# bg/22004D0035_01_.xml.gz
# en/22004D0035_01_.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Decision of the EEA Joint Committee

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> of 23 April 2004

(src)="3"> за изменение на приложение II ( Технически правила , стандарти , изпитвания и сертифициране ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> amending Annex II ( Technical regulations , standards , testing and certification ) to the EEA Agreement

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> THE EEA JOINT COMMITTEE ,

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство ,  изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейско икономическо пространство , по-нататък наричано „ Споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> Having regard to the Agreement on the European Economic Area , as amended by the Protocol adjusting the Agreement on the European Economic Area , hereinafter referred to as ‘ the Agreement ’ , and in particular Article 98 thereof ,

(src)="6"> като има предвид , че :
(trg)="6"> Whereas :

(src)="7"> Приложение II към споразумението е изменено с Решение №  21/2004 на Съвместния комитет на ЕИП от 19  март 2004  г. .
(trg)="7"> Annex II to the Agreement was amended by Decision of the EEA Joint Committee No 21/2004 of 19 March 2004 .

(src)="8"> Регламент ( ЕО ) №  2144/2003 на Комисията от 8  декември 2003  г. за изменение на Регламент ( ЕИО ) №  94/92 за въвеждане на подробни правила за внос от трети страни в съответствие с Регламент ( ЕИО ) №  2092/91 на Съвета трябва да се включи в споразумението ,
(trg)="8"> Commission Regulation ( EC ) No 2144/2003 of 8 December 2003 amending Regulation ( EEC ) No 94/92 laying down detailed rules for implementing the arrangements for imports from third countries provided for in Council Regulation ( EEC ) No 2092/91 is to be incorporated into the Agreement ,

(src)="9"> РЕШИ :
(trg)="9"> HAS DECIDED AS FOLLOWS :

(src)="10"> Член 1
(trg)="10"> Article 1

(src)="11"> В глава XII , точка 54б ( Регламент ( ЕИО ) №  2092/91 на Съвета ) от приложение II към споразумението се добавя следното тире :
(trg)="11"> The following indent shall be added in point 54b ( Council Regulation ( EEC ) No 2092/91 ) of Chapter XII of Annex II to the Agreement :

(src)="12"> Регламент ( ЕО ) №  2144/2003 на Комисията от 8  декември 2003  г.
(trg)="12"> Commission Regulation ( EC ) No 2144/2003 of 8 December 2003 ( OJ L 322 , 9.12.2003 , p.

(src)="13"> ( ОВ  L  322 , 9.12.2003  г. , стр.  3 ) . “
(trg)="13"> 3 ) . ’

(src)="14"> Член 2
(trg)="14"> Article 2

(src)="15"> Текстовете на Регламент ( ЕО ) №  2144/2003 на исландски и норвежки език се публикуват в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз и са автентични .
(trg)="15"> The texts of Regulation ( EC ) No 2144/2003 in the Icelandic and Norwegian languages , to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union , shall be authentic .

(src)="16"> Член 3
(trg)="16"> Article 3

(src)="17"> Настоящото решение влиза в сила на 24  април 2004  г. , при условие че всички нотификации в съответствие с член 103 , параграф 1 от споразумението са представени пред Съвместния комитет на ЕИП .
(trg)="17"> This Decision shall enter into force on 24 April 2004 , provided that all the notifications under Article 103(1) of the Agreement have been made to the EEA Joint Committee .

(src)="18"> Член 4
(trg)="18"> Article 4

(src)="19"> Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз .
(trg)="19"> This Decision shall be published in the EEA Section of , and in the EEA Supplement to , the Official Journal of the European Union .

(src)="20"> Съставено в Брюксел на 24  април 2004 година .
(trg)="20"> Done at Brussels , 23 April 2004 .

(src)="21"> За Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="21"> For the EEA Joint Committee

(src)="22"> Председател
(trg)="22"> The President

(src)="23"> ОВ  L  127 , 29.4.2004  г. , стр.  126 .
(trg)="23"> OJ L 127 , 29.4.2004 , p.

(src)="24"> ОВ  L  322 , 9.12.2003  г. , стр.  3 .
(trg)="24"> 126 .

# bg/22004D0038.xml.gz
# en/22004D0038.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Decision of the EEA Joint Committee

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> of 23 April 2004

(src)="3"> за изменение на приложение IX ( Финансови услуги ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> amending Annex IX ( Financial services ) to the EEA Agreement

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> THE EEA JOINT COMMITTEE ,

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство , изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство , по-нататък наричано „ споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> Having regard to the Agreement on the European Economic Area , as amended by the Protocol adjusting the Agreement on the European Economic Area , hereinafter referred to as ‘ the Agreement ’ , and in particular Article 98 thereof ,

(src)="6"> като има предвид , че :
(trg)="6"> Whereas :

(src)="7"> Приложение IX към споразумението е изменено с Решение №  8/2004 на Съвместния комитет на ЕИП от 6  февруари 2004  г. .
(trg)="7"> Annex IX to the Agreement was amended by Decision of the EEA Joint Committee No  8/2004 of 6 February 2004 .

(src)="8"> Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28  януари 2003  г. относно действията на служебни лица и манипулациите на пазара ( пазарни злоупотреби ) трябва да бъде включена в споразумението ,
(trg)="8"> Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on insider dealing and market manipulation ( market abuse ) is to be incorporated into the Agreement ,

(src)="9"> РЕШИ :
(trg)="9"> HAS DECIDED AS FOLLOWS :

(src)="10"> Член 1
(trg)="10"> Article 1

(src)="11"> След точка 29 ( Директива 89/592/ЕИО на Съвета ) от приложение IX към споразумението се добавя следната точка :
(trg)="11"> The following point shall be inserted after point 29 ( Council Directive 89/592/EEC ) of Annex IX to the Agreement :

(src)="12"> Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28  януари 2003  г. относно действията на служебни лица и манипулациите на пазара ( пазарни злоупотреби ) ( ОВ  L  96 , 12.4.2003  г. , стр.  16 ) . “
(trg)="12"> Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on insider dealing and market manipulation ( market abuse ) ( OJ L  96 , 12.4.2003 , p.  16 ) . ’

(src)="13"> Член 2
(trg)="13"> Article 2

(src)="14"> Текстовете на Директива 2003/6/ЕО на исландски и норвежки език , които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз , са автентични .
(trg)="14"> The texts of Directive 2003/6/EC in the Icelandic and Norwegian languages , to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union , shall be authentic .

(src)="15"> Член 3
(trg)="15"> Article 3

(src)="16"> Настоящото решение влиза в сила на 24  април 2004  г. , при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103 , параграф 1 от споразумението са направени .
(trg)="16"> This Decision shall enter into force on 24 April 2004 , provided that all the notifications under Article 103(1) of the Agreement have been made to the EEA Joint Committee .

(src)="17"> Член 4
(trg)="17"> Article 4

(src)="18"> Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз .
(trg)="18"> This Decision shall be published in the EEA Section of , and in the EEA Supplement to , the Official Journal of the European Union .

(src)="19"> Съставено в Брюксел на 23  април 2004 година .
(trg)="19"> Done at Brussels , 23 April 2004 .

(src)="20"> За Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="20"> For the EEA Joint Committee

(src)="21"> Председател
(trg)="21"> The President

(src)="22"> ОВ  L  116 , 22.4.2004  г. , стр.  54 .
(trg)="22"> OJ L  116 , 22.4.2004 , p.  54 .

(src)="23"> ОВ  L  96 , 12.4.2003  г. , стр.  16 .
(trg)="23"> OJ L  96 , 12.4.2003 , p.  16 .

(src)="24"> Посочени са конституционни изисквания .
(trg)="24"> Constitutional requirements indicated .

# bg/22004D0053.xml.gz
# en/22004D0053.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Decision of the EEA Joint Committee

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> of 23 April 2004

(src)="3"> за изменение на приложение XXI ( Статистика ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> amending Annex XXI ( Statistics ) to the EEA Agreement

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> THE EEA JOINT COMMITTEE ,

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство , изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство , по-нататък наричано „ споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> Having regard to the Agreement on the European Economic Area , as amended by the Protocol adjusting the Agreement on the European Economic Area , hereinafter referred to as ‘ the Agreement ’ , and in particular Article 98 thereof ,

(src)="6"> като има предвид , че :
(trg)="6"> Whereas :

(src)="7"> Приложение XXI към споразумението бе изменено с Решение №  33/2004 на Съвместния комитет на ЕИП от 19  март 2004  г. .
(trg)="7"> Annex XXI to the Agreement was amended by Decision of the EEA Joint Committee No  33/2004 of 19 March 2004 .

(src)="8"> Регламент ( ЕО ) №  1670/2003 на Комисията от 1  септември 2003  г. за прилагане на Регламент ( ЕО , Евратом ) №  58/97 на Съвета относно определенията на характеристиките на структурната бизнес статистика и за изменение на Регламент ( ЕО ) №  2700/98 относно дефинициите на характеристиките на структурната бизнес статистика следва да бъде включен в споразумението .
(trg)="8"> Commission Regulation ( EC ) No  1670/2003 of 1  September 2003 implementing Council Regulation ( EC , Euratom ) No  58/97 with regard to the definitions of characteristics for structural business statistics and amending Regulation ( EC ) No  2700/98 concerning the definitions of characteristics for structural business statistics is to be incorporated into the Agreement .

(src)="9"> Решението не се прилага по отношение на Лихтенщайн ,
(trg)="9"> The Decision is not to apply to Liechtenstein ,

(src)="10"> РЕШИ :
(trg)="10"> HAS DECIDED AS FOLLOWS :

(src)="11"> Член 1
(trg)="11"> Article 1

(src)="12"> Приложение XXI към споразумението се изменя , както следва :
(trg)="12"> Annex XXI to the Agreement shall be amended as follows :

(src)="13"> Към точка 1а ( Регламент ( ЕО ) №  2700/98 на Комисията ) се добавя следното тире :
(trg)="13"> The following indent shall be added in point 1a ( Commission Regulation ( EC ) No  2700/98 ) :

(src)="14"> Регламент ( ЕО ) №  1670/2003 на Комисията от 1  септември 2003  г.
(trg)="14"> Commission Regulation ( EC ) No  1670/2003 of 1 September 2003 ( OJ L  244 , 29.9.2003 , p.  74 ) . ’

(src)="15"> ( ОВ  L  244 , 29.9.2003  г. , стр.  74 ) . “
(trg)="15"> The following point shall be inserted after point 1i ( Commission Regulation ( EC ) No  1669/2003 ) :

(src)="16"> След точка 1и ( Регламент ( ЕО ) №  1669/2003 на Комисията ) се добавя следната точка :
(trg)="16"> Commission Regulation ( EC ) No  1670/2003 of 1 September 2003 implementing Council Regulation ( EC , Euratom ) No  58/97 with regard to the definitions of characteristics for structural business statistics and amending Regulation ( EC ) No  2700/98 concerning the definitions of characteristics for structural business statistics ( OJ L  244 , 29.9.2003 , p.  74 ) .

(src)="17"> Регламент ( ЕО ) №  1670/2003 на Комисията от 1  септември 2003  г. за прилагане на Регламент ( ЕО , Евратом ) №  58/97 на Съвета относно определенията на характеристиките на структурната бизнес статистика и за изменение на Регламент ( ЕО ) №  2700/98 относно дефинициите на характеристиките на структурната бизнес статистика ( ОВ  L  244 , 29.9.2003  г. , стр.  74 ) .
(trg)="17"> The provisions of the Regulation shall , for the purposes of the present Agreement , be read with the following adaptation :

(src)="18"> За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следващото изменение :
(trg)="18"> This Regulation shall not apply to Liechtenstein . ’

(src)="19"> Настоящият регламент не се прилага по отношение на Лихтенщайн . “
(trg)="19"> Article 2

(src)="20"> Член 2
(trg)="20"> The texts of Regulation ( EC ) No  1670/2003 in the Icelandic and Norwegian languages , to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union , shall be authentic .

(src)="21"> Текстовете на Регламент ( ЕО ) №  1670/2003 на исландски и норвежки език , които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз , са автентични .
(trg)="21"> Article 3

(src)="22"> Член 3
(trg)="22"> This Decision shall enter into force on 24 April 2004 , provided that all the notifications under Article 103(1) of the Agreement have been made to the EEA Joint Committee .

(src)="23"> Настоящото решение влиза в сила на 24  април 2004  г. , при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103 , параграф 1 от споразумението са направени .
(trg)="23"> Article 4

(src)="24"> Член 4
(trg)="24"> This Decision shall be published in the EEA Section of , and in the EEA Supplement to , the Official Journal of the European Union .

(src)="25"> Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз .
(trg)="25"> Done at Brussels , 23 April 2004 .

(src)="26"> Съставено в Брюксел на 23  април 2004 година .
(trg)="26"> For the EEA Joint Committee

(src)="27"> За Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="27"> The President

(src)="28"> Председател
(trg)="28"> OJ L  127 , 29.4.2004 , p.  144 .

(src)="29"> ОВ  L  127 , 29.4.2004  г. , стр.  144 .
(trg)="29"> OJ L  244 , 29.9.2003 , p.  74 .

(src)="30"> ОВ  L  244 , 29.9.2003  г. , стр.  74 .
(trg)="30"> No  constitutional requirements indicated .

# bg/22004D0055.xml.gz
# en/22004D0055.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Decision of the EEA Joint Committee

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> of 23 April 2004

(src)="3"> за изменение на приложение XXI ( Статистика ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> amending Annex XXI ( Statistics ) to the EEA Agreement

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> THE EEA JOINT COMMITTEE ,

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство , изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство , по-нататък наричано „ Споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> Having regard to the Agreement on the European Economic Area , as amended by the Protocol adjusting the Agreement on the European Economic Area , hereinafter referred to as ‘ the Agreement ’ , and in particular Article 98 thereof ,

(src)="6"> като има предвид , че :
(trg)="6"> Whereas :

(src)="7"> Приложение XXI към Споразумението беше изменено с Решение №  33/2004 на Съвместния комитет на ЕИП от 19  март 2004  г. .
(trg)="7"> Annex XXI to the Agreement was amended by Decision of the EEA Joint Committee No  33/2004 of 19 March 2004 .

(src)="8"> Регламент ( ЕО ) №  2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 25  ноември 2002  г. относно статистиката на отпадъците трябва да бъде включен в Споразумението ,
(trg)="8"> Regulation ( EC ) No  2150/2002 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2002 on waste statistics is to be incorporated into the Agreement .

(src)="9"> РЕШИ :
(trg)="9"> HAS DECIDED AS FOLLOWS :

(src)="10"> Член 1
(trg)="10"> Article 1

(src)="11"> Следният текст се добавя след точка 26 ( Директива 90/377/ЕИО на Съвета ) от приложение XXI към Споразумението :
(trg)="11"> The following shall be inserted after point 26 ( Council Directive 90/377/EEC ) of Annex XXI to the Agreement :

(src)="12"> „ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
(trg)="12"> ‘ ENVIRONMENTAL STATISTICS

(src)="13"> Регламент ( ЕО ) №  2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 25  ноември 2002  г. относно статистиката на отпадъците ( ОВ  L  332 , 9.12.2002  г. , стр.  1 ) .
(trg)="13"> Regulation ( EC ) No  2150/2002 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2002 on waste statistics ( OJ L  332 , 9.12.2002 , p.  1 ) .

(src)="14"> За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следните адаптации :
(trg)="14"> The provisions of the Regulation shall , for the purposes of the present Agreement , be read with the following adaptations :

(src)="15"> Лихтенщайн се освобождава от изискването за предоставяне на данни по приложение II .
(trg)="15"> Liechtenstein is exempted from providing the data required by Annex II .

(src)="16"> през 2008  г.
(trg)="16"> Liechtenstein shall supply data for the first time in 2008 for the reference year 2006 . ’

(src)="17"> Лихтенщайн ще предостави за първи път данни за 2006  г. “
(trg)="17"> Article 2

(src)="18"> Член 2
(trg)="18"> The texts of Regulation ( EC ) No  2150/2002 in the Icelandic and Norwegian languages , to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union , shall be authentic .

(src)="19"> Текстовете на Регламент ( ЕО ) №  2150/2002 на исландски и норвежки език , които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз , са автентични .
(trg)="19"> Article 3

(src)="20"> Член 3
(trg)="20"> This Decision shall enter into force on 24 April 2004 , provided that all the notifications under Article 103(1) of the Agreement have been made to the EEA Joint Committee .

(src)="21"> Настоящото решение влиза в сила на 24  април 2004  г. , при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103 , параграф 1 от Споразумението са направени .
(trg)="21"> Article 4

(src)="22"> Член 4
(trg)="22"> This Decision shall be published in the EEA Section of , and in the EEA Supplement to , the Official Journal of the European Union .