# cs/12005S.xml.gz
# fr/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protokol
(trg)="1"> Protocole

(src)="2"> o podmínkách a pravidlech přijetí Bulharské republiky a Rumunska do Evropské unie
(trg)="2"> Relatif aux conditions et modalités d' admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l' Union Européenne

(src)="3"> VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY ,
(trg)="3"> LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES ,

(src)="4"> BEROUCE V ÚVAHU , že Bulharská republika a Rumunsko se stávají členy Evropské unie dne 1. ledna 2007 ,
(trg)="4"> CONSIDÉRANT que la République de Bulgarie et la Roumanie deviennent membres de l' Union européenne le 1er janvier 2007 ;

(src)="5"> BEROUCE V ÚVAHU , že článek I-58 Smlouvy o Ústavě pro Evropu stanoví , že podmínky a pravidla přijetí jsou předmětem dohody mezi členskými státy a kandidátským státem ,
(trg)="5"> CONSIDÉRANT que l' article I-58 du traité établissant une Constitution pour l' Europe dispose que les conditions et les modalités de l' admission font l' objet d' un accord entre les États membres et l' État candidat ;

(src)="6"> SE DOHODLY NA těchto ustanoveních , která se připojují ke Smlouvě o ústavě pro Evropu a ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii :
(trg)="6"> SONT CONVENUES des dispositions ci-après , qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l' Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l' énergie atomique :

(src)="7"> ČÁST PRVNÍ
(trg)="7"> PREMIÈRE PARTIE

(src)="8"> ZÁSADY
(trg)="8"> LES PRINCIPES

(src)="9"> Článek 1
(trg)="9"> Article 1

(src)="10"> Pro účely tohoto protokolu se :
(trg)="10"> Aux fins du présent protocole , on entend par :

(src)="11"> „ Ústavou “ rozumí Smlouva o Ústavě pro Evropu ;
(trg)="11"> « Constitution » , le traité établissant une Constitution pour l' Europe ;

(src)="12"> „ Smlouvou o ESAE “ rozumí Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii , ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů , které vstoupily v platnost před přistoupením ;
(trg)="12"> « traité CEEA » , le traité instituant la Communauté européenne de l' énergie atomique , tel qu' il a été complété ou modifié par des traités ou d' autres actes entrés en vigueur avant l' adhésion ;

(src)="13"> „ stávajícími členskými státy “ rozumějí Belgické království , Česká republika , Dánské království , Spolková republika Německo , Estonská republika , Řecká republika , Španělské království , Francouzská republika , Irsko , Italská republika , Kyperská republika , Lotyšská republika , Litevská republika , Lucemburské velkovévodství , Maďarská republika , Republika Malta , Nizozemské království , Rakouská republika , Polská republika , Portugalská republika , Republika Slovinsko , Slovenská republika , Finská republika , Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska ;
(trg)="13"> « États membres actuels » , le Royaume de Belgique , la République tchèque , le Royaume de Danemark , la République fédérale d' Allemagne , la République d' Estonie , la République hellénique , le Royaume d' Espagne , la République française , l' Irlande , la République italienne , la République de Chypre , la République de Lettonie , la République de Lituanie , le Grand-Duché de Luxembourg , la République de Hongrie , la République de Malte , le Royaume des Pays-Bas , la République d' Autriche , la République de Pologne , la République portugaise , la République de Slovénie , la République slovaque , la République de Finlande , le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord ;

(src)="14"> „ novými členskými státy “ rozumějí Bulharská republika a Rumunsko ;
(trg)="14"> « nouveaux États membres » , la République de Bulgarie et la Roumanie ;

(src)="15"> „ orgány “ rozumějí orgány zřízené Ústavou .
(trg)="15"> « institutions » , les institutions prévues par la Constitution .

(src)="16"> Odkazy na Ústavu a Unii obsažené v tomto protokolu se v případě potřeby považují za odkazy na Smlouvu o ESAE a na Společenství založené Smlouvou o ESAE .
(trg)="16"> Dans le présent protocole , toute référence à la Constitution ou à l' Union est réputée être , le cas échéant , une référence , respectivement , au traité CEEA et à la Communauté instituée par le traité CEEA .

(src)="17"> Článek 2
(trg)="17"> Article 2

(src)="18"> Ode dne přistoupení se ustanovení Ústavy , Smlouvy o ESAE a aktů přijatých orgány před přistoupením stávají závaznými pro Bulharsko a Rumunsko a uplatňují se v těchto státech za podmínek stanovených v Ústavě , ve Smlouvě o ESAE a v tomto protokolu .
(trg)="18"> Dès l' adhésion , les dispositions de la Constitution , le traité CEEA et les actes pris , avant l' adhésion , par les institutions lient la Bulgarie et la Roumanie et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par la Constitution , le traité CEEA et le présent protocole .

(src)="19"> Článek 3
(trg)="19"> Article 3

(src)="20"> Bulharsko a Rumunsko přistupují k rozhodnutím a dohodám přijatým zástupci vlád členských států , zasedajícími v Radě .
(trg)="20"> La Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux décisions et accords adoptés par les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil .

(src)="21"> Bulharsko a Rumunsko se nacházejí ve stejném postavení jako stávající členské státy , pokud jde o prohlášení , usnesení nebo jiné postoje Evropské rady nebo Rady , jakož i o prohlášení , usnesení nebo jiné postoje , jež se týkají Unie a jež byly přijaty vzájemnou dohodou členských států ; proto budou dodržovat z nich vyplývající zásady a obecné směry a přijmou opatření , jež se ukáží jako nezbytná k jejich provedení .
(trg)="21"> La Bulgarie et la Roumanie se trouvent dans la même situation que les États membres actuels à l' égard des déclarations , résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil ainsi qu' à l' égard de celles relatives à l' Union qui sont adoptées d' un commun accord par les États membres ; en conséquence , elles respecteront les principes et orientations qui en découlent et prendront les mesures qui peuvent s' avérer nécessaires pour en assurer la mise en application .

(src)="22"> Bulharsko a Rumunsko přistupují k úmluvám a protokolům uvedeným v příloze I. Tyto úmluvy a protokoly vstupují pro Bulharsko a Rumunsko v platnost dnem určeným Radou v rozhodnutích podle odstavce 4 .
(trg)="22"> La Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux conventions et protocoles dont la liste figure à l' annexe I. Ces conventions et protocoles entrent en vigueur , à l' égard de la Bulgarie et de la Roumanie , à la date fixée par le Conseil dans les décisions visées au paragraphe 4.

(src)="23"> Rada na doporučení Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně přijme evropská rozhodnutí , kterými provede veškeré úpravy úmluv a protokolů uvedených v odstavci 3 , které jsou nezbytné z důvodu přistoupení , a zveřejní upravená znění v Úředním věstníku Evropské unie .
(trg)="23"> Le Conseil , statuant à l' unanimité sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen , adopte les décisions européennes réalisant toutes les adaptations que requiert l' adhésion aux conventions et protocoles visés au paragraphe 3 et publie le texte adapté au Journal officiel de l' Union européenne .

(src)="24"> Ve vztahu k úmluvám a protokolům uvedeným v odstavci 3 se Bulharsko a Rumunsko zavazují zavést správní a další mechanismy podobné těm , které ke dni přistoupení přijaly stávající členské státy nebo Rada , a usnadnit praktickou spolupráci mezi orgány a organizacemi členských států .
(trg)="24"> En ce qui concerne les conventions et protocoles visés au paragraphe 3 , la Bulgarie et la Roumanie s' engagent à introduire des dispositions administratives et autres , analogues à celles qui ont été adoptées à la date d' adhésion par les États membres actuels ou par le Conseil , et à faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des États membres .

(src)="25"> Rada může na návrh Komise jednomyslně přijmout evropská rozhodnutí , kterými doplní přílohu I o úmluvy , dohody a protokoly , které budou podepsány před dnem přistoupení .
(trg)="25"> Le Conseil , statuant à l' unanimité sur proposition de la Commission , peut adopter des décisions européennes visant à compléter la liste de l' annexe I avec les conventions , accords et protocoles signés avant la date d' adhésion .

(src)="26"> Zvláštní nástroje zmíněné v tomto článku zahrnují nástroje uvedené v článku IV-438 Ústavy .
(trg)="26"> Parmi les instruments particuliers mentionnés dans le présent article figurent ceux qui sont visés à l' article IV-438 de la Constitution .

(src)="27"> Článek 4
(trg)="27"> Article 4

(src)="28"> Ustanovení schengenského acquis , uvedená v protokolu č . 17 k Ústavě o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie , a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , uvedená v příloze II , jakož i všech dalších takových aktů přijatých přede dnem přistoupení jsou ode dne přistoupení závazná a použitelná v Bulharsku a Rumunsku .
(trg)="28"> Les dispositions de l' acquis de Schengen , visées dans le protocole no 17 à la Constitution sur l' acquis de Schengen intégré dans le cadre de l' Union européenne , et les actes fondés sur celles -ci ou qui s' y rapportent , énumérés à l' annexe II , ainsi que tout nouvel acte de cette nature pris avant la date d' adhésion , sont contraignants et s' appliquent en Bulgarie et en Roumanie à compter de la date d' adhésion .

(src)="29"> Ustanovení schengenského acquis , jak bylo začleněno do rámce Evropské unie , a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , která nejsou uvedena v odstavci 1 , jsou závazná pro Bulharsko a Rumunsko ode dne přistoupení , avšak jsou v každém z nich použitelná pouze na základě evropského rozhodnutí Rady vydaného za tímto účelem poté , co bylo podle platných schengenských postupů pro vyhodnocování ověřeno , že podmínky nezbytné pro uplatnění všech předmětných částí acquis byly v tomto státě splněny .
(trg)="29"> Les dispositions de l' acquis de Schengen qui a été intégré dans le cadre de l' Union européenne et les actes fondés sur celles‐ ci ou qui s' y rapportent et qui ne sont pas visés au paragraphe 1 , bien qu' ils soient contraignants pour la Bulgarie et la Roumanie à compter de la date d' adhésion , ne s' appliquent dans chacun de ces États qu' à la suite d' une décision européenne du Conseil à cet effet , après qu' il a été vérifié , conformément aux procédures d' évaluation de Schengen applicables en la matière , que les conditions nécessaires à l' application de toutes les parties concernées de l' acquis sont remplies dans l' État en question .

(src)="30"> Toto rozhodnutí přijme Rada po konzultaci s Evropským parlamentem na základě jednomyslnosti svých členů zastupujících vlády členských států , vůči nimž již ustanovení uvedená v tomto odstavci nabyla účinku , a zástupce vlády členského státu , vůči němuž tato ustanovení mají nabýt účinku .
(trg)="30"> Le Conseil , après consultation du Parlement européen , statue à l' unanimité de ses membres représentant les gouvernements des États membres pour lesquels les dispositions du présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de l' État membre pour lequel ces dispositions doivent prendre effet .

(src)="31"> Členové Rady zastupující vlády Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se na tomto rozhodnutí budou podílet , pokud se týká ustanovení schengenského acquis a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , na nichž se tyto členské státy podílejí .
(trg)="31"> Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l' Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l' acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui -ci ou qui s' y rapportent , auxquels ces États membres sont parties .

(src)="32"> Článek 5
(trg)="32"> Article 5

(src)="33"> Bulharsko a Rumunsko se účastní hospodářské a měnové unie ode dne přistoupení jako členské státy , na které se vztahuje výjimka , ve smyslu článku III-197 Ústavy .
(trg)="33"> La Bulgarie et la Roumanie participent à l' Union économique et monétaire à compter de la date d' adhésion en tant qu' États membres faisant l' objet d' une dérogation au sens de l' article III-197 de la Constitution .

(src)="34"> Článek 6
(trg)="34"> Article 6

(src)="35"> Dohody nebo smlouvy uzavřené nebo prozatímně prováděné Unií s jedním nebo více třetími státy , s některou mezinárodní organizací nebo se státním příslušníkem třetího státu zavazují Bulharsko a Rumunsko za podmínek stanovených v Ústavě a v tomto protokolu .
(trg)="35"> Les accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par l' Union avec un ou plusieurs États tiers , une organisation internationale ou un ressortissant d' un État tiers , lient la Roumanie et la Bulgarie dans les conditions prévues dans la Constitution et dans le présent protocole .

(src)="36"> Bulharsko a Rumunsko se zavazují přistoupit za podmínek stanovených v tomto protokolu k dohodám nebo smlouvám uzavřeným nebo podepsaným společně Unií a stávajícími členskými státy .
(trg)="36"> La Bulgarie et la Roumanie s' engagent à adhérer , dans les conditions prévues dans le présent protocole , aux accords ou conventions conclus ou signés par l' Union et par les États membres actuels , statuant conjointement .

(src)="37"> Bulharsko a Rumunsko přistoupí k dohodám nebo smlouvám uzavřeným nebo podepsaným společně Unií a stávajícími členskými státy se třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi sjednáním protokolu k těmto dohodám nebo smlouvám mezi Radou , jež jedná jednomyslně jménem členských států , a dotyčnými třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi .
(trg)="37"> L' adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie aux accords ou conventions conclus ou signés conjointement par l' Union et les États membres actuels , avec certains pays tiers ou organisations internationales est approuvée par la conclusion d' un protocole à ces accords ou conventions entre le Conseil , statuant à l' unanimité au nom des États membres , et le ou les pays tiers ou l' organisation internationale concernés .

(src)="38"> Komise sjedná tyto protokoly jménem členských států na základě směrnic pro jednání schválených Radou jednomyslně po konzultaci s výborem složeným ze zástupců členských států .
(trg)="38"> La Commission négocie ces protocoles au nom des États membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l' unanimité et après consultation d' un comité composé des représentants des États membres .

(src)="39"> Komise předloží Radě návrh protokolů k uzavření .
(trg)="39"> La Commission soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu' ils soient conclus .

(src)="40"> Tímto postupem není dotčen výkon vlastních pravomocí Unie ani rozdělení pravomocí mezi Unií a členské státy při uzavírání takových dohod v budoucnu nebo přijímání jiných změn , které se netýkají přistoupení .
(trg)="40"> Cette procédure ne porte pas atteinte à l' exercice par l' Union de ses compétences propres et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre celle -ci et les États membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l' avenir ou de toute modification non liée à l' adhésion .

(src)="41"> Při přistoupení k dohodám a smlouvám uvedeným v odstavci 2 získají Bulharsko a Rumunsko stejná práva a povinnosti podle těchto dohod a smluv jako stávající členské státy .
(trg)="41"> En adhérant aux accords et conventions visés au paragraphe 2 , la Bulgarie et la Roumanie acquièrent les mêmes droits et obligations au titre de ces accords et conventions que les États membres actuels .

(src)="42"> Ode dne přistoupení až do vstupu nezbytných protokolů uvedených v odstavci 2 v platnost budou Bulharsko a Rumunsko uplatňovat ustanovení dohod a smluv uzavřených společně Unií a stávajícími členskými státy před přistoupením , s výjimkou dohody o volném pohybu osob uzavřené se Švýcarskem .
(trg)="42"> À compter de la date d' adhésion , et en attendant l' entrée en vigueur des protocoles nécessaires visés au paragraphe 2 , la Bulgarie et la Roumanie appliquent les dispositions des accords ou conventions conclus conjointement par l' Union et les États membres actuels avant l' adhésion , sauf en ce qui concerne l' accord sur la libre circulation des personnes conclu avec la Suisse .

(src)="43"> Tato povinnost se vztahuje rovněž na dohody nebo smlouvy , které se Unie a stávající členské státy zavázaly uplatňovat prozatímně .
(trg)="43"> Cette obligation s' applique également aux accords ou conventions que l' Union et les États membres actuels sont convenus d' appliquer provisoirement .

(src)="44"> Do vstupu protokolů uvedených v článku 2 v platnost přijmou Unie a členské státy , které případně jednají v rámci svých příslušných pravomocí společně , veškerá vhodná opatření .
(trg)="44"> Dans l' attente de l' entrée en vigueur des protocoles visés au paragraphe 2 , l' Union et les États membres , agissant conjointement , s' il y a lieu , dans le cadre de leurs compétences respectives , prennent toutes les mesures appropriées .

(src)="45"> Bulharsko a Rumunsko přistupují k Dohodě o partnerství mezi členy skupiny afrických , karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé , podepsané v Cotonou dne 23. června 2000 .
(trg)="45"> La Bulgarie et la Roumanie adhèrent à l' accord de partenariat entre les membres du groupe des États d' Afrique , des Caraïbes et du Pacifique , d' une part , et la Communauté européenne et ses États membres , d' autre part , signé à Cotonou le 23 juin 2000.

(src)="46"> Bulharsko a Rumunsko se zavazují přistoupit za podmínek stanovených v tomto protokolu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru podle článku 128 uvedené dohody .
(trg)="46"> La Bulgarie et la Roumanie s' engagent à devenir parties , aux conditions prévues dans le présent protocole , à l' accord sur l' espace économique européen , conformément à l' article 128 de cet accord .

(src)="47"> Ode dne přistoupení budou Bulharsko a Rumunsko uplatňovat dvoustranné dohody a ujednání o textilu , které Unie uzavřela se třetími zeměmi .
(trg)="47"> À compter de la date d' adhésion , la Bulgarie et la Roumanie appliquent les accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus par l' Union avec des pays tiers .

(src)="48"> Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz textilních a oděvních výrobků budou přizpůsobena s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Unii .
(trg)="48"> Les restrictions quantitatives appliquées par l' Union aux importations de produits textiles et d' habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l' adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l' Union .

(src)="49"> Za tímto účelem mohou být změny výše uvedených dvoustranných dohod a ujednání sjednány Unií s dotyčnými třetími zeměmi přede dnem přistoupení .
(trg)="49"> À cet effet , des modifications des accords et arrangements bilatéraux susvisés peuvent être négociées par l' Union avec les pays tiers concernés avant la date d' adhésion .

(src)="50"> Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání o textilu nevstoupí v platnost přede dnem přistoupení , provede Unie nezbytné úpravy pravidel pro dovoz textilních a oděvních výrobků ze třetích zemí s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska .
(trg)="50"> Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits textiles ne sont pas entrées en vigueur à la date d' adhésion , l' Union apporte les adaptations nécessaires aux règles qu' elle applique à l' importation de produits textiles et d' habillement provenant de pays tiers afin de tenir compte de l' adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie .

(src)="51"> Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz oceli a ocelářských výrobků budou přizpůsobena na základě dovozu ocelářských výrobků pocházejících z dotyčných dodavatelských zemí do Bulharska a Rumunska během posledních let .
(trg)="51"> Les restrictions quantitatives appliquées par l' Union aux importations d' acier et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées par la Bulgarie et la Roumanie au cours des années récentes .

(src)="52"> Za tímto účelem budou změny dvoustranných dohod a ujednání o oceli sjednány Unií s třetími zeměmi přede dnem přistoupení .
(trg)="52"> À cet effet , les modifications nécessaires à apporter aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits sidérurgiques conclus par l' Union avec des pays tiers sont négociées avant la date d' adhésion .

(src)="53"> Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání nevstoupí v platnost přede dnem přistoupení , použije se první pododstavec .
(trg)="53"> Si les modifications des accords et arrangements ne sont pas entrées en vigueur à la date d' adhésion , les dispositions du premier alinéa s' appliquent .

(src)="54"> Dohody o rybolovu uzavřené Bulharskem a Rumunskem se třetími zeměmi před přistoupením jsou spravovány Unií .
(trg)="54"> Les accords conclus avant l' adhésion par la Bulgarie ou par la Roumanie avec des pays tiers dans le domaine de la pêche sont gérés par l' Union .

(src)="55"> Práva a povinnosti vyplývající pro Bulharsko a Rumunsko z těchto dohod nejsou v období , během něhož budou ustanovení těchto dohod přechodně zachována , nijak dotčeny .
(trg)="55"> Les droits et obligations qui découlent de ces accords , pour la Bulgarie et pour la Roumanie , ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables .

(src)="56"> Jakmile to bude možné , v každém případě před pozbytím platnosti dohod uvedených v prvním pododstavci , přijme Rada na návrh Komise v jednotlivých případech vhodná rozhodnutí umožňující pokračování rybolovných činností vyplývajících z těchto dohod , včetně možnosti prodloužení platnosti některých dohod o dobu nepřesahující jeden rok .
(trg)="56"> Dans les meilleurs délais , et en tout état de cause avant l' expiration des accords visés au premier alinéa , le Conseil , sur proposition de la Commission , adopte au cas par cas des décisions européennes appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l' objet de ces accords , y compris la possibilité de proroger certains accords pour une durée maximale d' un an .

(src)="57"> S účinkem ode dne přistoupení odstoupí Bulharsko a Rumunsko od dohod o volném obchodu se třetími zeměmi , včetně Středoevropské dohody o volném obchodu .
(trg)="57"> Avec effet à la date d' adhésion , la Bulgarie et la Roumanie se retirent de tout accord de libre‐ échange conclu avec un pays tiers , y compris l' accord de libre-échange de l' Europe centrale .

(src)="58"> Pokud jsou dohody mezi Bulharskem , Rumunskem nebo oběma těmito státy na jedné straně a jednou nebo více třetími zeměmi na straně druhé neslučitelné se závazky vyplývajícími z tohoto protokolu , učiní Bulharsko a Rumunsko veškeré vhodné kroky k odstranění zjištěné neslučitelnosti .
(trg)="58"> Dans la mesure où des accords conclus entre la Bulgarie ou la Roumanie ou ces deux États , d' une part , et un ou plusieurs pays tiers , d' autre part , ne sont pas compatibles avec les obligations découlant du présent protocole , la Bulgarie et la Roumanie prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées .

(src)="59"> Jestliže Bulharsko nebo Rumunsko narazí na obtíže při úpravě dohody uzavřené s jednou nebo více třetími zeměmi před přistoupením , odstoupí od této dohody podle podmínek v ní stanovených .
(trg)="59"> Si la Bulgarie ou la Roumanie se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers avant son adhésion , elle se retire de cet accord , dans le respect des dispositions de celui -ci .

(src)="60"> Bulharsko a Rumunsko přistupují za podmínek stanovených v tomto protokolu k vnitřním dohodám uzavřeným stávajícími členskými státy k provedení dohod nebo smluv uvedených v odstavcích 2 , 5 a 6 .
(trg)="60"> La Bulgarie et la Roumanie adhèrent , aux conditions prévues dans le présent protocole , aux accords internes conclus par les États membres actuels aux fins de la mise en oeuvre des accords ou conventions visés aux paragraphes 2 , 5 et 6.

(src)="61"> Bulharsko a Rumunsko přijmou vhodná opatření , aby ve vztahu k mezinárodním organizacím a mezinárodním dohodám , jejichž smluvními stranami je také Unie nebo jiné členské státy , případně přizpůsobily své postoje právům a povinnostem vyplývajícím z jejich přistoupení k Unii .
(trg)="61"> La Bulgarie et la Roumanie prennent les mesures appropriées pour adapter , le cas échéant , leur situation à l' égard des organisations internationales et des accords internationaux , auxquels l' Union ou d' autres États membres sont également parties , aux droits et obligations résultant de leur adhésion à l' Union .

(src)="62"> Zejména odstoupí ke dni přistoupení nebo k nejbližšímu možnému datu poté od mezinárodních dohod o rybolovu , jejichž stranou je rovněž Unie , a vystoupí z organizací v oblasti rybolovu , jejichž členem je rovněž Unie , pokud se jejich členství netýká jiných záležitostí než rybolovu .
(trg)="62"> En particulier , elles se retirent , à la date d' adhésion ou dans les meilleurs délais après cette date , des accords et des organisations de pêche internationaux auxquels l' Union est aussi partie , à moins que leur participation à ces accords ou organisations concerne d' autres domaines que la pêche .

(src)="63"> Pokud tento článek odkazuje na smlouvy a dohody uzavřené nebo podepsané Unií , patří mezi ně smlouvy a dohody uvedené v článku IV-438 Ústavy .
(trg)="63"> Lorsque le présent article évoque les conventions et accords conclus ou signés par l' Union , ceux -ci comprennent les conventions et accords visés à l' article IV-438 de la Constitution .

(src)="65"> Evropský zákon Rady může zrušit přechodná ustanovení stanovená v tomto protokolu , pokud již nejsou použitelná .
(trg)="65"> Une loi européenne du Conseil peut abroger les dispositions transitoires établies par le présent protocole , lorsque celles -ci ne sont plus applicables .

(src)="66"> Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem .
(trg)="66"> Le Conseil statue à l' unanimité , après consultation du Parlement européen .

(src)="68"> Akty přijaté orgány , na něž se vztahují přechodná ustanovení tohoto protokolu , si zachovávají svou právní sílu ; zejména se na ně nadále vztahují postupy týkající se změn těchto aktů .
(trg)="68"> Les actes pris par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent protocole conservent leur nature juridique ; en particulier , les procédures de modification de ces actes leur restent applicables .

(src)="69"> Ustanovení tohoto protokolu , jejichž účelem nebo účinkem je zrušit nebo změnit nejen na přechodnou dobu akty přijaté orgány , mají stejnou právní sílu jako ustanovení takto zrušená nebo změněná a podléhají stejným pravidlům .
(trg)="69"> Les dispositions du présent protocole qui ont pour objet ou pour effet d' abroger ou de modifier , autrement qu' à titre transitoire , des actes pris par les institutions , acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières .

(src)="71"> Pro uplatňování Ústavy a aktů přijatých orgány platí přechodně odchylná ustanovení tohoto protokolu .
(trg)="71"> L' application de la Constitution et des actes adoptés par les institutions fait l' objet , à titre transitoire , des dispositions dérogatoires prévues par le présent protocole .

(src)="72"> ČÁST DRUHÁ
(trg)="72"> DEUXIÈME PARTIE

(src)="73"> ÚPRAVY ÚSTAVY
(trg)="73"> LES ADAPTATIONS DE LA CONSTITUTION

(src)="74"> HLAVA I
(trg)="74"> TITRE I

(src)="75"> USTANOVENÍ O ORGÁNECH
(trg)="75"> DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

(src)="77"> V článku 9 Protokolu č . 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie , který je připojen k Ústavě a ke Smlouvě o ESAE , se první pododstavec nahrazuje tímto :
(trg)="77"> L' article 9 , paragraphe 1 , du protocole no 3 fixant le statut de la Cour de justice de l' Union européenne , qui figure à l' annexe de la Constitution et du traité CEEA , est remplacé par le texte qui suit :

(src)="78"> „ Částečná obměna , k níž dochází každé tři roky , se střídavě týká čtrnácti a třinácti soudců . “
(trg)="78"> « Le renouvellement partiel des juges , qui a lieu tous les trois ans , porte alternativement sur quatorze et treize juges . »

(src)="79"> V Protokolu č . 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie , který je připojen k Ústavě a ke Smlouvě o ESAE , se článek 48 nahrazuje tímto :
(trg)="79"> L' article 48 du protocole no 3 fixant le statut de la Cour de justice de l' Union européenne , qui figure à l' annexe de la Constitution et du traité CEEA , est remplacé par le texte suivant :

(src)="80"> „ Článek 48
(trg)="80"> « Article 48

(src)="81"> Tribunál se skládá z dvaceti sedmi soudců . “
(trg)="81"> Le Tribunal est formé de vingt-sept juges . » .

(src)="84"> se návětí nahrazuje tímto :
(trg)="84"> la première phrase est remplacée par le texte suivant :

(src)="85"> Bance se přiděluje základní kapitál ve výši 164795737000 EUR , který upíší členské státy v těchto částkách :
(trg)="85"> La Banque est dotée d' un capital de 164795737000 EUR souscrit par les États membres à concurrence des montants suivants :

(src)="86"> mezi údaje pro Irsko a Slovensko se vkládá tento údaj :
(trg)="86"> le texte suivant est inséré entre la mention relative à l' Irlande et celle relative à la Slovaquie :

(src)="87"> „ Rumunsko
(trg)="87"> « Roumanie

(src)="88"> mezi údaje pro Slovinsko a Litvu se vkládá tento údaj :
(trg)="88"> le texte suivant , entre la mention relative à la Slovénie et celle relative à la Lituanie :

(src)="89"> „ Bulharsko
(trg)="89"> « Bulgarie

(src)="90"> V čl . 9 odst . 2 se první , druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto :
(trg)="90"> À l' article 9 , paragraphe 2 , les premier , deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant :

(src)="91"> Správní rada je složena ze 28 řádných členů a 18 zastupujících členů .
(trg)="91"> Le conseil d' administration est composé de vingt-huit administrateurs et dix-huit suppléants .

(src)="92"> Řádné členy jmenuje na dobu pěti let Rada guvernérů , přičemž každý členský stát nominuje jednoho řádného člena .
(trg)="92"> Les administrateurs sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs , chaque État membre en désignant un .

(src)="93"> Jednoho řádného člena rovněž nominuje Komise .
(trg)="93"> La Commission en désigne également un .

(src)="94"> Zastupující členy jmenuje na dobu pěti let Rada guvernérů takto :
(trg)="94"> Les administrateurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de :

(src)="95"> dva zastupující členy nominované Spolkovou republikou Německo ,
(trg)="95"> deux suppléants désignés par la République fédérale d' Allemagne ,

(src)="96"> dva zastupující členy nominované Francouzskou republikou ,
(trg)="96"> deux suppléants désignés par la République française ,

(src)="97"> dva zastupující členy nominované Italskou republikou ,
(trg)="97"> deux suppléants désignés par la République italienne ,

(src)="98"> dva zastupující členy nominované Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska ,
(trg)="98"> deux suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord ,

(src)="99"> jednoho zastupujícího člena nominovaného vzájemnou dohodou Španělského království a Portugalské republiky ,
(trg)="99"> un suppléant désigné d' un commun accord par le Royaume d' Espagne et la République portugaise ,

(src)="100"> jednoho zastupujícího člena nominovaného vzájemnou dohodou Belgického království , Lucemburského velkovévodství a Nizozemského království ,
(trg)="100"> un suppléant désigné d' un commun accord par le Royaume de Belgique , le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas ,

(src)="101"> dva zastupující členy nominované vzájemnou dohodou Dánského království , Řecké republiky , Irska a Rumunska ,
(trg)="101"> deux suppléants désignés d' un commun accord par le Royaume de Danemark , la République hellénique , l' Irlande et la Roumanie ,

(src)="102"> dva zastupující členy nominované vzájemnou dohodou Estonské republiky , Lotyšské republiky , Litevské republiky , Rakouské republiky , Finské republiky a Švédského království ,
(trg)="102"> deux suppléants désignés d' un commun accord par la République d' Estonie , la République de Lettonie , la République de Lituanie , la République d' Autriche , la République de Finlande et le Royaume de Suède ,

(src)="103"> tři zastupující členy nominované vzájemnou dohodou Bulharské republiky , České republiky , Kyperské republiky , Maďarské republiky , Republiky Malta , Polské republiky , Republiky Slovinsko a Slovenské republiky ,
(trg)="103"> trois suppléants désignés d' un commun accord par la République de Bulgarie , la République tchèque , la République de Chypre , la République de Hongrie , la République de Malte , la République de Pologne , la République de Slovénie et la République de Slovaquie ,

(src)="104"> jednoho zastupujícího člena nominovaného Komisí . “
(trg)="104"> un suppléant désigné par la Commission . » .

(src)="106"> V čl . 134 odst . 2 Smlouvy o ESAE se první pododstavec , který se týká složení Výboru pro vědu a techniku , nahrazuje tímto :
(trg)="106"> À l' article 134 , paragraphe 2 , du traité CEEA , le premier alinéa , concernant la composition du comité scientifique et technique , est remplacé par le texte suivant :

(src)="107"> Výbor se skládá ze 41 členů , které jmenuje Rada po konzultaci s Komisí . “
(trg)="107"> Le comité est composé de quarante et un membres , nommés par le Conseil après consultation de la Commission . » .