# fi/12005S.xml.gz
# nl/12005S.xml.gz


(src)="2"> Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymistä koskevista ehdoista ja menettelyistä
(trg)="2"> betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

(src)="3"> KORKEAT SOPIMUSPUOLET , jotka
(trg)="3"> DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN ,

(src)="4"> KATSOVAT , että Bulgarian tasavalta ja Romania liittyvät Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 2007 ,
(trg)="4"> OVERWEGENDE dat de Republiek Bulgarije en Roemenië op 1 januari 2007 lid worden van de Europese Unie ;

(src)="5"> KATSOVAT , että Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen I-58 artiklassa määrätään , että liittymisehdoista ja ‐ menettelyistä määrätään jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltion välisellä sopimuksella ,
(trg)="5"> OVERWEGENDE DAT in artikel I-58 van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa is bepaald dat de voorwaarden en nadere regels voor de toelating worden neergelegd in een akkoord tussen de lidstaten en de kandidaat-lidstaat ;

(src)="6"> OVAT SOPINEET seuraavista määräyksistä , jotka liitetään Euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen :
(trg)="6"> HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT omtrent de volgende bepalingen , die aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie worden gehecht :

(src)="7"> ENSIMMÄINEN OSA
(trg)="7"> EERSTE DEEL

(src)="8"> PERIAATTEET
(trg)="8"> BEGINSELEN

(src)="9"> 1 artikla
(trg)="9"> Artikel 1

(src)="10"> Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan ilmaisulla :
(trg)="10"> In de zin van dit protocol :

(src)="11"> ’ perustuslaki ’ sopimusta Euroopan perustuslaista ;
(trg)="11"> wordt met de uitdrukking „Grondwet” bedoeld het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa;

(src)="12"> ’ Euratomin perustamissopimus ’ Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimusta sellaisena kuin se on täydennettynä tai muutettuna ennen liittymistä voimaan tulleilla sopimuksilla tai muilla asiakirjoilla ;
(trg)="12"> wordt met de uitdrukking „ EGA-Verdrag ” bedoeld het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie , zoals aangevuld of gewijzigd bij verdragen of andere rechtshandelingen die vóór de onderhavige toetreding in werking zijn getreden ;

(src)="13"> ’ nykyiset jäsenvaltiot ’ Belgian kuningaskuntaa , Tšekin tasavaltaa , Tanskan kuningaskuntaa , Saksan liittotasavaltaa , Viron tasavaltaa , Helleenien tasavaltaa , Espanjan kuningaskuntaa , Ranskan tasavaltaa , Irlantia , Italian tasavaltaa , Kyproksen tasavaltaa , Latvian tasavaltaa , Liettuan tasavaltaa , Luxemburgin suurherttuakuntaa , Unkarin tasavaltaa , Maltan tasavaltaa , Alankomaiden kuningaskuntaa , Itävallan tasavaltaa , Puolan tasavaltaa , Portugalin tasavaltaa , Slovenian tasavaltaa , Slovakian tasavaltaa , Suomen tasavaltaa , Ruotsin kuningaskuntaa sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyttä kuningaskuntaa ;
(trg)="13"> worden met de uitdrukking „ huidige lidstaten ” bedoeld , het Koninkrijk België , de Tsjechische Republiek , het Koninkrijk Denemarken , de Bondsrepubliek Duitsland , de Republiek Estland , de Helleense Republiek , het Koninkrijk Spanje , de Franse Republiek , Ierland , de Italiaanse Republiek , de Republiek Cyprus , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , het Groothertogdom Luxemburg , de Republiek Hongarije , de Republiek Malta , het Koninkrijk der Nederlanden , de Republiek Oostenrijk , de Republiek Polen , de Portugese Republiek , de Republiek Slovenië , de Slowaakse Republiek , de Republiek Finland , het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ;

(src)="14"> ’ uudet jäsenvaltiot ’ Bulgarian tasavaltaa ja Romaniaa ;
(trg)="14"> worden met de uitdrukking „ nieuwe lidstaten ” bedoeld de Republiek Bulgarije en Roemenië ;

(src)="15"> ’ toimielimet ’ perustuslailla perustettuja toimielimiä .
(trg)="15"> worden met de uitdrukking „ Instellingen ” bedoeld de bij de Grondwet opgerichte Instellingen .

(src)="16"> Tässä pöytäkirjassa olevia viittauksia perustuslakiin ja unioniin pidetään soveltuvin osin viittauksina vastaavasti Euratomin perustamissopimukseen ja Euratomin perustamissopimuksella perustettuun yhteisöön .
(trg)="16"> De verwijzingen in dit protocol naar de Grondwet en naar de Unie worden , waar nodig , gelezen als verwijzingen naar respectievelijk het EGA-Verdrag en de Gemeenschap die bij het EGA-Verdrag wordt opgericht .

(src)="17"> 2 artikla
(trg)="17"> Artikel 2

(src)="18"> Perustuslain ja Euratomin perustamissopimuksen määräykset sekä toimielinten ennen liittymistä antamien säädösten säännökset ja määräykset sitovat Bulgariaa ja Romaniaa liittymispäivästä alkaen , ja niitä sovelletaan näissä valtioissa perustuslaissa , Euratomin perustamissopimuksessa ja tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin .
(trg)="18"> Onmiddellijk na de toetreding zijn de bepalingen van de Grondwet , het EGA-Verdrag en de door de Instellingen vóór de toetreding genomen besluiten verbindend voor Bulgarije en Roemenië en in deze staten toepasselijk onder de voorwaarden waarin door de Grondwet , in het EGA-Verdrag en in dit protocol wordt voorzien .

(src)="19"> 3 artikla
(trg)="19"> Artikel 3

(src)="20"> Bulgaria ja Romania liittyvät neuvostossa kokoontuvien jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemiin päätöksiin ja sopimuksiin .
(trg)="20"> Bulgarije en Roemenië treden toe tot de door de Vertegenwoordigers van de Regeringen der lidstaten , in het kader van de Raad bijeen , genomen besluiten en gesloten overeenkomsten .

(src)="21"> Bulgaria ja Romania ovat samassa asemassa kuin nykyiset jäsenvaltiot Eurooppa-neuvoston tai neuvoston julistusten , päätöslauselmien ja muiden kannanottojen suhteen sekä jäsenvaltioiden yhteisellä sopimuksella hyväksymien , unionia koskevien julistusten , päätöslauselmien ja muiden kannanottojen suhteen ; tästä seuraa , että ne noudattavat edellä mainituista julistuksista , päätöslauselmista tai muista kannanotoista johtuvia periaatteita ja suuntaviivoja ja toteuttavat niiden soveltamisen varmistamiseksi välttämättömät toimenpiteet .
(trg)="21"> Bulgarije en Roemenië bevinden zich ten aanzien van de verklaringen , resoluties of andere standpuntbepalingen van de Europese Raad of de Raad , alsmede ten aanzien van die welke betrekking hebben op de Unie en in onderling overleg tussen de lidstaten zijn aanvaard , in dezelfde situatie als de huidige lidstaten ; zij zullen derhalve de beginselen en beleidslijnen die hieruit voortvloeien eerbiedigen en de maatregelen treffen die nodig zouden kunnen blijken ter verzekering van de toepassing daarvan .

(src)="22"> Bulgaria ja Romania liittyvät liitteessä I lueteltuihin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin . Nämä yleissopimukset ja pöytäkirjat tulevat voimaan Bulgarian ja Romanian osalta ajankohtana , jonka neuvosto määrittelee 4 kohdassa tarkoitetuissa päätöksissä .
(trg)="22"> Bulgarije en Roemenië treden toe tot de in bijlage I opgesomde verdragen , overeenkomsten en protocollen . Deze verdragen , overeenkomsten en protocollen treden in werking ten aanzien van Bulgarije en Roemenië op de data die door de Raad worden bepaald in de in lid 4 bedoelde besluiten .

(src)="23"> Neuvosto tekee yksimielisesti komission suosituksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan eurooppapäätökset kaikkien liittymisen johdosta tarvittavien mukautusten tekemiseksi 3 kohdassa tarkoitettuihin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin ja julkaisee mukautetun tekstin Euroopan unionin virallisessa lehdessä .
(trg)="23"> De Raad stelt op aanbeveling van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement met eenparigheid van stemmen Europese besluiten vast waarbij de ingevolge de toetreding vereiste aanpassingen in de verdragen , overeenkomsten en protocollen als bedoeld in lid 3 worden aangebracht , en maakt de aangepaste tekst bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie .

(src)="24"> Bulgaria ja Romania sitoutuvat 3 kohdassa tarkoitettujen yleissopimusten ja pöytäkirjojen suhteen ottamaan käyttöön hallinnolliset ja muut järjestelyt , kuten ne , jotka nykyiset jäsenvaltiot tai neuvosto ovat toteuttaneet liittymispäivään mennessä , ja helpottamaan jäsenvaltioiden toimielinten ja järjestöjen välistä käytännön yhteistyötä .
(trg)="24"> Bulgarije en Roemenië verbinden zich ertoe om met betrekking tot de verdragen , overeenkomsten en protocollen als bedoeld in lid 3 administratieve en andere regelingen in te voeren in de trant van de regelingen die de huidige lidstaten of de Raad voor de datum van toetreding hebben aangenomen , en de praktische samenwerking tussen de Instellingen en organisaties van de lidstaten te faciliteren .

(src)="25"> Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta tehdä eurooppapäätöksiä liitteen I täydentämiseksi yleissopimuksilla , sopimuksilla ja pöytäkirjoilla , jotka on allekirjoitettu ennen liittymispäivää .
(trg)="25"> De Raad kan op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen Europese besluiten vaststellen waarbij bijlage I wordt aangevuld met de verdragen , overeenkomsten en protocollen die vóór de datum van toetreding zijn ondertekend .

(src)="26"> Tässä artiklassa mainitut erityiset välineet käsittävät perustuslain IV-438 artiklassa tarkoitetut välineet .
(trg)="26"> De specifieke instrumenten die in dit artikel worden vermeld , omvatten die welke zijn vermeld in artikel IV-438 van de Grondwet .

(src)="27"> 4 artikla
(trg)="27"> Artikel 4

(src)="28"> Liitteessä II luetellut osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä tehdyssä perustuslain 17. pöytäkirjassa tarkoitetut Schengenin säännöstön määräykset ja Schengenin säännöstöön perustuvat tai muutoin siihen liittyvät säädökset sekä muut ennen liittymispäivää annetut tällaiset säädökset ovat Bulgariaa ja Romaniaa sitovia ja niitä sovelletaan niissä liittymispäivästä alkaen .
(trg)="28"> De bepalingen van het Schengenacquis waarnaar wordt verwezen in het aan de Grondwet gehechte Protocol nr. 17 betreffende het in het kader van de Europese Unie geïntegreerde Schengenacquis , en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde rechtsbesluiten die zijn opgesomd in bijlage II , evenals alle andere dergelijke rechtsbesluiten die eventueel worden aangenomen vóór de toetredingsdatum , zijn vanaf de datum van toetreding verbindend voor en toepasselijk in Bulgarije en Roemenië .

(src)="29"> Vaikka ne osaksi Euroopan unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräykset ja Schengenin säännöstöön perustuvat tai muutoin siihen liittyvät säädökset , joita ei tarkoiteta 1 kohdassa , sitovatkin Bulgariaa ja Romaniaa liittymispäivästä alkaen , niitä sovelletaan kummassakin valtiossa ainoastaan neuvoston asiasta tekemän eurooppapäätöksen mukaisesti sen jälkeen kun on näytetty toteen sovellettavien Schengenin arviointimenettelyjen mukaisesti , että tarvittavat edellytykset kyseisen säännöstön kaikkien osien soveltamiseksi ovat täyttyneet kyseisessä valtiossa .
(trg)="29"> De bepalingen van het in het kader van de Europese Unie geïntegreerde Schengenacquis en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde rechtsbesluiten welke niet in lid 1 bedoeld worden , zijn vanaf de datum van toetreding verbindend voor Bulgarije en Roemenië , maar zijn in elk van voornoemde staten slechts toepasselijk op grond van een daartoe strekkend Europees besluit van de Raad , nadat overeenkomstig de toepasselijke Schengenevaluatieprocedures is geconstateerd dat in de respectieve staten aan de nodige voorwaarden voor de toepassing van alle onderdelen van het betreffende acquis is voldaan .

(src)="30"> Neuvosto tekee päätöksensä Euroopan parlamenttia kuultuaan niiden jäsenvaltioiden hallituksia edustavien jäsentensä , joiden osalta tässä kohdassa tarkoitetut määräykset on jo pantu täytäntöön , ja sen jäsenvaltion hallituksen edustajan , jonka osalta kyseiset määräykset on määrä panna täytäntöön , yksimielisellä päätöksellä .
(trg)="30"> De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement met eenparigheid van stemmen van de leden die de regeringen vertegenwoordigen van de lidstaten ten aanzien waarvan de bepalingen van dit lid reeds van kracht zijn en van de vertegenwoordiger van de regering van de lidstaat ten aanzien waarvan die bepalingen van kracht moeten worden .

(src)="31"> Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksia edustavat neuvoston jäsenet osallistuvat tällaisen päätöksen tekemiseen siltä osin kuin se liittyy niihin Schengenin säännöstön määräyksiin ja Schengenin säännöstöön perustuviin tai muutoin siihen liittyviin säädöksiin , joiden soveltamiseen kyseiset jäsenvaltiot osallistuvat .
(trg)="31"> De leden van de Raad die de regeringen van Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vertegenwoordigen , nemen aan dit besluit deel voorzover het verband houdt met de bepalingen van het Schengenacquis en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde rechtsbesluiten waaraan deze lidstaten deelnemen .

(src)="32"> 5 artikla
(trg)="32"> Artikel 5

(src)="33"> Bulgaria ja Romania osallistuvat talous- ja rahaliittoon liittymispäivästä alkaen perustuslain III ‐ 197 artiklassa tarkoitettuina jäsenvaltioina , joita koskee poikkeus .
(trg)="33"> Vanaf de datum van toetreding nemen Bulgarije en Roemenië aan de Economische en Monetaire Unie deel als lidstaten met een derogatie in de zin van artikel III-197 van de Grondwet .

(src)="34"> 6 artikla
(trg)="34"> Artikel 6

(src)="35"> Sopimukset ja yleissopimukset , jotka unioni on tehnyt tai joita unioni soveltaa väliaikaisesti yhden tai useamman kolmannen valtion , kansainvälisen järjestön tai kolmannen valtion kansalaisen kanssa , sitovat Bulgariaa ja Romaniaa perustuslaissa ja tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin .
(trg)="35"> De door de Unie met een of meer derde Staten , met een internationale organisatie of met een onderdaan van een derde Staat gesloten of voorlopig toegepaste overeenkomsten of akkoorden , zijn verbindend voor Bulgarije en Roemenië , en wel onder de in de Grondwet en in dit protocol neergelegde voorwaarden .

(src)="36"> Bulgaria ja Romania sitoutuvat tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin liittymään sopimuksiin tai yleissopimuksiin , jotka unioni ja nykyiset jäsenvaltiot ovat tehneet tai allekirjoittaneet yhdessä .
(trg)="36"> Bulgarije en Roemenië verbinden zich ertoe onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe te treden tot de door de Unie en de huidige lidstaten gezamenlijk gesloten of ondertekende overeenkomsten of akkoorden .

(src)="37"> Bulgarian ja Romanian liittymisestä sopimuksiin tai yleissopimuksiin , jotka unioni ja nykyiset jäsenvaltiot ovat tehneet tai allekirjoittaneet yhdessä tiettyjen kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa , sovitaan tekemällä pöytäkirja tällaisiin sopimuksiin tai yleissopimuksiin neuvoston , joka tekee ratkaisunsa yksimielisesti jäsenvaltioiden puolesta , ja kyseisen kolmannen maan tai kyseisten kolmansien maiden tai kyseisen kansainvälisen järjestön välillä .
(trg)="37"> De toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de overeenkomsten of akkoorden met specifieke derde landen of internationale organisaties die gezamenlijk zijn gesloten of ondertekend door de Unie en de huidige lidstaten , wordt geregeld door de sluiting van een protocol bij die overeenkomsten of akkoorden door de Raad , handelend met eenparigheid van stemmen namens de lidstaten , en het ( de ) betrokken derde land ( en ) of internationale organisatie .

(src)="38"> Komissio neuvottelee nämä pöytäkirjat jäsenvaltioiden puolesta neuvoston yksimielisesti hyväksymien neuvotteludirektiivien pohjalta ja kuullen jäsenvaltioiden edustajista muodostuvaa komiteaa .
(trg)="38"> De Commissie voert namens de lidstaten onderhandelingen over deze protocollen , op basis van door de Raad met eenparigheid van stemmen goedgekeurde onderhandelingsrichtsnoeren en in overleg met een comité bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten .

(src)="39"> Komissio antaa neuvostolle ehdotukset pöytäkirjojen tekemistä varten .
(trg)="39"> De Commissie dient een ontwerp van de te sluiten protocollen in bij de Raad .

(src)="40"> Tämä menettely ei rajoita unionin oman toimivallan käyttöä eikä vaikuta toimivallan jakamiseen unionin ja jäsenvaltioiden välillä mitä tulee tällaisten sopimusten tekemiseen tulevaisuudessa tai mahdollisiin muihin muutoksiin , jotka eivät liity liittymiseen .
(trg)="40"> Deze procedure geldt onverminderd de uitoefening van de eigen bevoegdheden van de Unie en laat de verdeling van bevoegdheden tussen de Unie en de lidstaten op het gebied van de sluiting van dergelijke overeenkomsten in de toekomst dan wel andere , niet met de toetreding verband houdende wijzigingen onverlet .

(src)="41"> Liityttyään 2 kohdassa tarkoitettuihin sopimuksiin ja yleissopimuksiin Bulgariaa ja Romaniaa koskevat kyseisten sopimusten ja yleissopimusten mukaiset samat oikeudet ja velvollisuudet kuin nykyisiä jäsenvaltioita .
(trg)="41"> Vanaf hun toetreding tot de in lid 2 bedoelde overeenkomsten en akkoorden , verwerven Bulgarije en Roemenië dezelfde rechten en verplichtingen uit hoofde van die overeenkomsten en akkoorden als de huidige lidstaten .

(src)="42"> Bulgaria ja Romania soveltavat liittymispäivästä alkaen ja 2 kohdassa tarkoitettujen tarvittavien pöytäkirjojen voimaantuloon saakka unionin ja nykyisten jäsenvaltioiden yhdessä ennen liittymistä tekemien sopimusten tai yleissopimusten määräyksiä , lukuun ottamatta Sveitsin kanssa henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehtyä sopimusta .
(trg)="42"> Vanaf de datum van toetreding , en in afwachting van de inwerkingtreding van de nodige protocollen als bedoeld in lid 2 , passen Bulgarije en Roemenië de bepalingen toe van de overeenkomsten en akkoorden die vóór de toetreding door de Unie en de huidige lidstaten gezamenlijk zijn gesloten , met uitzondering van de met Zwitserland gesloten overeenkomst over het vrije verkeer van personen .

(src)="43"> Tätä velvollisuutta sovelletaan myös sopimuksiin tai yleissopimuksiin , joiden osalta unioni ja nykyiset jäsenvaltiot ovat sopineet väliaikaisesta soveltamisesta .
(trg)="43"> Deze verplichting geldt tevens voor de overeenkomsten en akkoorden die door de Unie en de huidige lidstaten in onderlinge overeenstemming voorlopig worden toegepast .

(src)="44"> Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen pöytäkirjojen voimaantuloon saakka unioni ja jäsenvaltiot toteuttavat tarvittaessa yhdessä kukin toimivaltansa puitteissa aiheelliset toimenpiteet .
(trg)="44"> In afwachting van de inwerkingtreding van de protocollen als bedoeld in lid 2 nemen de Unie en de lidstaten , gezamenlijk optredend als dat passend is binnen hun respectievelijke bevoegdheden , de passende maatregelen .

(src)="45"> Bulgaria ja Romania liittyvät Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitettuun Afrikan , Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden väliseen kumppanuussopimukseen .
(trg)="45"> Bulgarije en Roemenië treden toe tot de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika , het Caribisch gebied en de Stille Oceaan , enerzijds , en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten , anderzijds , ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 .

(src)="46"> Bulgaria ja Romania sitoutuvat liittymään tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin sopimukseen Euroopan talousalueesta kyseisen sopimuksen 128 artiklan mukaisesti .
(trg)="46"> Bulgarije en Roemenië verbinden zich ertoe onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe te treden tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , zulks overeenkomstig artikel 128 van die Overeenkomst .

(src)="47"> Bulgaria ja Romania soveltavat liittymispäivästä alkaen unionin kolmansien maiden kanssa tekemiä kahdenvälisiä tekstiilisopimuksia ja -järjestelyjä .
(trg)="47"> Vanaf de datum van toetreding worden de door de Unie met derde landen gesloten bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen door Bulgarije en Roemenië toegepast .

(src)="48"> Määrällisiä rajoituksia , joita unioni soveltaa tekstiili- ja vaatetusalan tuotteiden tuontiin , on mukautettava , jotta voitaisiin ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittyminen unioniin .
(trg)="48"> De door de Unie toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van textielproducten en kleding worden aangepast om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Unie .

(src)="49"> Tätä varten unioni voi ennen liittymispäivää neuvotella kyseisten kolmansien maiden kanssa muutoksista edellä tarkoitettuihin kahdenvälisiin sopimuksiin ja järjestelyihin .
(trg)="49"> Te dien einde kan door de Unie met de betrokken derde landen nog voor de toetreding worden onderhandeld over wijzigingen van de bovengenoemde bilaterale overeenkomsten en regelingen .

(src)="50"> Jos kahdenvälisten tekstiilisopimusten ja ‐ järjestelyjen muutokset eivät ole tulleet voimaan liittymispäivään mennessä , unioni tekee tarvittavat mukautukset tekstiili- ja vaatetusalan tuotteiden tuontia kolmansista maista koskeviin sääntöihinsä ottaakseen huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisen .
(trg)="50"> Indien de wijzigingen van de bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen op de datum van toetreding nog niet in werking zijn getreden , verricht de Unie de nodige aanpassingen van haar regels betreffende de invoer van textielproducten en kleding uit derde landen om rekening te kunnen houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië .

(src)="51"> Unionin teräksen ja terästuotteiden tuontiin soveltamia määrällisiä rajoituksia mukautetaan asianomaisista toimittajamaista peräisin olevan , Bulgarian ja Romanian viime vuosien terästuotteiden tuonnin perusteella .
(trg)="51"> De door de Unie toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van staal en staalproducten worden aangepast op basis van de invoer van Bulgarije en Roemenië , over de afgelopen jaren , van staalproducten van oorsprong uit de betrokken leverancierlanden .

(src)="52"> Tätä varten ennen liittymispäivää neuvotellaan tarvittavista muutoksista unionin kolmansien maiden kanssa tekemiin kahdenvälisiin terässopimuksiin ja -järjestelyihin .
(trg)="52"> Te dien einde wordt nog voor de toetreding onderhandeld over de nodige wijzigingen in de door de Unie met derde landen gesloten bilaterale overeenkomsten en regelingen op het gebied van staal .

(src)="53"> Jos kahdenvälisten sopimusten ja -järjestelyjen muutokset eivät ole tulleet voimaan liittymispäivään mennessä , sovelletaan ensimmäisen alakohdan määräyksiä .
(trg)="53"> Indien de wijzigingen van de bilaterale overeenkomsten en regelingen op de datum van toetreding nog niet in werking zijn getreden , is de eerste alinea van toepassing .

(src)="54"> Unioni hallinnoi Bulgarian ja Romanian kolmansien maiden kanssa ennen liittymistä tekemiä kalastussopimuksia .
(trg)="54"> Visserijovereenkomsten die vóór de toetreding door Bulgarije en Roemenië met derde landen werden gesloten , worden beheerd door de Unie .

(src)="55"> Niihin Bulgarian ja Romanian oikeuksiin ja velvollisuuksiin , jotka johtuvat näistä sopimuksista , ei puututa sinä aikana , jona näiden sopimusten määräykset pidetään väliaikaisesti voimassa .
(trg)="55"> De rechten en plichten die voor Bulgarije en Roemenië uit deze overeenkomsten voortvloeien , blijven onverlet gedurende de periode waarin de bepalingen van deze overeenkomsten voorlopig worden gehandhaafd .

(src)="56"> Neuvosto tekee komission ehdotuksesta mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen sopimusten voimassaolon päättymistä kyseisistä sopimuksista johtuvan kalastustoiminnan jatkamista koskevat aiheelliset päätökset tapauskohtaisesti ja päättää mahdollisuudesta pidentää tiettyjen sopimusten voimassaoloa enintään yhdellä vuodella kerrallaan .
(trg)="56"> Zo spoedig mogelijk , en in ieder geval vóór het verstrijken van de in de eerste alinea bedoelde overeenkomsten , stelt de Raad , in elk apart geval , op voorstel van de Commissie , de passende besluiten vast voor het voortduren van de daaruit voortvloeiende visserijactiviteiten , met inbegrip van de mogelijkheid om bepaalde van deze overeenkomsten met ten hoogste één jaar te verlengen .

(src)="57"> Bulgaria ja Romania sanovat liittymispäivästä alkaen irti vapaakauppasopimuksensa kolmansien maiden kanssa , mukaan lukien Keski-Euroopan vapaakauppasopimus .
(trg)="57"> Met ingang van de datum van toetreding zeggen Bulgarije en Roemenië elke vrijhandelsovereenkomst met derde landen , inclusief de Midden-Europese Vrijhandelsovereenkomst , op .

(src)="58"> Niiltä osin kuin Bulgarian , Romanian tai näiden molempien valtioiden ja yhden tai useamman kolmannen maan väliset sopimukset eivät ole sopusoinnussa tästä pöytäkirjasta johtuvien velvoitteiden kanssa , Bulgaria ja Romania käyttävät kaikkia aiheellisia keinoja todettujen ristiriitojen poistamiseksi .
(trg)="58"> Voorzover de overeenkomsten tussen Bulgarije , Roemenië of beide staten enerzijds , en één of meer derde landen anderzijds , niet verenigbaar zijn met de verplichtingen die voortvloeien uit dit protocol , treffen Bulgarije en Roemenië alle passende maatregelen om de geconstateerde onverenigbaarheden weg te werken .

(src)="59"> Jos Bulgarialla tai Romanialla on vaikeuksia mukauttaa yhden tai useamman kolmannen maan kanssa ennen liittymistä tehtyä sopimusta , sen on sopimuksen ehtojen mukaisesti sanottava kyseinen sopimus irti .
(trg)="59"> Indien Bulgarije of Roemenië moeilijkheden ondervindt om een overeenkomst aan te passen die vóór de toetreding is gesloten met één of meer derde landen , trekt het zich uit die overeenkomst terug met inachtneming van de daarin vervatte voorwaarden .

(src)="60"> Bulgaria ja Romania liittyvät tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin nykyisten jäsenvaltioiden tekemiin , 2 , 5 ja 6 kohdassa tarkoitettujen sopimusten tai yleissopimusten soveltamista koskeviin sisäisiin sopimuksiin .
(trg)="60"> Bulgarije en Roemenië treden onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden toe tot de interne overeenkomsten welke door de lidstaten werden gesloten met het oog op de toepassing van de in lid 2 , lid 5 en lid 6 bedoelde overeenkomsten en akkoorden .

(src)="61"> Bulgaria ja Romania toteuttavat tarvittaessa aiheelliset toimenpiteet mukauttaakseen asemansa suhteessa kansainvälisiin järjestöihin sekä niihin kansainvälisiin sopimuksiin , joiden sopimuspuolina unioni tai muut jäsenvaltiot myös ovat , niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin , jotka seuraavat niiden liittymisestä unioniin .
(trg)="61"> Bulgarije en Roemenië treffen , zo nodig , passende maatregelen om hun positie ten aanzien van internationale organisaties en internationale overeenkomsten waarbij de Unie of andere lidstaten eveneens partij zijn , aan te passen aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hun toetreding tot de Unie .

(src)="62"> Ne sanovat erityisesti irti liittymispäivänä tai mahdollisimman pian sen jälkeen kansainväliset kalastussopimukset tai eroavat kansainvälisistä kalastusjärjestöistä , joiden sopimuspuolena unioni myös on , jollei niiden jäsenyys liity muihin seikkoihin kuin kalastukseen .
(trg)="62"> Met name zeggen zij , op de datum van toetreding of zo spoedig mogelijk daarna , de internationale visserijovereenkomsten en hun lidmaatschap van de internationale visserijorganisaties op waarbij ook de Unie partij is , tenzij hun lidmaatschap geen verband houdt met visserijzaken .

(src)="63"> Kun tässä artiklassa viitataan unionin tekemiin tai allekirjoittamiin yleissopimuksiin ja sopimuksiin , tarkoitetaan myös perustuslain IV-438 artiklassa tarkoitettuja yleissopimuksia ja sopimuksia .
(trg)="63"> De in dit artikel vermelde overeenkomsten en akkoorden die door de Unie zijn gesloten of ondertekend , omvatten die welke zijn vermeld in artikel IV-438 van de Grondwet .

(src)="64"> 7 artikla
(trg)="64"> Artikel 7

(src)="65"> Tähän pöytäkirjaan sisältyvät siirtymämääräykset voidaan kumota neuvoston eurooppalailla , kun siirtymämääräyksiä ei enää sovelleta .
(trg)="65"> De in dit protocol opgenomen overgangsbepalingen kunnen bij Europese wet van de Raad worden ingetrokken indien zij niet meer van toepassing zijn .

(src)="66"> Neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti Euroopan parlamenttia kuultuaan .
(trg)="66"> De Raad besluit met eenparigheid van stemmen , na raadpleging van het Europees Parlement .

(src)="67"> 8 artikla
(trg)="67"> Artikel 8

(src)="68"> Niiden toimielinten antamien säädösten oikeudellinen luonne , joihin tässä pöytäkirjassa vahvistetut siirtymämääräykset liittyvät , säilyy ennallaan ; erityisesti kyseisten säädösten muuttamista koskevia menettelyjä sovelletaan edelleen .
(trg)="68"> De door de Instellingen genomen besluiten waarop de in dit protocol vastgestelde overgangsbepalingen zijn gebaseerd , behouden hun eigen rechtskarakter ; met name blijven de voor deze besluiten geldende wijzigingsprocedures van toepassing .

(src)="69"> Tämän pöytäkirjan määräyksillä , joilla on muutoin kuin siirtymätoimenpiteenä tarkoitus kumota tai muuttaa toimielinten antamia säädöksiä tai joista seuraa , että nämä säädökset kumotaan tai muutetaan muutoin kuin siirtymätoimenpiteenä , on sama oikeudellinen luonne kuin näin kumotuilla tai muutetuilla määräyksillä , ja niitä koskevat samat säännöt kuin jälkimmäisiä määräyksiä .
(trg)="69"> De bepalingen van dit protocol waarvan het doel of het gevolg is dat besluiten van de Instellingen anders dan bij wijze van overgangsmaatregel worden ingetrokken of gewijzigd , verkrijgen hetzelfde rechtskarakter als de daardoor ingetrokken of gewijzigde bepalingen en zijn onderworpen aan dezelfde regels als laatstgenoemde bepalingen .

(src)="70"> 9 artikla
(trg)="70"> Artikel 9

(src)="71"> Tässä pöytäkirjassa määrätyt poikkeukset koskevat siirtymätoimenpiteinä perustuslain ja toimielinten antamien säädösten soveltamista .
(trg)="71"> Ten aanzien van de toepassing van de Grondwet en van de door de Instellingen genomen besluiten gelden , bij wijze van overgang , de in dit protocol neergelegde afwijkende bepalingen .

(src)="72"> TOINEN OSA
(trg)="72"> TWEEDE DEEL

(src)="73"> MUKAUTUKSET PERUSTUSLAKIIN
(trg)="73"> AANPASSING VAN DE GRONDWET

(src)="74"> I OSASTO
(trg)="74"> TITEL I

(src)="75"> INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET
(trg)="75"> INSTITUTIONELE BEPALINGEN

(src)="76"> 10 artikla
(trg)="76"> Artikel 10

(src)="77"> Korvataan perustuslakiin ja Euratomin perustamissopimukseen liitetyn , Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn 3. pöytäkirjan 9 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti :
(trg)="77"> Artikel 9 , lid 1 , van het aan de Grondwet en het EGA-Verdrag gehechte Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt vervangen door :

(src)="78"> ” Osa tuomareista vaihtuu joka kolmas vuosi . Tämä koskee vuoroin neljäätoista ja vuoroin kolmeatoista tuomaria . ” .
(trg)="78"> „ De gedeeltelijke vervanging van de rechters , die om de drie jaar plaatsvindt , heeft beurtelings betrekking op veertien en op dertien rechters . ” .

(src)="79"> Korvataan perustuslakiin ja Euratomin perustamissopimukseen liitetyn , Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn 3. pöytäkirjan 48 artikla seuraavasti :
(trg)="79"> Artikel 48 , van het aan de Grondwet en het EGA-Verdrag gehechte Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt vervangen door :

(src)="80"> ” 48 artikla
(trg)="80"> „ Artikel 48

(src)="81"> Unionin yleisessä tuomioistuimessa on 27 tuomaria . ” .
(trg)="81"> Het Gerecht bestaat uit zevenentwintig rechters . ” .

(src)="82"> 11 artikla
(trg)="82"> Artikel 11

(src)="84"> korvataan johdantovirke seuraavasti :
(trg)="84"> wordt de inleidende zin vervangen door :

(src)="85"> Pankin pääoma on 164795737000 euroa , jonka jäsenvaltiot merkitsevät seuraavasti :
(trg)="85"> Het kapitaal van de Bank bedraagt 164795737000 EUR , waarin door de lidstaten voor de volgende bedragen wordt deelgenomen ” . :

(src)="86"> lisätään Irlantia ja Slovakiaa koskevien kohtien väliin seuraava :
(trg)="86"> wordt tussen de tekst voor Ierland en die voor Slowakije het volgende ingevoegd :

(src)="87"> ” Romania
(trg)="87"> „ Roemenië

(src)="88"> lisätään Sloveniaa ja Liettuaa koskevien kohtien väliin seuraava :
(trg)="88"> en wordt tussen de tekst voor Slovenië en die voor Litouwen het volgende ingevoegd :

(src)="89"> ” Bulgaria
(trg)="89"> „ Bulgarije

(src)="90"> Korvataan 9 artiklan 2 kohdan ensimmäinen , toinen ja kolmas kohta seuraavasti :
(trg)="90"> In artikel 9 , lid 2 , worden de eerste , tweede en derde alinea ' s , vervangen door :

(src)="91"> Hallintoneuvostossa on 28 jäsentä ja 18 varajäsentä .
(trg)="91"> De Raad van bewind bestaat uit achtentwintig bewindvoerders en achttien plaatsvervangers .

(src)="92"> Valtuusto nimittää hallintoneuvoston jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan .
(trg)="92"> De bewindvoerders worden door de Raad van gouverneurs voor een periode van vijf jaar benoemd , waarbij iedere lidstaat een bewindvoerder aanwijst .

(src)="93"> Jokainen jäsenvaltio sekä komissio nimeävät kukin yhden jäsenen .
(trg)="93"> Ook de Commissie wijst een bewindvoerder aan .

(src)="94"> Valtuusto nimittää varajäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan seuraavasti :
(trg)="94"> De plaatsvervangende bewindvoerders worden door de Raad van gouverneurs voor een periode van vijf jaar benoemd , en wel als volgt :

(src)="95"> kaksi Saksan liittotasavallan nimeämää varajäsentä ,
(trg)="95"> twee plaatsvervangers aangewezen door de Bondsrepubliek Duitsland ,

(src)="96"> kaksi Ranskan tasavallan nimeämää varajäsentä ,
(trg)="96"> twee plaatsvervangers aangewezen door de Franse Republiek ,

(src)="97"> kaksi Italian tasavallan nimeämää varajäsentä ,
(trg)="97"> twee plaatsvervangers aangewezen door de Italiaanse Republiek ,

(src)="98"> kaksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan nimeämää varajäsentä ,
(trg)="98"> twee plaatsvervangers aangewezen door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ,

(src)="99"> yhden Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan yhteisellä sopimuksella nimeämän varajäsenen ,
(trg)="99"> een plaatsvervanger in onderlinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek ,

(src)="100"> yhden Belgian kuningaskunnan , Luxemburgin suurherttuakunnan ja Alankomaiden kuningaskunnan yhteisellä sopimuksella nimeämän varajäsenen ,
(trg)="100"> een plaatsvervanger in onderlinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk België , het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden ,

(src)="101"> kaksi Tanskan kuningaskunnan , Helleenien tasavallan , Irlannin ja Romanian yhteisellä sopimuksella nimeämää varajäsentä ,
(trg)="101"> twee plaatsvervangers in onderlinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk Denemarken , de Helleense Republiek , Ierland en Roemenië ,

(src)="102"> kaksi Viron tasavallan , Latvian tasavallan , Liettuan tasavallan , Itävallan tasavallan , Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan yhteisellä sopimuksella nimeämää varajäsentä ,
(trg)="102"> twee plaatsvervangers in onderlinge overeenstemming aangewezen door de Republiek Estland , de Republiek Letland , de Republiek Litouwen , de Republiek Oostenrijk , de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden ,