# cs/12005S.xml.gz
# sk/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protokol
(trg)="1"> Protokol

(src)="2"> o podmínkách a pravidlech přijetí Bulharské republiky a Rumunska do Evropské unie
(trg)="2"> o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie

(src)="3"> VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY ,
(trg)="3"> VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY ,

(src)="4"> BEROUCE V ÚVAHU , že Bulharská republika a Rumunsko se stávají členy Evropské unie dne 1. ledna 2007 ,
(trg)="4"> BERÚC DO ÚVAHY , že Bulharská republika a Rumunsko sa 1. januára 2007 stávajú členmi Európskej únie ;

(src)="5"> BEROUCE V ÚVAHU , že článek I-58 Smlouvy o Ústavě pro Evropu stanoví , že podmínky a pravidla přijetí jsou předmětem dohody mezi členskými státy a kandidátským státem ,
(trg)="5"> BERÚC DO ÚVAHY , že článok I-58 Zmluvy o Ústave pre Európu ustanovuje , že podmienky a spôsob prijatia sú predmetom zmluvy medzi členskými štátmi a kandidátskym štátom ;

(src)="6"> SE DOHODLY NA těchto ustanoveních , která se připojují ke Smlouvě o ústavě pro Evropu a ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii :
(trg)="6"> SA DOHODLI na nasledovných ustanoveniach , ktoré sú pripojené k Zmluve o Ústave pre Európu a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu :

(src)="7"> ČÁST PRVNÍ
(trg)="7"> PRVÁ ČASŤ

(src)="8"> ZÁSADY
(trg)="8"> ZÁSADY

(src)="9"> Článek 1
(trg)="9"> Článok 1

(src)="10"> Pro účely tohoto protokolu se :
(trg)="10"> Na účely tohto protokolu :

(src)="11"> „ Ústavou “ rozumí Smlouva o Ústavě pro Evropu ;
(trg)="11"> pojem „ ústava “ znamená Zmluvu o Ústave pre Európu ;

(src)="12"> „ Smlouvou o ESAE “ rozumí Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii , ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů , které vstoupily v platnost před přistoupením ;
(trg)="12"> pojem „ Zmluva o ESAE “ znamená Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v znení doplnenom alebo zmenenom zmluvami alebo inými aktmi , ktoré nadobudli platnosť pred pristúpením ;

(src)="13"> „ stávajícími členskými státy “ rozumějí Belgické království , Česká republika , Dánské království , Spolková republika Německo , Estonská republika , Řecká republika , Španělské království , Francouzská republika , Irsko , Italská republika , Kyperská republika , Lotyšská republika , Litevská republika , Lucemburské velkovévodství , Maďarská republika , Republika Malta , Nizozemské království , Rakouská republika , Polská republika , Portugalská republika , Republika Slovinsko , Slovenská republika , Finská republika , Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska ;
(trg)="13"> pojem „ súčasné členské štáty “ znamená Belgické kráľovstvo , Českú republiku , Dánske kráľovstvo , Spolkovú republiku Nemecko , Estónsku republiku , Helénsku republiku , Španielske kráľovstvo , Francúzsku republiku , Írsko , Taliansku republiku , Cyperskú republiku , Lotyšskú republiku , Litovskú republiku , Luxemburské veľkovojvodstvo , Maďarskú republiku , Maltskú republiku , Holandské kráľovstvo , Rakúsku republiku , Poľskú republiku , Portugalskú republiku , Slovinskú republiku , Slovenskú republiku , Fínsku republiku , Švédske kráľovstvo a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska ;

(src)="14"> „ novými členskými státy “ rozumějí Bulharská republika a Rumunsko ;
(trg)="14"> pojem „ nové členské štáty “ znamená Bulharskú republiku a Rumunsko ;

(src)="15"> „ orgány “ rozumějí orgány zřízené Ústavou .
(trg)="15"> pojem „ inštitúcie “ znamená inštitúcie zriadené ústavou .

(src)="16"> Odkazy na Ústavu a Unii obsažené v tomto protokolu se v případě potřeby považují za odkazy na Smlouvu o ESAE a na Společenství založené Smlouvou o ESAE .
(trg)="16"> Odkazy v tomto protokole na ústavu a na Úniu sa tam , kde je to vhodné , chápu ako odkazy na Zmluvu o ESAE a Spoločenstvo zriadené Zmluvou o ESAE .

(src)="17"> Článek 2
(trg)="17"> Článok 2

(src)="18"> Ode dne přistoupení se ustanovení Ústavy , Smlouvy o ESAE a aktů přijatých orgány před přistoupením stávají závaznými pro Bulharsko a Rumunsko a uplatňují se v těchto státech za podmínek stanovených v Ústavě , ve Smlouvě o ESAE a v tomto protokolu .
(trg)="18"> Odo dňa pristúpenia sú ustanovenia ústavy , Zmluvy o ESAE a aktov prijatých inštitúciami pred pristúpením záväzné pre Bulharsko a Rumunsko a uplatňujú sa v týchto štátoch za podmienok stanovených v ústave , Zmluve o ESAE a v tomto protokole .

(src)="19"> Článek 3
(trg)="19"> Článok 3

(src)="20"> Bulharsko a Rumunsko přistupují k rozhodnutím a dohodám přijatým zástupci vlád členských států , zasedajícími v Radě .
(trg)="20"> Bulharsko a Rumunsko pristupujú k rozhodnutiam a zmluvám prijatým zástupcami vlád členských štátov na zasadnutí Rady .

(src)="21"> Bulharsko a Rumunsko se nacházejí ve stejném postavení jako stávající členské státy , pokud jde o prohlášení , usnesení nebo jiné postoje Evropské rady nebo Rady , jakož i o prohlášení , usnesení nebo jiné postoje , jež se týkají Unie a jež byly přijaty vzájemnou dohodou členských států ; proto budou dodržovat z nich vyplývající zásady a obecné směry a přijmou opatření , jež se ukáží jako nezbytná k jejich provedení .
(trg)="21"> Pokiaľ ide o vyhlásenia alebo rezolúcie alebo iné pozície prijaté Európskou radou alebo Radou a vo vzťahu k Únii prijaté spoločnou dohodou členských štátov , majú Bulharsko a Rumunsko rovnaké postavenie ako súčasné členské štáty ; budú dodržiavať zásady a usmernenia vyplývajúce z týchto vyhlásení , rezolúcií alebo iných pozícií a prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania .

(src)="22"> Bulharsko a Rumunsko přistupují k úmluvám a protokolům uvedeným v příloze I. Tyto úmluvy a protokoly vstupují pro Bulharsko a Rumunsko v platnost dnem určeným Radou v rozhodnutích podle odstavce 4 .
(trg)="22"> Bulharsko a Rumunsko pristupujú k dohovorom a protokolom uvedeným v prílohe I. Tieto dohovory a protokoly nadobudnú platnosť pre Bulharsko a Rumunsko dňom , ktorý Rada stanoví v rozhodnutiach uvedených v odseku 4 .

(src)="23"> Rada na doporučení Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně přijme evropská rozhodnutí , kterými provede veškeré úpravy úmluv a protokolů uvedených v odstavci 3 , které jsou nezbytné z důvodu přistoupení , a zveřejní upravená znění v Úředním věstníku Evropské unie .
(trg)="23"> Rada jednomyseľne , na odporúčanie Komisie a po porade s Európskym parlamentom , prijme európske rozhodnutia , ktorými sa vykonajú všetky úpravy potrebné z dôvodu pristúpenia k dohovorom a protokolom uvedeným v odseku 3 a upravené znenie uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie .

(src)="24"> Ve vztahu k úmluvám a protokolům uvedeným v odstavci 3 se Bulharsko a Rumunsko zavazují zavést správní a další mechanismy podobné těm , které ke dni přistoupení přijaly stávající členské státy nebo Rada , a usnadnit praktickou spolupráci mezi orgány a organizacemi členských států .
(trg)="24"> Bulharsko a Rumunsko sa v súvislosti s dohovormi a protokolmi uvedenými v odseku 3 zaväzujú zaviesť správne a iné opatrenia , ako napríklad opatrenia prijaté súčasnými členskými štátmi alebo Radou ku dňu pristúpenia , a uľahčiť praktickú spoluprácu medzi inštitúciami a organizáciami členských štátov .

(src)="25"> Rada může na návrh Komise jednomyslně přijmout evropská rozhodnutí , kterými doplní přílohu I o úmluvy , dohody a protokoly , které budou podepsány před dnem přistoupení .
(trg)="25"> Rada môže jednomyseľne na návrh Komisie prijať európske rozhodnutia , ktoré doplnia prílohu I o tie dohovory , zmluvy a protokoly , ktoré boli podpísané predo dňom pristúpenia .

(src)="26"> Zvláštní nástroje zmíněné v tomto článku zahrnují nástroje uvedené v článku IV-438 Ústavy .
(trg)="26"> Osobitné nástroje uvedené v tomto článku zahŕňajú aj nástroje uvedené v článku IV-438 ústavy .

(src)="27"> Článek 4
(trg)="27"> Článok 4

(src)="28"> Ustanovení schengenského acquis , uvedená v protokolu č . 17 k Ústavě o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie , a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , uvedená v příloze II , jakož i všech dalších takových aktů přijatých přede dnem přistoupení jsou ode dne přistoupení závazná a použitelná v Bulharsku a Rumunsku .
(trg)="28"> Ustanovenia Schengenského acquis uvedené v protokole č . 17 k ústave o Schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov , ktoré sú uvedené v prílohe II , ako aj všetkých ostatných takých aktov prijatých predo dňom pristúpenia , sú odo dňa pristúpenia pre Bulharsko a Rumunsko záväzné a v týchto štátoch uplatniteľné .

(src)="29"> Ustanovení schengenského acquis , jak bylo začleněno do rámce Evropské unie , a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , která nejsou uvedena v odstavci 1 , jsou závazná pro Bulharsko a Rumunsko ode dne přistoupení , avšak jsou v každém z nich použitelná pouze na základě evropského rozhodnutí Rady vydaného za tímto účelem poté , co bylo podle platných schengenských postupů pro vyhodnocování ověřeno , že podmínky nezbytné pro uplatnění všech předmětných částí acquis byly v tomto státě splněny .
(trg)="29"> 2 Tie ustanovenia Schengenského acquis začleneného do rámca Európskej únie a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov neuvedené v odseku 1 , ktoré sú síce odo dňa pristúpenia pre Bulharsko a Rumunsko záväzné , v každom z týchto štátov sa však budú uplatňovať iba na základe na tento účel prijatého európskeho rozhodnutia Rady po overení v súlade s platnými schengenskými hodnotiacimi postupmi , že nevyhnutné podmienky pre uplatňovanie celého príslušného acquis boli v tomto štáte splnené .

(src)="30"> Toto rozhodnutí přijme Rada po konzultaci s Evropským parlamentem na základě jednomyslnosti svých členů zastupujících vlády členských států , vůči nimž již ustanovení uvedená v tomto odstavci nabyla účinku , a zástupce vlády členského státu , vůči němuž tato ustanovení mají nabýt účinku .
(trg)="30"> Rada po porade s Európskym parlamentom prijme rozhodnutie jednomyseľne svojimi členmi , ktorí zastupujú vlády členských štátov , v ktorých sú už ustanovenia uvedené v tomto odseku účinné , zástupcom vlády členského štátu , v ktorom majú tieto ustanovenia nadobudnúť účinnosť .

(src)="31"> Členové Rady zastupující vlády Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se na tomto rozhodnutí budou podílet , pokud se týká ustanovení schengenského acquis a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , na nichž se tyto členské státy podílejí .
(trg)="31"> Členovia Rady , ktorí zastupujú vlády Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska , sa na takomto rozhodovaní zúčastnia v takom rozsahu , v akom sa vzťahuje na ustanovenia Schengenského acquis a na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich aktov , na ktorých sú tieto členské štáty zúčastnené .

(src)="32"> Článek 5
(trg)="32"> Článok 5

(src)="33"> Bulharsko a Rumunsko se účastní hospodářské a měnové unie ode dne přistoupení jako členské státy , na které se vztahuje výjimka , ve smyslu článku III-197 Ústavy .
(trg)="33"> Bulharsko a Rumunsko sa odo dňa pristúpenia stanú účastníkom Hospodárskej a menovej únie ako členské štáty , pre ktoré platí výnimka v zmysle článku III-197 ústavy .

(src)="34"> Článek 6
(trg)="34"> Článok 6

(src)="35"> Dohody nebo smlouvy uzavřené nebo prozatímně prováděné Unií s jedním nebo více třetími státy , s některou mezinárodní organizací nebo se státním příslušníkem třetího státu zavazují Bulharsko a Rumunsko za podmínek stanovených v Ústavě a v tomto protokolu .
(trg)="35"> Zmluvy alebo dohovory uzavreté alebo predbežne uplatňované Úniou s jedným alebo viacerými tretími štátmi , s medzinárodnou organizáciou alebo so štátnym príslušníkom tretieho štátu sú za podmienok stanovených v ústave a v tomto protokole pre Bulharsko a Rumunsko záväzné .

(src)="36"> Bulharsko a Rumunsko se zavazují přistoupit za podmínek stanovených v tomto protokolu k dohodám nebo smlouvám uzavřeným nebo podepsaným společně Unií a stávajícími členskými státy .
(trg)="36"> Bulharsko a Rumunsko sa za podmienok ustanovených v tomto protokole zaväzujú pristúpiť k zmluvám alebo dohovorom uzavretým alebo podpísaným spoločne Úniou a súčasnými členskými štátmi .

(src)="37"> Bulharsko a Rumunsko přistoupí k dohodám nebo smlouvám uzavřeným nebo podepsaným společně Unií a stávajícími členskými státy se třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi sjednáním protokolu k těmto dohodám nebo smlouvám mezi Radou , jež jedná jednomyslně jménem členských států , a dotyčnými třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi .
(trg)="37"> Pristúpenie Bulharska a Rumunska k zmluvám alebo dohovorom uzavretým alebo podpísaným spoločne Úniou a súčasnými členskými štátmi s niektorými tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami bude dohodnuté uzavretím protokolu k týmto zmluvám alebo dohovorom medzi Radou , ktorá koná jednomyseľne v mene členských štátov , a dotknutou treťou krajinou alebo krajinami alebo medzinárodnou organizáciou .

(src)="38"> Komise sjedná tyto protokoly jménem členských států na základě směrnic pro jednání schválených Radou jednomyslně po konzultaci s výborem složeným ze zástupců členských států .
(trg)="38"> Komisia dojedná tieto protokoly v mene členských štátov na základe rokovacích smerníc jednomyseľne schválených Radou a po porade s výborom zloženým zo zástupcov členských štátov .

(src)="39"> Komise předloží Radě návrh protokolů k uzavření .
(trg)="39"> Návrhy protokolov , ktoré majú byť uzavreté , predloží Rade .

(src)="40"> Tímto postupem není dotčen výkon vlastních pravomocí Unie ani rozdělení pravomocí mezi Unií a členské státy při uzavírání takových dohod v budoucnu nebo přijímání jiných změn , které se netýkají přistoupení .
(trg)="40"> Týmto postupom nie je dotknutá príslušnosť Únie ani rozdelenie právomocí medzi Úniou a členskými štátmi , pokiaľ ide o uzatváranie takýchto zmlúv v budúcnosti alebo akékoľvek zmeny a doplnky , ktoré sa netýkajú pristúpenia .

(src)="41"> Při přistoupení k dohodám a smlouvám uvedeným v odstavci 2 získají Bulharsko a Rumunsko stejná práva a povinnosti podle těchto dohod a smluv jako stávající členské státy .
(trg)="41"> Po pristúpení k zmluvám a dohovorom uvedeným v odseku 2 nadobudnú Bulharsko a Rumunsko rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z týchto zmlúv a dohovorov , ako majú súčasné členské štáty .

(src)="42"> Ode dne přistoupení až do vstupu nezbytných protokolů uvedených v odstavci 2 v platnost budou Bulharsko a Rumunsko uplatňovat ustanovení dohod a smluv uzavřených společně Unií a stávajícími členskými státy před přistoupením , s výjimkou dohody o volném pohybu osob uzavřené se Švýcarskem .
(trg)="42"> Odo dňa pristúpenia a do nadobudnutia platnosti potrebných protokolov uvedených v odseku 2 uplatňuje Bulharsko a Rumunsko ustanovenia zmlúv alebo dohovorov , ktoré uzavrela spoločne Únia a súčasné členské štáty pred pristúpením s výnimkou dohody o voľnom pohybe osôb uzavretej so Švajčiarskom .

(src)="43"> Tato povinnost se vztahuje rovněž na dohody nebo smlouvy , které se Unie a stávající členské státy zavázaly uplatňovat prozatímně .
(trg)="43"> Táto povinnosť sa takisto vzťahuje na zmluvy alebo dohovory , na ktorých predbežnom uplatňovaní sa Únia a súčasné členské štáty dohodli .

(src)="44"> Do vstupu protokolů uvedených v článku 2 v platnost přijmou Unie a členské státy , které případně jednají v rámci svých příslušných pravomocí společně , veškerá vhodná opatření .
(trg)="44"> Do nadobudnutia platnosti protokolov uvedených v odseku 2 prijme Únia a členské štáty spoločne , ak je to vhodné , v rámci svojich právomocí všetky vhodné opatrenia .

(src)="45"> Bulharsko a Rumunsko přistupují k Dohodě o partnerství mezi členy skupiny afrických , karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé , podepsané v Cotonou dne 23. června 2000 .
(trg)="45"> Bulharsko a Rumunsko pristupujú k Dohode o partnerstve medzi členmi skupiny afrických , karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej , podpísanej v Cotonou 23. júna 2000 .

(src)="46"> Bulharsko a Rumunsko se zavazují přistoupit za podmínek stanovených v tomto protokolu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru podle článku 128 uvedené dohody .
(trg)="46"> Bulharsko a Rumunsko sa za podmienok stanovených v tomto protokole zaväzujú pristúpiť k Dohode o Európskom hospodárskom priestore v súlade s článkom 128 uvedenej dohody .

(src)="47"> Ode dne přistoupení budou Bulharsko a Rumunsko uplatňovat dvoustranné dohody a ujednání o textilu , které Unie uzavřela se třetími zeměmi .
(trg)="47"> Odo dňa pristúpenia Bulharsko a Rumunsko uplatňujú dvojstranné zmluvy a dojednania o textile uzavreté Úniou s tretími krajinami .

(src)="48"> Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz textilních a oděvních výrobků budou přizpůsobena s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Unii .
(trg)="48"> Množstevné obmedzenia uplatňované Úniou na dovoz textilných a odevných výrobkov sa upravia tak , aby sa zohľadnilo pristúpenie Bulharska a Rumunska k Únii .

(src)="49"> Za tímto účelem mohou být změny výše uvedených dvoustranných dohod a ujednání sjednány Unií s dotyčnými třetími zeměmi přede dnem přistoupení .
(trg)="49"> Na tento účel môže Únia predo dňom pristúpenia dohodnúť s dotknutými tretími krajinami zmeny a doplnenia uvedených dvojstranných zmlúv a dojednaní .

(src)="50"> Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání o textilu nevstoupí v platnost přede dnem přistoupení , provede Unie nezbytné úpravy pravidel pro dovoz textilních a oděvních výrobků ze třetích zemí s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska .
(trg)="50"> Ak zmeny a doplnenia dvojstranných dohôd a dojednaní o textile nenadobudli platnosť do dňa pristúpenia , prijme Únia potrebné úpravy svojich predpisov o dovoze textilných a odevných výrobkov z tretích krajín , aby sa zohľadnilo pristúpenie Bulharska a Rumunska .

(src)="51"> Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz oceli a ocelářských výrobků budou přizpůsobena na základě dovozu ocelářských výrobků pocházejících z dotyčných dodavatelských zemí do Bulharska a Rumunska během posledních let .
(trg)="51"> Množstevné obmedzenia uplatňované Úniou na dovoz ocele a výrobkov z ocele sa upravia na základe dovozu výrobkov z ocele s pôvodom v dotknutých dodávateľských krajinách do Bulharska a Rumunska v posledných rokoch .

(src)="52"> Za tímto účelem budou změny dvoustranných dohod a ujednání o oceli sjednány Unií s třetími zeměmi přede dnem přistoupení .
(trg)="52"> Na tento účel sa dohodnú predo dňom pristúpenia potrebné zmeny a doplnenia dvojstranných zmlúv a dojednaní o oceli , ktoré uzavrela Únia s tretími krajinami .

(src)="53"> Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání nevstoupí v platnost přede dnem přistoupení , použije se první pododstavec .
(trg)="53"> Ak zmeny a doplnenia dvojstranných zmlúv a dojednaní nenadobudli platnosť do dňa pristúpenia , použijú sa ustanovenia prvého pododseku .

(src)="54"> Dohody o rybolovu uzavřené Bulharskem a Rumunskem se třetími zeměmi před přistoupením jsou spravovány Unií .
(trg)="54"> Zmluvy o rybnom hospodárstve uzavreté pred pristúpením Bulharskom alebo Rumunskom s tretími krajinami spravuje Únia .

(src)="55"> Práva a povinnosti vyplývající pro Bulharsko a Rumunsko z těchto dohod nejsou v období , během něhož budou ustanovení těchto dohod přechodně zachována , nijak dotčeny .
(trg)="55"> Práva a záväzky vyplývajúce pre Bulharsko a Rumunsko z týchto zmlúv zostávajú nedotknuté , pokiaľ zostanú ustanovenia týchto zmlúv predbežne zachované .

(src)="56"> Jakmile to bude možné , v každém případě před pozbytím platnosti dohod uvedených v prvním pododstavci , přijme Rada na návrh Komise v jednotlivých případech vhodná rozhodnutí umožňující pokračování rybolovných činností vyplývajících z těchto dohod , včetně možnosti prodloužení platnosti některých dohod o dobu nepřesahující jeden rok .
(trg)="56"> Rada v každom prípade bez zbytočného odkladu , najneskôr však pred uplynutím platnosti zmlúv uvedených v prvom pododseku , prijme na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou vhodné rozhodnutia pre pokračovanie rybolovných činností vyplývajúcich z týchto zmlúv vrátane možnosti predĺženia platnosti určitých zmlúv o najviac jeden rok .

(src)="57"> S účinkem ode dne přistoupení odstoupí Bulharsko a Rumunsko od dohod o volném obchodu se třetími zeměmi , včetně Středoevropské dohody o volném obchodu .
(trg)="57"> S účinnosťou odo dňa pristúpenia odstúpi Bulharsko a Rumunsko od všetkých zmlúv o voľnom obchode s tretími krajinami vrátane Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode .

(src)="58"> Pokud jsou dohody mezi Bulharskem , Rumunskem nebo oběma těmito státy na jedné straně a jednou nebo více třetími zeměmi na straně druhé neslučitelné se závazky vyplývajícími z tohoto protokolu , učiní Bulharsko a Rumunsko veškeré vhodné kroky k odstranění zjištěné neslučitelnosti .
(trg)="58"> Bulharsko a Rumunsko prijmú v rozsahu nesúladu zmlúv medzi Bulharskom , Rumunskom alebo oboma týmito štátmi na jednej strane a jednou alebo viacerými tretími krajinami na strane druhej so záväzkami vyplývajúcimi z tohto protokolu potrebné kroky na odstránenie vzniknutého nesúladu .

(src)="59"> Jestliže Bulharsko nebo Rumunsko narazí na obtíže při úpravě dohody uzavřené s jednou nebo více třetími zeměmi před přistoupením , odstoupí od této dohody podle podmínek v ní stanovených .
(trg)="59"> Ak sa Bulharsko alebo Rumunsko stretnú s ťažkosťami pri úprave zmluvy uzavretej pred pristúpením s jednou alebo viacerými tretími krajinami , odstúpia od tejto zmluvy v súlade s podmienkami v nej ustanovenými .

(src)="60"> Bulharsko a Rumunsko přistupují za podmínek stanovených v tomto protokolu k vnitřním dohodám uzavřeným stávajícími členskými státy k provedení dohod nebo smluv uvedených v odstavcích 2 , 5 a 6 .
(trg)="60"> Bulharsko a Rumunsko pristupujú za podmienok stanovených v tomto protokole k vnútorným zmluvám uzavretým súčasnými členskými štátmi na účely vykonávania zmlúv alebo dohovorov uvedených v odsekoch 2 , 5 a 6 .

(src)="61"> Bulharsko a Rumunsko přijmou vhodná opatření , aby ve vztahu k mezinárodním organizacím a mezinárodním dohodám , jejichž smluvními stranami je také Unie nebo jiné členské státy , případně přizpůsobily své postoje právům a povinnostem vyplývajícím z jejich přistoupení k Unii .
(trg)="61"> Bulharsko a Rumunsko prijmú v prípade potreby vhodné opatrenia , aby prispôsobili svoje postavenie vo vzťahu k medzinárodným organizáciám a k tým medzinárodným zmluvám , ktorých zmluvnými stranami je aj Únia alebo iné členské štáty , k právam a povinnostiam vyplývajúcim z ich pristúpenia k Únii .

(src)="62"> Zejména odstoupí ke dni přistoupení nebo k nejbližšímu možnému datu poté od mezinárodních dohod o rybolovu , jejichž stranou je rovněž Unie , a vystoupí z organizací v oblasti rybolovu , jejichž členem je rovněž Unie , pokud se jejich členství netýká jiných záležitostí než rybolovu .
(trg)="62"> Predovšetkým ku dňu pristúpenia alebo čo najskôr po ňom odstúpia od medzinárodných zmlúv o rybnom hospodárstve , ktorých je Únia tiež zmluvnou stranou , a vystúpia z organizácií , ktorých je Únia tiež členom , pokiaľ sa ich členstvo nevzťahuje aj na iné oblasti ako na rybné hospodárstvo .

(src)="63"> Pokud tento článek odkazuje na smlouvy a dohody uzavřené nebo podepsané Unií , patří mezi ně smlouvy a dohody uvedené v článku IV-438 Ústavy .
(trg)="63"> Kde sa tento článok odvoláva na dohovory a zmluvy uzavreté alebo podpísané Úniou , tieto zahŕňajú aj dohovory a zmluvy uvedené v článku IV-438 ústavy .

(src)="64"> Článek 7
(trg)="64"> Článok 7

(src)="65"> Evropský zákon Rady může zrušit přechodná ustanovení stanovená v tomto protokolu , pokud již nejsou použitelná .
(trg)="65"> Európsky zákon Rady môže zrušiť prechodné ustanovenia ustanovené v tomto protokole , ak už nie sú uplatniteľné .

(src)="66"> Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem .
(trg)="66"> Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom .

(src)="67"> Článek 8
(trg)="67"> Článok 8

(src)="68"> Akty přijaté orgány , na něž se vztahují přechodná ustanovení tohoto protokolu , si zachovávají svou právní sílu ; zejména se na ně nadále vztahují postupy týkající se změn těchto aktů .
(trg)="68"> Právna povaha aktov prijatých inštitúciami , na ktoré sa vzťahujú prechodné ustanovenia ustanovené v tomto protokole , zostáva zachovaná ; naďalej platia predovšetkým postupy pre zmeny a doplnenia týchto aktov .

(src)="69"> Ustanovení tohoto protokolu , jejichž účelem nebo účinkem je zrušit nebo změnit nejen na přechodnou dobu akty přijaté orgány , mají stejnou právní sílu jako ustanovení takto zrušená nebo změněná a podléhají stejným pravidlům .
(trg)="69"> Ustanovenia tohto protokolu , ktorých účelom alebo účinkom je zrušiť alebo zmeniť a doplniť akty prijaté inštitúciami a ktoré nemajú prechodnú povahu , majú rovnakú právnu povahu ako ustanovenia , ktoré rušia alebo menia a dopĺňajú , a podliehajú tým istým pravidlám ako tieto ustanovenia .

(src)="70"> Článek 9
(trg)="70"> Článok 9

(src)="71"> Pro uplatňování Ústavy a aktů přijatých orgány platí přechodně odchylná ustanovení tohoto protokolu .
(trg)="71"> Uplatňovanie ústavy a aktov prijatých inštitúciami podlieha ako prechodné opatrenie výnimkám ustanoveným v tomto protokole .

(src)="72"> ČÁST DRUHÁ
(trg)="72"> DRUHÁ ČASŤ

(src)="73"> ÚPRAVY ÚSTAVY
(trg)="73"> ÚPRAVY ÚSTAVY

(src)="74"> HLAVA I
(trg)="74"> HLAVA I

(src)="75"> USTANOVENÍ O ORGÁNECH
(trg)="75"> USTANOVENIA O INŠTITÚCIÁCH

(src)="76"> Článek 10
(trg)="76"> Článok 10

(src)="77"> V článku 9 Protokolu č . 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie , který je připojen k Ústavě a ke Smlouvě o ESAE , se první pododstavec nahrazuje tímto :
(trg)="77"> V článku 9 protokolu č . 3 o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie , ktorý je pripojený k ústave a Zmluve o ESAE , sa prvý odsek nahrádza takto :

(src)="78"> „ Částečná obměna , k níž dochází každé tři roky , se střídavě týká čtrnácti a třinácti soudců . “
(trg)="78"> „ Čiastočná obmena sudcov , ktorá sa koná každé tri roky , sa týka striedavo štrnástich a trinástich sudcov . “ .

(src)="79"> V Protokolu č . 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie , který je připojen k Ústavě a ke Smlouvě o ESAE , se článek 48 nahrazuje tímto :
(trg)="79"> Článok 48 protokolu č . 3 o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie , ktorý je pripojený k ústave a Zmluve o ESAE sa nahrádza takto :

(src)="80"> „ Článek 48
(trg)="80"> „ Článok 48

(src)="81"> Tribunál se skládá z dvaceti sedmi soudců . “
(trg)="81"> Všeobecný súd sa skladá z dvadsiatich siedmich sudcov . “

(src)="82"> Článek 11
(trg)="82"> Článok 11

(src)="84"> se návětí nahrazuje tímto :
(trg)="84"> sa úvodná veta nahrádza takto :

(src)="85"> Bance se přiděluje základní kapitál ve výši 164795737000 EUR , který upíší členské státy v těchto částkách :
(trg)="85"> Základné imanie banky je 164795737000 eur , upísané členskými štátmi v tejto výške :

(src)="86"> mezi údaje pro Irsko a Slovensko se vkládá tento údaj :
(trg)="86"> medzi údaje týkajúce sa Írska a Slovenska sa vkladá :

(src)="87"> „ Rumunsko
(trg)="87"> „ Rumunsko

(src)="88"> mezi údaje pro Slovinsko a Litvu se vkládá tento údaj :
(trg)="88"> medzi údaje týkajúce sa Slovinska a Litvy sa vkladá :

(src)="89"> „ Bulharsko
(trg)="89"> „ Bulharsko

(src)="90"> V čl . 9 odst . 2 se první , druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto :
(trg)="90"> V článku 9 ods . 2 sa prvý , druhý a tretí pododsek nahrádzajú takto :

(src)="91"> Správní rada je složena ze 28 řádných členů a 18 zastupujících členů .
(trg)="91"> Správna rada sa skladá z dvadsiatich ôsmich správcov a osemnástich zástupcov “ .

(src)="92"> Řádné členy jmenuje na dobu pěti let Rada guvernérů , přičemž každý členský stát nominuje jednoho řádného člena .
(trg)="92"> Správcovia sú vymenovaní Radou guvernérov na päť rokov , pričom každý členský štát navrhne jedného člena správnej rady .

(src)="93"> Jednoho řádného člena rovněž nominuje Komise .
(trg)="93"> Komisia tiež navrhne jedného člena správnej rady .

(src)="94"> Zastupující členy jmenuje na dobu pěti let Rada guvernérů takto :
(trg)="94"> Zástupcov vymenuje Rada guvernérov na päť rokov takto :

(src)="95"> dva zastupující členy nominované Spolkovou republikou Německo ,
(trg)="95"> dvoch zástupcov navrhne Spolková republika Nemecko ,

(src)="96"> dva zastupující členy nominované Francouzskou republikou ,
(trg)="96"> dvoch zástupcov navrhne Francúzska republika ,

(src)="97"> dva zastupující členy nominované Italskou republikou ,
(trg)="97"> dvoch zástupcov navrhne Talianska republika ,

(src)="98"> dva zastupující členy nominované Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska ,
(trg)="98"> dvoch zástupcov navrhne Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska ,

(src)="99"> jednoho zastupujícího člena nominovaného vzájemnou dohodou Španělského království a Portugalské republiky ,
(trg)="99"> jedného zástupcu navrhnú po vzájomnej dohode Španielske kráľovstvo a Portugalská republika ,

(src)="100"> jednoho zastupujícího člena nominovaného vzájemnou dohodou Belgického království , Lucemburského velkovévodství a Nizozemského království ,
(trg)="100"> jedného zástupcu navrhnú po vzájomnej dohode Belgické kráľovstvo , Luxemburské veľkovojvodstvo a Holandské kráľovstvo ,

(src)="101"> dva zastupující členy nominované vzájemnou dohodou Dánského království , Řecké republiky , Irska a Rumunska ,
(trg)="101"> dvoch zástupcov navrhnú po vzájomnej dohode Dánske kráľovstvo , Helénska republika , Írsko a Rumunsko ,