# hr/22004D0035_01_.xml.gz
# hu/22004D0035_01_.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Az EGT-Vegyesbizottság határozata

# hr/22004D0038.xml.gz
# hu/22004D0038.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Az EGT-Vegyesbizottság határozata

# hr/22004D0053.xml.gz
# hu/22004D0053.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Az EGT-Vegyesbizottság határozata

(src)="2"> od 23. travnja 2004 .
(trg)="2"> ( 2004. április 23 . )

(src)="3"> o izmjeni Priloga XXI .
(trg)="3"> az EGT-megállapodás XXI. mellékletének ( Statisztika ) módosításáról — a Bizottság 1670 / 2003 / EK rendelete ( strukturális üzleti statisztika )

(src)="4"> ( Statistika ) Sporazumu o EGP-u
(trg)="4"> E jogi aktus magyar nyelvi változatát az Európai Unió Hivatalos Lapjának különkiadásában teszik közzé , az intézmények és az Európai Központi Bank által 2004. május 1-je előtt elfogadott dokumentumokkal együtt .

(src)="5"> ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a ,
(trg)="5"> E különkiadás kötetei 2004. május 1-je és 2004 vége között folyamatosan jelennek meg .

# hr/22004D0055.xml.gz
# hu/22004D0055.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Az EGT-Vegyesbizottság határozata

(src)="2"> od 23. travnja 2004 .
(trg)="2"> ( 2004. április 23 . )

(src)="3"> o izmjeni Priloga XXI .
(trg)="3"> az EGT-megállapodás XXI. mellékletének ( Statisztika ) módosításáról — az EP és a Tanács 2150 / 2002 / EK rendelete ( hulladék-statisztika )

(src)="4"> ( Statistika ) Sporazumu o EGP-u
(trg)="4"> E jogi aktus magyar nyelvi változatát az Európai Unió Hivatalos Lapjának különkiadásában teszik közzé , az intézmények és az Európai Központi Bank által 2004. május 1-je előtt elfogadott dokumentumokkal együtt .

(src)="5"> ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a ,
(trg)="5"> E különkiadás kötetei 2004. május 1-je és 2004 vége között folyamatosan jelennek meg .

# hr/22004D0057.xml.gz
# hu/22004D0057.xml.gz


(src)="1"> Odluka Zajedničkog odbora EGP-a
(trg)="1"> Az EGT-Vegyesbizottság határozata

# hr/22005A0204_02_.xml.gz
# hu/22005A0204_02_.xml.gz


(src)="3"> KONVENCIJA O OČUVANJU I UPRAVLJANJU VISOKO MIGRATORNIM RIBLJIM STOKOVIMA U ZAPADNOM I SREDIŠNJEM TIHOM OCEANU UGOVORNE STRANKE OVE KONVENCIJE ,
(trg)="3"> A Közösség aláírta az Egyesült Nemzetek 1982. december  10-i tengerjogi egyezményében foglalt , a kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló és a hosszú távon vándorló halállományok védelmére és kezelésére vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról szóló megállapodást ( „ az 1995. évi ENSZ halállományi megállapodás ” ) .

(src)="4"> USTRAJNE da osiguraju dugoročno očuvanje i održivu uporabu , posebno za ljudsku prehranu , visoko migratornih ribljih stokova u zapadnom i središnjem Tihom oceanu za sadašnje i buduće naraštaje ,
(trg)="4"> 1. cikk

(src)="16"> i. traženje , ulov , uzimanje ili eksploatacija ribe ;
(trg)="16"> For the purposes of this Annex , „ operator ” means any person who is in charge of , directs or controls a fishing vessel , including the owner , master or charterer .

(src)="19"> postavljanje , traženje ili pronalaženje uređaja za otkrivanje ribe ili srodne elektroničke opreme kao što je radio signal ;
(trg)="19"> ( 2004. április  26 . )

(src)="20"> v. svaka aktivnost na moru koja izravno podupire ili priprema opisane djelatnosti iz podstavaka i. do iv . , uključujući pretovar ;
(trg)="20"> a Közösségnek a Csendes-óceán nyugati és középső körzetében található hosszú távon vándorló halállományok védelméről és kezeléséről szóló egyezményhez való csatlakozásáról

(src)="21"> uporaba bilo kojeg drugog plovila , vozila , letjelice ili lebdjelice za bilo koje djelatnosti iz podstavaka i. do v. , osim u hitnim slučajevima koji uključuju zaštitu zdravlja i sigurnosti posade ili plovila ;
(trg)="21"> AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA ,

(src)="22"> „ ribarsko plovilo ” znači svako plovilo koje se koristi ili se namjerava koristiti u svrhu ribolova , uključujući plovila za pružanje pomoći , transportna plovila i sva druga plovila izravno uključena u takve ribolovne aktivnosti ;
(trg)="22"> tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37.  cikkére , összefüggésben 300.  cikke ( 2 )  bekezdése első albekezdésének első mondatával és 300.  cikke ( 3 )  bekezdésének második albekezdésével ,

(src)="29"> Cilj
(trg)="29"> Az egyezmény hatálya alá tartozó területen közösségi halászok is tevékenykednek .

(src)="30"> Cilj je ove Konvencije putem učinkovitog upravljanja osigurati dugoročno očuvanje i održivu uporabu visoko migratornih ribljih stokova na zapadnom i središnjem Tihom oceanu u skladu s Konvencijom iz 1982. i Sporazumom .
(trg)="30"> Így tehát a Közösségnek érdekében áll , hogy a nemzetközi tengerjog szerinti kötelezettségeinek megfelelően teljes jogú tagjává váljon az egyezmény alapján létrehozandó regionális halászati szervezetnek .

(src)="31"> 1.4 .
(trg)="31"> A Közösségnek ezért csatlakoznia kell ehhez az egyezményhez ,

(src)="32"> Članak 3 .
(trg)="32"> A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT :

(src)="33"> Područje primjene
(trg)="33"> A Tanács az Európai Közösségnek a Csendes-óceán nyugati és középső körzetében található hosszú távon vándorló halállományok védelméről és kezeléséről szóló egyezményhez való csatlakozását jóváhagyja .

(src)="38"> s tog mjesta istočno uzduž 60  ° paralele južne zemljopisne širine do sjecišta s 130 ° meridijanom zapadne zemljopisne dužine ;
(trg)="38"> az elnök

# hr/22006A0922_01_.xml.gz
# hu/22006A0922_01_.xml.gz


(src)="1"> Sporazum
(trg)="1"> Megállapodás

(src)="2"> između Europske zajednice za atomsku energiju i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji u miroljubivoj uporabi nuklearne energije
(trg)="2"> az Európai Atomenergia-közösség és Ukrajna Minisztertanácsa között az atomenergia békés felhasználásáról

(src)="3"> EUROPSKA ZAJEDNICA ZA ATOMSKU ENERGIJU ( Euratom ) , dalje u tekstu „ Zajednica ” ,
(trg)="3"> AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG ( Euratom ) , a továbbiakban : „ Közösség ”

(src)="4"> i KABINET MINISTARA UKRAJINE ,
(trg)="4"> és UKRAJNA MINISZTERTANÁCSA ,

(src)="5"> oboje dalje u tekstu općenito „ stranka ” ili „ stranke ” , prema potrebi .
(trg)="5"> a továbbiakban mindketten értelemszerűen : „ fél ” , illetve „ felek ” ,

(src)="6"> IMAJUĆI NA UMU da Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica i Ukrajine ( dalje u tekstu „ Sporazum o partnerstvu i suradnji ” ) , koji je stupio na snagu 1. ožujka 1998 . , utvrđuje da stranke surađuju u civilnom nuklearnom sektoru na temelju posebnih sporazuma koji će se sklopiti između stranaka ,
(trg)="6"> SZEM ELŐTT TARTVA , hogy az Európai Közösségek és tagállamai , valamint Ukrajna között 1998. március 1-jén hatályba lépett partnerségi és együttműködési megállapodás ( a továbbiakban : partnerségi és együttműködési megállapodás ) kimondja , hogy a feleknek a polgári atomenergia-ágazatban a felek által aláírandó egyedi megállapodások alapján kell együttműködniük ,

(src)="7"> BUDUĆI DA su sve države članice Zajednice i Ukrajina stranke u Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja , dalje u tekstu „ Ugovor o neširenju ” ,
(trg)="7"> MIVEL a Közösség valamennyi tagállama és Ukrajna a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés ( a továbbiakban : „ atomsorompó-szerződés ” ) szerződő felei ,

(src)="8"> BUDUĆI DA su se Zajednica , njezine države članice i Ukrajina obvezale osigurati da se istraživanje , razvoj i uporaba nuklearne energije provode u miroljubive svrhe na način koji je u skladu s ciljevima Ugovora o neširenju ,
(trg)="8"> MIVEL a Közösség , annak tagállamai és Ukrajna elkötelezettek az iránt , hogy az atomenergia békés célú kutatása , fejlesztése és felhasználása az atomsorompó-szerződés célkitűzéseivel összhangban történjék ,

(src)="9"> BUDUĆI DA se u Zajednici primjenjuju zaštitne mjere na temelju poglavlja 7 .
(trg)="9"> MIVEL a Közösségben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés ( a továbbiakban : Euratom-Szerződés ) VII. fejezete , valamint a Közösség , annak tagállamai és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ( a továbbiakban : NAÜ ) között létrejött biztosítéki megállapodások értelmében nukleáris biztosítéki intézkedéseket alkalmaznak ,

(src)="10"> Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju ( dalje u tekstu „ Ugovor o Euratomu ” ) , te na temelju sporazuma o zaštitnim mjerama sklopljenih između Zajednice , njezinih država članica i Međunarodne agencije za atomsku energiju , dalje u tekstu „ IAEA ” ;
(trg)="10"> MIVEL Ukrajnában az Ukrajna és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség között létrejött , az atomsorompó-szerződéssel kapcsolatos biztosítéki intézkedések alkalmazásáról szóló megállapodás értelmében nukleáris biztosítéki intézkedéseket alkalmaznak ,

(src)="11"> BUDUĆI DA SE u Ukrajini primjenjuju zaštitne mjere u skladu sa Sporazumom između Ukrajine i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni zaštitnih mjera u vezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja ,
(trg)="11"> MIVEL a Közösség , annak tagállamai és Ukrajna ismételten támogatásukról biztosítják a NAÜ-t és annak megerősített biztosítéki rendszerét ,

(src)="12"> BUDUĆI DA Zajednica , njezine države članice i Ukrajina ponovno potvrđuju svoju potporu IAEA-i i njezinom pojačanom sustavu zaštitnih mjera ,
(trg)="12"> MIVEL helyénvaló keretmegállapodással megerősíteni a felek között a polgári atomenergia-ágazatban kialakított együttműködés alapjait ,

(src)="13"> BUDUĆI DA je prikladno okvirnim sporazumom ojačati osnovu za suradnju između stranaka u civilnom nuklearnom sektoru ,
(trg)="13"> A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODNAK MEG :

(src)="14"> SPORAZUMJELI SU SE :
(trg)="14"> 1. cikk

(src)="15"> Članak 1 .
(trg)="15"> Fogalommeghatározások

(src)="16"> Definicije
(trg)="16"> E megállapodás alkalmazásában :

(src)="17"> U smislu ovog Sporazuma :
(trg)="17"> „ nukleáris anyag ” : minden alapanyag vagy különleges hasadóanyag a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség alapszabályának XX. cikkében meghatározottak szerint ;

(src)="18"> „ nuklearna tvar ” znači svaki izvorni materijal ili poseban fisibilni materijal u skladu s člankom XX .
(trg)="18"> „ Közösség ” :

(src)="19"> Statuta međunarodne agencije za atomsku energiju ;
(trg)="19"> i. egyfelől az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel létrehozott jogi személy , a jelen megállapodást aláíró egyik fél ;

(src)="20"> „ Zajednica ” znači :
(trg)="20"> másfelől az a földrajzi terület , amelyre az említett szerződést alkalmazni kell ;

(src)="21"> i. pravna osoba nastala Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju , koja je stranka u ovom Sporazumu ;
(trg)="21"> „ a felek illetékes hatóságai ” :

(src)="22"> državna područja na koja se primjenjuje taj Ugovor ;
(trg)="22"> i. a Közösség esetében az Európai Bizottság ;

(src)="23"> „ nadležna tijela stranaka ” su :
(trg)="23"> Ukrajna esetében Ukrajna Üzemanyag- és Energiaügyi Minisztériuma ;

(src)="24"> i. za Zajednicu , Europska komisija ;
(trg)="24"> vagy valamely egyéb hatóság , amelynek személyéről az érintett fél bármikor értesítheti a másik felet .

(src)="25"> za Ukrajinu , Ministarstvo za goriva i energiju Ukrajine ;
(trg)="25"> 2. cikk

(src)="26"> ili drugo takvo tijelo o kojem dotična stranka može u bilo koje doba obavijestiti drugu stranku .
(trg)="26"> Célkitűzés

(src)="27"> Članak 2 .
(trg)="27"> E megállapodás célja , hogy a Közösség és Ukrajna közötti általános együttműködési kapcsolatok kölcsönösen előnyös megerősítése érdekében , viszonossági alapon és a felek hatásköreinek sérelme nélkül keretet biztosítson a felek által az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködéshez .

(src)="28"> Cilj
(trg)="28"> 3. cikk

(src)="29"> Cilj je ovog Sporazuma pružiti okvir za suradnju između stranaka u miroljubivoj uporabi nuklearne energije s ciljem jačanja sveobuhvatne suradnje između Zajednice i Ukrajine na temelju obostrane koristi i uzajamnosti , ne dovodeći u pitanje odgovarajuće ovlasti svake od stranaka .
(trg)="29"> Az együttműködés tárgya

(src)="30"> Članak 3 .
(trg)="30"> A felek a 4 – 8. cikk értelmében az alábbi területeken működhetnek együtt az atomenergia békés célú felhasználásában :

(src)="31"> Područje primjene suradnje
(trg)="31"> nukleáris biztonság ( 4. cikk ) ;

(src)="32"> Stranke mogu surađivati na način određen u donjim člancima 4. do 8. ovog Sporazuma , u miroljubivoj uporabi nuklearne energije u sljedećim područjima :
(trg)="32"> szabályozott magfúzió ( 5. cikk ) ;

(src)="33"> nuklearna sigurnost ( članak 4 . ) ;
(trg)="33"> nukleáris kutatás és fejlesztés a fenti a ) és b ) ponton kívüli területeken ( 6. cikk ) ;

(src)="34"> kontrolirana nuklearna fuzija ( članak 5 . ) ;
(trg)="34"> nemzetközi szállítás , nukleárisanyag-kereskedelem és a nukleáris üzemanyagciklussal összefüggő szolgáltatások nyújtása ( 7. cikk ) ;

(src)="35"> nuklearna istraživanja i razvoj u drugim područjima , koja nisu predviđena gore navedenim točkama ( a ) i ( b ) ( članak 6 . ) ;
(trg)="35"> a nukleáris anyagok illegális kereskedelmének megelőzése ( 8. cikk ) ;

(src)="36"> međunarodni prijenosi , trgovina nuklearnim tvarima i odredbe o uslugama nuklearnog gorivnog ciklusa ( članak 7 . ) ;
(trg)="36"> közös érdekeket érintő egyéb területek .

(src)="37"> sprečavanje nezakonite trgovine nuklearnim tvarima ( članak 8 . ) ;
(trg)="37"> A felek e cikkben említett együttműködése megvalósulhat a Közösség , illetve Ukrajna területén honos személyek és vállalkozások között is .

(src)="38"> druga odgovarajuća područja zajedničkog interesa .
(trg)="38"> 4. cikk

(src)="39"> Suradnja iz ovog članka , kao između stranaka može se provoditi i između osoba i poduzeća s poslovnim nastanom u Zajednici i Ukrajini .
(trg)="39"> Nukleáris biztonság

(src)="40"> Članak 4 .
(trg)="40"> A nukleáris biztonság terén folytatott együttműködésnek az Euratom és Ukrajna Minisztertanácsa között létrejött , a nukleáris biztonság terén való együttműködésről szóló , 2002. november 13-án hatályba lépett megállapodással összhangban kell megvalósulnia .

(src)="41"> Nuklearna sigurnost
(trg)="41"> 5. cikk

(src)="42"> Suradnja u području nuklearne sigurnosti provodi se u skladu sa Sporazumom o suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju i Kabineta ministara Ukrajine u području nuklearne sigurnosti , koji je stupio na snagu 13. studenoga 2002 .
(trg)="42"> Szabályozott magfúzió

(src)="43"> Članak 5 .
(trg)="43"> A szabályozott magfúzió területén való együttműködésnek az Euratom és Ukrajna Minisztertanácsa között létrejött , a szabályozott nukleáris fúzió területén való együttműködésről szóló , 2002. november 13-án hatályba lépett megállapodással összhangban kell megvalósulnia .

(src)="44"> Kontrolirana nuklearna fuzija
(trg)="44"> 6. cikk

(src)="45"> Suradnja u području kontrolirane nuklearne fuzije provodi se u skladu sa Sporazumom između Europske zajednice za atomsku energiju i Kabineta ministara Ukrajine o suradnji u području kontrolirane nuklearne fuzije , koji je stupio na snagu 13. studenoga 2002 .
(trg)="45"> A nukleáris kutatás és fejlesztés egyéb területei

(src)="46"> Članak 6 .
(trg)="46"> Az együttműködés a felek megállapodása alapján kiterjedhet a fenti 4. és 5. cikk hatályán kívüli , a felek közös érdekeltségébe tartozó nukleáris kutatási és fejlesztési tevékenységekre , feltéve , hogy ezek a felek által végzett kutatási és fejlesztési tevékenységek körébe tartoznak .

(src)="47"> Druga područja nuklearnog istraživanja i razvoja
(trg)="47"> A Közösség különösen a következő területeken folytathat együttműködést :

(src)="48"> Suradnja se može proširiti na aktivnosti nuklearnog istraživanja i razvoja od zajedničkog interesa za stranke , koje nisu predviđene člancima 4. i 5. ovog Ugovora , prema dogovoru između stranaka , u mjeri u kojoj ih obuhvaćaju odgovarajuće aktivnosti istraživanja i razvoja koje stranke provode .
(trg)="48"> az atomenergia orvosi és ipari alkalmazásai terén , beleértve a villamosenergia-termelést is ;

(src)="49"> Na strani Zajednice , suradnja može uključivati posebno sljedeća područja :
(trg)="49"> az atomenergia környezeti hatásai terén ;

(src)="50"> primjenu nuklearne energije u područjima medicine i industrije , uključujući proizvodnju električne energije ;
(trg)="50"> a polgári atomenergia-ágazatban a partnerségi és együttműködési megállapodás 62. cikkének ( 2 ) bekezdésében megjelölt területeken , amennyiben az együttműködés az Euratom-Szerződés figyelembevételével megvalósítható .

(src)="51"> utjecaj nuklearne energije na okoliš ;
(trg)="51"> Az együttműködést különösen az alábbi módokon kell megvalósítani :

(src)="52"> područja suradnje u civilnom nuklearnom sektoru prikazana u stavku 2. članka 62 .
(trg)="52"> műszaki ismeretek cseréje : jelentések , látogatások , szemináriumok , műszaki értekezletek stb. révén ,

(src)="53"> Sporazuma o partnerstvu i suradnji , koliko se mogu provoditi na temelju Ugovora o Euratomu .
(trg)="53"> az érintett laboratóriumok és / vagy testületek személyzetének kölcsönös cseréje révén , beleértve a képzési céllal történő cserét is ,

(src)="54"> Suradnja se provodi posebno :
(trg)="54"> anyagminták , anyagok , műszerek , kísérleti eszközök cseréje révén ,

(src)="55"> razmjenom tehničkih informacija putem izvješća , posjeta , seminara , tehničkih sastanaka itd . ,
(trg)="55"> kiegyensúlyozott részvétel révén a közös vizsgálatokban és tevékenységekben .

(src)="56"> razmjenom osoblja između laboratorija i / ili tijela uključenih na obje strane , uključujući i razmjenu u svrhu osposobljavanja ,
(trg)="56"> A konkrét projektekben a szükségesnek ítélt mértékben az együttműködés körét és feltételeit végrehajtási megállapodásokban kell meghatározni , amelyeket a felek hoznak létre illetékes intézményeiken keresztül , a vonatkozó törvényi és rendeleti előírások figyelembevételével .

(src)="57"> razmjenom uzoraka , materijala , instrumenata i uređaja u eksperimentalne svrhe ,
(trg)="57"> Ezek a végrehajtási megállapodások magukban foglalhatnak többek között pénzügyi jellegű rendelkezéseket , az irányítási jogkörök kijelölését , valamint az ismeretek terjesztésére és a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó részletes előírásokat .

(src)="58"> ravnomjernim sudjelovanjem u zajedničkim studijama i aktivnostima .
(trg)="58"> Amennyiben a felek kifejezetten másképpen nem rendelkeznek , az e megállapodás alapján folytatott együttműködésből származó költségek azt a felet terhelik , amelyiknél az adott költség felmerül .

(src)="59"> U potrebnoj mjeri , područje primjene i uvjeti za suradnju u konkretnim projektima utvrđuju se provedbenim dogovorima koje stranke sklapaju putem svojih nadležnih institucija u skladu sa svojim zakonodavnim i regulatornim zahtjevima .
(trg)="59"> 7. cikk

(src)="60"> Takvi provedbeni dogovori mogu uključivati , inter alia , financijske odredbe , dodjelu upravljačkih odgovornosti , detaljne odredbe o pružanju informacija i prava intelektualnog vlasništva .
(trg)="60"> Nemzetközi szállítás , nukleáris anyagokkal való kereskedelem és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

(src)="61"> Sve troškove koji proizlaze iz suradnje podmiruje stranka kod koje su nastali , osim ako se stranke dogovore drukčije .
(trg)="61"> A felek között közvetlenül vagy harmadik országon keresztül szállított nukleáris anyagokra attól fogva kell ezt a megállapodást alkalmazni , hogy a kérdéses anyagok az átvevő fél területi fennhatósága alá kerülnek , feltéve , hogy a küldő fél – összhangban a felek illetékes hatóságai által kötendő igazgatási megállapodásban előírt eljárásokkal – a szállításkor vagy azt megelőzően írásban értesítette az átvevő felet .

(src)="62"> Članak 7 .
(trg)="62"> Az ( 1 ) bekezdésben említett nukleáris anyagokra mindaddig vonatkoznak e megállapodás rendelkezései , amíg :

(src)="63"> Međunarodni prijenosi , trgovina nuklearnim tvarima i pružanje odgovarajućih usluga
(trg)="63"> a ( 6 ) bekezdés b ) pontjában említett , vonatkozó megállapodásban szereplő biztosítéki intézkedések megszüntetésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban megállapítást nem nyer , hogy a szóban forgó anyagok a biztosítékok szempontjából releváns nukleáris tevékenység céljára már nem felhasználhatóak vagy gyakorlatilag már nem hasznosíthatóak ,

(src)="64"> Nuklearne tvari koje se prenose između stranaka , bilo izravno ili preko neke treće zemlje , podliježu ovom Sporazumu nakon njihova ulaska na područje u nadležnosti stranke primateljice , pod uvjetom da je stranka koja ih dostavlja u pisanom obliku obavijestila stranku primateljicu prije ili u vrijeme otpreme , ( u skladu s postupcima utvrđenim u Upravnim pravilima koja donose odgovarajuća tijela stranaka ) .
(trg)="64"> a ( 6 ) bekezdés e ) pontjával összhangban a szóban forgó anyagokat az átvevő fél fennhatósága alatt lévő területről el nem szállítják , vagy

(src)="65"> Nuklearne tvari na koje se odnosi stavak 1. ovog članka ostaju podložne odredbama ovog Sporazuma :
(trg)="65"> a felek megállapodnak abban , hogy ez a megállapodás a szóban forgó anyagokra a továbbiakban ne vonatkozzék .

(src)="66"> dok se ne utvrdi , u skladu s odredbama o prestanku zaštitnih mjera u odgovarajućem sporazumu iz točke ( b ) stavka 6. ovog članka , da više nisu korisne ni za kakvu nuklearnu aktivnost značajnu s gledišta zaštitne mjera , ili da su praktično neobnovljive ,
(trg)="66"> A nukleáris anyagoknak az együttműködés keretében folytatott tevékenységek érdekében történő szállítását a felek és az Európai Unió tagállamai által az atomenergia ( 6 ) bekezdésben felsorolt , békés célú felhasználásával kapcsolatban vállalt , vonatkozó nemzetközi és többoldalú kötelezettségekkel összhangban kell végezni .

(src)="67"> dok se ne prenesu izvan područja nadležnosti stranke primateljice u skladu točkom ( e ) stavka 6. ovog članka , ili
(trg)="67"> A nukleáris anyagokkal való kereskedelem és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása a felek között piaci árakon történik .

(src)="68"> dok se stranke ne dogovore da one više ne podliježu ovom Sporazumu .
(trg)="68"> A felek törekszenek arra , hogy a nukleáris anyagokkal folytatott kétoldalú kereskedelem során elkerüljék a kereskedelmi biztosítéki intézkedéseket igénylő konfliktushelyzeteket .