# bg/22004D0035_01_.xml.gz
# et/22004D0035_01_.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> EMP ühiskomitee otsus

# bg/22004D0038.xml.gz
# et/22004D0038.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> EMP ühiskomitee otsus

# bg/22004D0053.xml.gz
# et/22004D0053.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> EMP ühiskomitee otsus

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> 23 . aprill 2004 ,

(src)="3"> за изменение на приложение XXI ( Статистика ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XXI lisa ( statistika ) — komisjoni määrus ( EÜ ) nr  1670/2003 ( struktuuriline ettevõtlusstatistika )

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> Käesoleva akti eestikeelne versioon avaldatakse Euroopa Liidu Teataja eriväljaandes , mis sisaldab institutsioonide ja Euroopa Keskpanga poolt enne 1 . maid vastuvõetud aktide tekste .

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство , изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство , по-нататък наричано „ споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> Selle väljaande köited ilmuvad ajavahemikus 1 . maist kuni 2004 . aasta lõpuni .

# bg/22004D0055.xml.gz
# et/22004D0055.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> EMP ühiskomitee otsus

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> 23 . aprill 2004 ,

(src)="3"> за изменение на приложение XXI ( Статистика ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XXI lisa ( statistika ) — Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ( EÜ ) nr  2150/2002 ( jäätmestatistika )

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> Käesoleva akti eestikeelne versioon avaldatakse Euroopa Liidu Teataja eriväljaandes , mis sisaldab institutsioonide ja Euroopa Keskpanga poolt enne 1 . maid vastuvõetud aktide tekste .

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство , изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство , по-нататък наричано „ Споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> Selle väljaande köited ilmuvad ajavahemikus 1 . maist kuni 2004 . aasta lõpuni .

# bg/22004D0057.xml.gz
# et/22004D0057.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> EMP ühiskomitee otsus

# bg/22005A0204_02_.xml.gz
# et/22005A0204_02_.xml.gz


(src)="3"> КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ДАЛЕКОМИГРИРАЩИТЕ РИБНИ ЗАПАСИ В ЗАПАДНИЯ И ЦЕНТРАЛНИЯ ТИХИ ОКЕАН ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ ПО НАСТОЯЩАТА КОНВЕНЦИЯ ,
(trg)="3"> Ühendus on sõlminud kokkuleppe 10 .  detsembri 1982 . aasta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni nende sätete rakendamise kohta , mis käsitlevad piirialade kalavarude ja siirdekalade kaitset ja majandamist ( ÜRO 1995 . aasta kalavarude kokkulepe ) .

(src)="4"> РЕШЕНИ да осигурят дългосрочно опазване и устойчиво използване , по-специално за производство на човешка храна , на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан за настоящите и бъдещите поколения ,
(trg)="4"> Artikkel  1

(src)="5"> КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ съотносимите разпоредби на конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. и споразумението за изпълнение на разпоредбите на конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. , свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси ,
(trg)="5"> “ 1982 Convention ” means the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10  December 1982 ;

(src)="16"> Член 1
(trg)="16"> For the purposes of this Annex , “ operator ” means any person who is in charge of , directs or controls a fishing vessel , including the owner , master or charterer .

(src)="19"> „ Конвенцията от 1982  г. “ означава Конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. ;
(trg)="19"> 26 . aprill 2004 ,

(src)="20"> „ споразумението “ означава Споразумението за изпълнение на разпоредбите на конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. , свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси ;
(trg)="20"> ühenduse ühinemise kohta Vaikse ookeani lääne- ja keskosa pika rändega kalavarude kaitse ja majandamise konventsiooniga

(src)="21"> „ комисията “ означава Комисията за опазване и управление на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан , създадена в съответствие с настоящата конвенция ;
(trg)="21"> EUROOPA LIIDU NÕUKOGU ,

(src)="22"> „ риболов “ означава :
(trg)="22"> võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut , eriti selle artiklit  37 koostoimes artikli  300 lõike  2 esimese lõigu esimese lausega ja artikli  300 lõike  3 teise lõiguga ,

(src)="29"> „ риболовен плавателен съд “ означава всеки плавателен съд , използван или предназначен за употреба за риболовни цели , включително плавателни съдове за помощни операции , плавателни съдове-носачи и всякакъв друг вид съдове , използвани при такива риболовни операции ;
(trg)="29"> Ühenduse kalurid tegutsevad konventsioonialal .

(src)="30"> „ далекомигриращи рибни запаси “ означава всички рибни запаси от видовете , изброени в приложение 1 от Конвенцията от 1982  г. , които се срещат в района в обхвата на действие на конвенцията , и други видове риби , които може комисията да определи ;
(trg)="30"> Seega on ühenduse huvides saada kõnealuse konventsiooni alusel loodava piirkondliku kalandusorganisatsiooni täisliikmeks kooskõlas kohustustega , mis ühendusel on rahvusvahelise mereõiguse alusel .

(src)="31"> „ регионална организация за икономическа интеграция “ означава регионална организация за икономическа интеграция , на която държавите-членки са прехвърлили компетентност по въпроси от приложното поле на настоящата конвенция , включително правомощието да вземат решения , обвързващи членуващите в нея държави относно тези въпроси ;
(trg)="31"> Seetõttu peaks ühendus ühinema kõnealuse konventsiooniga ,

(src)="32"> „ трансбордиране “ означава разтоварването на цялото или на част от количеството риба , намиращо се на борда на риболовен съд , и предаването му на борда на друг риболовен съд в открито море или в пристанище .
(trg)="32"> ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE :

(src)="33"> Член 2
(trg)="33"> Käesolevaga kiidetakse heaks Euroopa Ühenduse ühinemine Vaikse ookeani lääne- ja keskosa pika rändega kalavarude kaitse ja majandamise konventsiooniga .

(src)="38"> По силата на член 4 , районът на компетентност на комисията ( наричан по-долу „ район на действие на конвенцията “ ) обхваща всички води на Тихия океан , обградени от юг и от изток със следната линия :
(trg)="38"> eesistuja

# bg/22007A0926_01_R_03_.xml.gz
# et/22007A0926_01_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Протокол за поправка на втори допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки , от една страна , и Република Чили , от друга , предвид присъединяването към Европейския съюз на Република България и Румъния , подписан в Брюксел на 24 юли 2007 г.
(trg)="1"> Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsiatsioonilepingu teise lisaprotokolli ( et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga , allakirjutatud 24 . juulil 2007 Brüsselis ) parandused

(src)="2"> ( Официален вестник на Европейския съюз L 251 от 26 септември 2007 г. )
(trg)="2"> ( Euroopa Liidu Teataja L 251 , 26 . september 2007 )

(src)="3"> Настоящата поправка беше направена с протокол за поправка , подписан в Брюксел на 18 декември 2014 г. , чийто депозитар е Съветът .
(trg)="3"> Käesolev parandus on tehtud parandusprotokolliga , millele kirjutati alla 18 . detsembril 2014 Brüsselis ja mille hoiulevõtja on nõukogu .

(src)="4"> 1 .
(trg)="4"> Leheküljel 12 III lisa tabeli „ I. Horisontaalsed kohustused ” pealkirjas

(src)="5"> Заглавната страница и страница 2 , заглавието на Втория допълнителен протокол вместо : „ ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки , от една страна , и Република Чили , от друга , предвид присъединяването към Европейския съюз на Република България и Румъния [ 1 ] “ да се чете : „ ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки , от една страна , и Република Чили , от друга страна , за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз “
(trg)="5"> asendatakse

(src)="6"> Страница 12 , приложение III , таблица „ I. Хоризонтални задължения “ , заглавието
(trg)="6"> HORISONTAALSED KOHUSTUSED

(src)="7"> вместо :
(trg)="7"> KÕIK KÄESOLEVA LOENDIGA HÕLMATUD SEKTORID ”

(src)="8"> ХОРИЗОНТАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(trg)="8"> järgmisega :

(src)="9"> ВСИЧКИ СЕКТОРИ , ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ СПИСЪК “
(trg)="9"> „ Tarneviisid :

(src)="10"> да се чете :
(trg)="10"> Piiriülene

(src)="11"> „ Начини на доставка :
(trg)="11"> Tarbimine välismaal

(src)="12"> Трансгранична доставка
(trg)="12"> Kaubanduslik kohalolek

(src)="13"> Потребление в чужбина
(trg)="13"> Füüsiliste isikute kohalolek

(src)="14"> Търговско присъствие
(trg)="14"> Sektor või allsektor

(src)="15"> Присъствие на физически лица
(trg)="15"> Turulepääsu piirangud

(src)="16"> Сектор или подсектор
(trg)="16"> Võrdse kohtlemise piirangud

(src)="17"> Ограничения относно достъпа до пазара
(trg)="17"> Lisamärkused

(src)="18"> Ограничения относно националното третиране
(trg)="18"> I. HORISONTAALSED KOHUSTUSED

(src)="19"> Допълнителни ангажименти
(trg)="19"> Lehekülgedel 13–25 III lisa tabeli „ I. Horisontaalsed kohustused ” pealkirjas

(src)="20"> I. ХОРИЗОНТАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(trg)="20"> [ tekst puudub ] [ 1]järgmisega :

(src)="21"> Страници 13–25 , приложение III , таблица „ I. Хоризонтални задължения “ , заглавието
(trg)="21"> Lisamärkused ”

(src)="22"> [ няма текст ] [ 2]да се чете :
(trg)="22"> Leheküljel 26 III lisa tabeli „ II .

(src)="23"> Допълнителни ангажименти “
(trg)="23"> Sektoripõhised kohustused ” pealkirjas

(src)="24"> Страница 26 , приложение III , таблица „ II .
(trg)="24"> SEKTORIPÕHISED KOHUSTUSED ”

(src)="25"> Специфични задължения по сектори “ , заглавието
(trg)="25"> Lehekülgedel 27–111 III lisa tabeli „ II .

(src)="32"> ХОРИЗОНТАЛНИ АНГАЖИМЕНТИ
(trg)="32"> FINANTSTEENUSTEGA SEOTUD ERIKOHUSTUSED ( teine osa ) ”

(src)="33"> ВСИЧКИ СЕКТОРИ , ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ СПИСЪК “
(trg)="33"> asendatakse

(src)="34"> да се чете :
(trg)="34"> [ tekst puudub ] [ 5]järgmisega :

(src)="38"> Специфични ангажименти относно финансовите услуги ( първа част ) ( 1 ) “ , заглавието вместо :
(trg)="38"> Teise lisaprotokolli allkirjastatud versioonist puudub pealkiri , kuid vastavalt Väljaannete talituse stiilijuhisele on see esitatud avaldatud versioonis ( ELT L 251 , 26.9.2007 , lk 116–125 ) .

(src)="40"> Страници 127–142 , приложение IV , таблица „ II.1 .
(trg)="40"> Teise lisaprotokolli allkirjastatud versioonist puudub pealkiri , kuid vastavalt Väljaannete talituse stiilijuhisele on see esitatud avaldatud versioonis ( ELT L 251 , 26.9.2007 , lk 144–155 ) .

(src)="41"> Специфични ангажименти относно финансовите услуги ( първа част ) “ , заглавието
(trg)="41"> Leheküljel 115 IV lisa tabeli „ I. Horisontaalsed kohustused ” pealkirjas

(src)="42"> [ няма текст ] [ 5]да се чете :
(trg)="42"> Lehekülgedel 116–125 IV lisa tabeli „ I. Horisontaalsed kohustused ” pealkirjas

(src)="43"> Страница 143 , приложение IV , таблица „ II.2 .
(trg)="43"> [ tekst puudub ] [ 3]järgmisega :

(src)="44"> Специфични ангажименти , които се отнасят до финансовите услуги ( втора част ) “ , заглавието
(trg)="44"> [ tekst puudub ] [ 4]järgmisega :

(src)="45"> СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТНОСНО ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ ( втора част ) “
(trg)="45"> „ Tarneviisid :

(src)="46"> Страници 144–155 , приложение IV , таблица „ II.2 .
(trg)="46"> Leheküljel 143 IV lisa tabeli „ II.2 .

(src)="47"> Специфични ангажименти , които се отнасят до финансовите услуги ( втора част ) “ , заглавието
(trg)="47"> Finantsteenustega seotud erikohustused ( teine osa ) ” pealkirjas

# bg/22007A1221_03_R_01_.xml.gz
# et/22007A1221_03_R_01_.xml.gz


(src)="1"> Протокол за поправка на Конвенцията относно компетентността , признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела , подписана в Лугано на 30 октомври 2007 г .
(trg)="1"> oktoobril 2007. aastal Luganos alla kirjutatud tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsiooni parandusprotokoll

(src)="2"> ( Официален вестник на Европейския съюз L 339 от 21 декември 2007 г . )
(trg)="2"> ( Euroopa Liidu Teataja L 339 , 21. detsember 2007 )

(src)="3"> Настоящата поправка беше направена с протокол за поправка , подписан в Берн на 24 март 2009 г . , чийто депозитар е Федералният департамент на външните работи на Конфедерация Швейцария .
(trg)="3"> Järgnev parandus on tehtud parandusprotokolliga , millele Šveitsi Konföderatsiooni välisministeerium 24. märtsil 2009. aastal Bernis hoiulevõtjana alla kirjutas .

(src)="4"> На страница 37 в приложение IV четиринадесетото тире
(trg)="4"> Leheküljel 37 IV lisa neljateistkümnendas taandes

(src)="5"> вместо :
(trg)="5"> asendatakse :

(src)="6"> в Норвегия : жалба пред Høyesteretts Ankeutvalg или Høyesterett , “
(trg)="6"> Norras : kassatsioonkaebus Høyesteretts Ankeutvalg'ile või „ Høyesterett'ile ” ; ”

(src)="7"> да се чете :
(trg)="7"> järgmisega :

(src)="8"> в Норвегия : жалба пред Høyesterett , “ .
(trg)="8"> Norras : kassatsioonkaebus „ Høyesterett'ile ” ; ” .

# bg/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# et/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Протокол за поправка на Конвенцията относно компетентността , признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела , подписана в Лугано на 30 октомври 2007 г .
(trg)="1"> Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsiooni parandusprotokoll

(src)="2"> ( Официален вестник на Европейския съюз L 147 от 10 юни 2009 г . )
(trg)="2"> ( Euroopa Liidu Teataja L 147 , 10. juuni 2009 )

(src)="3"> Настоящата поправка беше направена с протокол за поправка , подписан в Берн на 20 октомври 2011 г . , чийто депозитар е Федералният департамент на външните работи на Конфедерация Швейцария .
(trg)="3"> Käesolev parandus on tehtud parandusprotokolliga , millele kirjutati alla 20. oktoobril 2011 Bernis ja mille hoiulevõtja on Šveitsi Konföderatsiooni välisministeerium .

(src)="6"> в България член 4 , параграф 1 , точка 2 от Кодекса на международното частно право , “ ;
(trg)="6"> Bulgaarias rahvusvahelise eraõiguse seadustiku artikli 4 lõike 1 punkt 2 ; ”

(src)="7"> в Естония член 86 от Гражданския процесуален кодекс ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , “ ;
(trg)="7"> Eestis tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahv 86 ; ”

(src)="8"> в Полша член 1103 , параграф 4 от Гражданския процесуален кодекс ( Kodeks postępowania cywilnego ) , “ ;
(trg)="8"> Poolas tsiviilkohtumenetluse seadustiku ( Kodeks postępowania cywilnego ) artikli 1103 lõige 4 ; ”

(src)="9"> в Португалия член 65 , параграф 1 , буква б ) от Гражданския процесуален кодекс ( Código de Processo Civil ) , доколкото в него може да се съдържат правила за изключителна компетентност , като например съдилищата по местонахождение на клона , агенцията или друг вид установяване ( ако е в Португалия ) , когато централната администрация ( ако се намира в чужбина ) е страната , на която трябва да се извърши връчване , и член 10 от Трудовия процесуален кодекс ( Código de Processo do Trabalho ) , доколкото в него може да съдържат правила за изключителна компетентност , като например съдилищата по местожителство на ищеца по производства във връзка с индивидуални трудови договори , заведени от служител срещу работодател , “ ;
(trg)="9"> Portugalis tsiviilkohtumenetluse seadustiku ( Código de Processo Civil ) artikli 65 lõike 1 punkt b niivõrd , kuivõrd see hõlmab ülemäärase kohtualluvuse aluseid , nagu filiaali , esinduse või muu üksuse ( juhul kui see asub Portugalis ) asukoha järgne kohus , kui kohtudokumendid toimetatakse kätte kesksele valitsusasutusele ( kui asub välisriigis ) ning töövaidlusmenetluse seadustiku ( Código de Processo do Trabalho ) artikkel 10 niivõrd , kuivõrd see hõlmab ülemäärase kohtualluvuse aluseid , nagu hageja elukohajärgne kohus töölepinguga seonduva menetluse korral , mille töövõtja on tööandja vastu algatanud ; ”

(src)="10"> в Швейцария член 4 от Федералния закон за международното частно право ( Gerichtsstand des Arrestortes/for du lieu du séquestre/foro del luogo del sequestro ) , “ ;
(trg)="10"> Šveitsis rahvusvahelise eraõiguse föderaalseaduse ( Gerichtsstand des Arrestortes/for du lieu du séquestre/foro del luogo del sequestro ) artikkel 4 ; ”

(src)="11"> във Финландия глава 10 , раздел 18(1 ) , първи и втори параграф от Кодекса за съдебно производство ( oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken ) , “ .
(trg)="11"> Soomes kohtumenetluse seaduse ( oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken ) 10. peatüki 18. paragrahvi esimese lõike esimene ja teine punkt ; ” .

(src)="13"> в България окръжният съд , “ ;
(trg)="13"> Bulgaarias окръжният съд ; ”

(src)="14"> в Швейцария kantonales Vollstreckungsgericht/tribunal cantonal de l’exécution/giudice cantonale dell’esecuzione , “ ;
(trg)="14"> Šveitsis kantonales Vollstreckungsgericht/tribunal cantonal de l’exécution/giudice cantonale dell’esecuzione ; ”

(src)="15"> в Обединеното кралство ( … )
(trg)="15"> Ühendkuningriigis [ — ]

(src)="16"> в Шотландия : Court of Session или , в случай на решение по дела за издръжка : Sheriff Court , препратени от шотландски министри ;
(trg)="16"> Šotimaal Court of Session või ülalpidamiskohustusega seotud asja puhul Sheriff Court , kellele edastavad taotluse Šotimaa ministrid ;

(src)="17"> ( … ) “ .
(trg)="17"> [ — ] ” .

(src)="19"> в Испания Juzgado de Primera Instancia , който е постановил оспорваното решение , като по обжалването се произнася Audiencia Provincial , “ ;
(trg)="19"> Hispaanias Juzgado de Primera Instancia , kes tegi vaidlustatud otsuse , apellatsioonikaebust arutab Audiencia Provincial ; ”

(src)="20"> в Швейцария висшият кантонален съд , “ .
(trg)="20"> Šveitsis kantoni kõrgema astme kohus ; ” .

(src)="21"> На страница 43 приложение IX се заменя със следния текст :
(trg)="21"> Leheküljel 43 IX lisa asendatakse järgmisega :

(src)="22"> „ ПРИЛОЖЕНИЕ IХ
(trg)="22"> „ IX LISA

(src)="23"> Държавите и правилата , посочени в член II от протокол 1 , са следните :
(trg)="23"> Protokolli 1 II artiklis osutatud riigid ja sätted on järgmised :

(src)="24"> Германия членове 68 , 72 , 73 и 74 от Гражданския процесуален кодекс ( Zivilprozessordnung ) относно призоваването на трети страни ,
(trg)="24"> Saksamaa tsiviilkohtumenetluse seadustiku ( Zivilprozessordnung ) artiklid 68 , 72 , 73 ja 74 , millega reguleeritakse kolmandatele isikutele teatamist ;

(src)="25"> Естония член 214 , параграфи 3 и 4 и член 216 от Гражданския процесуален кодекс ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) относно призоваването на трети страни ,
(trg)="25"> Eesti tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahvi 214 lõiked 3 ja 4 ning paragrahv 216 , millega reguleeritakse kolmandatele isikutele teatamist ;

(src)="26"> Латвия членове 78 , 79 , 80 и 81 от Гражданския процесуален закон ( Civilprocesa likums ) относно призоваването на трети страни ,
(trg)="26"> Läti tsiviilkohtumenetluse seadustiku ( Civilprocesa likums ) artiklid 78 , 79 , 80 ja 81 , millega reguleeritakse kolmandatele isikutele teatamist ;