# fr/12005S.xml.gz
# sk/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protocole
(trg)="1"> Protokol

(src)="2"> Relatif aux conditions et modalités d' admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l' Union Européenne
(trg)="2"> o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie

(src)="3"> LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES ,
(trg)="3"> VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY ,

(src)="4"> CONSIDÉRANT que la République de Bulgarie et la Roumanie deviennent membres de l' Union européenne le 1er janvier 2007 ;
(trg)="4"> BERÚC DO ÚVAHY , že Bulharská republika a Rumunsko sa 1. januára 2007 stávajú členmi Európskej únie ;

(src)="5"> CONSIDÉRANT que l' article I-58 du traité établissant une Constitution pour l' Europe dispose que les conditions et les modalités de l' admission font l' objet d' un accord entre les États membres et l' État candidat ;
(trg)="5"> BERÚC DO ÚVAHY , že článok I-58 Zmluvy o Ústave pre Európu ustanovuje , že podmienky a spôsob prijatia sú predmetom zmluvy medzi členskými štátmi a kandidátskym štátom ;

(src)="6"> SONT CONVENUES des dispositions ci-après , qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l' Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l' énergie atomique :
(trg)="6"> SA DOHODLI na nasledovných ustanoveniach , ktoré sú pripojené k Zmluve o Ústave pre Európu a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu :

(src)="7"> PREMIÈRE PARTIE
(trg)="7"> PRVÁ ČASŤ

(src)="8"> LES PRINCIPES
(trg)="8"> ZÁSADY

(src)="9"> Article 1
(trg)="9"> Článok 1

(src)="10"> Aux fins du présent protocole , on entend par :
(trg)="10"> Na účely tohto protokolu :

(src)="11"> « Constitution » , le traité établissant une Constitution pour l' Europe ;
(trg)="11"> pojem „ ústava “ znamená Zmluvu o Ústave pre Európu ;

(src)="12"> « traité CEEA » , le traité instituant la Communauté européenne de l' énergie atomique , tel qu' il a été complété ou modifié par des traités ou d' autres actes entrés en vigueur avant l' adhésion ;
(trg)="12"> pojem „ Zmluva o ESAE “ znamená Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v znení doplnenom alebo zmenenom zmluvami alebo inými aktmi , ktoré nadobudli platnosť pred pristúpením ;

(src)="13"> « États membres actuels » , le Royaume de Belgique , la République tchèque , le Royaume de Danemark , la République fédérale d' Allemagne , la République d' Estonie , la République hellénique , le Royaume d' Espagne , la République française , l' Irlande , la République italienne , la République de Chypre , la République de Lettonie , la République de Lituanie , le Grand-Duché de Luxembourg , la République de Hongrie , la République de Malte , le Royaume des Pays-Bas , la République d' Autriche , la République de Pologne , la République portugaise , la République de Slovénie , la République slovaque , la République de Finlande , le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord ;
(trg)="13"> pojem „ súčasné členské štáty “ znamená Belgické kráľovstvo , Českú republiku , Dánske kráľovstvo , Spolkovú republiku Nemecko , Estónsku republiku , Helénsku republiku , Španielske kráľovstvo , Francúzsku republiku , Írsko , Taliansku republiku , Cyperskú republiku , Lotyšskú republiku , Litovskú republiku , Luxemburské veľkovojvodstvo , Maďarskú republiku , Maltskú republiku , Holandské kráľovstvo , Rakúsku republiku , Poľskú republiku , Portugalskú republiku , Slovinskú republiku , Slovenskú republiku , Fínsku republiku , Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska ;

(src)="14"> « nouveaux États membres » , la République de Bulgarie et la Roumanie ;
(trg)="14"> pojem „ nové členské štáty “ znamená Bulharskú republiku a Rumunsko ;

(src)="15"> « institutions » , les institutions prévues par la Constitution .
(trg)="15"> pojem „ inštitúcie “ znamená inštitúcie zriadené ústavou .

(src)="16"> Dans le présent protocole , toute référence à la Constitution ou à l' Union est réputée être , le cas échéant , une référence , respectivement , au traité CEEA et à la Communauté instituée par le traité CEEA .
(trg)="16"> Odkazy v tomto protokole na ústavu a na Úniu sa tam , kde je to vhodné , chápu ako odkazy na Zmluvu o ESAE a Spoločenstvo zriadené Zmluvou o ESAE .

(src)="17"> Article 2
(trg)="17"> Článok 2

(src)="18"> Dès l' adhésion , les dispositions de la Constitution , le traité CEEA et les actes pris , avant l' adhésion , par les institutions lient la Bulgarie et la Roumanie et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par la Constitution , le traité CEEA et le présent protocole .
(trg)="18"> Odo dňa pristúpenia sú ustanovenia ústavy , Zmluvy o ESAE a aktov prijatých inštitúciami pred pristúpením záväzné pre Bulharsko a Rumunsko a uplatňujú sa v týchto štátoch za podmienok stanovených v ústave , Zmluve o ESAE a v tomto protokole .

(src)="19"> Article 3
(trg)="19"> Článok 3

(src)="20"> La Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux décisions et accords adoptés par les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil .
(trg)="20"> Bulharsko a Rumunsko pristupujú k rozhodnutiam a zmluvám prijatým zástupcami vlád členských štátov na zasadnutí Rady .

(src)="21"> La Bulgarie et la Roumanie se trouvent dans la même situation que les États membres actuels à l' égard des déclarations , résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil ainsi qu' à l' égard de celles relatives à l' Union qui sont adoptées d' un commun accord par les États membres ; en conséquence , elles respecteront les principes et orientations qui en découlent et prendront les mesures qui peuvent s' avérer nécessaires pour en assurer la mise en application .
(trg)="21"> Pokiaľ ide o vyhlásenia alebo rezolúcie alebo iné pozície prijaté Európskou radou alebo Radou a vo vzťahu k Únii prijaté spoločnou dohodou členských štátov , majú Bulharsko a Rumunsko rovnaké postavenie ako súčasné členské štáty ; budú dodržiavať zásady a usmernenia vyplývajúce z týchto vyhlásení , rezolúcií alebo iných pozícií a prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania .

(src)="22"> La Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux conventions et protocoles dont la liste figure à l' annexe I. Ces conventions et protocoles entrent en vigueur , à l' égard de la Bulgarie et de la Roumanie , à la date fixée par le Conseil dans les décisions visées au paragraphe 4.
(trg)="22"> Bulharsko a Rumunsko pristupujú k dohovorom a protokolom uvedeným v prílohe I. Tieto dohovory a protokoly nadobudnú platnosť pre Bulharsko a Rumunsko dňom , ktorý Rada stanoví v rozhodnutiach uvedených v odseku 4 .

(src)="23"> Le Conseil , statuant à l' unanimité sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen , adopte les décisions européennes réalisant toutes les adaptations que requiert l' adhésion aux conventions et protocoles visés au paragraphe 3 et publie le texte adapté au Journal officiel de l' Union européenne .
(trg)="23"> Rada jednomyseľne , na odporúčanie Komisie a po porade s Európskym parlamentom , prijme európske rozhodnutia , ktorými sa vykonajú všetky úpravy potrebné z dôvodu pristúpenia k dohovorom a protokolom uvedeným v odseku 3 a upravené znenie uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie .

(src)="24"> En ce qui concerne les conventions et protocoles visés au paragraphe 3 , la Bulgarie et la Roumanie s' engagent à introduire des dispositions administratives et autres , analogues à celles qui ont été adoptées à la date d' adhésion par les États membres actuels ou par le Conseil , et à faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des États membres .
(trg)="24"> Bulharsko a Rumunsko sa v súvislosti s dohovormi a protokolmi uvedenými v odseku 3 zaväzujú zaviesť správne a iné opatrenia , ako napríklad opatrenia prijaté súčasnými členskými štátmi alebo Radou ku dňu pristúpenia , a uľahčiť praktickú spoluprácu medzi inštitúciami a organizáciami členských štátov .

(src)="25"> Le Conseil , statuant à l' unanimité sur proposition de la Commission , peut adopter des décisions européennes visant à compléter la liste de l' annexe I avec les conventions , accords et protocoles signés avant la date d' adhésion .
(trg)="25"> Rada môže jednomyseľne na návrh Komisie prijať európske rozhodnutia , ktoré doplnia prílohu I o tie dohovory , zmluvy a protokoly , ktoré boli podpísané predo dňom pristúpenia .

(src)="26"> Parmi les instruments particuliers mentionnés dans le présent article figurent ceux qui sont visés à l' article IV-438 de la Constitution .
(trg)="26"> Osobitné nástroje uvedené v tomto článku zahŕňajú aj nástroje uvedené v článku IV-438 ústavy .

(src)="27"> Article 4
(trg)="27"> Článok 4

(src)="28"> Les dispositions de l' acquis de Schengen , visées dans le protocole no 17 à la Constitution sur l' acquis de Schengen intégré dans le cadre de l' Union européenne , et les actes fondés sur celles -ci ou qui s' y rapportent , énumérés à l' annexe II , ainsi que tout nouvel acte de cette nature pris avant la date d' adhésion , sont contraignants et s' appliquent en Bulgarie et en Roumanie à compter de la date d' adhésion .
(trg)="28"> Ustanovenia Schengenského acquis uvedené v protokole č . 17 k ústave o Schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov , ktoré sú uvedené v prílohe II , ako aj všetkých ostatných takých aktov prijatých predo dňom pristúpenia , sú odo dňa pristúpenia pre Bulharsko a Rumunsko záväzné a v týchto štátoch uplatniteľné .

(src)="29"> Les dispositions de l' acquis de Schengen qui a été intégré dans le cadre de l' Union européenne et les actes fondés sur celles‐ ci ou qui s' y rapportent et qui ne sont pas visés au paragraphe 1 , bien qu' ils soient contraignants pour la Bulgarie et la Roumanie à compter de la date d' adhésion , ne s' appliquent dans chacun de ces États qu' à la suite d' une décision européenne du Conseil à cet effet , après qu' il a été vérifié , conformément aux procédures d' évaluation de Schengen applicables en la matière , que les conditions nécessaires à l' application de toutes les parties concernées de l' acquis sont remplies dans l' État en question .
(trg)="29"> 2 Tie ustanovenia Schengenského acquis začleneného do rámca Európskej únie a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov neuvedené v odseku 1 , ktoré sú síce odo dňa pristúpenia pre Bulharsko a Rumunsko záväzné , v každom z týchto štátov sa však budú uplatňovať iba na základe na tento účel prijatého európskeho rozhodnutia Rady po overení v súlade s platnými schengenskými hodnotiacimi postupmi , že nevyhnutné podmienky pre uplatňovanie celého príslušného acquis boli v tomto štáte splnené .

(src)="30"> Le Conseil , après consultation du Parlement européen , statue à l' unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres pour lesquels les dispositions du présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de l' État membre pour lequel ces dispositions doivent prendre effet .
(trg)="30"> Rada po porade s Európskym parlamentom prijme rozhodnutie jednomyseľne svojimi členmi , ktorí zastupujú vlády členských štátov , v ktorých sú už ustanovenia uvedené v tomto odseku účinné , zástupcom vlády členského štátu , v ktorom majú tieto ustanovenia nadobudnúť účinnosť .

(src)="31"> Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l' Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l' acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui -ci ou qui s' y rapportent , auxquels ces États membres sont parties .
(trg)="31"> Členovia Rady , ktorí zastupujú vlády Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska , sa na takomto rozhodovaní zúčastnia v takom rozsahu , v akom sa vzťahuje na ustanovenia Schengenského acquis a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov , na ktorých sú tieto členské štáty zúčastnené .

(src)="32"> Article 5
(trg)="32"> Článok 5

(src)="33"> La Bulgarie et la Roumanie participent à l' Union économique et monétaire à compter de la date d' adhésion en tant qu' États membres faisant l' objet d' une dérogation au sens de l' article III-197 de la Constitution .
(trg)="33"> Bulharsko a Rumunsko sa odo dňa pristúpenia stanú účastníkom Hospodárskej a menovej únie ako členské štáty , pre ktoré platí výnimka v zmysle článku III-197 ústavy .

(src)="34"> Article 6
(trg)="34"> Článok 6

(src)="35"> Les accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par l' Union avec un ou plusieurs États tiers , une organisation internationale ou un ressortissant d' un État tiers , lient la Roumanie et la Bulgarie dans les conditions prévues dans la Constitution et dans le présent protocole .
(trg)="35"> Zmluvy alebo dohovory uzavreté alebo predbežne uplatňované Úniou s jedným alebo viacerými tretími štátmi , s medzinárodnou organizáciou alebo so štátnym príslušníkom tretieho štátu sú za podmienok stanovených v ústave a v tomto protokole pre Bulharsko a Rumunsko záväzné .

(src)="36"> La Bulgarie et la Roumanie s' engagent à adhérer , dans les conditions prévues dans le présent protocole , aux accords ou conventions conclus ou signés par l' Union et par les États membres actuels , statuant conjointement .
(trg)="36"> Bulharsko a Rumunsko sa za podmienok ustanovených v tomto protokole zaväzujú pristúpiť k zmluvám alebo dohovorom uzavretým alebo podpísaným spoločne Úniou a súčasnými členskými štátmi .

(src)="37"> L' adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie aux accords ou conventions conclus ou signés conjointement par l' Union et les États membres actuels , avec certains pays tiers ou organisations internationales est approuvée par la conclusion d' un protocole à ces accords ou conventions entre le Conseil , statuant à l' unanimité au nom des États membres , et le ou les pays tiers ou l' organisation internationale concernés .
(trg)="37"> Pristúpenie Bulharska a Rumunska k zmluvám alebo dohovorom uzavretým alebo podpísaným spoločne Úniou a súčasnými členskými štátmi s niektorými tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami bude dohodnuté uzavretím protokolu k týmto zmluvám alebo dohovorom medzi Radou , ktorá koná jednomyseľne v mene členských štátov , a dotknutou treťou krajinou alebo krajinami alebo medzinárodnou organizáciou .

(src)="38"> La Commission négocie ces protocoles au nom des États membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l' unanimité et après consultation d' un comité composé des représentants des États membres .
(trg)="38"> Komisia dojedná tieto protokoly v mene členských štátov na základe rokovacích smerníc jednomyseľne schválených Radou a po porade s výborom zloženým zo zástupcov členských štátov .

(src)="39"> La Commission soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu' ils soient conclus .
(trg)="39"> Návrhy protokolov , ktoré majú byť uzavreté , predloží Rade .

(src)="40"> Cette procédure ne porte pas atteinte à l' exercice par l' Union de ses compétences propres et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre celle -ci et les États membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l' avenir ou de toute modification non liée à l' adhésion .
(trg)="40"> Týmto postupom nie je dotknutá príslušnosť Únie ani rozdelenie právomocí medzi Úniou a členskými štátmi , pokiaľ ide o uzatváranie takýchto zmlúv v budúcnosti alebo akékoľvek zmeny a doplnky , ktoré sa netýkajú pristúpenia .

(src)="41"> En adhérant aux accords et conventions visés au paragraphe 2 , la Bulgarie et la Roumanie acquièrent les mêmes droits et obligations au titre de ces accords et conventions que les États membres actuels .
(trg)="41"> Po pristúpení k zmluvám a dohovorom uvedeným v odseku 2 nadobudnú Bulharsko a Rumunsko rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z týchto zmlúv a dohovorov , ako majú súčasné členské štáty .

(src)="42"> À compter de la date d' adhésion , et en attendant l' entrée en vigueur des protocoles nécessaires visés au paragraphe 2 , la Bulgarie et la Roumanie appliquent les dispositions des accords ou conventions conclus conjointement par l' Union et les États membres actuels avant l' adhésion , sauf en ce qui concerne l' accord sur la libre circulation des personnes conclu avec la Suisse .
(trg)="42"> Odo dňa pristúpenia a do nadobudnutia platnosti potrebných protokolov uvedených v odseku 2 uplatňuje Bulharsko a Rumunsko ustanovenia zmlúv alebo dohovorov , ktoré uzavrela spoločne Únia a súčasné členské štáty pred pristúpením s výnimkou dohody o voľnom pohybe osôb uzavretej so Švajčiarskom .

(src)="43"> Cette obligation s' applique également aux accords ou conventions que l' Union et les États membres actuels sont convenus d' appliquer provisoirement .
(trg)="43"> Táto povinnosť sa takisto vzťahuje na zmluvy alebo dohovory , na ktorých predbežnom uplatňovaní sa Únia a súčasné členské štáty dohodli .

(src)="44"> Dans l' attente de l' entrée en vigueur des protocoles visés au paragraphe 2 , l' Union et les États membres , agissant conjointement , s' il y a lieu , dans le cadre de leurs compétences respectives , prennent toutes les mesures appropriées .
(trg)="44"> Do nadobudnutia platnosti protokolov uvedených v odseku 2 prijme Únia a členské štáty spoločne , ak je to vhodné , v rámci svojich právomocí všetky vhodné opatrenia .

(src)="45"> La Bulgarie et la Roumanie adhèrent à l' accord de partenariat entre les membres du groupe des États d' Afrique , des Caraïbes et du Pacifique , d' une part , et la Communauté européenne et ses États membres , d' autre part , signé à Cotonou le 23 juin 2000.
(trg)="45"> Bulharsko a Rumunsko pristupujú k Dohode o partnerstve medzi členmi skupiny afrických , karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej , podpísanej v Cotonou 23. júna 2000 .

(src)="46"> La Bulgarie et la Roumanie s' engagent à devenir parties , aux conditions prévues dans le présent protocole , à l' accord sur l' espace économique européen , conformément à l' article 128 de cet accord .
(trg)="46"> Bulharsko a Rumunsko sa za podmienok stanovených v tomto protokole zaväzujú pristúpiť k Dohode o Európskom hospodárskom priestore v súlade s článkom 128 uvedenej dohody .

(src)="47"> À compter de la date d' adhésion , la Bulgarie et la Roumanie appliquent les accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus par l' Union avec des pays tiers .
(trg)="47"> Odo dňa pristúpenia Bulharsko a Rumunsko uplatňujú dvojstranné zmluvy a dojednania o textile uzavreté Úniou s tretími krajinami .

(src)="48"> Les restrictions quantitatives appliquées par l' Union aux importations de produits textiles et d' habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l' adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l' Union .
(trg)="48"> Množstevné obmedzenia uplatňované Úniou na dovoz textilných a odevných výrobkov sa upravia tak , aby sa zohľadnilo pristúpenie Bulharska a Rumunska k Únii .

(src)="49"> À cet effet , des modifications des accords et arrangements bilatéraux susvisés peuvent être négociées par l' Union avec les pays tiers concernés avant la date d' adhésion .
(trg)="49"> Na tento účel môže Únia predo dňom pristúpenia dohodnúť s dotknutými tretími krajinami zmeny a doplnenia uvedených dvojstranných zmlúv a dojednaní .

(src)="50"> Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits textiles ne sont pas entrées en vigueur à la date d' adhésion , l' Union apporte les adaptations nécessaires aux règles qu' elle applique à l' importation de produits textiles et d' habillement provenant de pays tiers afin de tenir compte de l' adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie .
(trg)="50"> Ak zmeny a doplnenia dvojstranných dohôd a dojednaní o textile nenadobudli platnosť do dňa pristúpenia , prijme Únia potrebné úpravy svojich predpisov o dovoze textilných a odevných výrobkov z tretích krajín , aby sa zohľadnilo pristúpenie Bulharska a Rumunska .

(src)="51"> Les restrictions quantitatives appliquées par l' Union aux importations d' acier et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées par la Bulgarie et la Roumanie au cours des années récentes .
(trg)="51"> Množstevné obmedzenia uplatňované Úniou na dovoz ocele a výrobkov z ocele sa upravia na základe dovozu výrobkov z ocele s pôvodom v dotknutých dodávateľských krajinách do Bulharska a Rumunska v posledných rokoch .

(src)="52"> À cet effet , les modifications nécessaires à apporter aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits sidérurgiques conclus par l' Union avec des pays tiers sont négociées avant la date d' adhésion .
(trg)="52"> Na tento účel sa dohodnú predo dňom pristúpenia potrebné zmeny a doplnenia dvojstranných zmlúv a dojednaní o oceli , ktoré uzavrela Únia s tretími krajinami .

(src)="53"> Si les modifications des accords et arrangements ne sont pas entrées en vigueur à la date d' adhésion , les dispositions du premier alinéa s' appliquent .
(trg)="53"> Ak zmeny a doplnenia dvojstranných zmlúv a dojednaní nenadobudli platnosť do dňa pristúpenia , použijú sa ustanovenia prvého pododseku .

(src)="54"> Les accords conclus avant l' adhésion par la Bulgarie ou par la Roumanie avec des pays tiers dans le domaine de la pêche sont gérés par l' Union .
(trg)="54"> Zmluvy o rybnom hospodárstve uzavreté pred pristúpením Bulharskom alebo Rumunskom s tretími krajinami spravuje Únia .

(src)="55"> Les droits et obligations qui découlent de ces accords , pour la Bulgarie et pour la Roumanie , ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables .
(trg)="55"> Práva a záväzky vyplývajúce pre Bulharsko a Rumunsko z týchto zmlúv zostávajú nedotknuté , pokiaľ zostanú ustanovenia týchto zmlúv predbežne zachované .

(src)="56"> Dans les meilleurs délais , et en tout état de cause avant l' expiration des accords visés au premier alinéa , le Conseil , sur proposition de la Commission , adopte au cas par cas des décisions européennes appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l' objet de ces accords , y compris la possibilité de proroger certains accords pour une durée maximale d' un an .
(trg)="56"> Rada v každom prípade bez zbytočného odkladu , najneskôr však pred uplynutím platnosti zmlúv uvedených v prvom pododseku , prijme na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou vhodné rozhodnutia pre pokračovanie rybolovných činností vyplývajúcich z týchto zmlúv vrátane možnosti predĺženia platnosti určitých zmlúv o najviac jeden rok .

(src)="57"> Avec effet à la date d' adhésion , la Bulgarie et la Roumanie se retirent de tout accord de libre‐ échange conclu avec un pays tiers , y compris l' accord de libre-échange de l' Europe centrale .
(trg)="57"> S účinnosťou odo dňa pristúpenia odstúpi Bulharsko a Rumunsko od všetkých zmlúv o voľnom obchode s tretími krajinami vrátane Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode .

(src)="58"> Dans la mesure où des accords conclus entre la Bulgarie ou la Roumanie ou ces deux États , d' une part , et un ou plusieurs pays tiers , d' autre part , ne sont pas compatibles avec les obligations découlant du présent protocole , la Bulgarie et la Roumanie prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées .
(trg)="58"> Bulharsko a Rumunsko prijmú v rozsahu nesúladu zmlúv medzi Bulharskom , Rumunskom alebo oboma týmito štátmi na jednej strane a jednou alebo viacerými tretími krajinami na strane druhej so záväzkami vyplývajúcimi z tohto protokolu potrebné kroky na odstránenie vzniknutého nesúladu .

(src)="59"> Si la Bulgarie ou la Roumanie se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers avant son adhésion , elle se retire de cet accord , dans le respect des dispositions de celui -ci .
(trg)="59"> Ak sa Bulharsko alebo Rumunsko stretnú s ťažkosťami pri úprave zmluvy uzavretej pred pristúpením s jednou alebo viacerými tretími krajinami , odstúpia od tejto zmluvy v súlade s podmienkami v nej ustanovenými .

(src)="60"> La Bulgarie et la Roumanie adhèrent , aux conditions prévues dans le présent protocole , aux accords internes conclus par les États membres actuels aux fins de la mise en oeuvre des accords ou conventions visés aux paragraphes 2 , 5 et 6.
(trg)="60"> Bulharsko a Rumunsko pristupujú za podmienok stanovených v tomto protokole k vnútorným zmluvám uzavretým súčasnými členskými štátmi na účely vykonávania zmlúv alebo dohovorov uvedených v odsekoch 2 , 5 a 6 .

(src)="61"> La Bulgarie et la Roumanie prennent les mesures appropriées pour adapter , le cas échéant , leur situation à l' égard des organisations internationales et des accords internationaux , auxquels l' Union ou d' autres États membres sont également parties , aux droits et obligations résultant de leur adhésion à l' Union .
(trg)="61"> Bulharsko a Rumunsko prijmú v prípade potreby vhodné opatrenia , aby prispôsobili svoje postavenie vo vzťahu k medzinárodným organizáciám a k tým medzinárodným zmluvám , ktorých zmluvnými stranami je aj Únia alebo iné členské štáty , k právam a povinnostiam vyplývajúcim z ich pristúpenia k Únii .

(src)="62"> En particulier , elles se retirent , à la date d' adhésion ou dans les meilleurs délais après cette date , des accords et des organisations de pêche internationaux auxquels l' Union est aussi partie , à moins que leur participation à ces accords ou organisations concerne d' autres domaines que la pêche .
(trg)="62"> Predovšetkým ku dňu pristúpenia alebo čo najskôr po ňom odstúpia od medzinárodných zmlúv o rybnom hospodárstve , ktorých je Únia tiež zmluvnou stranou , a vystúpia z organizácií , ktorých je Únia tiež členom , pokiaľ sa ich členstvo nevzťahuje aj na iné oblasti ako na rybné hospodárstvo .

(src)="63"> Lorsque le présent article évoque les conventions et accords conclus ou signés par l' Union , ceux -ci comprennent les conventions et accords visés à l' article IV-438 de la Constitution .
(trg)="63"> Kde sa tento článok odvoláva na dohovory a zmluvy uzavreté alebo podpísané Úniou , tieto zahŕňajú aj dohovory a zmluvy uvedené v článku IV-438 ústavy .

(src)="65"> Une loi européenne du Conseil peut abroger les dispositions transitoires établies par le présent protocole , lorsque celles -ci ne sont plus applicables .
(trg)="65"> Európsky zákon Rady môže zrušiť prechodné ustanovenia ustanovené v tomto protokole , ak už nie sú uplatniteľné .

(src)="66"> Le Conseil statue à l' unanimité , après consultation du Parlement européen .
(trg)="66"> Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom .

(src)="68"> Les actes pris par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent protocole conservent leur nature juridique ; en particulier , les procédures de modification de ces actes leur restent applicables .
(trg)="68"> Právna povaha aktov prijatých inštitúciami , na ktoré sa vzťahujú prechodné ustanovenia ustanovené v tomto protokole , zostáva zachovaná ; naďalej platia predovšetkým postupy pre zmeny a doplnenia týchto aktov .

(src)="69"> Les dispositions du présent protocole qui ont pour objet ou pour effet d' abroger ou de modifier , autrement qu' à titre transitoire , des actes pris par les institutions , acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières .
(trg)="69"> Ustanovenia tohto protokolu , ktorých účelom alebo účinkom je zrušiť alebo zmeniť a doplniť akty prijaté inštitúciami a ktoré nemajú prechodnú povahu , majú rovnakú právnu povahu ako ustanovenia , ktoré rušia alebo menia a dopĺňajú , a podliehajú tým istým pravidlám ako tieto ustanovenia .

(src)="71"> L' application de la Constitution et des actes adoptés par les institutions fait l' objet , à titre transitoire , des dispositions dérogatoires prévues par le présent protocole .
(trg)="71"> Uplatňovanie ústavy a aktov prijatých inštitúciami podlieha ako prechodné opatrenie výnimkám ustanoveným v tomto protokole .

(src)="72"> DEUXIÈME PARTIE
(trg)="72"> DRUHÁ ČASŤ

(src)="73"> LES ADAPTATIONS DE LA CONSTITUTION
(trg)="73"> ÚPRAVY ÚSTAVY

(src)="74"> TITRE I
(trg)="74"> HLAVA I

(src)="75"> DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
(trg)="75"> USTANOVENIA O INŠTITÚCIÁCH

(src)="77"> L' article 9 , paragraphe 1 , du protocole no 3 fixant le statut de la Cour de justice de l' Union européenne , qui figure à l' annexe de la Constitution et du traité CEEA , est remplacé par le texte qui suit :
(trg)="77"> V článku 9 protokolu č . 3 o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie , ktorý je pripojený k ústave a Zmluve o ESAE , sa prvý odsek nahrádza takto :

(src)="78"> « Le renouvellement partiel des juges , qui a lieu tous les trois ans , porte alternativement sur quatorze et treize juges . »
(trg)="78"> „ Čiastočná obmena sudcov , ktorá sa koná každé tri roky , sa týka striedavo štrnástich a trinástich sudcov . “ .

(src)="79"> L' article 48 du protocole no 3 fixant le statut de la Cour de justice de l' Union européenne , qui figure à l' annexe de la Constitution et du traité CEEA , est remplacé par le texte suivant :
(trg)="79"> Článok 48 protokolu č . 3 o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie , ktorý je pripojený k ústave a Zmluve o ESAE sa nahrádza takto :

(src)="80"> « Article 48
(trg)="80"> „ Článok 48

(src)="81"> Le Tribunal est formé de vingt-sept juges . » .
(trg)="81"> Všeobecný súd sa skladá z dvadsiatich siedmich sudcov . “

(src)="84"> la première phrase est remplacée par le texte suivant :
(trg)="84"> sa úvodná veta nahrádza takto :

(src)="85"> La Banque est dotée d' un capital de 164795737000 EUR souscrit par les États membres à concurrence des montants suivants :
(trg)="85"> Základné imanie banky je 164795737000 eur , upísané členskými štátmi v tejto výške :

(src)="86"> le texte suivant est inséré entre la mention relative à l' Irlande et celle relative à la Slovaquie :
(trg)="86"> medzi údaje týkajúce sa Írska a Slovenska sa vkladá :

(src)="87"> « Roumanie
(trg)="87"> „ Rumunsko

(src)="88"> le texte suivant , entre la mention relative à la Slovénie et celle relative à la Lituanie :
(trg)="88"> medzi údaje týkajúce sa Slovinska a Litvy sa vkladá :

(src)="89"> « Bulgarie
(trg)="89"> „ Bulharsko

(src)="90"> À l' article 9 , paragraphe 2 , les premier , deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant :
(trg)="90"> V článku 9 ods . 2 sa prvý , druhý a tretí pododsek nahrádzajú takto :

(src)="91"> Le conseil d' administration est composé de vingt-huit administrateurs et dix-huit suppléants .
(trg)="91"> Správna rada sa skladá z dvadsiatich ôsmich správcov a osemnástich zástupcov “ .

(src)="92"> Les administrateurs sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs , chaque État membre en désignant un .
(trg)="92"> Správcovia sú vymenovaní Radou guvernérov na päť rokov , pričom každý členský štát navrhne jedného člena správnej rady .

(src)="93"> La Commission en désigne également un .
(trg)="93"> Komisia tiež navrhne jedného člena správnej rady .

(src)="94"> Les administrateurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de :
(trg)="94"> Zástupcov vymenuje Rada guvernérov na päť rokov takto :

(src)="95"> deux suppléants désignés par la République fédérale d' Allemagne ,
(trg)="95"> dvoch zástupcov navrhne Spolková republika Nemecko ,

(src)="96"> deux suppléants désignés par la République française ,
(trg)="96"> dvoch zástupcov navrhne Francúzska republika ,

(src)="97"> deux suppléants désignés par la République italienne ,
(trg)="97"> dvoch zástupcov navrhne Talianska republika ,

(src)="98"> deux suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord ,
(trg)="98"> dvoch zástupcov navrhne Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska ,

(src)="99"> un suppléant désigné d' un commun accord par le Royaume d' Espagne et la République portugaise ,
(trg)="99"> jedného zástupcu navrhnú po vzájomnej dohode Španielske kráľovstvo a Portugalská republika ,

(src)="100"> un suppléant désigné d' un commun accord par le Royaume de Belgique , le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas ,
(trg)="100"> jedného zástupcu navrhnú po vzájomnej dohode Belgické kráľovstvo , Luxemburské veľkovojvodstvo a Holandské kráľovstvo ,

(src)="101"> deux suppléants désignés d' un commun accord par le Royaume de Danemark , la République hellénique , l' Irlande et la Roumanie ,
(trg)="101"> dvoch zástupcov navrhnú po vzájomnej dohode Dánske kráľovstvo , Helénska republika , Írsko a Rumunsko ,

(src)="102"> deux suppléants désignés d' un commun accord par la République d' Estonie , la République de Lettonie , la République de Lituanie , la République d' Autriche , la République de Finlande et le Royaume de Suède ,
(trg)="102"> dvoch zástupcov navrhnú po vzájomnej dohode Estónska republika , Lotyšská republika , Litovská republika , Rakúska republika , Fínska republika a Švédske kráľovstvo ,

(src)="103"> trois suppléants désignés d' un commun accord par la République de Bulgarie , la République tchèque , la République de Chypre , la République de Hongrie , la République de Malte , la République de Pologne , la République de Slovénie et la République de Slovaquie ,
(trg)="103"> troch zástupcov navrhnú po vzájomnej dohode Bulharská republika , Česká republika , Cyperská republika , Maďarská republika , Maltská republika , Poľská republika , Slovinská republika a Slovenská republika ,

(src)="104"> un suppléant désigné par la Commission . » .
(trg)="104"> „ jedného zástupcu navrhne Komisia . “

(src)="106"> À l' article 134 , paragraphe 2 , du traité CEEA , le premier alinéa , concernant la composition du comité scientifique et technique , est remplacé par le texte suivant :
(trg)="106"> Článok 134 ods . 2 , prvý pododsek Zmluvy o ESAE o zložení Vedeckého a technického výboru sa nahrádza takto :

(src)="107"> Le comité est composé de quarante et un membres , nommés par le Conseil après consultation de la Commission . » .
(trg)="107"> Výbor sa skladá zo štyridsaťjeden členov , ktorých vymenúva Rada po porade s Komisiou . “