# en/12005S.xml.gz
# lt/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protocol
(trg)="1"> Protokolas

(src)="2"> Concerning the conditions and arrangements for admission of the republic of Bulgaria and Romania to the European Union
(trg)="2"> Dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos priėmimo į Europos Sąjungą sąlygų ir tvarkos

(src)="3"> THE HIGH CONTRACTING PARTIES ,
(trg)="3"> AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOS ŠALYS ,

(src)="4"> CONSIDERING that the Republic of Bulgaria and Romania become members of the European Union on 1 January 2007 ;
(trg)="4"> ATSIŽVELGDAMOS Į TAI , kad 2007 m. sausio 1 d . Bulgarijos Respublika ir Rumunijos Respublika taps Europos Sąjungos narėmis ;

(src)="5"> CONSIDERING that Article I-58 of the Treaty establishing a Constitution for Europe provides that the conditions and arrangements for admission shall be the subject of an agreement between the Member States and the candidate State ;
(trg)="5"> ATSIŽVELGDAMOS Į TAI , kad Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-58 straipsnyje numatyta , jog valstybės narės ir valstybė kandidatė turi susitarti dėl stojimo sąlygų ir tvarkos ;

(src)="6"> HAVE AGREED UPON the following provisions , which shall be annexed to the Treaty establishing a Constitution for Europe and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community :
(trg)="6"> SUSITARĖ DĖL šių nuostatų , kurios pridedamos prie Sutarties dėl Konstitucijos Europai ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties :

(src)="7"> PART ONE
(trg)="7"> PIRMOJI DALIS

(src)="8"> PRINCIPLES
(trg)="8"> PRINCIPAI

(src)="9"> Article 1
(trg)="9"> 1 straipsnis

(src)="10"> For the purposes of this Protocol :
(trg)="10"> Šiame Protokole :

(src)="11"> the expression Constitution ‘ ’ means the Treaty establishing a Constitution for Europe ;
(trg)="11"> „ Konstitucija “ – tai Sutartis dėl Konstitucijos Europai ;

(src)="12"> the expression EAEC Treaty ‘ ’ means the Treaty establishing the European Atomic Energy Community , as supplemented or amended by treaties or other acts which entered into force before accession ;
(trg)="12"> „ EAEB sutartis “ – tai Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis su papildymais ar pakeitimais , padarytais sutartimis arba kitais aktais , įsigaliojusiais prieš įstojimą ;

(src)="13"> the expression present Member States ‘ ’ means the Kingdom of Belgium , the Czech Republic , the Kingdom of Denmark , the Federal Republic of Germany , the Republic of Estonia , the Hellenic Republic , the Kingdom of Spain , the French Republic , Ireland , the Italian Republic , the Republic of Cyprus , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Grand Duchy of Luxembourg , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Kingdom of the Netherlands , the Republic of Austria , the Republic of Poland , the Portuguese Republic , the Republic of Slovenia , the Slovak Republic , the Republic of Finland , the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ;
(trg)="13"> „ esamos valstybės narės “ – tai Belgijos Karalystė , Čekijos Respublika , Danijos Karalystė , Vokietijos Federacinė Respublika , Estijos Respublika , Graikijos Respublika , Ispanijos Karalystė , Prancūzijos Respublika , Airija , Italijos Respublika , Kipro Respublika , Latvijos Respublika , Lietuvos Respublika , Liuksemburgo Didžioji Hercogystė , Vengrijos Respublika , Maltos Respublika , Nyderlandų Karalystė , Austrijos Respublika , Lenkijos Respublika , Portugalijos Respublika , Slovėnijos Respublika , Slovakijos Respublika , Suomijos Respublika , Švedijos Karalystė ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ;

(src)="14"> the expression new Member States ‘ ’ means the Republic of Bulgaria and Romania ;
(trg)="14"> „ naujosios valstybės narės “ – tai Bulgarijos Respublika ir Rumunija ;

(src)="15"> the expression the institutions ‘ ’ means the institutions established by the Constitution .
(trg)="15"> „ institucijos “ – tai Konstitucija įsteigtos institucijos .

(src)="16"> The references in this Protocol to the Constitution and to the Union shall , where appropriate , be taken as references , respectively , to the EAEC Treaty and to the Community established by the EAEC Treaty .
(trg)="16"> Nuorodos į Konstituciją ir Sąjungą šiame Protokole tam tikrais atvejais laikomos nuorodomis atitinkamai į EAEB sutartį ir EAEB sutartimi įsteigtą Bendriją .

(src)="17"> Article 2
(trg)="17"> 2 straipsnis

(src)="18"> From the date of accession , the provisions of the Constitution , the EAEC Treaty and the acts adopted by the institutions before accession shall be binding on Bulgaria and Romania and shall apply in those States under the conditions laid down in the Constitution , in the EAEC Treaty and in this Protocol .
(trg)="18"> Nuo įstojimo dienos Konstitucijos , EAEB sutarties ir prieš įstojimą institucijų priimtų aktų nuostatos Bulgarijai ir Rumunijai yra privalomos ir tose valstybėse taikomos Konstitucijoje , EAEB sutartyje ir šiame Protokole nustatytomis sąlygomis .

(src)="19"> Article 3
(trg)="19"> 3 straipsnis

(src)="20"> Bulgaria and Romania accede to the decisions and agreements adopted by the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council .
(trg)="20"> Bulgarija ir Rumunija prisijungia prie Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų priimtų sprendimų ir susitarimų .

(src)="21"> Bulgaria and Romania are in the same situation as the present Member States in respect of declarations or resolutions of , or other positions taken up by , the European Council or the Council and in respect of those concerning the Union adopted by common agreement of the Member States ; they will accordingly observe the principles and guidelines deriving from those declarations , resolutions or other positions and will take such measures as may be necessary to ensure their implementation .
(trg)="21"> Europos Vadovų Tarybos arba Tarybos ar valstybių narių bendru susitarimu dėl Sąjungos priimtų deklaracijų , rezoliucijų arba kitų pozicijų atžvilgiu Bulgarijos ir Rumunijos padėtis yra tokia pat kaip ir esamų valstybių narių ; jos atitinkamai laikysis iš tų deklaracijų , rezoliucijų ar kitų pozicijų kylančių principų bei gairių ir imsis tokių priemonių , kurių gali prireikti jų įgyvendinimui užtikrinti .

(src)="22"> Bulgaria and Romania accede to the conventions and protocols listed in Annex I. Those conventions and protocols shall enter into force in relation to Bulgaria and Romania on the date determined by the Council in the decisions referred to in paragraph 4 .
(trg)="22"> Bulgarija ir Rumunija prisijungia prie I priede išvardytų konvencijų ir protokolų . Šios konvencijos ir protokolai Bulgarijai ir Rumunijai įsigalioja 4 dalyje nurodytuose sprendimuose Tarybos nustatytą dieną .

(src)="23"> The Council , acting unanimously on a recommendation by the Commission and after consulting the European Parliament , shall adopt European decisions making all adjustments required by reason of accession to the conventions and protocols referred to in paragraph 3 and publish the adapted text in the Official Journal of the European Union .
(trg)="23"> Taryba , remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , vieningai priima europinius sprendimus , kuriais daro visas pritaikomąsias pataisas , reikalingas dėl prisijungimo prie 3 dalyje nurodytų konvencijų ir protokolų , ir adaptuotą tekstą skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

(src)="24"> Bulgaria and Romania undertake in respect of the conventions and protocols referred to in paragraph 3 to introduce administrative and other arrangements , such as those adopted by the date of accession by the present Member States or by the Council , and to facilitate practical cooperation between the Member States ' institutions and organisations .
(trg)="24"> Bulgarija ir Rumunija įsipareigoja dėl 3 dalyje nurodytų konvencijų ir protokolų įvesti administracines ir kitokias priemones kaip tos , kurias iki įstojimo dienos priėmė esamos valstybės narės ar Taryba , ir palengvinti praktinį bendradarbiavimą tarp valstybių narių institucijų ir organizacijų .

(src)="25"> The Council , acting unanimously on a proposal from the Commission , may adopt European decisions supplementing Annex I with those conventions , agreements and protocols signed before the date of accession .
(trg)="25"> Taryba , remdamasi Komisijos pasiūlymu , gali vieningai priimti europinius sprendimus , papildydama I priedą iki įstojimo pasirašytomis konvencijomis , susitarimais ir protokolais .

(src)="26"> The particular instruments mentioned in this Article include those referred to in Article IV 438 ‐ of the Constitution .
(trg)="26"> Šiame straipsnyje nurodyti dokumentai apima nurodytuosius Konstitucijos IV – 438 straipsnyje .

(src)="27"> Article 4
(trg)="27"> 4 straipsnis

(src)="28"> The provisions of the Schengen acquis , referred to in Protocol No 17 to the Constitution on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union , and the acts building upon it or otherwise related to it , listed in Annex II , as well as any further such acts adopted before the date of accession , shall be binding on and applicable in Bulgaria and Romania from the date of accession .
(trg)="28"> Šengeno acquis nuostatos , nurodytos Konstitucijos 17 protokole dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis , ir jos pagrindu priimti ar kitaip su juo susiję aktai , išvardyti II priede , taip pat visi kiti tokie aktai , priimti iki įstojimo dienos , yra privalomi ir taikomi Bulgarijoje ir Rumunijoje nuo įstojimo dienos .

(src)="29"> Those provisions of the Schengen acquis as integrated into the framework of the European Union and the acts building upon it or otherwise related to it not referred to in paragraph 1 , while binding on Bulgaria and Romania from the date of accession , shall only apply in each of those States pursuant to a European decision of the Council to that effect after verification in accordance with the applicable Schengen evaluation procedures that the necessary conditions for the application of all parts of the acquis concerned have been met in that State .
(trg)="29"> Šengeno acquis , integruotos į Europos Sąjungos sistemą , nuostatos ir jos pagrindu priimti ar kitaip su ja susiję aktai , nenurodyti 1 dalyje , nors privalomi Bulgarijai ir Rumunijai nuo įstojimo dienos , kiekvienoje iš šių valstybių taikomi tik pagal šiuo tikslu priimtą Tarybos europinį sprendimą , patikrinus pagal taikomas Šengeno vertinimo procedūras , ar būtinos sąlygos dėl visos atitinkamos acquis taikymo yra įvykdytos toje valstybėje .

(src)="30"> The Council shall take its decision , after consulting the European Parliament , acting with the unanimity of its members representing the Governments of the Member States in respect of which the provisions referred to in this paragraph have already been put into effect and of the representative of the Government of the Member State in respect of which those provisions are to be put into effect .
(trg)="30"> Taryba , pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , priima sprendimą vieningu jos narių , atstovaujančių valstybių narių , kurioms šioje dalyje nurodytos nuostatos jau įsigaliojo , vyriausybėms ir valstybės narės , kuriai tos nuostatos turi įsigalioti , vyriausybės atstovo susitarimu .

(src)="31"> The members of the Council representing the Governments of Ireland and of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall take part in such a decision insofar as it relates to the provisions of the Schengen acquis and the acts building upon it or otherwise related to it in which these Member States participate .
(trg)="31"> Tarybos nariai , atstovaujantys Airijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybėms , dalyvauja priimant tokį sprendimą tiek , kiek jis susijęs su Šengeno acquis nuostatomis ir jos pagrindu priimtais ar kitaip su ja susijusiais aktais , kuriuos taikant šios valstybės narės dalyvauja .

(src)="32"> Article 5
(trg)="32"> 5 straipsnis

(src)="33"> Bulgaria and Romania shall participate in Economic and Monetary Union from the date of accession as Member States with a derogation within the meaning of Article III-197 of the Constitution .
(trg)="33"> Nuo įstojimo dienos Bulgarija ir Rumunija dalyvauja Ekonominėje ir pinigų sąjungoje kaip valstybės narės , kurioms taikoma išimtis , kaip apibrėžta Konstitucijos III-197 straipsnyje .

(src)="34"> Article 6
(trg)="34"> 6 straipsnis

(src)="35"> The agreements or conventions concluded or provisionally applied by the Union with one or more third States , with an international organisation or with a national of a third State , shall , under the conditions laid down in the Constitution and in this Protocol , be binding on Bulgaria and Romania .
(trg)="35"> Sąjungos su viena ar daugiau trečiųjų šalių , tarptautine organizacija arba trečiosios šalies piliečiu sudaryti ar laikinai taikomi susitarimai ar konvencijos yra privalomi Bulgarijai ir Rumunijai Konstitucijoje ir šiame Protokole nustatytomis sąlygomis .

(src)="36"> Bulgaria and Romania undertake to accede , under the conditions laid down in this Protocol , to the agreements or conventions concluded or signed by the Union and the present Member States , acting jointly .
(trg)="36"> Bulgarija ir Rumunija įsipareigoja šiame Protokole nustatytomis sąlygomis prisijungti prie esamų valstybių narių ir Sąjungos veikiant kartu sudarytų ar pasirašytų susitarimų ar konvencijų .

(src)="37"> The accession of Bulgaria and Romania to the agreements or conventions concluded or signed by the Union and the present Member States acting jointly with particular third countries or international organisations shall be agreed by the conclusion of a protocol to such agreements or conventions between the Council , acting unanimously on behalf of the Member States , and the third country or countries or international organisation concerned .
(trg)="37"> Dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie susitarimų ar konvencijų , kuriuos su tam tikromis trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis veikdamos kartu sudarė ar pasirašė Sąjunga ir jos esamos valstybės narės , Taryba , vieningai spręsdama valstybių narių vardu , susitaria su atitinkamomis trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis , sudarydama protokolą , pridedamą prie tokių susitarimų ar konvencijų .

(src)="38"> The Commission shall negotiate these protocols on behalf of the Member States on the basis of negotiating directives approved by the Council , acting unanimously , and in consultation with a committee comprised of the representatives of the Member States .
(trg)="38"> Komisija , konsultuodamasi su komitetu , sudarytu iš valstybių narių atstovų , derasi dėl šių protokolų valstybių narių vardu , remdamasi Tarybos vieningai patvirtintais derybų nurodymais .

(src)="39"> It shall submit a draft of the protocols for conclusion to the Council .
(trg)="39"> Protokolų projektus ji perduoda sudaryti Tarybai .

(src)="40"> This procedure is without prejudice to the exercise of the Union 's own competences and does not affect the allocation of powers between the Union and the Member States as regards the conclusion of such agreements in the future or any other amendments not related to accession .
(trg)="40"> Ši procedūra nepažeidžia Sąjungos kompetencijos ir nedaro įtakos Sąjungos ir valstybių narių galių paskirstymui dėl tokių susitarimų sudarymo ateityje ar dėl bet kokių kitų su stojimu nesusijusių pakeitimų .

(src)="41"> Upon acceding to the agreements and conventions referred to in paragraph 2 Bulgaria and Romania shall acquire the same rights and obligations under those agreements and conventions as the present Member States .
(trg)="41"> Prisijungdamos prie 2 dalyje nurodytų susitarimų ir konvencijų , Bulgarija ir Rumunija įgyja tokias pačias teises ir įsipareigojimus , numatytus tuose susitarimuose ir konvencijose , kaip ir esamos valstybės narės .

(src)="42"> As from the date of accession , and pending the entry into force of the necessary protocols referred to in paragraph 2 , Bulgaria and Romania shall apply the provisions of the agreements or conventions concluded jointly by the Union and the present Member States before accession , with the exception of the agreement on the free movement of persons concluded with Switzerland .
(trg)="42"> Nuo įstojimo dienos ir iki 2 dalyje nurodytų reikiamų protokolų įsigaliojimo Bulgarija ir Rumunija taiko esamų valstybių narių ir Sąjungos iki įstojimo kartu sudarytų susitarimų ar konvencijų nuostatas , išskyrus su Šveicarija sudarytą susitarimą dėl laisvo asmenų judėjimo .

(src)="43"> This obligation also applies to those agreements or conventions which the Union and the present Member States have agreed to apply provisionally .
(trg)="43"> Šis įsipareigojimas taip pat taikomas tiems susitarimams ar konvencijoms , kuriuos Sąjunga ir esamos valstybės narės yra susitarusios taikyti laikinai .

(src)="44"> Pending the entry into force of the protocols referred to in paragraph 2 , the Union and the Member States , acting jointly as appropriate in the framework of their respective competences , shall take any appropriate measure .
(trg)="44"> Kol įsigalios 2 dalyje nurodyti protokolai , Sąjunga ir valstybės narės , veikdamos kartu pagal savo atitinkamą kompetenciją , imasi visų tinkamų priemonių .

(src)="45"> Bulgaria and Romania accede to the Partnership Agreement between the members of the African , Caribbean and Pacific Group of States of the one part , and the European Community and its Member States , of the other part , signed in Cotonou on 23 June 2000 .
(trg)="45"> Bulgarija ir Rumunija prisijungia prie Afrikos , Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimo , pasirašyto 2000 m. birželio 23 d . Kotonu .

(src)="46"> Bulgaria and Romania undertake to accede , under the conditions laid down in this Protocol , to the Agreement on the European Economic Area , in accordance with Article 128 of that Agreement .
(trg)="46"> Bulgarija ir Rumunija įsipareigoja šiame Protokole nustatytomis sąlygomis prisijungti prie Europos ekonominės erdvės susitarimo pagal to Susitarimo 128 straipsnį .

(src)="47"> As from the date of accession , Bulgaria and Romania shall apply the bilateral textile agreements and arrangements concluded by the Union with third countries .
(trg)="47"> Nuo įstojimo dienos Bulgarija ir Rumunija taiko Sąjungos su trečiosiomis šalimis sudarytas dvišales sutartis ir susitarimus dėl tekstilės gaminių .

(src)="48"> The quantitative restrictions applied by the Union on imports of textile and clothing products shall be adjusted to take account of the accession of Bulgaria and Romania to the Union .
(trg)="48"> Sąjungos taikomi kiekybiniai apribojimai tekstilės gaminių ir drabužių importui pritaikomi , kad būtų atsižvelgta į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Sąjungą .

(src)="49"> To that effect , amendments to the bilateral agreements and arrangements referred to above may be negotiated by the Union with the third countries concerned prior to the date of accession .
(trg)="49"> Šiuo tikslu Sąjunga gali derėtis su atitinkamomis trečiosiomis šalimis dėl pirmiau nurodytų dvišalių sutarčių ir susitarimų pakeitimų iki įstojimo dienos .

(src)="50"> Should the amendments to the bilateral textile agreements and arrangements not have entered into force by the date of accession , the Union shall make the necessary adjustments to its rules for the import of textile and clothing products from third countries to take into account the accession of Bulgaria and Romania .
(trg)="50"> Jei dvišalių sutarčių ir susitarimų dėl tekstilės gaminių pakeitimai neįsigalioja iki įstojimo dienos , Sąjunga priima reikiamas jos taisyklių dėl tekstilės gaminių ir drabužių importo iš trečiųjų šalių pritaikomąsias pataisas , kad būtų atsižvelgta į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą .

(src)="51"> The quantitative restrictions applied by the Union on imports of steel and steel products shall be adjusted on the basis of imports of Bulgaria and Romania over recent years of steel products originating in the supplier countries concerned .
(trg)="51"> Sąjungos taikomi kiekybiniai apribojimai plieno ir plieno gaminių importui pritaikomi atsižvelgiant į plieno gaminių , kurių kilmės vieta yra atitinkamos tiekiančiosios šalys , importą į Bulgariją ir Rumuniją pastaraisiais metais .

(src)="52"> To that effect , the necessary amendments to the bilateral steel agreements and arrangements concluded by the Union with third countries shall be negotiated prior to the date of accession .
(trg)="52"> Šiuo tikslu dėl Sąjungos su trečiosiomis šalimis sudarytų dvišalių sutarčių ir susitarimų dėl plieno reikiamų pakeitimų deramasi iki įstojimo dienos .

(src)="53"> Should the amendments to the bilateral agreements and arrangements not have entered into force by the date of accession , the provisions of the first subparagraph shall apply .
(trg)="53"> Jei dvišalių sutarčių ir susitarimų pakeitimai neįsigalioja iki įstojimo dienos , taikomos pirmosios pastraipos nuostatos .

(src)="54"> Fisheries agreements concluded before accession by Bulgaria or Romania with third countries shall be managed by the Union .
(trg)="54"> Iki įstojimo Bulgarijos ir Rumunijos su trečiosiomis šalimis sudarytus žvejybos susitarimus administruoja Sąjunga .

(src)="55"> The rights and obligations resulting for Bulgaria and Romania from those agreements shall not be affected during the period in which the provisions of those agreements are provisionally maintained .
(trg)="55"> Bulgarijos ir Rumunijos teisės ir įsipareigojimai pagal tuos susitarimus nepasikeičia , kol šių susitarimų nuostatos laikinai galioja toliau .

(src)="56"> As soon as possible , and in any event before the expiry of the agreements referred to in the first subparagraph , appropriate decisions for the continuation of fishing activities resulting from those agreements shall be adopted in each case by the Council on a proposal from the Commission , including the possibility of extending certain agreements for periods not exceeding one year .
(trg)="56"> Kuo greičiau ir bet kokiu atveju iki pirmojoje pastraipoje nurodytų susitarimų galiojimo pabaigos Taryba , remdamasi Komisijos pasiūlymu , kiekvienu atveju priima atitinkamus sprendimus dėl žvejybos pagal šiuos susitarimus tęsimo , įskaitant galimybę pratęsti kai kurių susitarimų galiojimą , tačiau ne ilgiau kaip vieneriems metams .

(src)="57"> With effect from the date of accession , Bulgaria and Romania shall withdraw from any free trade agreements with third countries , including the Central European Free Trade Agreement .
(trg)="57"> Nuo įstojimo dienos Bulgarija ir Rumunija pasitraukia iš visų laisvosios prekybos sutarčių , sudarytų su trečiosiomis šalimis , įskaitant Vidurio Europos laisvosios prekybos sutartį .

(src)="58"> To the extent that agreements between Bulgaria , Romania or both those States on the one hand , and one or more third countries on the other , are not compatible with the obligations arising from this Protocol , Bulgaria and Romania shall take all appropriate steps to eliminate the incompatibilities established .
(trg)="58"> Kai Bulgarijos bei Rumunijos arba jų abiejų ir vienos ar daugiau trečiųjų šalių susitarimai yra nesuderinami su iš šio Protokolo kylančiais įsipareigojimais , Bulgarija ir Rumunija imasi visų reikiamų priemonių šiems nustatytiems nesuderinamumams pašalinti .

(src)="59"> If Bulgaria or Romania encounters difficulties in adjusting an agreement concluded with one or more third countries before accession , it shall , according to the terms of the agreement , withdraw from that agreement .
(trg)="59"> Jei Bulgarija ar Rumunija susiduria su sunkumais pritaikydama susitarimą , sudarytą su viena ar daugiau trečiųjų šalių iki įstojimo , ji susitarime nustatytomis sąlygomis pasitraukia iš to susitarimo .

(src)="60"> Bulgaria and Romania accede under the conditions laid down in this Protocol to the internal agreements concluded by the present Member States for the purpose of implementing the agreements or conventions referred to in paragraphs 2 , 5 and 6 .
(trg)="60"> Šiame Protokole nustatytomis sąlygomis Bulgarija ir Rumunija prisijungia prie esamų valstybių narių sudarytų vidaus susitarimų siekiant įgyvendinti 2 , 5 ir 6 dalyse nurodytus susitarimus ar konvencijas .

(src)="61"> Bulgaria and Romania shall take appropriate measures , where necessary , to adjust their position in relation to international organisations , and to those international agreements to which the Union or to which other Member States are also parties , to the rights and obligations arising from their accession to the Union .
(trg)="61"> Bulgarija ir Rumunija prireikus imasi atitinkamų priemonių pritaikyti savo poziciją dėl tarptautinių organizacijų ir tų tarptautinių susitarimų , kurių šalimis taip pat yra Sąjunga ar kitos valstybės narės , pagal teises ir pareigas , kylančias dėl jų įstojimo į Sąjungą .

(src)="62"> They shall in particular withdraw at the date of accession or the earliest possible date thereafter from international fisheries agreements and organisations to which the Union is also a party , unless their membership relates to matters other than fisheries .
(trg)="62"> Įstojimo dieną ar kuo greičiau įstojus jos pasitraukia iš tarptautinių žvejybos susitarimų ir organizacijų , kurių šalimi taip pat yra Sąjunga , išskyrus atvejus , kai jų narystė yra susijusi su kitais klausimais nei žuvininkystė .

(src)="63"> Where this Article refers to conventions and agreements concluded or signed by the Union , they include those referred to in Article IV-438 of the Constitution .
(trg)="63"> Kai šiame straipsnyje daroma nuoroda į Sąjungos sudarytas ar pasirašytas konvencijas ir susitarimus , jie apima nurodytuosius Konstitucijos IV-438 straipsnyje .

(src)="64"> Article 7
(trg)="64"> 7 straipsnis

(src)="65"> A European law of the Council may repeal the transitional provisions set out in this Protocol , when they are no longer applicable .
(trg)="65"> Tarybos europinis įstatymas gali panaikinti šiame Protokole išdėstytas pereinamojo laikotarpio nuostatas , kai jos tampa nebetaikytinos .

(src)="66"> The Council shall act unanimously after consulting the European Parliament .
(trg)="66"> Taryba , pasikonsultavusi su Europos Parlamentu , sprendžia vieningai .

(src)="67"> Article 8
(trg)="67"> 8 straipsnis

(src)="68"> Acts adopted by the institutions to which the transitional provisions laid down in this Protocol relate shall retain their status in law ; in particular , the procedures for amending those acts shall continue to apply .
(trg)="68"> Institucijų priimti aktai , su kuriais yra susijusios šiame Protokole nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos , išlaiko savo teisinį statusą ; visų pirma ir toliau laikomasi tų aktų keitimo tvarkos .

(src)="69"> Provisions of this Protocol the purpose or effect of which is to repeal or amend acts adopted by the institutions , otherwise than as a transitional measure , shall have the same status in law as the provisions which they repeal or amend and shall be subject to the same rules as those provisions .
(trg)="69"> Šio Protokolo nuostatos , kurių paskirtis ar poveikis yra panaikinti ar pakeisti institucijų priimtus aktus ir kurios nėra pereinamojo laikotarpio priemonė , turi tą patį teisinį statusą kaip ir nuostatos , kurias jos panaikina ar pakeičia , ir joms taikomos tos pačios taisyklės kaip ir toms nuostatoms .

(src)="70"> Article 9
(trg)="70"> 9 straipsnis

(src)="71"> The application of the Constitution and acts adopted by the institutions shall , as a transitional measure , be subject to the derogations provided for in this Protocol .
(trg)="71"> Pereinamuoju laikotarpiu Konstitucija ir institucijų priimti aktai taikomi su šiame Protokole numatytomis leidžiančiomis nukrypti nuostatomis .

(src)="72"> PART TWO
(trg)="72"> ANTROJI DALIS

(src)="73"> ADJUSTMENTS TO THE CONSTITUTION
(trg)="73"> KONSTITUCIJOS PRITAIKOMOSIOS PATAISOS

(src)="74"> TITLE I
(trg)="74"> I ANTRAŠTINĖ DALIS

(src)="75"> INSTITUTIONAL PROVISIONS
(trg)="75"> INSTITUCINĖS NUOSTATOS

(src)="76"> Article 10
(trg)="76"> 10 straipsnis

(src)="77"> Article 9 , first paragraph , of Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union , annexed to the Constitution and the EAEC Treaty , shall be replaced by the following :
(trg)="77"> Prie Konstitucijos ir EAEB sutarties pridedamo 3 protokolo dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 9 straipsnio pirmoji pastraipa pakeičiama taip :

(src)="78"> ‘ When , every three years , the Judges are partially replaced , fourteen and thirteen Judges shall be replaced alternately . ’ .
(trg)="78"> „ Kas treji metai yra keičiama dalis teisėjų , pakaitomis keičiami keturiolika ir trylika teisėjų . “ .

(src)="79"> Article 48 of Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union , annexed to the Constitution and the EAEC Treaty , shall be replaced by the following :
(trg)="79"> Prie Konstitucijos ir EAEB sutarties pridedamo 3 protokolo dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 48 straipsnis pakeičiamas taip :

(src)="80"> ‘ Article 48
(trg)="80"> „ 48 straipsnis

(src)="81"> The General Court shall consist of twenty seven Judges ‐ . ’ .
(trg)="81"> Bendrąjį Teismą sudaro dvidešimt septyni teisėjai . “ .

(src)="82"> Article 11
(trg)="82"> 11 straipsnis

(src)="84"> the introductory sentence shall be replaced by the following :
(trg)="84"> įžanginis sakinys pakeičiamas taip :

(src)="85"> The capital of the Bank shall be 164795737000 euro subscribed by the Member States as follows :
(trg)="85"> Banko kapitalą sudaro 164795737000 eurų , kuriuos valstybės narės įsigyja pasirašymo būdu taip :

(src)="86"> the following shall be inserted between the entries for Ireland and Slovakia :
(trg)="86"> tarp įrašų , skirtų Airijai ir Slovakijai , įterpiama :

(src)="87"> ‘ Romania
(trg)="87"> „ Rumunija

(src)="88"> the following shall be inserted between the entries for Slovenia and Lithuania :
(trg)="88"> tarp įrašų , skirtų Slovėnijai ir Lietuvai , įterpiama :

(src)="89"> ‘ Bulgaria
(trg)="89"> „ Bulgarija

(src)="90"> In Article 9 ( 2 ) the first , second and third paragraphs shall be replaced by the following :
(trg)="90"> 9 straipsnio 2 dalies pirmoji , antroji ir trečioji pastraipos pakeičiamos taip :

(src)="91"> The Board of Directors shall consist of twenty-eight directors and eighteen alternate directors .
(trg)="91"> Direktorių valdybą sudaro dvidešimt aštuoni direktoriai ir aštuoniolika pakaitinių direktorių .

(src)="94"> The alternate directors shall be appointed by the Board of Governors for five years as shown below :
(trg)="94"> Pakaitinius direktorius penkeriems metams skiria Valdytojų taryba tokiu būdu :

(src)="95"> two alternates nominated by the Federal Republic of Germany ,
(trg)="95"> du pakaitinius direktorius pasiūlo Vokietijos Federacinė Respublika ,

(src)="96"> two alternates nominated by the French Republic ,
(trg)="96"> du pakaitinius direktorius pasiūlo Prancūzijos Respublika ,

(src)="97"> two alternates nominated by the Italian Republic ,
(trg)="97"> du pakaitinius direktorius pasiūlo Italijos Respublika ,

(src)="98"> two alternates nominated by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ,
(trg)="98"> du pakaitinius direktorius pasiūlo Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ,

(src)="99"> one alternate nominated by common accord between the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic ,
(trg)="99"> vieną pakaitinį direktorių bendru sutarimu pasiūlo Ispanijos Karalystė ir Portugalijos Respublika ,

(src)="100"> one alternate nominated by common accord between the Kingdom of Belgium , the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands ,
(trg)="100"> vieną pakaitinį direktorių bendru sutarimu pasiūlo Belgijos Karalystė , Liuksemburgo Didžioji Hercogystė ir Nyderlandų Karalystė ,

(src)="101"> two alternates nominated by common accord between the Kingdom of Denmark , the Hellenic Republic , Ireland and Romania ,
(trg)="101"> du pakaitinius direktorius bendru sutarimu pasiūlo Danijos Karalystė , Graikijos Respublika , Airija ir Rumunija ,

(src)="102"> two alternates nominated by common accord between the Republic of Estonia , the Republic of Latvia , the Republic of Lithuania , the Republic of Austria , the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden ,
(trg)="102"> du pakaitinius direktorius bendru sutarimu pasiūlo Estijos Respublika , Latvijos Respublika , Lietuvos Respublika , Austrijos Respublika , Suomijos Respublika ir Švedijos Karalystė ,

(src)="103"> three alternates nominated by common accord between the Republic of Bulgaria , the Czech Republic , the Republic of Cyprus , the Republic of Hungary , the Republic of Malta , the Republic of Poland , the Republic of Slovenia and the Slovak Republic ,
(trg)="103"> tris pakaitinius direktorius bendru sutarimu pasiūlo Bulgarijos Respublika , Čekijos Respublika , Kipro Respublika , Vengrijos Respublika , Maltos Respublika , Lenkijos Respublika , Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika ,