązków administracyjnych oraz szczegółowe postanowienia dotyczące rozpowszechniania informacji oraz praw własności intelektualnej .

(src)="58"> ravnomjernim sudjelovanjem u zajedničkim studijama i aktivnostima .
(trg)="58"> Jeśli Strony nie uzgodniły inaczej , koszty wynikające z działań podejmowanych w ramach współpracy są pokrywane przez Stronę , która działania te inicjuje .

(src)="59"> U potrebnoj mjeri , područje primjene i uvjeti za suradnju u konkretnim projektima utvrđuju se provedbenim dogovorima koje stranke sklapaju putem svojih nadležnih institucija u skladu sa svojim zakonodavnim i regulatornim zahtjevima .
(trg)="59"> Artykuł 7

(src)="60"> Takvi provedbeni dogovori mogu uključivati , inter alia , financijske odredbe , dodjelu upravljačkih odgovornosti , detaljne odredbe o pružanju informacija i prava intelektualnog vlasništva .
(trg)="60"> Transfery międzynarodowe , handel materiałami jądrowymi oraz świadczenie związanych z tym usług

(src)="61"> Sve troškove koji proizlaze iz suradnje podmiruje stranka kod koje su nastali , osim ako se stranke dogovore drukčije .
(trg)="61"> Materiał jądrowy przekazywany między Stronami , bezpośrednio lub poprzez państwo trzecie , podlega niniejszej umowie w momencie jego wprowadzenia na terytorium podlegające jurysdykcji Strony otrzymującej , pod warunkiem że Strona dostarczająca powiadomiła pisemnie Stronę otrzymującą przed lub jednocześnie z wysyłką , zgodnie z procedurami określonymi w uzgodnieniu administracyjnym , które zostanie zawarte przez właściwe organy Stron .

(src)="62"> Članak 7 .
(trg)="62"> Materiał jądrowy , o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu , podlega postanowieniom niniejszej umowy do momentu :

(src)="63"> Međunarodni prijenosi , trgovina nuklearnim tvarima i pružanje odgovarajućih usluga
(trg)="63"> ustalenia , zgodnie z postanowieniami dotyczącymi zakończenia stosowania środków bezpieczeństwa zawartymi w odnośnej umowie określonej w ust. 6 lit. b ) poniżej , że nie może on już zostać wykorzystany w żadnych działaniach z zakresu techniki jądrowej istotnych w związku z kontrolą bezpieczeństwa , lub że jego odzyskanie stało się praktycznie niemożliwe ,

(src)="64"> Nuklearne tvari koje se prenose između stranaka , bilo izravno ili preko neke treće zemlje , podliježu ovom Sporazumu nakon njihova ulaska na područje u nadležnosti stranke primateljice , pod uvjetom da je stranka koja ih dostavlja u pisanom obliku obavijestila stranku primateljicu prije ili u vrijeme otpreme , ( u skladu s postupcima utvrđenim u Upravnim pravilima koja donose odgovarajuća tijela stranaka ) .
(trg)="64"> gdy został on przekazany poza terytorium podlegające jurysdykcji Strony otrzymującej zgodnie z ust. 6 lit. e ) poniżej , lub

(src)="65"> Nuklearne tvari na koje se odnosi stavak 1. ovog članka ostaju podložne odredbama ovog Sporazuma :
(trg)="65"> Strony uzgodniły , że materiał ten nie podlega już postanowieniom niniejszej umowy .

(src)="66"> dok se ne utvrdi , u skladu s odredbama o prestanku zaštitnih mjera u odgovarajućem sporazumu iz točke ( b ) stavka 6. ovog članka , da više nisu korisne ni za kakvu nuklearnu aktivnost značajnu s gledišta zaštitne mjera , ili da su praktično neobnovljive ,
(trg)="66"> Każdy transfer materiału jądrowego przeprowadzany w ramach współpracy dokonywany jest zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi i wielostronnymi zobowiązaniami Stron oraz państw członkowskich Unii Europejskiej w odniesieniu do pokojowego wykorzystania energii jądrowej , wyszczególnionymi w ust. 6 niniejszego artykułu .

(src)="67"> dok se ne prenesu izvan područja nadležnosti stranke primateljice u skladu točkom ( e ) stavka 6. ovog članka , ili
(trg)="67"> Prowadzony między Stronami handel materiałami jądrowymi oraz świadczenie usług związanych z tymi materiałami mają za podstawę ceny rynkowe .

(src)="68"> dok se stranke ne dogovore da one više ne podliježu ovom Sporazumu .
(trg)="68"> Strony starają się unikać sytuacji konfliktowych wymagających zastosowania środków bezpieczeństwa w handlu materiałami jądrowymi prowadzonym między nimi .

(src)="69"> Svi nuklearni prijenosi koji se obavljaju u okviru aktivnosti suradnje izvode se u skladu s odgovarajućim međunarodnim i multilateralnim obvezama stranaka i država članica Europske unije u pogledu miroljubive uporabe nuklearne energije kako je navedeno u stavku 6. ovog članka .
(trg)="69"> Jeżeli jednak w handlu tym pojawią się problemy , które poważnie zagrażałyby żywotności przemysłu jądrowego Wspólnoty lub Ukrainy ( w tym sektora wydobycia uranu ) , każda ze Stron może zażądać konsultacji , które należy przeprowadzić jak najszybciej w ramach utworzonego ad hoc komitetu .

(src)="70"> Trgovina nuklearnim tvarima i pružanje odgovarajućih usluga između stranaka obavlja se po tržišnim cijenama .
(trg)="70"> Jeżeli w trakcie konsultacji nie będzie możliwe znalezienie akceptowanego przez obie Strony rozwiązania dla tych problemów , Strona , która zażądała konsultacji , może zgodnie z przepisami jej prawa krajowego oraz odpowiednimi zasadami prawa międzynarodowego zastosować właściwe środki bezpieczeństwa celem rozwiązania tych problemów lub złagodzenia ich skutków .