# cs/12005S.xml.gz
# el/12005S.xml.gz


(src)="1"> Protokol
(trg)="1"> Πρωτόκολλο

(src)="2"> o podmínkách a pravidlech přijetí Bulharské republiky a Rumunska do Evropské unie
(trg)="2"> σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(src)="3"> VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY ,
(trg)="3"> ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ,

(src)="4"> BEROUCE V ÚVAHU , že Bulharská republika a Rumunsko se stávají členy Evropské unie dne 1. ledna 2007 ,
(trg)="4"> ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία καθίστανται μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 2007 ,

(src)="5"> BEROUCE V ÚVAHU , že článek I-58 Smlouvy o Ústavě pro Evropu stanoví , že podmínky a pravidla přijetí jsou předmětem dohody mezi členskými státy a kandidátským státem ,
(trg)="5"> ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι το άρθρο Ι-58 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης ορίζει ότι οι όροι και οι λεπτομέρειες της προσχώρησης αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών και του αιτούντος κράτους ,

(src)="6"> SE DOHODLY NA těchto ustanoveních , která se připojují ke Smlouvě o ústavě pro Evropu a ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii :
(trg)="6"> ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των ακόλουθων διατάξεων , οι οποίες προσαρτώνται στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας :

(src)="7"> ČÁST PRVNÍ
(trg)="7"> ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

(src)="8"> ZÁSADY
(trg)="8"> ΟΙ ΑΡΧΕΣ

(src)="9"> Článek 1
(trg)="9"> Άρθρο 1

(src)="10"> Pro účely tohoto protokolu se :
(trg)="10"> Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου :

(src)="11"> „ Ústavou “ rozumí Smlouva o Ústavě pro Evropu ;
(trg)="11"> ως « Σύνταγμα » νοείται η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης ,

(src)="12"> „ Smlouvou o ESAE “ rozumí Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii , ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů , které vstoupily v platnost před přistoupením ;
(trg)="12"> ως « Συνθήκη ΕΚΑΕ » νοείται η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας , όπως συμπληρώνεται ή τροποποιείται από συνθήκες ή άλλες πράξεις που άρχισαν να ισχύουν πριν από την προσχώρηση ,

(src)="13"> „ stávajícími členskými státy “ rozumějí Belgické království , Česká republika , Dánské království , Spolková republika Německo , Estonská republika , Řecká republika , Španělské království , Francouzská republika , Irsko , Italská republika , Kyperská republika , Lotyšská republika , Litevská republika , Lucemburské velkovévodství , Maďarská republika , Republika Malta , Nizozemské království , Rakouská republika , Polská republika , Portugalská republika , Republika Slovinsko , Slovenská republika , Finská republika , Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska ;
(trg)="13"> ως « παρόντα κράτη μέλη » νοούνται το Βασίλειο του Βελγίου , η Τσεχική Δημοκρατία , το Βασίλειο της Δανίας , η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας , η Δημοκρατία της Εσθονίας , η Ελληνική Δημοκρατία , το Βασίλειο της Ισπανίας , η Γαλλική Δημοκρατία , η Ιρλανδία , η Ιταλική Δημοκρατία , η Κυπριακή Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Λετονίας , η Δημοκρατία της Λιθουανίας , το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου , η Δημοκρατία της Ουγγαρίας , η Δημοκρατία της Μάλτας , το Βασίλειο των Κάτω Χωρών , η Δημοκρατία της Αυστρίας , η Πορτογαλική Δημοκρατία , η Σλοβακική Δημοκρατία , η Δημοκρατία της Φινλανδίας , το Βασίλειο της Σουηδίας και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας ,

(src)="14"> „ novými členskými státy “ rozumějí Bulharská republika a Rumunsko ;
(trg)="14"> ως « νέα κράτη μέλη » νοούνται η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία ,

(src)="15"> „ orgány “ rozumějí orgány zřízené Ústavou .
(trg)="15"> ως « τα θεσμικά όργανα » , νοούνται τα θεσμικά όργανα που έχουν συσταθεί από το Σύνταγμα .

(src)="16"> Odkazy na Ústavu a Unii obsažené v tomto protokolu se v případě potřeby považují za odkazy na Smlouvu o ESAE a na Společenství založené Smlouvou o ESAE .
(trg)="16"> Όταν στο παρόν Πρωτόκολλο γίνονται παραπομπές στο Σύνταγμα και στην Ένωση οι παραπομπές αυτές νοούνται , όπου ενδείκνυται , ως παραπομπές στη Συνθήκη ΕΚΑΕ και στην Κοινότητα που ιδρύθηκε από τη Συνθήκη ΕΚΑΕ αντιστοίχως .

(src)="17"> Článek 2
(trg)="17"> Άρθρο 2

(src)="18"> Ode dne přistoupení se ustanovení Ústavy , Smlouvy o ESAE a aktů přijatých orgány před přistoupením stávají závaznými pro Bulharsko a Rumunsko a uplatňují se v těchto státech za podmínek stanovených v Ústavě , ve Smlouvě o ESAE a v tomto protokolu .
(trg)="18"> Από την ημερομηνία προσχώρησης , οι διατάξεις του Συντάγματος και της Συνθήκης ΕΚΑΕ και οι πριν από την προσχώρηση εκδοθείσες πράξεις των θεσμικών οργάνων δεσμεύουν τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και εφαρμόζονται στα τα κράτη αυτά , υπό τους όρους που προβλέπονται στο Σύνταγμα , στη Συνθήκη ΕΚΑΕ και στο παρόν Πρωτόκολλο .

(src)="19"> Článek 3
(trg)="19"> Άρθρο 3

(src)="20"> Bulharsko a Rumunsko přistupují k rozhodnutím a dohodám přijatým zástupci vlád členských států , zasedajícími v Radě .
(trg)="20"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν στις αποφάσεις και συμφωνίες τις οποίες υιοθέτησαν οι αντιπρόσωποι των Κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχόμενοι στο πλαίσιο του Συμβουλίου .

(src)="21"> Bulharsko a Rumunsko se nacházejí ve stejném postavení jako stávající členské státy , pokud jde o prohlášení , usnesení nebo jiné postoje Evropské rady nebo Rady , jakož i o prohlášení , usnesení nebo jiné postoje , jež se týkají Unie a jež byly přijaty vzájemnou dohodou členských států ; proto budou dodržovat z nich vyplývající zásady a obecné směry a přijmou opatření , jež se ukáží jako nezbytná k jejich provedení .
(trg)="21"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία ευρίσκονται στην ίδια θέση με τα παρόντα κράτη μέλη όσον αφορά τις δηλώσεις , ψηφίσματα ή άλλες θέσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου , καθώς και εκείνες του Συμβουλίου , που αφορούν την Ένωση και υιοθετήθηκαν με κοινή συμφωνία από τα κράτη μέλη · κατά συνέπεια , σέβονται τις αρχές και κατευθύνσεις που απορρέουν από τις δηλώσεις αυτές , τα ψηφίσματα ή τις άλλες θέσεις , και λαμβάνουν τα μέτρα που ενδέχεται να καταστούν αναγκαία για να εξασφαλισθεί η εφαρμογή τους .

(src)="22"> Bulharsko a Rumunsko přistupují k úmluvám a protokolům uvedeným v příloze I. Tyto úmluvy a protokoly vstupují pro Bulharsko a Rumunsko v platnost dnem určeným Radou v rozhodnutích podle odstavce 4 .
(trg)="22"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν στις συμβάσεις και στα πρωτόκολλα που παρατίθενται στο Παράρτημα I. Οι εν λόγω συμβάσεις και πρωτόκολλα τίθενται σε ισχύ , για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία , την ημερομηνία που θα ορίσει το Συμβούλιο στις αποφάσεις που μνημονεύονται στην παράγραφο 4 .

(src)="23"> Rada na doporučení Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně přijme evropská rozhodnutí , kterými provede veškeré úpravy úmluv a protokolů uvedených v odstavci 3 , které jsou nezbytné z důvodu přistoupení , a zveřejní upravená znění v Úředním věstníku Evropské unie .
(trg)="23"> Το Συμβούλιο , αποφασίζοντας με ομοφωνία κατόπιν συστάσεως της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , εκδίδει ευρωπαϊκές αποφάσεις οι οποίες επιφέρουν όλες τις απαιτούμενες λόγω της προσχώρησης προσαρμογές των συμβάσεων και των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3 και δημοσιεύει το προσαρμοσθέν κείμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

(src)="24"> Ve vztahu k úmluvám a protokolům uvedeným v odstavci 3 se Bulharsko a Rumunsko zavazují zavést správní a další mechanismy podobné těm , které ke dni přistoupení přijaly stávající členské státy nebo Rada , a usnadnit praktickou spolupráci mezi orgány a organizacemi členských států .
(trg)="24"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία αναλαμβάνουν , όσον αφορά τις Συμβάσεις και τα πρωτόκολλα της παραγράφου 3 , να εισαγάγουν τις διοικητικές και λοιπές ρυθμίσεις , όπως εκείνες που θα έχουν εγκριθεί έως την ημερομηνία της προσχώρησης από τα παρόντα κράτη μέλη ή από το Συμβούλιο , και να διευκολύνουν την πρακτική συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών των κρατών μελών .

(src)="25"> Rada může na návrh Komise jednomyslně přijmout evropská rozhodnutí , kterými doplní přílohu I o úmluvy , dohody a protokoly , které budou podepsány před dnem přistoupení .
(trg)="25"> Το Συμβούλιο , αποφασίζοντας με ομοφωνία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής , δύναται να εκδίδει ευρωπαϊκές αποφάσεις που συμπληρώνουν το Παράρτημα I με τις ανωτέρω συμβάσεις , συμφωνίες και πρωτόκολλα που έχουν υπογραφεί πριν από την ημερομηνία προσχώρησης .

(src)="26"> Zvláštní nástroje zmíněné v tomto článku zahrnují nástroje uvedené v článku IV-438 Ústavy .
(trg)="26"> Στα ιδιαίτερα μέσα που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται και τα μέσα του άρθρου IV ‐ 438 του Συντάγματος .

(src)="27"> Článek 4
(trg)="27"> Άρθρο 4

(src)="28"> Ustanovení schengenského acquis , uvedená v protokolu č . 17 k Ústavě o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie , a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , uvedená v příloze II , jakož i všech dalších takových aktů přijatých přede dnem přistoupení jsou ode dne přistoupení závazná a použitelná v Bulharsku a Rumunsku .
(trg)="28"> Οι διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν , περί του οποίου το Πρωτόκολλο 17 του Συντάγματος σχετικά με το κεκτημένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πράξεις που βασίζονται σε αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό και απαριθμούνται στο Παράρτημα II , καθώς και τυχόν άλλες πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία προσχώρησης , είναι δεσμευτικές για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και εφαρμόζονται σε αυτές από την ημερομηνία της προσχώρησης .

(src)="29"> Ustanovení schengenského acquis , jak bylo začleněno do rámce Evropské unie , a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , která nejsou uvedena v odstavci 1 , jsou závazná pro Bulharsko a Rumunsko ode dne přistoupení , avšak jsou v každém z nich použitelná pouze na základě evropského rozhodnutí Rady vydaného za tímto účelem poté , co bylo podle platných schengenských postupů pro vyhodnocování ověřeno , že podmínky nezbytné pro uplatnění všech předmětných částí acquis byly v tomto státě splněny .
(trg)="29"> Οι διατάξεις αυτές του κεκτημένου του Σένγκεν , όπως ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης , και οι πράξεις που βασίζονται σε αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό , και οι οποίες δεν μνημονεύονται στην παράγραφο 1 , ενώ είναι δεσμευτικές για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από την ημερομηνία της προσχώρησης , εφαρμόζονται σε έκαστο των κρατών αυτών μόνο με ευρωπαϊκή απόφαση του Συμβουλίου προς τούτο , μετά από εξακρίβωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες αξιολόγησης Σένγκεν ότι πληρούνται οι απαραίτητοι όροι για την εφαρμογή όλων των τμημάτων του σχετικού κεκτημένου στο συγκεκριμένο κράτος .

(src)="30"> Toto rozhodnutí přijme Rada po konzultaci s Evropským parlamentem na základě jednomyslnosti svých členů zastupujících vlády členských států , vůči nimž již ustanovení uvedená v tomto odstavci nabyla účinku , a zástupce vlády členského státu , vůči němuž tato ustanovení mají nabýt účinku .
(trg)="30"> Το Συμβούλιο , μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , λαμβάνει απόφαση με ομοφωνία των μελών του που εκπροσωπούν τις Κυβερνήσεις των κρατών μελών όπου ισχύουν ήδη οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου και του αντιπροσώπου της Κυβέρνησης του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να ισχύσουν οι εν λόγω διατάξεις .

(src)="31"> Členové Rady zastupující vlády Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se na tomto rozhodnutí budou podílet , pokud se týká ustanovení schengenského acquis a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících , na nichž se tyto členské státy podílejí .
(trg)="31"> Τα μέλη του Συμβουλίου που εκπροσωπούν τις Κυβερνήσεις της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας συμμετέχουν στη λήψη της απόφασης εφόσον αφορά τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν και τις πράξεις που βασίζονται σ ' αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό και στις οποίες συμμετέχουν τα εν λόγω κράτη μέλη .

(src)="32"> Článek 5
(trg)="32"> Άρθρο 5

(src)="33"> Bulharsko a Rumunsko se účastní hospodářské a měnové unie ode dne přistoupení jako členské státy , na které se vztahuje výjimka , ve smyslu článku III-197 Ústavy .
(trg)="33"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση από την ημερομηνία προσχώρησης ως κράτη μέλη για τα οποία ισχύει παρέκκλιση κατά την έννοια του άρθρου ΙΙΙ-197 του Συντάγματος .

(src)="34"> Článek 6
(trg)="34"> Άρθρο 6

(src)="35"> Dohody nebo smlouvy uzavřené nebo prozatímně prováděné Unií s jedním nebo více třetími státy , s některou mezinárodní organizací nebo se státním příslušníkem třetího státu zavazují Bulharsko a Rumunsko za podmínek stanovených v Ústavě a v tomto protokolu .
(trg)="35"> Οι συμφωνίες ή συμβάσεις που συνήφθησαν ή εφαρμόζονται προσωρινά από την Ένωση με ένα ή περισσότερα τρίτα κράτη , με διεθνή οργανισμό ή με υπήκοο τρίτου κράτους , δεσμεύουν τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία υπό τους όρους που προβλέπονται στο Σύνταγμα και στο παρόν Πρωτόκολλο .

(src)="36"> Bulharsko a Rumunsko se zavazují přistoupit za podmínek stanovených v tomto protokolu k dohodám nebo smlouvám uzavřeným nebo podepsaným společně Unií a stávajícími členskými státy .
(trg)="36"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία αναλαμβάνουν να προσχωρήσουν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στις συμφωνίες ή τις συμβάσεις που συνήψαν ή υπέγραψαν η Ένωση και τα παρόντα κράτη μέλη , ενεργώντας από κοινού .

(src)="37"> Bulharsko a Rumunsko přistoupí k dohodám nebo smlouvám uzavřeným nebo podepsaným společně Unií a stávajícími členskými státy se třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi sjednáním protokolu k těmto dohodám nebo smlouvám mezi Radou , jež jedná jednomyslně jménem členských států , a dotyčnými třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi .
(trg)="37"> Η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στις συμφωνίες ή τις συμβάσεις που έχουν συνάψει ή υπογράψει η Ένωση και από κοινού τα παρόντα κράτη μέλη με συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς , συμφωνείται με τη σύναψη πρωτοκόλλου στις προαναφερθείσες συμφωνίες ή συμβάσεις μεταξύ του Συμβουλίου , ενεργούντος ομοφώνως εξ ονόματος των κρατών μελών , και της εν λόγω τρίτης χώρας , τρίτων χωρών ή του εν λόγω διεθνούς οργανισμού .

(src)="38"> Komise sjedná tyto protokoly jménem členských států na základě směrnic pro jednání schválených Radou jednomyslně po konzultaci s výborem složeným ze zástupců členských států .
(trg)="38"> Η Επιτροπή διαπραγματεύεται τα εν λόγω πρωτόκολλα εξ ονόματος των κρατών μελών βάσει οδηγιών διαπραγμάτευσης εγκεκριμένων από το Συμβούλιο με ομοφωνία , και κατόπιν διαβουλεύσεων με επιτροπή αποτελούμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών .

(src)="39"> Komise předloží Radě návrh protokolů k uzavření .
(trg)="39"> Υποβάλλει σχέδιο των πρωτοκόλλων στο Συμβούλιο για τη σύναψή τους .

(src)="40"> Tímto postupem není dotčen výkon vlastních pravomocí Unie ani rozdělení pravomocí mezi Unií a členské státy při uzavírání takových dohod v budoucnu nebo přijímání jiných změn , které se netýkají přistoupení .
(trg)="40"> Η εν λόγω διαδικασία τελεί υπό την επιφύλαξη της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και δεν επηρεάζει τον καταμερισμό των εξουσιών μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά τη μελλοντική σύναψη τέτοιων συμφωνιών ή κάθε άλλης τροποποίησης που δεν σχετίζεται με την προσχώρηση .

(src)="41"> Při přistoupení k dohodám a smlouvám uvedeným v odstavci 2 získají Bulharsko a Rumunsko stejná práva a povinnosti podle těchto dohod a smluv jako stávající členské státy .
(trg)="41"> Κατά την προσχώρηση στις συμφωνίες και συμβάσεις της παραγράφου 2 , η Βουλγαρία και η Ρουμανία αποκτούν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις στο πλαίσιο των συμφωνιών και συμβάσεων αυτών που έχουν και τα παρόντα κράτη μέλη .

(src)="42"> Ode dne přistoupení až do vstupu nezbytných protokolů uvedených v odstavci 2 v platnost budou Bulharsko a Rumunsko uplatňovat ustanovení dohod a smluv uzavřených společně Unií a stávajícími členskými státy před přistoupením , s výjimkou dohody o volném pohybu osob uzavřené se Švýcarskem .
(trg)="42"> Από την ημερομηνία της προσχώρησης και μέχρι να τεθούν σε ισχύ τα απαραίτητα πρωτόκολλα περί των οποίων η παράγραφος 2 , η Βουλγαρία και η Ρουμανία εφαρμόζουν τις διατάξεις των συμφωνιών ή των συμβάσεων που έχουν συνάψει από κοινού η Ένωση και τα παρόντα κράτη μέλη πριν από την προσχώρηση , πλην της συμφωνίας που έχει συναφθεί με την Ελβετία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων .

(src)="43"> Tato povinnost se vztahuje rovněž na dohody nebo smlouvy , které se Unie a stávající členské státy zavázaly uplatňovat prozatímně .
(trg)="43"> Η εν λόγω υποχρέωση ισχύει επίσης για τις συμφωνίες ή τις συμβάσεις τις οποίες η Ένωση και τα παρόντα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει να εφαρμόσουν προσωρινά .

(src)="44"> Do vstupu protokolů uvedených v článku 2 v platnost přijmou Unie a členské státy , které případně jednají v rámci svých příslušných pravomocí společně , veškerá vhodná opatření .
(trg)="44"> Μέχρι να τεθούν σε ισχύ τα πρωτόκολλα περί των οποίων η παράγραφος 2 , η Ένωση και τα κράτη μέλη , ενεργώντας από κοινού στο πλαίσιο των οικείων αρμοδιοτήτων τους , λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα .

(src)="45"> Bulharsko a Rumunsko přistupují k Dohodě o partnerství mezi členy skupiny afrických , karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé , podepsané v Cotonou dne 23. června 2000 .
(trg)="45"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν στη Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής , της Καραϊβικής και του Ειρηνικού , αφενός , και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής , αφετέρου , η οποία υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 .

(src)="46"> Bulharsko a Rumunsko se zavazují přistoupit za podmínek stanovených v tomto protokolu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru podle článku 128 uvedené dohody .
(trg)="46"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσχωρήσουν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο , σύμφωνα με το άρθρο 128 της Συμφωνίας αυτής .

(src)="47"> Ode dne přistoupení budou Bulharsko a Rumunsko uplatňovat dvoustranné dohody a ujednání o textilu , které Unie uzavřela se třetími zeměmi .
(trg)="47"> Από την ημερομηνία προσχώρησης , η Βουλγαρία και η Ρουμανία εφαρμόζουν τις διμερείς κλωστοϋφαντουργικές συμφωνίες και διακανονισμούς που έχει συνάψει η Ένωση με τρίτες χώρες .

(src)="48"> Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz textilních a oděvních výrobků budou přizpůsobena s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Unii .
(trg)="48"> Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζει η Ένωση στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης προσαρμόζονται , λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ένωση .

(src)="49"> Za tímto účelem mohou být změny výše uvedených dvoustranných dohod a ujednání sjednány Unií s dotyčnými třetími zeměmi přede dnem přistoupení .
(trg)="49"> Προς τούτο , τροποποιήσεις στις προαναφερθείσες διμερείς συμφωνίες και διακανονισμούς μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της Ένωσης και των ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών πριν από την ημερομηνία προσχώρησης .

(src)="50"> Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání o textilu nevstoupí v platnost přede dnem přistoupení , provede Unie nezbytné úpravy pravidel pro dovoz textilních a oděvních výrobků ze třetích zemí s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska .
(trg)="50"> Εάν οι τροποποιήσεις στις διμερείς κλωστοϋφαντουργικές συμφωνίες και διακανονισμούς δεν έχουν τεθεί σε ισχύ έως την ημερομηνία προσχώρησης , η Ένωση διενεργεί τις απαραίτητες προσαρμογές στους κανόνες της σχετικά με την εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης από τρίτες χώρες , λαμβάνοντας υπόψη την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας .

(src)="51"> Množstevní omezení uplatňovaná Unií na dovoz oceli a ocelářských výrobků budou přizpůsobena na základě dovozu ocelářských výrobků pocházejících z dotyčných dodavatelských zemí do Bulharska a Rumunska během posledních let .
(trg)="51"> Οι ποσοτικοί περιορισμοί που εφαρμόζονται από την Ένωση στις εισαγωγές χάλυβα και προϊόντων χάλυβα προσαρμόζονται βάσει των εισαγωγών , κατά τα πρόσφατα έτη , στην Βουλγαρία και τη Ρουμανία προϊόντων χάλυβα που προέρχονται από τις οικείες προμηθεύτριες χώρες .

(src)="52"> Za tímto účelem budou změny dvoustranných dohod a ujednání o oceli sjednány Unií s třetími zeměmi přede dnem přistoupení .
(trg)="52"> Προς τούτο , πριν από την ημερομηνία προσχώρησης , γίνονται διαπραγματεύσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις των διμερών συμφωνιών και διακανονισμών σχετικά με τον χάλυβα , τις οποίες η Ένωση έχει συνάψει με τρίτες χώρες .

(src)="53"> Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání nevstoupí v platnost přede dnem přistoupení , použije se první pododstavec .
(trg)="53"> Εφόσον οι τροποποιήσεις των διμερών συμφωνιών και διακανονισμών δεν έχουν τεθεί σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία προσχώρησης , ισχύουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου .

(src)="54"> Dohody o rybolovu uzavřené Bulharskem a Rumunskem se třetími zeměmi před přistoupením jsou spravovány Unií .
(trg)="54"> Η διαχείριση των αλιευτικών συμφωνιών που συνήψαν η Βουλγαρία και η Ρουμανία με τρίτες χώρες πριν από την προσχώρηση διενεργείται από την Ένωση .

(src)="55"> Práva a povinnosti vyplývající pro Bulharsko a Rumunsko z těchto dohod nejsou v období , během něhož budou ustanovení těchto dohod přechodně zachována , nijak dotčeny .
(trg)="55"> Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από τις συμφωνίες αυτές δεν επηρεάζονται για το διάστημα κατά το οποίο οι διατάξεις των συμφωνιών αυτών παραμένουν προσωρινά σε ισχύ .

(src)="56"> Jakmile to bude možné , v každém případě před pozbytím platnosti dohod uvedených v prvním pododstavci , přijme Rada na návrh Komise v jednotlivých případech vhodná rozhodnutí umožňující pokračování rybolovných činností vyplývajících z těchto dohod , včetně možnosti prodloužení platnosti některých dohod o dobu nepřesahující jeden rok .
(trg)="56"> Μόλις τούτο καταστεί δυνατό , και εν πάση περιπτώσει πριν από τη λήξη των συμφωνιών του πρώτου εδαφίου , το Συμβούλιο λαμβάνει , μετά από πρόταση της Επιτροπής , τις κατάλληλες αποφάσεις κατά περίπτωση για τη συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις συμφωνίες αυτές , καθώς και για τη δυνατότητα παράτασης ορισμένων συμφωνιών για περιόδους μέχρι ένα έτος .

(src)="57"> S účinkem ode dne přistoupení odstoupí Bulharsko a Rumunsko od dohod o volném obchodu se třetími zeměmi , včetně Středoevropské dohody o volném obchodu .
(trg)="57"> Με ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης , η Βουλγαρία και η Ρουμανία αποχωρούν από κάθε Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με τρίτες χώρες , συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης .

(src)="58"> Pokud jsou dohody mezi Bulharskem , Rumunskem nebo oběma těmito státy na jedné straně a jednou nebo více třetími zeměmi na straně druhé neslučitelné se závazky vyplývajícími z tohoto protokolu , učiní Bulharsko a Rumunsko veškeré vhodné kroky k odstranění zjištěné neslučitelnosti .
(trg)="58"> Κατά τον βαθμό που οι συμφωνίες μεταξύ της Βουλγαρίας , της Ρουμανίας ή αμφοτέρων των κρατών αυτών , αφενός , και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών , αφετέρου , δεν συμβιβάζονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν Πρωτόκολλο , η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσφεύγουν σε όλα τα πρόσφορα μέσα για να άρουν τα διαπιστωθέντα ασυμβίβαστα .

(src)="59"> Jestliže Bulharsko nebo Rumunsko narazí na obtíže při úpravě dohody uzavřené s jednou nebo více třetími zeměmi před přistoupením , odstoupí od této dohody podle podmínek v ní stanovených .
(trg)="59"> Εάν η Βουλγαρία ή η Ρουμανία αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά την προσαρμογή μιας συμφωνίας που έχει συνάψει με μια ή περισσότερες τρίτες χώρες πριν από την προσχώρηση , αποχωρεί από τη συμφωνία αυτή , σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας αυτής .

(src)="60"> Bulharsko a Rumunsko přistupují za podmínek stanovených v tomto protokolu k vnitřním dohodám uzavřeným stávajícími členskými státy k provedení dohod nebo smluv uvedených v odstavcích 2 , 5 a 6 .
(trg)="60"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν , υπό τους όρους του παρόντος Πρωτοκόλλου , στις εσωτερικές συμφωνίες που συνήψαν τα παρόντα κράτη μέλη για την εφαρμογή των συμφωνιών ή συμβάσεων των παραγράφων 2 , 5 και 6 .

(src)="61"> Bulharsko a Rumunsko přijmou vhodná opatření , aby ve vztahu k mezinárodním organizacím a mezinárodním dohodám , jejichž smluvními stranami je také Unie nebo jiné členské státy , případně přizpůsobily své postoje právům a povinnostem vyplývajícím z jejich přistoupení k Unii .
(trg)="61"> Η Βουλγαρία και η Ρουμανία λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να προσαρμόσουν , εφόσον είναι ανάγκη , τη θέση τους σχετικά με διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς συμφωνίες , των οποίων η Ένωση ή άλλα κράτη μέλη είναι επίσης μέρη , ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την προσχώρησή τους στην Ένωση .

(src)="62"> Zejména odstoupí ke dni přistoupení nebo k nejbližšímu možnému datu poté od mezinárodních dohod o rybolovu , jejichž stranou je rovněž Unie , a vystoupí z organizací v oblasti rybolovu , jejichž členem je rovněž Unie , pokud se jejich členství netýká jiných záležitostí než rybolovu .
(trg)="62"> Ειδικότερα , αποχωρούν κατά την ημερομηνία της προσχώρησης ή την εγγύτερη δυνατή ημερομηνία μετά από αυτήν , από κάθε διεθνή αλιευτική συμφωνία και οργανισμό των οποίων η Ένωση είναι επίσης μέρος , εκτός αν η συμμετοχή τους αφορά θέματα άλλα από την αλιεία .

(src)="63"> Pokud tento článek odkazuje na smlouvy a dohody uzavřené nebo podepsané Unií , patří mezi ně smlouvy a dohody uvedené v článku IV-438 Ústavy .
(trg)="63"> Στις περιπτώσεις που στο παρόν άρθρο γίνεται μνεία σε συμβάσεις και συμφωνίες που έχει συνάψει ή υπογράψει η Ένωση , αυτές περιλαμβάνουν τις συμβάσεις και τις συμφωνίες του άρθρου IV-438 του Συντάγματος .

(src)="64"> Článek 7
(trg)="64"> Άρθρο 7

(src)="65"> Evropský zákon Rady může zrušit přechodná ustanovení stanovená v tomto protokolu , pokud již nejsou použitelná .
(trg)="65"> Ευρωπαϊκός νόμος του Συμβουλίου μπορεί να καταργήσει τις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου , εφόσον αυτές έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου ή δεν έχουν πλέον εφαρμογή .

(src)="66"> Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem .
(trg)="66"> Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα , μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο .

(src)="67"> Článek 8
(trg)="67"> Άρθρο 8

(src)="68"> Akty přijaté orgány , na něž se vztahují přechodná ustanovení tohoto protokolu , si zachovávají svou právní sílu ; zejména se na ně nadále vztahují postupy týkající se změn těchto aktů .
(trg)="68"> Οι πράξεις που εξεδόθησαν από τα θεσμικά όργανα , στις οποίες αναφέρονται οι μεταβατικές διατάξεις που θεσπίζονται στο παρόν Πρωτόκολλο , διατηρούν τη νομική τους φύση · ειδικότερα , οι διαδικασίες τροποποίησης των πράξεων αυτών εξακολουθούν να εφαρμόζονται .

(src)="69"> Ustanovení tohoto protokolu , jejichž účelem nebo účinkem je zrušit nebo změnit nejen na přechodnou dobu akty přijaté orgány , mají stejnou právní sílu jako ustanovení takto zrušená nebo změněná a podléhají stejným pravidlům .
(trg)="69"> Οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την κατάργηση ή τροποποίηση , κατά τρόπο μη μεταβατικό , πράξεων που εξεδόθησαν από τα όργανα , προσλαμβάνουν την ίδια νομική φύση με τις καταργούμενες ή τροποποιούμενες διατάξεις και υπόκεινται στους ίδιους με αυτές κανόνες .

(src)="70"> Článek 9
(trg)="70"> Άρθρο 9

(src)="71"> Pro uplatňování Ústavy a aktů přijatých orgány platí přechodně odchylná ustanovení tohoto protokolu .
(trg)="71"> Η εφαρμογή του Συντάγματος και των πράξεων που έχουν εκδοθεί από τα θεσμικά όργανα υπόκειται , μεταβατικώς , στις διατάξεις περί παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο παρόν Πρωτόκολλο .

(src)="72"> ČÁST DRUHÁ
(trg)="72"> ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

(src)="73"> ÚPRAVY ÚSTAVY
(trg)="73"> ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

(src)="74"> HLAVA I
(trg)="74"> ΤΙΤΛΟΣ Ι

(src)="75"> USTANOVENÍ O ORGÁNECH
(trg)="75"> ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(src)="76"> Článek 10
(trg)="76"> Άρθρο 10

(src)="77"> V článku 9 Protokolu č . 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie , který je připojen k Ústavě a ke Smlouvě o ESAE , se první pododstavec nahrazuje tímto :
(trg)="77"> Στο άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ . 3 σχετικά με τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης , το οποίο προσαρτάται στο Σύνταγμα και τη Συνθήκη ΕΚΑΕ , η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

(src)="78"> „ Částečná obměna , k níž dochází každé tři roky , se střídavě týká čtrnácti a třinácti soudců . “
(trg)="78"> « Η μερική ανανέωση των δικαστών λαμβάνει χώρα κάθε τρία έτη και αφορά εκ περιτροπής δεκατέσσερις και δεκατρείς δικαστές . »

(src)="79"> V Protokolu č . 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie , který je připojen k Ústavě a ke Smlouvě o ESAE , se článek 48 nahrazuje tímto :
(trg)="79"> Το άρθρο 48 του Πρωτοκόλλου αριθ . 3 σχετικά με τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης , το οποίο προσαρτάται στο Σύνταγμα και τη Συνθήκη ΕΚΑΕ , αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

(src)="80"> „ Článek 48
(trg)="80"> « Άρθρο 48

(src)="81"> Tribunál se skládá z dvaceti sedmi soudců . “
(trg)="81"> Το Γενικό Δικαστήριο αποτελείται από είκοσι επτά δικαστές . » .

(src)="82"> Článek 11
(trg)="82"> Άρθρο 11

(src)="84"> se návětí nahrazuje tímto :
(trg)="84"> η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

(src)="85"> Bance se přiděluje základní kapitál ve výši 164795737000 EUR , který upíší členské státy v těchto částkách :
(trg)="85"> Η Τράπεζα έχει κεφάλαιο 164795737000 ευρώ , το οποίο αναλαμβάνεται από τα κράτη μέλη κατά τα ακόλουθα ποσά :

(src)="86"> mezi údaje pro Irsko a Slovensko se vkládá tento údaj :
(trg)="86"> μεταξύ των καταχωρίσεων για την Ιρλανδία και τη Σλοβακία , παρεμβάλλονται τα εξής :

(src)="87"> „ Rumunsko
(trg)="87"> « Ρουμανία

(src)="88"> mezi údaje pro Slovinsko a Litvu se vkládá tento údaj :
(trg)="88"> μεταξύ των καταχωρίσεων για τη Σλοβενία και τη Λιθουανία , παρεμβάλλονται τα εξής :

(src)="89"> „ Bulharsko
(trg)="89"> « Βουλγαρία

(src)="90"> V čl . 9 odst . 2 se první , druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto :
(trg)="90"> Στο άρθρο 9 , παράγραφος 2 , το πρώτο , το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο :

(src)="91"> Správní rada je složena ze 28 řádných členů a 18 zastupujících členů .
(trg)="91"> Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από είκοσι οκτώ τακτικά και δεκαοκτώ αναπληρωματικά μέλη .

(src)="92"> Řádné členy jmenuje na dobu pěti let Rada guvernérů , přičemž každý členský stát nominuje jednoho řádného člena .
(trg)="92"> Τα τακτικά μέλη διορίζονται για περίοδο πέντε ετών από το Συμβούλιο των Διοικητών .

(src)="93"> Jednoho řádného člena rovněž nominuje Komise .
(trg)="93"> Κάθε κράτος μέλος ορίζει από ένα μέλος καθώς επίσης και η Επιτροπή .

(src)="94"> Zastupující členy jmenuje na dobu pěti let Rada guvernérů takto :
(trg)="94"> Τα αναπληρωματικά μέλη διορίζονται για περίοδο πέντε ετών από το Συμβούλιο των Διοικητών ως εξής :

(src)="95"> dva zastupující členy nominované Spolkovou republikou Německo ,
(trg)="95"> δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ,

(src)="96"> dva zastupující členy nominované Francouzskou republikou ,
(trg)="96"> δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα από τη Γαλλική Δημοκρατία ,

(src)="97"> dva zastupující členy nominované Italskou republikou ,
(trg)="97"> δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα από την Ιταλική Δημοκρατία ,

(src)="98"> dva zastupující členy nominované Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska ,
(trg)="98"> δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας ,

(src)="99"> jednoho zastupujícího člena nominovaného vzájemnou dohodou Španělského království a Portugalské republiky ,
(trg)="99"> ένα αναπληρωματικό μέλος οριζόμενο με κοινή συμφωνία από το Βασίλειο της Ισπανίας και την Πορτογαλική Δημοκρατία ,

(src)="100"> jednoho zastupujícího člena nominovaného vzájemnou dohodou Belgického království , Lucemburského velkovévodství a Nizozemského království ,
(trg)="100"> ένα αναπληρωματικό μέλος οριζόμενο με κοινή συμφωνία από το Βασίλειο του Βελγίου , το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και το Βασίλειο των Κάτω Χωρών ,

(src)="101"> dva zastupující členy nominované vzájemnou dohodou Dánského království , Řecké republiky , Irska a Rumunska ,
(trg)="101"> δύο αναπληρωματικά μέλη οριζόμενα με κοινή συμφωνία από το Βασίλειο της Δανίας , την Ελληνική Δημοκρατία , την Ιρλανδία και τη Ρουμανία ,