# fi/12005S.xml.gz
# hu/12005S.xml.gz


(src)="1"> Pöytäkirja
(trg)="1"> Jegyzőkönyv

(src)="2"> Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymistä koskevista ehdoista ja menettelyistä
(trg)="2"> A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióba történő felvételének feltételeiről és részletes szabályairól

(src)="3"> KORKEAT SOPIMUSPUOLET , jotka
(trg)="3"> A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK ,

(src)="4"> KATSOVAT , että Bulgarian tasavalta ja Romania liittyvät Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 2007 ,
(trg)="4"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy a Bolgár Köztársaság és Románia 2007. január 1-jén az Európai Unió tagjává válik ;

(src)="5"> KATSOVAT , että Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen I-58 artiklassa määrätään , että liittymisehdoista ja ‐ menettelyistä määrätään jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltion välisellä sopimuksella ,
(trg)="5"> FIGYELEMBE VÉVE , hogy az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés I-58. cikke értelmében a felvétel feltételei és részletes szabályai a tagállamok és a felvételét kérő állam között létrejövő megállapodás tárgyát képezik ;

(src)="6"> OVAT SOPINEET seuraavista määräyksistä , jotka liitetään Euroopan perustuslaista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen :
(trg)="6"> MEGÁLLAPODTAK a következő rendelkezésekben , amelyeket az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolnak :

(src)="7"> ENSIMMÄINEN OSA
(trg)="7"> ELSŐ RÉSZ

(src)="8"> PERIAATTEET
(trg)="8"> ALAPELVEK

(src)="9"> 1 artikla
(trg)="9"> 1. cikk

(src)="10"> Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan ilmaisulla :
(trg)="10"> Ennek a jegyzőkönyvnek az alkalmazásában :

(src)="11"> ’ perustuslaki ’ sopimusta Euroopan perustuslaista ;
(trg)="11"> az „ Alkotmány ” kifejezés a az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződést jelenti ;

(src)="12"> ’ Euratomin perustamissopimus ’ Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimusta sellaisena kuin se on täydennettynä tai muutettuna ennen liittymistä voimaan tulleilla sopimuksilla tai muilla asiakirjoilla ;
(trg)="12"> az „ EAK-Szerződés ” az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződést jelenti , a csatlakozást megelőzően hatályba lépő kiegészítő vagy módosító szerződésekkel , illetve egyéb jogi aktusokkal együtt ;

(src)="13"> ’ nykyiset jäsenvaltiot ’ Belgian kuningaskuntaa , Tšekin tasavaltaa , Tanskan kuningaskuntaa , Saksan liittotasavaltaa , Viron tasavaltaa , Helleenien tasavaltaa , Espanjan kuningaskuntaa , Ranskan tasavaltaa , Irlantia , Italian tasavaltaa , Kyproksen tasavaltaa , Latvian tasavaltaa , Liettuan tasavaltaa , Luxemburgin suurherttuakuntaa , Unkarin tasavaltaa , Maltan tasavaltaa , Alankomaiden kuningaskuntaa , Itävallan tasavaltaa , Puolan tasavaltaa , Portugalin tasavaltaa , Slovenian tasavaltaa , Slovakian tasavaltaa , Suomen tasavaltaa , Ruotsin kuningaskuntaa sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyttä kuningaskuntaa ;
(trg)="13"> a „ jelenlegi tagállamok ” kifejezés a Belga Királyságot , a Cseh Köztársaságot , a Dán Királyságot , a Németországi Szövetségi Köztársaságot , az Észt Köztársaságot , a Görög Köztársaságot , a Spanyol Királyságot , a Francia Köztársaságot , Írországot , az Olasz Köztársaságot , a Ciprusi Köztársaságot , a Lett Köztársaságot , a Litván Köztársaságot , a Luxemburgi Nagyhercegséget , a Magyar Köztársaságot , a Máltai Köztársaságot , a Holland Királyságot , az Osztrák Köztársaságot , a Lengyel Köztársaságot , a Portugál Köztársaságot , a Szlovén Köztársaságot , a Szlovák Köztársaságot , a Finn Köztársaságot , a Svéd Királyságot , valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát jelenti ;

(src)="14"> ’ uudet jäsenvaltiot ’ Bulgarian tasavaltaa ja Romaniaa ;
(trg)="14"> az „ új tagállamok ” kifejezés a Bolgár Köztársaságot és Romániát jelenti ;

(src)="15"> ’ toimielimet ’ perustuslailla perustettuja toimielimiä .
(trg)="15"> az „ intézmények ” kifejezés az Alkotmánnyal létrehozott intézményeket jelenti .

(src)="16"> Tässä pöytäkirjassa olevia viittauksia perustuslakiin ja unioniin pidetään soveltuvin osin viittauksina vastaavasti Euratomin perustamissopimukseen ja Euratomin perustamissopimuksella perustettuun yhteisöön .
(trg)="16"> Az ebben a jegyzőkönyvben szereplő , az Alkotmányra , illetve az Unióra vonatkozó hivatkozásokat adott esetben az EAK-Szerződésre , illetve EAK-Szerződéssel létrehozott Közösségre vonatkozó hivatkozásként kell érteni .

(src)="17"> 2 artikla
(trg)="17"> 2. cikk

(src)="18"> Perustuslain ja Euratomin perustamissopimuksen määräykset sekä toimielinten ennen liittymistä antamien säädösten säännökset ja määräykset sitovat Bulgariaa ja Romaniaa liittymispäivästä alkaen , ja niitä sovelletaan näissä valtioissa perustuslaissa , Euratomin perustamissopimuksessa ja tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin .
(trg)="18"> A csatlakozás időpontjától kezdődően az Alkotmány rendelkezései , az EAK-Szerződés és az intézmények által a csatlakozást megelőzően elfogadott jogi aktusok Bulgária és Románia számára kötelezőek , és az Alkotmányban , az EAK-Szerződésben , illetve az e jegyzőkönyvben megállapított feltételekkel alkalmazandók ezekben az államokban .

(src)="19"> 3 artikla
(trg)="19"> 3. cikk

(src)="20"> Bulgaria ja Romania liittyvät neuvostossa kokoontuvien jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemiin päätöksiin ja sopimuksiin .
(trg)="20"> Bulgária és Románia csatlakozik a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott határozatokhoz és megállapodásokhoz .

(src)="21"> Bulgaria ja Romania ovat samassa asemassa kuin nykyiset jäsenvaltiot Eurooppa-neuvoston tai neuvoston julistusten , päätöslauselmien ja muiden kannanottojen suhteen sekä jäsenvaltioiden yhteisellä sopimuksella hyväksymien , unionia koskevien julistusten , päätöslauselmien ja muiden kannanottojen suhteen ; tästä seuraa , että ne noudattavat edellä mainituista julistuksista , päätöslauselmista tai muista kannanotoista johtuvia periaatteita ja suuntaviivoja ja toteuttavat niiden soveltamisen varmistamiseksi välttämättömät toimenpiteet .
(trg)="21"> Bulgária és Románia helyzete megegyezik a jelenlegi tagállamokéval az Európai Tanács és a Tanács által tett nyilatkozatok és állásfoglalások , illetve egyéb álláspontok tekintetében , és azoknak az egyéb nyilatkozatoknak , állásfoglalásoknak és álláspontoknak a tekintetében , amelyeket az Unióra vonatkozóan a tagállamok közös megállapodással elfogadtak ; Bulgária és Románia ennek megfelelően tiszteletben tartja az ilyen nyilatkozatokból , állásfoglalásokból vagy egyéb álláspontokból eredő alapelveket és iránymutatásokat , és megteszi az ezek végrehajtásához szükséges intézkedéseket .

(src)="22"> Bulgaria ja Romania liittyvät liitteessä I lueteltuihin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin . Nämä yleissopimukset ja pöytäkirjat tulevat voimaan Bulgarian ja Romanian osalta ajankohtana , jonka neuvosto määrittelee 4 kohdassa tarkoitetuissa päätöksissä .
(trg)="22"> Bulgária és Románia csatlakozik az I. mellékletben felsorolt egyezményekhez és jegyzőkönyvekhez . Ezek az egyezmények és jegyzőkönyvek Bulgária és Románia vonatkozásában a Tanács által a ( 4 ) bekezdésben említett határozatokban megállapított időpontban lépnek hatályba .

(src)="23"> Neuvosto tekee yksimielisesti komission suosituksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan eurooppapäätökset kaikkien liittymisen johdosta tarvittavien mukautusten tekemiseksi 3 kohdassa tarkoitettuihin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin ja julkaisee mukautetun tekstin Euroopan unionin virallisessa lehdessä .
(trg)="23"> A Tanács a Bizottság ajánlása alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag elfogadott európai határozatokkal elfogadja a ( 3 ) bekezdésben említett egyezményeken és jegyzőkönyveken a csatlakozás miatt szükséges valamennyi kiigazítást , és a módosított szövegeket kihirdeti az Európai Unió Hivatalos Lapjában .

(src)="24"> Bulgaria ja Romania sitoutuvat 3 kohdassa tarkoitettujen yleissopimusten ja pöytäkirjojen suhteen ottamaan käyttöön hallinnolliset ja muut järjestelyt , kuten ne , jotka nykyiset jäsenvaltiot tai neuvosto ovat toteuttaneet liittymispäivään mennessä , ja helpottamaan jäsenvaltioiden toimielinten ja järjestöjen välistä käytännön yhteistyötä .
(trg)="24"> A ( 3 ) bekezdésben említett egyezmények és jegyzőkönyvek tekintetében Bulgária és Románia vállalja , hogy a tagállamok intézményei és szervezetei közötti gyakorlati együttműködés elősegítése céljából olyan igazgatási és egyéb rendelkezéseket vezet be , amilyeneket a csatlakozás időpontjáig a jelenlegi tagállamok vagy a Tanács elfogadtak .

(src)="25"> Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta tehdä eurooppapäätöksiä liitteen I täydentämiseksi yleissopimuksilla , sopimuksilla ja pöytäkirjoilla , jotka on allekirjoitettu ennen liittymispäivää .
(trg)="25"> A Tanács a Bizottság javaslata alapján , egyhangúlag elfogadott európai határozattal az I. mellékletet kiegészítheti a csatlakozás időpontja előtt aláírt , az előbbiekben említett egyezményekkel , megállapodásokkal és jegyzőkönyvekkel .

(src)="26"> Tässä artiklassa mainitut erityiset välineet käsittävät perustuslain IV-438 artiklassa tarkoitetut välineet .
(trg)="26"> Az ebben a cikkben említett egyes okmányok magukban foglalják az Alkotmány IV-438. cikkében említett eszközöket is .

(src)="27"> 4 artikla
(trg)="27"> 4. cikk

(src)="28"> Liitteessä II luetellut osaksi Euroopan unionia sisällytetystä Schengenin säännöstöstä tehdyssä perustuslain 17. pöytäkirjassa tarkoitetut Schengenin säännöstön määräykset ja Schengenin säännöstöön perustuvat tai muutoin siihen liittyvät säädökset sekä muut ennen liittymispäivää annetut tällaiset säädökset ovat Bulgariaa ja Romaniaa sitovia ja niitä sovelletaan niissä liittymispäivästä alkaen .
(trg)="28"> A schengeni vívmányoknak az Alkotmány 17 . , az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló jegyzőkönyvében említett rendelkezései , és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő , a II. mellékletben felsorolt jogi aktusok , valamint minden ilyen további jogi aktus , amelyet a csatlakozás időpontja előtt fogadnak el , Bulgáriára és Romániára nézve a csatlakozás időpontjától kezdődően kötelezőek , és azokat ezekben az államokban ettől az időponttól kezdődően alkalmazni kell .

(src)="29"> Vaikka ne osaksi Euroopan unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräykset ja Schengenin säännöstöön perustuvat tai muutoin siihen liittyvät säädökset , joita ei tarkoiteta 1 kohdassa , sitovatkin Bulgariaa ja Romaniaa liittymispäivästä alkaen , niitä sovelletaan kummassakin valtiossa ainoastaan neuvoston asiasta tekemän eurooppapäätöksen mukaisesti sen jälkeen kun on näytetty toteen sovellettavien Schengenin arviointimenettelyjen mukaisesti , että tarvittavat edellytykset kyseisen säännöstön kaikkien osien soveltamiseksi ovat täyttyneet kyseisessä valtiossa .
(trg)="29"> A schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe beillesztett azon rendelkezései és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő azon jogi aktusok , amelyeket az 1. bekezdés nem említ , a csatlakozás időpontjától kezdődően kötelezőek Bulgária és Románia számára ; e rendelkezéseket és jogi aktusokat azonban csak akkor kell az előbb említett államokban alkalmazni , ha a Tanács ilyen értelmű európai határozatot fogad el azt követően , hogy az alkalmazandó schengeni értékelési eljárásokkal összhangban megvizsgálta , hogy az adott állam teljesíti-e az érintett vívmányok valamennyi részének alkalmazásához szükséges feltételeket .

(src)="30"> Neuvosto tekee päätöksensä Euroopan parlamenttia kuultuaan niiden jäsenvaltioiden hallituksia edustavien jäsentensä , joiden osalta tässä kohdassa tarkoitetut määräykset on jo pantu täytäntöön , ja sen jäsenvaltion hallituksen edustajan , jonka osalta kyseiset määräykset on määrä panna täytäntöön , yksimielisellä päätöksellä .
(trg)="30"> A Tanács határozatát az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , azon tagállamok kormányait képviselő tagjainak egyhangú szavazatával hozza meg , amelyekben az e bekezdésben említett rendelkezéseket már hatályba léptették , illetve amelyben ezeket a rendelkezéseket hatályba kívánják léptetni .

(src)="31"> Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksia edustavat neuvoston jäsenet osallistuvat tällaisen päätöksen tekemiseen siltä osin kuin se liittyy niihin Schengenin säännöstön määräyksiin ja Schengenin säännöstöön perustuviin tai muutoin siihen liittyviin säädöksiin , joiden soveltamiseen kyseiset jäsenvaltiot osallistuvat .
(trg)="31"> A Tanács Írország , valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kormányait képviselő tagjai annyiban vesznek részt egy ilyen határozat meghozatalában , amennyiben az a schengeni vívmányok olyan rendelkezéseire és az azokon alapuló , illetve azokkal egyéb módon összefüggő olyan jogi aktusokra vonatkozik , amelyek alkalmazásában ezek a tagállamok részt vesznek .

(src)="32"> 5 artikla
(trg)="32"> 5. cikk

(src)="33"> Bulgaria ja Romania osallistuvat talous- ja rahaliittoon liittymispäivästä alkaen perustuslain III ‐ 197 artiklassa tarkoitettuina jäsenvaltioina , joita koskee poikkeus .
(trg)="33"> A csatlakozás időpontjától kezdődően , az Alkotmány III-197. cikke értelmében vett eltéréssel rendelkező tagállamként Bulgária és Románia részt vesz a Gazdasági és Monetáris Unióban .

(src)="34"> 6 artikla
(trg)="34"> 6. cikk

(src)="35"> Sopimukset ja yleissopimukset , jotka unioni on tehnyt tai joita unioni soveltaa väliaikaisesti yhden tai useamman kolmannen valtion , kansainvälisen järjestön tai kolmannen valtion kansalaisen kanssa , sitovat Bulgariaa ja Romaniaa perustuslaissa ja tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin .
(trg)="35"> Az Unió által egy vagy több harmadik állammal , valamely nemzetközi szervezettel vagy egy harmadik állam állampolgárával megkötött vagy ideiglenesen alkalmazott megállapodások és egyezmények az Alkotmányban és az ebben a jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint kötelezőek Bulgáriára és Romániára .

(src)="36"> Bulgaria ja Romania sitoutuvat tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin liittymään sopimuksiin tai yleissopimuksiin , jotka unioni ja nykyiset jäsenvaltiot ovat tehneet tai allekirjoittaneet yhdessä .
(trg)="36"> Bulgária és Románia vállalja , hogy az ebben a jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakoznak az Unió és a jelenlegi tagállamok által együttesen eljárva megkötött vagy aláírt megállapodásokhoz vagy egyezményekhez .

(src)="37"> Bulgarian ja Romanian liittymisestä sopimuksiin tai yleissopimuksiin , jotka unioni ja nykyiset jäsenvaltiot ovat tehneet tai allekirjoittaneet yhdessä tiettyjen kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa , sovitaan tekemällä pöytäkirja tällaisiin sopimuksiin tai yleissopimuksiin neuvoston , joka tekee ratkaisunsa yksimielisesti jäsenvaltioiden puolesta , ja kyseisen kolmannen maan tai kyseisten kolmansien maiden tai kyseisen kansainvälisen järjestön välillä .
(trg)="37"> Bulgáriának és Romániának az egyes harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel az Unió és a jelenlegi tagállamok által együttesen megkötött vagy aláírt megállapodásokhoz vagy egyezményekhez való csatlakozásáról az e megállapodásokhoz vagy egyezményekhez csatolt és az érintett harmadik országgal vagy országokkal , illetve nemzetközi szervezettel a Tanács által a tagállamok nevében egyhangúlag eljárva kötött jegyzőkönyvekben kell megállapodni .

(src)="38"> Komissio neuvottelee nämä pöytäkirjat jäsenvaltioiden puolesta neuvoston yksimielisesti hyväksymien neuvotteludirektiivien pohjalta ja kuullen jäsenvaltioiden edustajista muodostuvaa komiteaa .
(trg)="38"> E jegyzőkönyveket , a tagállamok nevében eljárva , a Bizottság tárgyalja meg a Tanács által egyhangúlag jóváhagyott tárgyalási irányelvek alapján és a tagállamok képviselőiből álló bizottsággal konzultálva .

(src)="39"> Komissio antaa neuvostolle ehdotukset pöytäkirjojen tekemistä varten .
(trg)="39"> A Bizottság a jegyzőkönyvek megkötése céljából azok tervezetét benyújtja a Tanácsnak .

(src)="40"> Tämä menettely ei rajoita unionin oman toimivallan käyttöä eikä vaikuta toimivallan jakamiseen unionin ja jäsenvaltioiden välillä mitä tulee tällaisten sopimusten tekemiseen tulevaisuudessa tai mahdollisiin muihin muutoksiin , jotka eivät liity liittymiseen .
(trg)="40"> Ez az eljárás az ilyen megállapodások jövőbeni megkötése vagy bármilyen egyéb , a csatlakozással nem összefüggő módosításai tekintetében nem sérti az Unió saját hatásköreinek gyakorlását , és nem érinti az Unió és tagállamai közötti hatáskörmegosztást .

(src)="41"> Liityttyään 2 kohdassa tarkoitettuihin sopimuksiin ja yleissopimuksiin Bulgariaa ja Romaniaa koskevat kyseisten sopimusten ja yleissopimusten mukaiset samat oikeudet ja velvollisuudet kuin nykyisiä jäsenvaltioita .
(trg)="41"> A 2. bekezdésben említett megállapodásokhoz és egyezményekhez történő csatlakozással Bulgáriát és Romániát e megállapodások és egyezmények tekintetében ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg , mint a jelenlegi tagállamokat .

(src)="42"> Bulgaria ja Romania soveltavat liittymispäivästä alkaen ja 2 kohdassa tarkoitettujen tarvittavien pöytäkirjojen voimaantuloon saakka unionin ja nykyisten jäsenvaltioiden yhdessä ennen liittymistä tekemien sopimusten tai yleissopimusten määräyksiä , lukuun ottamatta Sveitsin kanssa henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehtyä sopimusta .
(trg)="42"> A csatlakozás időpontjától kezdődően és a 2. bekezdésben említett szükséges jegyzőkönyvek hatálybalépéséig Bulgária és Románia alkalmazza az Unió és a jelenlegi tagállamok által a csatlakozás időpontja előtt együttesen megkötött megállapodások és egyezmények rendelkezéseit , a személyek szabad mozgásáról szóló , Svájccal kötött megállapodás kivételével .

(src)="43"> Tätä velvollisuutta sovelletaan myös sopimuksiin tai yleissopimuksiin , joiden osalta unioni ja nykyiset jäsenvaltiot ovat sopineet väliaikaisesta soveltamisesta .
(trg)="43"> Ez a kötelezettség azokra a megállapodásokra és egyezményekre is vonatkozik , amelyekkel kapcsolatban az Unió és a jelenlegi tagállamok úgy állapodtak meg , hogy azokat ideiglenesen alkalmazzák .

(src)="44"> Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen pöytäkirjojen voimaantuloon saakka unioni ja jäsenvaltiot toteuttavat tarvittaessa yhdessä kukin toimivaltansa puitteissa aiheelliset toimenpiteet .
(trg)="44"> A 2. bekezdésben említett jegyzőkönyvek hatálybalépéséig az Unió és a tagállamok együttesen eljárva , saját hatáskörük keretein belül megteszik a megfelelő intézkedéseket .

(src)="45"> Bulgaria ja Romania liittyvät Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitettuun Afrikan , Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden väliseen kumppanuussopimukseen .
(trg)="45"> Bulgária és Románia csatlakozik az egyrészről az afrikai , karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai , másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti , 2000. június 23-án Cotonou-ban aláírt partnerségi megállapodáshoz .

(src)="46"> Bulgaria ja Romania sitoutuvat liittymään tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin sopimukseen Euroopan talousalueesta kyseisen sopimuksen 128 artiklan mukaisesti .
(trg)="46"> Bulgária és Románia vállalja , hogy az ebben a jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozik az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz , annak 128. cikkével összhangban .

(src)="47"> Bulgaria ja Romania soveltavat liittymispäivästä alkaen unionin kolmansien maiden kanssa tekemiä kahdenvälisiä tekstiilisopimuksia ja -järjestelyjä .
(trg)="47"> A csatlakozás időpontjától kezdődően Bulgária és Románia alkalmazza az Unió által harmadik országokkal kötött kétoldalú textilmegállapodásokat és -megegyezéseket .

(src)="48"> Määrällisiä rajoituksia , joita unioni soveltaa tekstiili- ja vaatetusalan tuotteiden tuontiin , on mukautettava , jotta voitaisiin ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittyminen unioniin .
(trg)="48"> Az Unió által a textil- és ruházati termékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat Bulgáriának és Romániának az Unióhoz történő csatlakozására figyelemmel ki kell igazítani .

(src)="49"> Tätä varten unioni voi ennen liittymispäivää neuvotella kyseisten kolmansien maiden kanssa muutoksista edellä tarkoitettuihin kahdenvälisiin sopimuksiin ja järjestelyihin .
(trg)="49"> Ennek érdekében az Unió a csatlakozás időpontját megelőzően tárgyalásokat folytathat az érintett harmadik országokkal a fent említett megállapodások és megegyezések módosításáról .

(src)="50"> Jos kahdenvälisten tekstiilisopimusten ja ‐ järjestelyjen muutokset eivät ole tulleet voimaan liittymispäivään mennessä , unioni tekee tarvittavat mukautukset tekstiili- ja vaatetusalan tuotteiden tuontia kolmansista maista koskeviin sääntöihinsä ottaakseen huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisen .
(trg)="50"> Amennyiben a kétoldalú textilmegállapodások és -megegyezések módosításai a csatlakozás időpontjáig nem lépnek hatályba , az Unió a textil- és ruházati termékek behozatalára vonatkozó szabályait Bulgária és Románia csatlakozására figyelemmel szükség szerint kiigazítja .

(src)="51"> Unionin teräksen ja terästuotteiden tuontiin soveltamia määrällisiä rajoituksia mukautetaan asianomaisista toimittajamaista peräisin olevan , Bulgarian ja Romanian viime vuosien terästuotteiden tuonnin perusteella .
(trg)="51"> Az Unió által az acél és acéltermékek behozatalára vonatkozóan alkalmazott mennyiségi korlátozásokat Bulgáriának és Romániának az utóbbi években megvalósult , az érintett szállító országokból származó acéltermék-behozatala alapján ki kell igazítani .

(src)="52"> Tätä varten ennen liittymispäivää neuvotellaan tarvittavista muutoksista unionin kolmansien maiden kanssa tekemiin kahdenvälisiin terässopimuksiin ja -järjestelyihin .
(trg)="52"> Ennek érdekében a csatlakozás időpontját megelőzően tárgyalásokat kell folytatni az Unió által harmadik országokkal kötött kétoldalú acélmegállapodások és -megegyezések módosításairól .

(src)="53"> Jos kahdenvälisten sopimusten ja -järjestelyjen muutokset eivät ole tulleet voimaan liittymispäivään mennessä , sovelletaan ensimmäisen alakohdan määräyksiä .
(trg)="53"> Amennyiben a kétoldalú megállapodások és megegyezések módosításai a csatlakozás időpontjáig nem lépnek hatályba , az első albekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni .

(src)="54"> Unioni hallinnoi Bulgarian ja Romanian kolmansien maiden kanssa ennen liittymistä tekemiä kalastussopimuksia .
(trg)="54"> Bulgária vagy Románia által a csatlakozást megelőzően harmadik országokkal kötött halászati megállapodások igazgatását az Unió látja el .

(src)="55"> Niihin Bulgarian ja Romanian oikeuksiin ja velvollisuuksiin , jotka johtuvat näistä sopimuksista , ei puututa sinä aikana , jona näiden sopimusten määräykset pidetään väliaikaisesti voimassa .
(trg)="55"> Az említett megállapodásokból eredő , Bulgáriára és Romániára vonatkozó jogok és kötelezettségek érintetlenül maradnak mindaddig , amíg e megállapodások rendelkezései ideiglenesen hatályban maradnak .

(src)="56"> Neuvosto tekee komission ehdotuksesta mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen sopimusten voimassaolon päättymistä kyseisistä sopimuksista johtuvan kalastustoiminnan jatkamista koskevat aiheelliset päätökset tapauskohtaisesti ja päättää mahdollisuudesta pidentää tiettyjen sopimusten voimassaoloa enintään yhdellä vuodella kerrallaan .
(trg)="56"> A Tanács , a lehető legrövidebb időn belül , és minden esetben az első albekezdésben említett megállapodások lejárta előtt , a Bizottság javaslata alapján minden egyes esetben meghozza azokat a határozatokat , amelyek az említett megállapodásokon alapuló halászati tevékenységek folytatásához szükségesek , ideértve azt a lehetőséget is , hogy bizonyos megállapodások hatályát egy évet meg nem haladó időtartamra meghosszabbítsa .

(src)="57"> Bulgaria ja Romania sanovat liittymispäivästä alkaen irti vapaakauppasopimuksensa kolmansien maiden kanssa , mukaan lukien Keski-Euroopan vapaakauppasopimus .
(trg)="57"> A csatlakozás időpontjával kezdődő hatállyal Bulgária és Románia felmondja valamennyi , harmadik országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodását , köztük a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodást .

(src)="58"> Niiltä osin kuin Bulgarian , Romanian tai näiden molempien valtioiden ja yhden tai useamman kolmannen maan väliset sopimukset eivät ole sopusoinnussa tästä pöytäkirjasta johtuvien velvoitteiden kanssa , Bulgaria ja Romania käyttävät kaikkia aiheellisia keinoja todettujen ristiriitojen poistamiseksi .
(trg)="58"> Amennyiben az egyrészről Bulgária , Románia vagy mindkét állam , másrészről egy vagy több harmadik ország közötti megállapodások nem összeegyeztethetőek az e jegyzőkönyvből eredő kötelezettségekkel , Bulgária és Románia minden szükséges lépést megtesz annak érdekében , hogy a létrejött összeegyeztethetetlenséget megszüntesse .

(src)="59"> Jos Bulgarialla tai Romanialla on vaikeuksia mukauttaa yhden tai useamman kolmannen maan kanssa ennen liittymistä tehtyä sopimusta , sen on sopimuksen ehtojen mukaisesti sanottava kyseinen sopimus irti .
(trg)="59"> Ha Bulgária vagy Románia a csatlakozás előtt egy vagy több harmadik országgal megkötött valamely megállapodás kiigazításakor nehézségekbe ütközik , köteles az adott megállapodást a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően felmondani .

(src)="60"> Bulgaria ja Romania liittyvät tässä pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin nykyisten jäsenvaltioiden tekemiin , 2 , 5 ja 6 kohdassa tarkoitettujen sopimusten tai yleissopimusten soveltamista koskeviin sisäisiin sopimuksiin .
(trg)="60"> Bulgária és Románia az e jegyzőkönyvben megállapított feltételek szerint csatlakozik a jelenlegi tagállamok által a 2 . , 5. és 6. bekezdésben említett megállapodások és egyezmények végrehajtása céljából megkötött belső megállapodásokhoz .

(src)="61"> Bulgaria ja Romania toteuttavat tarvittaessa aiheelliset toimenpiteet mukauttaakseen asemansa suhteessa kansainvälisiin järjestöihin sekä niihin kansainvälisiin sopimuksiin , joiden sopimuspuolina unioni tai muut jäsenvaltiot myös ovat , niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin , jotka seuraavat niiden liittymisestä unioniin .
(trg)="61"> Bulgária és Románia – amennyiben szükséges – megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében , hogy azokkal a nemzetközi szervezetekkel , illetve nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban fennálló helyzetét , amelyeknek az Unió vagy valamelyik más tagállam szintén tagja , illetve részese , hozzáigazítsa azokhoz a jogokhoz és kötelezettségekhez , amelyek az Unióhoz történő csatlakozásából erednek .

(src)="62"> Ne sanovat erityisesti irti liittymispäivänä tai mahdollisimman pian sen jälkeen kansainväliset kalastussopimukset tai eroavat kansainvälisistä kalastusjärjestöistä , joiden sopimuspuolena unioni myös on , jollei niiden jäsenyys liity muihin seikkoihin kuin kalastukseen .
(trg)="62"> Bulgária és Románia a csatlakozás időpontjában vagy az ezt követő lehető legkorábbi időpontban felmondja különösen azokat a nemzetközi halászati megállapodásokat , és kilép azokból a halászati szervezetekből , amelyeknek az Unió is részese , illetve tagja , kivéve ha tagságuk a halászaton kívüli egyéb területekkel is kapcsolatos .

(src)="63"> Kun tässä artiklassa viitataan unionin tekemiin tai allekirjoittamiin yleissopimuksiin ja sopimuksiin , tarkoitetaan myös perustuslain IV-438 artiklassa tarkoitettuja yleissopimuksia ja sopimuksia .
(trg)="63"> Amennyiben ez a cikk az Unió által kötött vagy aláírt egyezményekre vagy megállapodásokra hivatkozik , azok magukban foglalják az Alkotmány IV-438. cikkében említett egyezményeket és megállapodásokat is .

(src)="64"> 7 artikla
(trg)="64"> 7. cikk

(src)="65"> Tähän pöytäkirjaan sisältyvät siirtymämääräykset voidaan kumota neuvoston eurooppalailla , kun siirtymämääräyksiä ei enää sovelleta .
(trg)="65"> A Tanács európai törvényben hatályon kívül helyezheti az e jegyzőkönyvben meghatározott átmeneti rendelkezéseket , amennyiben a továbbiakban már nem alkalmazandók .

(src)="66"> Neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti Euroopan parlamenttia kuultuaan .
(trg)="66"> A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően , egyhangúlag határoz .

(src)="67"> 8 artikla
(trg)="67"> 8. cikk

(src)="68"> Niiden toimielinten antamien säädösten oikeudellinen luonne , joihin tässä pöytäkirjassa vahvistetut siirtymämääräykset liittyvät , säilyy ennallaan ; erityisesti kyseisten säädösten muuttamista koskevia menettelyjä sovelletaan edelleen .
(trg)="68"> Az intézmények által elfogadott , az e jegyzőkönyvben megállapított átmeneti rendelkezésekkel érintett jogi aktusok megtartják jogi természetüket ; így különösen az ezen jogi aktusok módosítására vonatkozó eljárásokat továbbra is alkalmazni kell .

(src)="69"> Tämän pöytäkirjan määräyksillä , joilla on muutoin kuin siirtymätoimenpiteenä tarkoitus kumota tai muuttaa toimielinten antamia säädöksiä tai joista seuraa , että nämä säädökset kumotaan tai muutetaan muutoin kuin siirtymätoimenpiteenä , on sama oikeudellinen luonne kuin näin kumotuilla tai muutetuilla määräyksillä , ja niitä koskevat samat säännöt kuin jälkimmäisiä määräyksiä .
(trg)="69"> Az e jegyzőkönyvben foglalt azon rendelkezéseknek a jogi természete , amelyek célja vagy eredménye az intézmények által elfogadott jogi aktusok nem átmeneti intézkedésként történő hatályon kívül helyezése vagy módosítása , megegyezik az általuk hatályon kívül helyezett vagy módosított rendelkezések jogi természetével , és rájuk ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni .

(src)="70"> 9 artikla
(trg)="70"> 9. cikk

(src)="71"> Tässä pöytäkirjassa määrätyt poikkeukset koskevat siirtymätoimenpiteinä perustuslain ja toimielinten antamien säädösten soveltamista .
(trg)="71"> Az Alkotmányt és az intézmények által elfogadott jogi aktusokat átmeneti intézkedésként az ebben a jegyzőkönyvben megállapított eltérésekkel kell alkalmazni .

(src)="72"> TOINEN OSA
(trg)="72"> MÁSODIK RÉSZ

(src)="73"> MUKAUTUKSET PERUSTUSLAKIIN
(trg)="73"> AZ ALKOTMÁNY KIIGAZÍTÁSA

(src)="74"> I OSASTO
(trg)="74"> I. CÍM

(src)="75"> INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET
(trg)="75"> INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK

(src)="76"> 10 artikla
(trg)="76"> 10. cikk

(src)="77"> Korvataan perustuslakiin ja Euratomin perustamissopimukseen liitetyn , Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn 3. pöytäkirjan 9 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti :
(trg)="77"> Az Alkotmányhoz és az EAK-Szerződéshez csatolt , az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv 9. cikkének első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

(src)="78"> ” Osa tuomareista vaihtuu joka kolmas vuosi . Tämä koskee vuoroin neljäätoista ja vuoroin kolmeatoista tuomaria . ” .
(trg)="78"> „ A bírói kar részleges megújítása , amelyre háromévente kerül sor , felváltva tizennégy , illetve tizenhárom bírót érint . ”

(src)="79"> Korvataan perustuslakiin ja Euratomin perustamissopimukseen liitetyn , Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn 3. pöytäkirjan 48 artikla seuraavasti :
(trg)="79"> Az Alkotmányhoz és az EAK-Szerződéshez csatolt , az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv 48. cikkének helyébe a következő rendelkezés lép :

(src)="80"> ” 48 artikla
(trg)="80"> „ 48. cikk

(src)="81"> Unionin yleisessä tuomioistuimessa on 27 tuomaria . ” .
(trg)="81"> A Törvényszék huszonhét bíróból áll . ” .

(src)="82"> 11 artikla
(trg)="82"> 11. cikk

(src)="84"> korvataan johdantovirke seuraavasti :
(trg)="84"> a bevezető mondat helyébe a következő rendelkezés lép :

(src)="85"> Pankin pääoma on 164795737000 euroa , jonka jäsenvaltiot merkitsevät seuraavasti :
(trg)="85"> A Bank tőkéje 164795737000 EUR , amelyet a tagállamok a következők szerint jegyeznek :

(src)="86"> lisätään Irlantia ja Slovakiaa koskevien kohtien väliin seuraava :
(trg)="86"> a szöveg a következőkkel egészül ki az Írországra és Szlovákiára vonatkozó szövegrészek között :

(src)="87"> ” Romania
(trg)="87"> „ Románia

(src)="88"> lisätään Sloveniaa ja Liettuaa koskevien kohtien väliin seuraava :
(trg)="88"> a következőkkel egészül ki a Szlovéniára és Litvániára vonatkozó szövegrészek között :

(src)="89"> ” Bulgaria
(trg)="89"> „ Bulgária

(src)="90"> Korvataan 9 artiklan 2 kohdan ensimmäinen , toinen ja kolmas kohta seuraavasti :
(trg)="90"> A 9. cikk ( 2 ) bekezdésében az első , a második és a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép :

(src)="91"> Hallintoneuvostossa on 28 jäsentä ja 18 varajäsentä .
(trg)="91"> Az Igazgatótanács huszonnyolc igazgatóból és tizenhat helyettesből áll . ” ,

(src)="94"> Valtuusto nimittää varajäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan seuraavasti :
(trg)="94"> A helyetteseket a Kormányzótanács öt évre nevezi ki a következők szerint :

(src)="95"> kaksi Saksan liittotasavallan nimeämää varajäsentä ,
(trg)="95"> két helyettest a Németországi Szövetségi Köztársaság jelölése alapján ,

(src)="96"> kaksi Ranskan tasavallan nimeämää varajäsentä ,
(trg)="96"> két helyettest a Francia Köztársaság jelölése alapján ,

(src)="97"> kaksi Italian tasavallan nimeämää varajäsentä ,
(trg)="97"> két helyettest az Olasz Köztársaság jelölése alapján ,

(src)="98"> kaksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan nimeämää varajäsentä ,
(trg)="98"> két helyettest Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának jelölése alapján ,

(src)="99"> yhden Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan yhteisellä sopimuksella nimeämän varajäsenen ,
(trg)="99"> egy helyettest a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság közös megegyezéssel történő jelölése alapján ,

(src)="100"> yhden Belgian kuningaskunnan , Luxemburgin suurherttuakunnan ja Alankomaiden kuningaskunnan yhteisellä sopimuksella nimeämän varajäsenen ,
(trg)="100"> egy helyettest a Belga Királyság , a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság közös megegyezéssel történő jelölése alapján ,

(src)="101"> kaksi Tanskan kuningaskunnan , Helleenien tasavallan , Irlannin ja Romanian yhteisellä sopimuksella nimeämää varajäsentä ,
(trg)="101"> két helyettest a Dán Királyság , a Görög Köztársaság , Írország és Románia közös megegyezéssel történő jelölése alapján ,

(src)="102"> kaksi Viron tasavallan , Latvian tasavallan , Liettuan tasavallan , Itävallan tasavallan , Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan yhteisellä sopimuksella nimeämää varajäsentä ,
(trg)="102"> két helyettest az Észt Köztársaság , a Lett Köztársaság , a Litván Köztársaság , az Osztrák Köztársaság , a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság közös megegyezéssel történő jelölése alapján ,

(src)="103"> kolme Bulgarian tasavallan , Tšekin tasavallan , Kyproksen tasavallan , Unkarin tasavallan , Maltan tasavallan , Puolan tasavallan , Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan yhteisellä sopimuksella nimeämää varajäsentä ,
(trg)="103"> három helyettest a Bolgár Köztársaság , a Cseh Köztársaság , a Ciprusi Köztársaság , a Magyar Köztársaság , a Máltai Köztársaság , a Lengyel Köztársaság , a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közös megegyezéssel történő jelölése alapján ,