# bg/22004D0035_01_.xml.gz
# cs/22004D0035_01_.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP

# bg/22004D0038.xml.gz
# cs/22004D0038.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP

# bg/22004D0053.xml.gz
# cs/22004D0053.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> ze dne 23. dubna 2004 ,

(src)="3"> за изменение на приложение XXI ( Статистика ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> kterým se mění příloha XXI ( statistika ) k Dohodě o EHP – nařízení Komise ( ES ) č .  1670 / 2003 ( strukturovaná statistika v  podnikání )

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> Znění tohoto aktu v  českém jazyce bude zveřejněno ve zvláštním vydání Úředního věstníku Evropské unie obsahujícím dokumenty orgánů a Evropské centrální banky přijaté před 1. květnem 2004 .

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство , изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство , по-нататък наричано „ споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> Svazky tohoto vydání budou vytištěny postupně mezi 1. květnem a koncem roku 2004 .

# bg/22004D0055.xml.gz
# cs/22004D0055.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP

(src)="2"> от 23  април 2004 година
(trg)="2"> ze dne 23. dubna 2004 ,

(src)="3"> за изменение на приложение XXI ( Статистика ) към Споразумението за ЕИП
(trg)="3"> kterým se mění příloha XXI ( statistika ) k Dohodě o EHP – nařízení Evropského parlamentu a Rady ( ES ) č .  2150 / 2002 ( odpadová statistika )

(src)="4"> СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП ,
(trg)="4"> Znění tohoto aktu v  českém jazyce bude zveřejněno ve zvláštním vydání Úředního věstníku Evropské unie obsahujícím dokumenty orgánů a Evropské centrální banky přijaté před 1. květnem 2004 .

(src)="5"> като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство , изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство , по-нататък наричано „ Споразумението “ , и по-специално член 98 от него ,
(trg)="5"> Svazky tohoto vydání budou vytištěny postupně mezi 1. květnem a koncem roku 2004 .

# bg/22004D0057.xml.gz
# cs/22004D0057.xml.gz


(src)="1"> Решение на Съвместния комитет на ЕИП
(trg)="1"> Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP

# bg/22005A0204_02_.xml.gz
# cs/22005A0204_02_.xml.gz


(src)="3"> КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ДАЛЕКОМИГРИРАЩИТЕ РИБНИ ЗАПАСИ В ЗАПАДНИЯ И ЦЕНТРАЛНИЯ ТИХИ ОКЕАН ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ ПО НАСТОЯЩАТА КОНВЕНЦИЯ ,
(trg)="3"> Společenství podepsalo Dohodu o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10.  prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací ( dále jen „ dohoda OSN z roku 1995 o populacích ryb “ ) .

(src)="4"> РЕШЕНИ да осигурят дългосрочно опазване и устойчиво използване , по-специално за производство на човешка храна , на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан за настоящите и бъдещите поколения ,
(trg)="4"> Článek  1

(src)="5"> КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ съотносимите разпоредби на конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. и споразумението за изпълнение на разпоредбите на конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. , свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси ,
(trg)="5"> „ 1982 Convention “ means the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10  December 1982 ;

(src)="16"> Член 1
(trg)="16"> For the purposes of this Annex , „ operator “ means any person who is in charge of , directs or controls a fishing vessel , including the owner , master or charterer .

(src)="19"> „ Конвенцията от 1982  г. “ означава Конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. ;
(trg)="19"> ze dne 26.  dubna 2004

(src)="20"> „ споразумението “ означава Споразумението за изпълнение на разпоредбите на конвенцията на ООН по морско право от 10  декември 1982  г. , свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси ;
(trg)="20"> o přistoupení Společenství k Úmluvě o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu

(src)="21"> „ комисията “ означава Комисията за опазване и управление на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан , създадена в съответствие с настоящата конвенция ;
(trg)="21"> RADA EVROPSKÉ UNIE ,

(src)="22"> „ риболов “ означава :
(trg)="22"> s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství , a zejména na článek  37 ve spojení s čl .

(src)="29"> „ риболовен плавателен съд “ означава всеки плавателен съд , използван или предназначен за употреба за риболовни цели , включително плавателни съдове за помощни операции , плавателни съдове-носачи и всякакъв друг вид съдове , използвани при такива риболовни операции ;
(trg)="29"> Úmluva o zachování a řízení vysoce stěhovaných rybích populací v západním a středním Tichém oceánu byla otevřena k podpisu na 7. zasedání mnohostranné konference na vysoké úrovni , která se konala dne 5.  září 2000 v Honolulu .

(src)="30"> „ далекомигриращи рибни запаси “ означава всички рибни запаси от видовете , изброени в приложение 1 от Конвенцията от 1982  г. , които се срещат в района в обхвата на действие на конвенцията , и други видове риби , които може комисията да определи ;
(trg)="30"> Úmluva je otevřena k přistoupení Společenství na základě svého článku 35 .

(src)="31"> „ регионална организация за икономическа интеграция “ означава регионална организация за икономическа интеграция , на която държавите-членки са прехвърлили компетентност по въпроси от приложното поле на настоящата конвенция , включително правомощието да вземат решения , обвързващи членуващите в нея държави относно тези въпроси ;
(trg)="31"> Úmluva usiluje o to , aby bylo pomocí efektivního řízení zajištěno dlouhodobé zachování a udržitelné využívání vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu v souladu s Úmluvou Organizace spojených národů o mořském právu a s dohodou OSN z roku 1995 o rybích populacích .

(src)="32"> „ трансбордиране “ означава разтоварването на цялото или на част от количеството риба , намиращо се на борда на риболовен съд , и предаването му на борда на друг риболовен съд в открито море или в пристанище .
(trg)="32"> Rybáři Společenství působí v oblasti , na kterou se úmluva vztahuje .

(src)="33"> Член 2
(trg)="33"> Je tedy v zájmu Společenství stát se v souladu se svými závazky podle mezinárodního mořského práva řádným členem regionální rybářské organizace , která má být zřízena podle uvedené úmluvy .

(src)="38"> По силата на член 4 , районът на компетентност на комисията ( наричан по-долу „ район на действие на конвенцията “ ) обхваща всички води на Тихия океан , обградени от юг и от изток със следната линия :
(trg)="38"> Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné uložit listiny o přístupu u vlády Nového Zélandu v souladu s článkem 35 úmluvy .

# bg/22007A0926_01_R_03_.xml.gz
# cs/22007A0926_01_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Протокол за поправка на втори допълнителен протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки , от една страна , и Република Чили , от друга , предвид присъединяването към Европейския съюз на Република България и Румъния , подписан в Брюксел на 24 юли 2007 г.
(trg)="1"> Zápis o opravě druhého dodatkového protokolu k Dohodě , kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé , s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k  Evropské unii , podepsaného v Bruselu dne 24. července 2007

(src)="2"> ( Официален вестник на Европейския съюз L 251 от 26 септември 2007 г. )
(trg)="2"> ( Úřední věstník Evropské unie L 251 ze dne 26. září 2007 )

(src)="3"> Настоящата поправка беше направена с протокол за поправка , подписан в Брюксел на 18 декември 2014 г. , чийто депозитар е Съветът .
(trg)="3"> Tato oprava byla provedena zápisem o opravě podepsaným v Bruselu dne 18. prosince 2014 , uloženým u Rady .

(src)="4"> 1 .
(trg)="4"> Strana 12 , příloha III , tabulka „ I.

(src)="5"> Заглавната страница и страница 2 , заглавието на Втория допълнителен протокол вместо : „ ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки , от една страна , и Република Чили , от друга , предвид присъединяването към Европейския съюз на Република България и Румъния [ 1 ] “ да се чете : „ ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки , от една страна , и Република Чили , от друга страна , за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз “
(trg)="5"> Horizontální závazky “ , záhlaví tabulky

(src)="6"> Страница 12 , приложение III , таблица „ I. Хоризонтални задължения “ , заглавието
(trg)="6"> místo :

(src)="7"> вместо :
(trg)="7"> HORIZONTÁLNÍ ZÁVAZKY

(src)="8"> ХОРИЗОНТАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(trg)="8"> VŠECHNA ODVĚTVÍ UVEDENÁ V  TOMTO PLÁNU “

(src)="9"> ВСИЧКИ СЕКТОРИ , ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ СПИСЪК “
(trg)="9"> má být :

(src)="10"> да се чете :
(trg)="10"> „ Způsob poskytování :

(src)="11"> „ Начини на доставка :
(trg)="11"> Přeshraniční poskytování

(src)="12"> Трансгранична доставка
(trg)="12"> Spotřeba v zahraničí

(src)="13"> Потребление в чужбина
(trg)="13"> Obchodní přítomnost

(src)="14"> Търговско присъствие
(trg)="14"> Přítomnost fyzických osob

(src)="15"> Присъствие на физически лица
(trg)="15"> Odvětví nebo pododvětví

(src)="16"> Сектор или подсектор
(trg)="16"> Omezení přístupu na trh

(src)="17"> Ограничения относно достъпа до пазара
(trg)="17"> Omezení národního zacházení

(src)="18"> Ограничения относно националното третиране
(trg)="18"> Dodatečné závazky

(src)="19"> Допълнителни ангажименти
(trg)="19"> I.

(src)="20"> I. ХОРИЗОНТАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(trg)="20"> HORIZONTÁLNÍ ZÁVAZKY

(src)="21"> Страници 13–25 , приложение III , таблица „ I. Хоризонтални задължения “ , заглавието
(trg)="21"> Strany 13 – 25 , příloha III , tabulka „ I.

(src)="22"> [ няма текст ] [ 2]да се чете :
(trg)="22"> Horizontální závazky “ , záhlaví tabulky

(src)="23"> Допълнителни ангажименти “
(trg)="23"> [ žádný text ] [ 1 ] má být :

(src)="24"> Страница 26 , приложение III , таблица „ II .
(trg)="24"> Dodatečné závazky “

(src)="25"> Специфични задължения по сектори “ , заглавието
(trg)="25"> Strana 26 , příloha III , tabulka „ II .

(src)="32"> ХОРИЗОНТАЛНИ АНГАЖИМЕНТИ
(trg)="32"> Specifické závazky pro finanční služby ( část první ) ( 1 ) “ , záhlaví tabulky

(src)="33"> ВСИЧКИ СЕКТОРИ , ВКЛЮЧЕНИ В ТОЗИ СПИСЪК “
(trg)="33"> SPECIFICKÉ ZÁVAZKY PRO FINANČNÍ SLUŽBY ( část první ) ( 1 ) “

(src)="34"> да се чете :
(trg)="34"> Strany 127 – 142 , příloha IV , tabulka „ II.1.

(src)="37"> Страница 126 , приложение IV , таблица „ II.1 .
(trg)="37"> Finanční služby – Specifické závazky ( druhá část ) “ , záhlaví tabulky

(src)="38"> Специфични ангажименти относно финансовите услуги ( първа част ) ( 1 ) “ , заглавието вместо :
(trg)="38"> SPECIFICKÉ ZÁVAZKY PRO FINANČNÍ SLUŽBY ( část druhá ) “

(src)="39"> СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТНОСНО ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ ( първа част ) ( 1 ) “
(trg)="39"> Strany 144 – 155 , příloha IV , tabulka „ II.2.

(src)="40"> Страници 127–142 , приложение IV , таблица „ II.1 .
(trg)="40"> Finanční služby – Specifické závazky ( druhá část ) “ , záhlaví tabulky

(src)="41"> Специфични ангажименти относно финансовите услуги ( първа част ) “ , заглавието
(trg)="41"> místo :

(src)="42"> [ няма текст ] [ 5]да се чете :
(trg)="42"> [ žádný text ] [ 5 ] má být :

(src)="43"> Страница 143 , приложение IV , таблица „ II.2 .
(trg)="43"> Dodatečné závazky “

(src)="44"> Специфични ангажименти , които се отнасят до финансовите услуги ( втора част ) “ , заглавието
(trg)="44"> Záhlaví tabulky chybí v podepsané verzi druhého dodatkového protokolu , avšak v souladu s praxí Úřadu pro publikace je uvedeno ve verzi zveřejněné v Úř. věst .

(src)="45"> СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТНОСНО ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ ( втора част ) “
(trg)="45"> L 251 , 26.9.2007 , s . 13 – 25 .

(src)="46"> Страници 144–155 , приложение IV , таблица „ II.2 .
(trg)="46"> Záhlaví tabulky chybí v podepsané verzi druhého dodatkového protokolu , avšak v souladu s praxí Úřadu pro publikace je uvedeno ve verzi zveřejněné v Úř. věst .

(src)="47"> Специфични ангажименти , които се отнасят до финансовите услуги ( втора част ) “ , заглавието
(trg)="47"> L 251 , 26.9.2007 , s . 27 – 111 .

# bg/22007A1221_03_R_01_.xml.gz
# cs/22007A1221_03_R_01_.xml.gz


(src)="1"> Протокол за поправка на Конвенцията относно компетентността , признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела , подписана в Лугано на 30 октомври 2007 г .
(trg)="1"> Zápis o opravě Úmluvy o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech , podepsané v Luganu dne 30. října 2007

(src)="2"> ( Официален вестник на Европейския съюз L 339 от 21 декември 2007 г . )
(trg)="2"> ( Úřední věstník Evropské unie L 339 ze dne 21. prosince 2007 )

(src)="3"> Настоящата поправка беше направена с протокол за поправка , подписан в Берн на 24 март 2009 г . , чийто депозитар е Федералният департамент на външните работи на Конфедерация Швейцария .
(trg)="3"> Tato oprava byla provedena zápisem o opravě podepsaným v Bernu dne 24. března 2009 federálním ministerstvem zahraničních věcí Švýcarské konfederace jako depozitářem úmluvy .

(src)="4"> На страница 37 в приложение IV четиринадесетото тире
(trg)="4"> Strana 37 , příloha IV , čtrnáctá odrážka :

(src)="5"> вместо :
(trg)="5"> místo :

(src)="6"> в Норвегия : жалба пред Høyesteretts Ankeutvalg или Høyesterett , “
(trg)="6"> v Norsku : opravný prostředek u ‚ Høyesteretts Ankeutvalg ‘ nebo ‚ Høyesterett ‘ , “ ,

(src)="7"> да се чете :
(trg)="7"> má být :

(src)="8"> в Норвегия : жалба пред Høyesterett , “ .
(trg)="8"> v Norsku : opravný prostředek u ‚ Høyesterett ‘ , “ .

# bg/22007A1221_03_R_03_.xml.gz
# cs/22007A1221_03_R_03_.xml.gz


(src)="1"> Протокол за поправка на Конвенцията относно компетентността , признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела , подписана в Лугано на 30 октомври 2007 г .
(trg)="1"> Zápis o opravě Úmluvy o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech , podepsané v Luganu dne 30. října 2007

(src)="2"> ( Официален вестник на Европейския съюз L 147 от 10 юни 2009 г . )
(trg)="2"> ( Úřední věstník Evropské unie L 147 ze dne 10. června 2009 )

(src)="3"> Настоящата поправка беше направена с протокол за поправка , подписан в Берн на 20 октомври 2011 г . , чийто депозитар е Федералният департамент на външните работи на Конфедерация Швейцария .
(trg)="3"> Tato oprava byla provedena zápisem o opravě podepsaným v Bernu dne 20. října 2011 , uloženým u federálního ministerstva zahraničních věcí Švýcarské konfederace .

(src)="4"> Страници 33 – 34 , приложение I
(trg)="4"> Strany 33 – 34 , příloha I :

(src)="5"> Вписванията за посочените по-долу държави се поправят , както следва :
(trg)="5"> Odrážky pro níže uvedené státy se opravují takto :

(src)="6"> в България член 4 , параграф 1 , точка 2 от Кодекса на международното частно право , “ ;
(trg)="6"> v Bulharsku článek 4 , odstavec 1 , bod 2 zákona o mezinárodním právu soukromém , “ ,

(src)="7"> в Естония член 86 от Гражданския процесуален кодекс ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , “ ;
(trg)="7"> v Estonsku článek 86 občanského soudního řádu ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ) , “ ,

(src)="8"> в Полша член 1103 , параграф 4 от Гражданския процесуален кодекс ( Kodeks postępowania cywilnego ) , “ ;
(trg)="8"> v Polsku čl . 1103 odst . 4 občanského soudního řádu ( Kodeks postępowania cywilnego ) , “ ,

(src)="9"> в Португалия член 65 , параграф 1 , буква б ) от Гражданския процесуален кодекс ( Código de Processo Civil ) , доколкото в него може да се съдържат правила за изключителна компетентност , като например съдилищата по местонахождение на клона , агенцията или друг вид установяване ( ако е в Португалия ) , когато централната администрация ( ако се намира в чужбина ) е страната , на която трябва да се извърши връчване , и член 10 от Трудовия процесуален кодекс ( Código de Processo do Trabalho ) , доколкото в него може да съдържат правила за изключителна компетентност , като например съдилищата по местожителство на ищеца по производства във връзка с индивидуални трудови договори , заведени от служител срещу работодател , “ ;
(trg)="9"> v Portugalsku čl . 65 odst . 1 písm. b ) občanského soudního řádu ( Código de Processo Civil ) do té míry , pokud se může vztahovat na exorbitantní příslušnost , jako např. soudy příslušné podle místa pobočky , zastoupení nebo jiné provozovny ( nacházejícího se v Portugalsku ) , pokud je stranou , které se doručuje , administrativní ústředí ( nacházející se v cizím státě ) , a článek 10 zákoníku o řízení v pracovních věcech ( Código de Processo do Trabalho ) do té míry , pokud se může vztahovat na exorbitantní příslušnost , jako např. soudy příslušné podle místa bydliště žalobce v řízeních týkajících se individuálních pracovních smluv zahájených zaměstnancem proti zaměstnavateli , “ ,

(src)="10"> в Швейцария член 4 от Федералния закон за международното частно право ( Gerichtsstand des Arrestortes/for du lieu du séquestre/foro del luogo del sequestro ) , “ ;
(trg)="10"> ve Švýcarsku le for du lieu du séquestre / Gerichtsstand des Arrestortes / foro del luogo del sequestro ve smyslu článku 4 federálního zákona o mezinárodním právu soukromém – loi fédérale sur le droit international privé / Bundesgesetz über das internationale Privatrecht / legge federale sul diritto internazionale privato , “ ,

(src)="11"> във Финландия глава 10 , раздел 18(1 ) , първи и втори параграф от Кодекса за съдебно производство ( oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken ) , “ .
(trg)="11"> ve Finsku pododstavec 1 a 2 odstavce 1 článku 18 kapitoly 10 občanského soudního řádu ( oikeudenkäymiskaari / rättegångsbalken ) , “ .

(src)="12"> Страници 35 – 36 , приложение II
(trg)="12"> Strany 35 – 36 , příloha II :

(src)="13"> в България окръжният съд , “ ;
(trg)="13"> v Bulharsku „ окръжният съд “ , “ ,

(src)="14"> в Швейцария kantonales Vollstreckungsgericht/tribunal cantonal de l’exécution/giudice cantonale dell’esecuzione , “ ;
(trg)="14"> ve Švýcarsku „ kantonales Vollstreckungsgericht “ / „ tribunal cantonal de l ’ exécution “ / „ giudice cantonale dell ’ esecuzione “ , “ ,

(src)="15"> в Обединеното кралство ( … )
(trg)="15"> ve Spojeném království ( … )

(src)="16"> в Шотландия : Court of Session или , в случай на решение по дела за издръжка : Sheriff Court , препратени от шотландски министри ;
(trg)="16"> ve Skotsku „ Court of Session “ nebo v případě soudního rozhodnutí ve věcech výživného „ Sheriff Court “ prostřednictvím „ Scottish Ministers “ ;

(src)="17"> ( … ) “ .
(trg)="17"> ( … ) “ .

(src)="18"> Страници 37 – 38 , приложение III
(trg)="18"> Strany 37 – 38 , příloha III :

(src)="19"> в Испания Juzgado de Primera Instancia , който е постановил оспорваното решение , като по обжалването се произнася Audiencia Provincial , “ ;
(trg)="19"> ve Španělsku „ Juzgado de Primera Instancia “ , který vydal rozhodnutí napadené opravným prostředkem , o němž rozhoduje „ Audiencia Provincial “ , “ ,

(src)="20"> в Швейцария висшият кантонален съд , “ .
(trg)="20"> ve Švýcarsku vyšší kantonální soud , “ .